EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0595

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG (Text av betydelse för EES)

EUT L 188, 18.7.2009, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/595/oj

18.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 188/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 595/2009

av den 18 juni 2009

om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Den inre marknaden utgör ett område utan inre gränser där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital måste säkerställas. I detta syfte har ett övergripande system för gemenskapsgodkännande av motorfordon införts. De tekniska kraven för typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp bör därför harmoniseras för att kraven inte ska skilja sig åt mellan olika medlemsstater och för att säkerställa en hög miljöskyddsnivå.

(2)

Denna förordning är en ny särförordning inom gemenskapens typgodkännandeförfarande enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (ramdirektiv) (3). Bilagorna IV, VI och XI till det direktivet bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

På Europaparlamentets begäran har en ny regleringsmodell tillämpats för gemenskapens fordonslagstiftning. I denna förordning bör därför endast grundläggande bestämmelser om utsläpp från fordon fastställas, medan tekniska specifikationer bör fastställas i tillämpningsåtgärder som antas enligt kommittéförfaranden.

(4)

I gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram, som antogs genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 (4), fastställs att det finns ett behov av att minska föroreningarna till en nivå som innebär minsta möjliga skadliga effekt på människors hälsa, särskilt när det gäller känsliga befolkningsgrupper och miljön som helhet. I gemenskapslagstiftningen fastställs lämpliga normer för luftkvaliteten och skyddet av människors hälsa, särskilt när det gäller känsliga individer, samt för nationella utsläppstak. Som en följd av sitt meddelande av den 4 maj 2001, genom vilket programmet ”Ren luft i Europa” (CAFE) inrättades, antog kommissionen ytterligare ett meddelande den 21 september 2005 med titeln ”Tematisk strategi för luftföroreningar”. En av slutsatserna i den tematiska strategin är att det är nödvändigt att ytterligare minska utsläppen från transportsektorn (luft-, sjö- och landtransport), hushållen och energi-, jordbruks- och industrisektorerna för att EU:s mål för luftkvaliteten ska kunna uppnås. Minskningen av fordonsutsläpp bör i detta sammanhang ses som en del i en global strategi. Euro 6-normen är en av de åtgärder som vidtas för att minska de faktiska utsläppen under drift av luftföroreningar som partikelformiga föroreningar och ozonbildande ämnen som kväveoxider (NOx) och kolväten.

(5)

För att EU:s mål för luftkvaliteten ska kunna uppnås krävs fortsatta ansträngningar för att minska fordonsutsläppen. Industrin bör av detta skäl ges tydliga besked om framtida utsläppsgränser och förses med en lämplig tidsram för uppfyllande av dessa gränser och för utveckling av nödvändig ny teknik.

(6)

För att luftkvaliteten ska förbättras och gränsvärdena för föroreningar och nationella utsläppstak upprätthållas är det särskilt nödvändigt att NOx-utsläpp från tunga fordon minskas. Fastställande av gränsvärden för att minska NOx-utsläpp på ett tidigt stadium bör ge fordonstillverkarna i hela Europeiska unionen möjlighet att planera långsiktigt.

(7)

När utsläppskraven fastställs är det viktigt att beakta konsekvenserna för marknadernas och tillverkarnas konkurrenskraft, de direkta och indirekta kostnader som drabbar företagen samt de vinster som genereras i form av stimulerad innovation, förbättrad luftkvalitet, lägre hälsorelaterade kostnader och ökad förväntad livslängd.

(8)

För att förbättra den inre marknadens funktion, särskilt när det gäller fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster, krävs obegränsad tillgång till reparationsinformation om fordonen genom ett standardiserat format för att få fram teknisk information, samt en effektiv konkurrens på marknaden för tjänster som avser information om reparation och underhåll av fordon. En stor del av denna information gäller system för omborddiagnos (OBD) och deras samverkan med andra system i fordonet. Det är nödvändigt att fastställa tekniska specifikationer som tillverkarna ska följa rörande tillhandahållandet av information på sina webbplatser, liksom riktade åtgärder som säkerställer rimlig tillgång för små och medelstora företag.

(9)

Senast den 7 augusti 2013 bör kommissionen se över systemet för obegränsad tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, och på grundval av detta fastställa huruvida det vore lämpligt att konsolidera alla bestämmelser om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon i en reviderad ramlagstiftning om typgodkännande. Om bestämmelserna om tillgång till all fordonsinformation konsolideras på detta sätt bör motsvarande bestämmelser i denna förordning upphävas, på villkor att den rätt till tillgång till information om reparation och underhåll som redan finns behålls.

(10)

Kommissionen bör främja utvecklandet av ett internationellt standardformat för obegränsad och standardiserad tillgång till information om fordonsreparationer och fordonsunderhåll, exempelvis genom det arbete som bedrivs av Europeiska standardiseringskommittén (CEN).

(11)

Det är nödvändigt att utarbeta en gemensam europeisk standard för formatet för OBD-information och information om fordonsreparationer och fordonsunderhåll. Fram till dess att en sådan standard antas bör OBD-information och information om fordonsreparationer och fordonsunderhåll för tunga fordon presenteras på ett lättillgängligt sätt och i ett format som garanterar icke-diskriminerande tillgång. Informationen bör tillhandahållas på tillverkarnas webbplatser eller, om detta inte är möjligt på grund av informationens art, på annat lämpligt sätt.

(12)

Kommissionen bör följa utvecklingen när det gäller utsläpp som hittills inte omfattas av lagstiftning och som uppkommer till följd av den mer omfattande användningen av nya bränsleblandningar, motortekniker och system för begränsning av utsläpp. Kommissionen bör också vid behov lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet i syfte att reglera sådana utsläpp.

(13)

Det är lämpligt att främja införande av alternativbränslefordon, som kan ha låga NOx- och partikelutsläpp. Gränsvärden bör därför införas för kolväten, andra kolväten än metan samt metan.

(14)

För att se till att utsläppen av ultrafina partiklar (0,1 μm eller mindre) begränsas bör kommissionen ges befogenhet att införa en metod som grundar sig på antal partiklar, som ett komplement till den nuvarande metoden som grundar sig på massa. Den antalsbaserade metoden bör bygga på resultaten från det program för partikelmätning (Particulate Measurement Programme – PMP) som genomförs inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa och vara förenlig med de nuvarande ambitiösa miljömålen.

(15)

För att uppnå dessa miljömål är det lämpligt att ange att gränsvärdena för partikelantal troligen kommer att avspegla de högsta prestandanivåer som för närvarande är möjliga med partikelfilter genom att använda bästa tillgängliga teknik.

(16)

Kommissionen bör anta världsomfattande harmoniserade körcykler i den provningsmetod som fungerar som underlag för lagstiftningen om EG-typgodkännande med avseende på utsläpp. Man bör också överväga att använda PEMS (Portable Emissions Measurement Systems) för att kontrollera de faktiska utsläppen och att införa förfaranden för att begränsa utsläpp utanför cyklerna.

(17)

Eftermontering av dieselpartikelfilter på tunga fordon kan orsaka förhöjda utsläpp av kvävedioxid (NO2). I samband med den tematiska strategin för luftförorening bör kommissionen därför utarbeta ett lagstiftningsförslag om harmonisering av den nationella lagstiftningen om eftermontering och se till att det inbegriper skyldigheter i fråga om miljöskydd.

(18)

OBD-system är viktiga för att begränsa utsläppen när fordonet är i bruk. Eftersom det är viktigt att de verkliga utsläppen kontrolleras bör kommissionen löpande kontrollera kraven för sådana system och toleranströsklarna för felsignaler.

(19)

För att övervaka hur denna sektor som helhet bidrar till de globala utsläppen av växthusgaser bör kommissionen införa mätning av bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen från tunga fordon.

(20)

För att stimulera marknaden för rena och energieffektiva fordon bör kommissionen studera hur en definition och metoder kan genomföras och utarbetas för energianvändning och koldioxidutsläpp för hela fordon och inte bara för motorer, utan att detta påverkar användningen av virtuell och faktisk provning. En sådan definition och metoder bör även omfatta alternativa kraftöverföringssystem (t.ex. hybridfordon) och effekterna av förbättringar hos fordon som aerodynamik, vikt, lastkapacitet och rullmotstånd. Om en lämplig metod för presentation och jämförelse kan fastställas, bör den bränsleförbrukning och de koldioxidutsläpp som framkommer för respektive fordonstyp offentliggöras.

(21)

För att bättre begränsa de faktiska utsläppen, inbegripet utsläpp utanför cyklerna och underlätta överensstämmelsekontrollen av fordon som är i drift bör man införa provningsmetoder och prestandakrav på grundval av användning av PEMS (Portable Emissions Measurement Systems) inom en lämplig tidsram.

(22)

För att EU:s mål för luftkvaliteten ska kunna uppnås bör kommissionen införa harmoniserade bestämmelser för att se till att utsläppen utanför cyklerna från tunga fordon och motorer begränsas för en rad olika miljö- och driftsförhållanden.

(23)

Ett väl fungerande efterbehandlingssystem och, särskilt i fråga om NOx, är ett grundläggande krav för att följa de etablerade normerna för utsläpp av föroreningar. Åtgärder bör vidtas för att sörja för att system där reagens används fungerar korrekt.

(24)

Medlemsstaterna får besluta om ekonomiska incitament för att påskynda utsläppandet på marknaden av fordon som uppfyller de krav som antagits på gemenskapsnivå. Denna förordning bör inte påverka medlemsstaternas rätt att låta utsläpp ligga till grund för metoden för beräkning av fordonsskatter.

(25)

Medlemsstaterna bör basera sig på Euro 6-standarderna när de utarbetar bestämmelser för att se till att eftermontering sker i befintliga tunga fordon.

(26)

Medlemsstaterna bör föreskriva sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa sanktioner tillämpas. Sanktionerna bör vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

(27)

Kraven på motoreffekten hos motorfordon enligt rådets direktiv 80/1269/EEG av den 16 december 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motoreffekten hos motorfordon (5) bör införas i denna förordning och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (6). Förordning (EG) nr 715/2007 bör därför ändras i enlighet med detta och direktiv 80/1269/EEG bör upphöra att gälla.

(28)

För att förenkla gemenskapslagstiftningen är det lämpligt att ersätta den gällande lagstiftningen om utsläpp från tunga fordon, direktiv 2005/55/EG (7) och kommissionens direktiv 2005/78/EG (8) med en förordning. Genom att en förordning används kommer de utförliga tekniska föreskrifterna att vara direkt tillämpliga på tillverkare, godkännandemyndigheter och tekniska tjänster, och uppdateringar kan ske snabbt och effektivt. Därför bör direktiven 2005/55/EG och 2005/78/EG upphöra att gälla och förordning (EG) nr 715/2007 bör ändras i enlighet med detta.

(29)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (9).

(30)

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att införa gränsvärden baserade på partikelantal i bilaga I, vid behov fastställa tillåten NO2-halt i gränsvärdet för NOx, fastställa särskilda förfaranden, prov och krav för typgodkännande och en mätmetod för partikelantal, samt vidta åtgärder som rör utsläpp utanför cyklerna, användning av PEMS-mätsystem (Portable Emissions Measurement Systems), tillgång till information om reparation och underhåll av fordon och körcykler som används för att mäta utsläpp. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(32)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att förverkliga den inre marknaden genom införande av gemensamma tekniska krav beträffande utsläpp från motorfordon, motorer och reservdelar och genom att garantera oberoende aktörer samma tillgång till information om reparation och underhåll av fordon som auktoriserade återförsäljare eller verkstäder, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs gemensamma tekniska krav för typgodkännande av motorfordon, motorer och reservdelar med avseende på utsläpp.

Därutöver fastställs i denna förordning bestämmelser om överensstämmelse för fordon och motorer i drift, hållbarheten hos utsläppsbegränsande anordningar, OBD-system, mätning av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp samt tillgång till OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på motorfordon med en referensvikt som överstiger 2 610 kg i kategorierna M1, M2, N1 och N2 enligt bilaga II till direktiv 2007/46/EG och alla motorfordon i kategorierna M3 och N3 enligt den bilagan.

Denna förordning ska inte påverka tillämpningen av artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007.

På tillverkarens begäran ska ett typgodkännande av ett färdigbyggt fordon som utfärdas enligt denna förordning och dess tillämpningsbestämmelser utvidgas till att även omfatta det ej färdigbyggda fordonet med en referensvikt som inte överstiger 2 610 kg. Typgodkännanden ska utvidgas om tillverkaren kan visa att alla karosskombinationer som förväntas att byggas på det ej färdigbyggda fordonet ökar fordonets referensvikt till över 2 610 kg.

På tillverkarens begäran ska ett typgodkännande av ett fordon som utfärdas enligt denna förordning och dess tillämpningsbestämmelser utvidgas till att även omfatta varianter och versioner med en referensvikt som överstiger 2 380 kg, under förutsättning att det även uppfyller de krav på mätning av växthusgasutsläpp och bränsleförbrukning som fastställts i förordning (EG) nr 715/2007 och dess tillämpningsbestämmelser.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.   motor: framdrivningskällan i ett fordon för vilken typgodkännande får meddelas som separat teknisk enhet enligt definitionen i artikel 3 led 25 i direktiv 2007/46/EG.

2.   gasformiga föroreningar: avgasutsläpp som består av kolmonoxid, kväveoxider, uttryckt som NO2-ekvivalenter, och kolväten.

3.   partikelformiga föroreningar: avgasämnen som avlägsnas från de utspädda avgaserna vid en högsta temperatur på 325 K (52 °C) med hjälp av de filter som beskrivs i provningsförfarandet för kontroll av genomsnittliga utsläpp från avgasröret.

4.   utsläpp från avgasrör: utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar.

5.   vevhus: utrymmen i eller utanför motorn som är kopplade till oljetråget med inre eller yttre rörledningar genom vilka gaser och ångor kan avges.

6.   utsläppsbegränsande anordning: de komponenter i ett fordon som styr eller begränsar utsläpp från avgasröret.

7.   system för omborddiagnos eller OBD-system: system ombord på ett fordon eller kopplat till en motor som kan upptäcka driftsstörningar och i tillämpliga fall signalera dem genom ett larmsystem, identifiera det sannolika felstället med hjälp av information som lagrats i ett datorminne och kommunicera denna information till mätutrustning utanför fordonet.

8.   manipulationsstrategi: en strategi för begränsning av utsläpp som försämrar effekten hos systemen för begränsning av utsläpp vid miljö- eller driftsförhållanden som motsvarar normal körning eller ligger utanför typgodkännandeprovningen.

9.   ursprunglig utsläppsbegränsande anordning: utsläppsbegränsande anordning eller en kombination av sådana anordningar som omfattas av det typgodkännande som beviljats för fordonet i fråga.

10.   ersättande utsläppsbegränsande anordning: en utsläppsbegränsande anordning eller en kombination av sådana anordningar avsedd att ersätta en ursprunglig utsläppsbegränsande anordning och som kan godkännas som separat teknisk enhet enligt definitionen i artikel 3 led 25 i direktiv 2007/46/EG.

11.   information om reparation och underhåll av fordon: all information som krävs för diagnos, underhåll, kontroll, periodisk övervakning, reparation, omprogrammering, ominstallation av originaldata eller fjärrdiagnostiskt stöd när det gäller fordonet, och som tillverkarna tillhandahåller sina auktoriserade återförsäljare eller verkstäder, inklusive alla senare ändringar och tillägg till denna information. Denna information omfattar all information som krävs för att installera delar eller anordningar på fordon.

12.   tillverkare: person eller organ som inför godkännandemyndigheten ansvarar för samtliga led i typgodkännande- eller tillståndsförfarandet samt för att säkerställa produktionsöverensstämmelse. Det är inte nödvändigt att dessa personer eller organ är direkt engagerade i samtliga etapper av tillverkningen av det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som godkännandet avser.

13.   oberoende aktör: andra företag än auktoriserade återförsäljare och verkstäder som direkt eller indirekt är delaktiga i reparation och underhåll av motorfordon, särskilt reparatörer, tillverkare eller återförsäljare av utrustning för reparation, verktyg eller reservdelar, utgivare av teknisk information, bilklubbar, aktörer som ger hjälp på vägarna, aktörer som erbjuder kontroll och provningstjänster och aktörer som erbjuder utbildning för installatörer, tillverkare och reparatörer av utrustning för fordon som drivs med alternativa bränslen.

14.   alternativbränslefordon: fordon som konstruerats för att kunna drivas med minst ett slags bränsle som antingen är gasformigt vid omgivningens temperatur och under atmosfärstryck eller som huvudsakligen har framställts från annat ämne än mineralolja.

15.   referensvikt: fordonets vikt i körklart skick utom den enhetliga förarvikten på 75 kg och med ett fast tillägg på 100 kg.

16.   manipulering: varje inaktivering, justering eller ändring av fordonets utsläppsbegränsnings- eller framdrivningssystem, inbegripet eventuell programvara eller andra logiska kontrollkomponenter i dessa system, på så sätt att det avsiktligt eller oavsiktligt försämrar fordonets utsläppsresultat.

Kommissionen får anpassa definitionen i punkt 7 i första stycket för att återspegla de tekniska framstegen hos OBD-systemen. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.2.

Artikel 4

Tillverkarnas skyldigheter

1.   Tillverkarna ska visa att alla nya fordon som säljs, registreras eller tas i bruk inom gemenskapen, alla nya motorer som säljs eller tas i bruk inom gemenskapen och alla nya ersättande utsläppsbegränsande anordningar som kräver typgodkännande enligt artiklarna 8 och 9 och som säljs eller tas i bruk inom gemenskapen, är typgodkända i enlighet med denna förordning och dess tillämpningsåtgärder.

2.   Tillverkarna ska se till att typgodkännandeförfarandena för kontroll av produktionsöverensstämmelse, hållbarheten hos utsläppsbegränsande anordningar och överensstämmelsen hos fordon som är i drift följs.

De tekniska åtgärder som tillverkarna vidtar ska i enlighet med denna förordning och dess tillämpningsbestämmelser säkerställa att utsläpp från avgasrör begränsas effektivt under fordonets hela normala livslängd och vid normal användning.

Därför ska följande körsträckor och tidsperioder tillämpas när det gäller provning av hållbarheten hos utsläppsbegränsande anordningar för typgodkännande och kontroll av överensstämmelsen hon fordon eller motorer som är i drift:

a)

160 000 km eller fem år, beroende på vilket som inträffar först, för motorer monterade i fordon i kategori M1, N1 och M2.

b)

300 000 km eller sex år, beroende på vilket som inträffar först, för motorer monterade i fordon i kategori N2, N3 med en totalvikt som inte överstiger 16 ton och M3 kategori I, kategori II och kategori A, samt kategori B med en totalvikt som inte överstiger 7,5 ton.

c)

700 000 km eller sju år, beroende på vilket som inträffar först, för motorer monterade i fordon i kategori N3 med en totalvikt som överstiger 16 ton och M3, kategori III och kategori B med en totalvikt som överstiger 7,5 ton.

3.   Kommissionen ska fastställa de särskilda förfaranden och krav som ska gälla för tillämpningen av punkterna 1 och 2. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.2.

Artikel 5

Krav och provningar

1.   Tillverkarna ska säkerställa att de utsläppsgränser som anges i bilaga I följs.

2.   Tillverkarna ska utrusta fordonet och motorn på ett sådant sätt att komponenter som kan påverka utsläppen är utformade, konstruerade och monterade så att fordonet och motorn vid normal användning överensstämmer med denna förordning och dess tillämpningsåtgärder.

3.   Det ska vara förbjudet att använda manipulationsstrategier som försämrar effekten hos utrustning för kontroll av utsläpp.

4.   Kommissionen ska anta åtgärder för tillämpningen av denna artikel, inbegripet åtgärder när det gäller

a)

utsläpp från avgasrör, inbegripet testcykler, användning av PEMS-mätsystem för att kontrollera de faktiska utsläppen under körning, kontroll och begränsning av utsläpp utanför cyklerna, fastställande av gränsvärden för partikelantal under iakttagande av de nuvarande ambitiösa miljöskyddskraven och utsläpp vid tomgång,

b)

utsläpp från vevhuset,

c)

OBD-system och utsläppsbegränsande anordningars funktion efter ibruktagande,

d)

hållbarheten hos utsläppsbegränsande anordningar, ersättande utsläppsbegränsande anordningar, överensstämmelsen hos motorer och fordon i drift, produktionsöverensstämmelse och trafikduglighet,

e)

koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning,

f)

beviljande av förlängning av typgodkännande,

g)

provningsutrustning,

h)

referensbränslen, såsom bensin, diesel, gasformiga bränslen och biodrivmedel, såsom bioetanol, biodiesel och biogas,

i)

mätning av motoreffekt,

j)

de utsläppsbegränsande systemens korrekta funktion och regenerering,

k)

särskilda bestämmelser för att se till att begränsningen av NOx-utsläpp fungerar korrekt; bestämmelserna ska säkerställa att fordon inte kan användas om begränsningen av NOx-utsläpp inte fungerar på grund av exempelvis avsaknad av en nödvändig reagens, felaktig avgasåtercirkulation (EGR) eller inaktivering av denna.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.2.

Artikel 6

Tillgång till information

1.   Tillverkarna ska ge obegränsad och standardiserad tillgång till OBD-informationen, diagnosutrustning och annan utrustning samt verktyg, inbegripet relevant programvara, och information om reparation och underhåll av fordon till oberoende aktörer.

Tillverkarna ska tillhandahålla en standardiserad, säker anläggning för fjärrdiagnos, så att oberoende reparatörer kan slutföra arbeten som innefattar tillgång till fordonets säkerhetssystem.

Vid typgodkännanden i flera steg ska den tillverkare som ansvarar för respektive godkännande också ansvara för att tillhandahålla reparationsinformation till både den slutliga tillverkaren och oberoende aktörer om varje enskilt steg. Den slutliga tillverkaren ska ansvara för att tillhandahålla information till oberoende aktörer om hela fordonet.

Artiklarna 6 och 7 i förordning (EG) nr 715/2007 ska gälla i tillämpliga delar.

Fram till dess att den relevanta standarden har antagits, till exempel genom CEN:s arbete, ska OBD-informationen och information om fordonsreparationer och fordonsunderhåll presenteras på ett lättillgängligt, icke-diskriminerande sätt.

Informationen ska tillhandahållas på tillverkarnas webbplatser eller, om detta inte är möjligt på grund av informationens art, på annat lämpligt sätt.

2.   Kommissionen ska för tillämpningen av punkt 1 fastställa och uppdatera lämpliga tekniska specifikationer för tillhandahållande av OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon. Kommissionen ska ta hänsyn till aktuell informationsteknik, förutsebar fordonsteknikutveckling, befintliga ISO-standarder och möjligheten till en världsomspännande ISO-standard.

Kommissionen får anta andra åtgärder som behövs för tillämpningen av punkt 1.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.2.

Artikel 7

Skyldigheter avseende system där förbrukningsbart reagens används

1.   Tillverkare, reparatörer och användare får inte manipulera system där förbrukningsbart reagens används.

2.   Användarna ska se till att fordonet inte används utan förbrukningsbart reagens.

Artikel 8

Tidtabell för tillämpning av typgodkännande av fordon och motorer

1.   Med verkan från den 31 december 2012 ska de nationella myndigheterna av skäl som avser utsläpp vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande av nya fordonstyper eller motortyper som inte uppfyller kraven i denna förordning och dess tillämpningsåtgärder.

Typgodkännandeintyg för tidigare utsläppsgränser än Euro 6 får utfärdas för fordon och motorer avsedda för export till tredjeländer, om det tydligt framgår av intygen att fordonen och motorerna i fråga inte får släppas ut på gemenskapsmarknaden.

2.   Från den 31 december 2013 ska de nationella myndigheterna när det gäller nya fordon som inte uppfyller kraven i denna förordning och dess tillämpningsåtgärder betrakta intyg om överensstämmelse som ogiltiga med avseende på tillämpningen av artikel 26 i direktiv 2007/46/EG, och de ska av skäl som avser utsläpp förbjuda att sådana fordon registreras, säljs eller tas i drift.

Från samma datum ska de nationella myndigheterna förbjuda att nya motorer, som inte uppfyller kraven i denna förordning och dess tillämpningsåtgärder, säljs eller används, utom när det gäller ersättningsmotorer till fordon i drift.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 2 i denna artikel och när de tillämpningsåtgärder som avses i artikel 4.3, artikel 5.4 och artikel 6.2 första stycket träder i kraft får de nationella myndigheterna inte av skäl som avser utsläpp från fordon vägra att efter ansökan av en tillverkare bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en ny fordonstyp eller motortyp eller förbjuda att ett nytt fordon registreras, säljs eller tas i drift eller nya motorer säljs eller används, om fordonet eller motorerna i fråga uppfyller kraven i denna förordning och dess tillämpningsåtgärder.

Artikel 9

Medlemsstaternas skyldigheter i fråga om typgodkännande av reservdelar

Försäljning och installation i fordon av nya ersättande utsläppsbegränsande anordningar som är avsedda att monteras på fordon som godkänts med stöd av denna förordning och dess tillämpningsåtgärder ska förbjudas, om de inte är av en typ för vilken ett typgodkännande har meddelats i enlighet med denna förordning och dess tillämpningsåtgärder.

Artikel 10

Ekonomiska incitament

1.   När tillämpningsåtgärderna för denna förordning träder i kraft får medlemsstaterna införa ekonomiska incitament för serietillverkade motorfordon som uppfyller kraven i denna förordning och dess tillämpningsåtgärder.

Dessa incitament ska gälla alla nya fordon som släpps ut på marknaden i den berörda medlemsstaten och som uppfyller kraven i denna förordning och i dess tillämpningsåtgärder. De ska dock upphöra att gälla senast den 31 december 2013.

2.   När åtgärderna för tillämpningen av denna förordning träder i kraft får medlemsstaterna införa ekonomiska incitament för eftermontering på fordon i drift för att hålla sig inom de utsläppsgränser som anges i bilaga I och för skrotning av fordon som inte uppfyller kraven i denna förordning och dess tillämpningsåtgärder.

3.   De ekonomiska incitamenten enligt punkterna 1 och 2 får inte för någon motorfordonstyp överskrida merkostnaderna för de tekniska anordningar som används för att säkerställa överensstämmelse med de utsläppsgränser som anges i bilaga I, inklusive kostnaderna för installationen i fordonet.

4.   Kommissionen ska informeras om planer på att införa eller ändra sådana ekonomiska incitament som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 11

Sanktioner

1.   Medlemsstaterna ska fastställa sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och dess tillämpningsbestämmelser och vidta erforderliga åtgärder för att se till att de verkställs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Medlemsstaterna ska meddela dessa bestämmelser till kommissionen senast den 7 februari 2011 och ska utan dröjsmål meddela eventuella ändringar som påverkar bestämmelserna.

2.   Åtminstone följande överträdelser från tillverkarnas sida ska medföra sanktioner:

a)

Lämnande av falsk uppgift under godkännandeförfarandet eller förfaranden som leder till återkallande.

b)

Förfalskning av testresultat, antingen för typgodkännande eller om överensstämmelse för fordon i drift.

c)

Undanhållande av uppgifter eller tekniska specifikationer som kan leda till återkallande eller indraget typgodkännande.

d)

Användning av manipulationsstrategier.

e)

Vägran att lämna tillgång till uppgifter.

Även manipulering av system för begränsning av NOx-utsläpp ska betraktas som en överträdelse från tillverkarens, reparatörens respektive användarens sida som ska föranleda en sanktion. Detta ska inbegripa till exempel manipulering med system där förbrukningsbart reagens används.

Att köra ett fordon utan förbrukningsbart reagens ska betraktas som en överträdelse från användarens sida som ska föranleda en sanktion.

Artikel 12

Revidering

1.   När de relevanta delarna i det partikelmätningsprogram som genomförs inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa under ledning av världsforumet för harmonisering av föreskrifter för fordon har avslutats, ska kommissionen utan att försämra miljöskyddet inom gemenskapen

a)

införa antalsbaserade gränsvärden för partikelutsläpp, som en ytterligare kontroll av partikelutsläppen, på en nivå anpassad till den teknik som faktiskt används vid denna tid för att klara gränsen för partikelmassa,

b)

införa en mätmetod för partikelantalet.

Kommissionen ska även, utan att försämra miljöskyddet inom gemenskapen, vid behov ange ett gränsvärde för utsläpp av NO2 utöver gränsvärdet för utsläpp av NOx totalt. Gränsen för utsläpp av NO2 ska fastställas på en nivå som avspeglar prestandan hos då befintliga tekniker.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.2.

2.   Kommissionen ska fastställa korrelationsfaktorer mellan den europeiska transienta cykeln (ETC) och den europeiska stationära cykeln (ESC) enligt direktiv 2005/55/EG å ena sidan, och den internationella harmoniserade transienta körcykeln (WHTC) och den internationella harmoniserade stationära körcykeln (WHSC) å den andra, och för detta ändamål anpassa gränsvärdena. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.2.

3.   Kommissionen ska se över de förfaranden, prov och krav som avses i artikel 5.4 liksom de provcykler som används för att mäta utsläpp.

Om man vid översynen finner att dessa förfaranden, prov och krav inte längre är adekvata eller inte längre avspeglar de verkliga utsläppen, ska de anpassas så att de avspeglar utsläppen vid verklig körning på väg. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.2.

4.   Kommissionen ska följa utvecklingen när det gäller de föroreningar som anges i artikel 3.2. Om kommissionen anser det lämpligt att reglera utsläppen av ytterligare föroreningar ska den lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet om ändring av denna förordning.

Artikel 13

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den tekniska kommittén för motorfordon som inrättats enligt artikel 40.1 i direktiv 2007/46/EG.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1-5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 14

Tillämpning

Kommissionen ska anta de tillämpningsåtgärder som avses i artiklarna 4.3, 5.4, 6.2 och 12.1 a och b senast den 1 april 2010.

Artikel 15

Ändringar av förordning (EG) nr 715/2007

Förordning (EG) nr 715/2007 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5.3 ska ändras på följande sätt:

i)

Efter led h ska ordet ”och” utgå.

ii)

Följande led ska läggas till:

”j)

mätning av motorvarvtal.”

2.

Artikel 14.6 ska utgå.

Artikel 16

Ändringar av direktiv 2007/46/EG

Bilagorna IV, VI och XI till direktiv 2007/46/EG ska ändras i enlighet med bilaga II till denna förordning.

Artikel 17

Upphävande

1.   Direktiv 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG ska upphöra att gälla från den 31 december 2013.

2.   Hänvisningar till de upphävda direktiven ska betraktas som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 18

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Förordningen ska tillämpas från den 7 augusti 2009. Artiklarna 8.3 och 10 ska dock tillämpas från och med den 7 augusti 2009 och punkterna 1 a i, 1 b i, 2 a, 3 a i, 3 b i, 3 c i, 3 d i och 3 e i i bilaga II ska tillämpas från den 31 december 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juni 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

Š. FÜLE

Ordförande


(1)  EUT C 211, 19.8.2008, s. 12.

(2)  Parlamentets yttrande av den 16 december 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 8 juni 2009.

(3)  EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.

(4)  EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.

(5)  EGT L 375, 31.12.1980, s. 46.

(6)  EUT L 171, 29.6.2007, s. 1.

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september 2005 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon (EUT L 275, 20.10.2005, s. 1).

(8)  Kommissionens direktiv 2005/78/EG av den 14 november 2005 om genomförande av direktiv 2005/55/EG om ändring av bilagorna I–IV samt bilaga VI till det direktivet (EUT L 313, 29.11.2005, s. 1).

(9)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.


BILAGA I

Gränsvärden för Euro 6

 

Gränsvärden

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC

(mg/kWh)

CH4

(mg/kWh)

NOX  (1)

(mg/kWh)

NH3

(ppm)

PM massa

(mg/kWh)

PM (2) antal

(#/kWh)

ESC (CI)

1 500

130

 

 

400

10

10

 

ETC (CI)

4 000

160

 

 

400

10

10

 

ETC (PI)

4 000

 

160

500

400

10

10

 

WHSC (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

WHTC (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning:

PI

=

Gnisttändning.

CI

=

Kompressionständning.


(1)  Tillåten NO2-halt i gränsvärdet för NOx kan fastställas senare.

(2)  En gräns för partikelantalet ska bestämmas senare, dock senast den 1 april 2010.

(3)  Gränsvärden för internationella harmoniserade stationära och transienta körcykler (WHSC och WHTC), som ersätter ESC- och ETC-gränsvärdena och kommer att införas när korrelationsfaktorer fastställts för de nuvarande cyklerna (ESC och ETC), dock senast den 1 april 2010.


BILAGA II

Ändringar av direktiv 2007/46/EG

Direktiv 2007/46/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Del I i bilaga IV ska ändras på följande sätt:

a)

Tabellen ska ändras på följande sätt:

i)

Punkterna 40 och 41 ska utgå.

ii)

Följande punkt ska införas:

Område

Förordning

EUT

Tillämplighet

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

”41a

Utsläpp (Euro 6) tunga fordon/tillgång till information

Förordning (EG) nr 595/2009

EUT L 188, 18.7.2009, s. 1

X12

X12

X

X12

X12

X”

 

 

 

 

iii)

Följande anmärkning ska läggas till:

”(12)

För fordon som har en referensvikt som överstiger 2 610 kg och som inte är typgodkända (på tillverkarens begäran och förutsatt att referensvikten inte överstiger 2 840 kg) enligt förordning (EG) nr 715/2007.”

b)

Tabellen i tillägget ska ändras på följande sätt:

i)

Punkterna 40 och 41 ska utgå.

ii)

Följande punkt ska införas:

 

Område

Förordning

EUT

M1

”41a

Utsläpp (Euro 6) tunga fordon, med undantag för alla krav som rör OBD-system och tillgång till information/Tillgång till information

Förordning (EG) nr 595/2009

EUT L 188, 18.7.2009, s. 1

A”

2.

Tabellen i tillägget till bilaga VI ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 40 och 41 ska utgå.

b)

Följande punkt ska införas:

Område

Förordning

Ändrad genom

Gäller för version

”41a

Utsläpp (Euro 6) tunga fordon/tillgång till information

Förordning (EG) nr 595/2009”

 

 

3.

Bilaga XI ska ändras på följande sätt:

a)

Tabellen i tillägg 1 ska ändras på följande sätt:

i)

Punkterna 40 och 41 ska utgå.

ii)

Följande punkt ska införas:

Post

Område

Förordning

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

”41a

Utsläpp (Euro 6) tunga fordon/ tillgång till information

Förordning (EG) nr 595/2009

G + H

G + H

G + H

G + H”

b)

Tabellen i tillägg 2 ska ändras på följande sätt:

i)

Punkterna 40 och 41 ska utgå.

ii)

Följande punkt ska införas:

Post

Område

Förordning

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

”41a

Utsläpp (Euro 6) tunga fordon/tillgång till information

Förordning (EG) nr 595/2009

X

X

X

X

X

X”

 

 

 

 

c)

Tabellen i tillägg 3 ska ändras på följande sätt:

i)

Punkterna 40 och 41 ska utgå.

ii)

Följande punkt ska införas:

Post

Område

Förordning

M1

”41a

Utsläpp (Euro 6) tunga fordon/tillgång till information

Förordning (EG) nr 595/2009

X”

d)

Tabellen i tillägg 4 ska ändras på följande sätt:

i)

Punkterna 40 och 41 ska utgå.

ii)

Följande punkt ska införas:

Post

Område

Förordning

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

”41a

Utsläpp (Euro 6) tunga fordon/ tillgång till information

Förordning (EG) nr 595/2009

H

H

H

H

H”

 

 

 

 

e)

Tabellen i tillägg 5 ska ändras på följande sätt:

i)

Punkterna 40 och 41 ska utgå.

ii)

Följande punkt ska införas:

Post

Område

Förordning

Mobilkranar i kategori N3

”41a

Utsläpp (Euro 6) tunga fordon/tillgång till information

Förordning (EG) nr 595/2009

V”


Top