Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0494

Kommissionens förordning (EG) nr 494/2009 av den 3 juni 2009 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på Internationell redovisningsstandard (IAS) 27 (Text av betydelse för EES )

OJ L 149, 12.6.2009, p. 6–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 36 - 51

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/494/oj

12.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 149/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 494/2009

av den 3 juni 2009

om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på Internationell redovisningsstandard (IAS) 27

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpningen av internationella redovisningsstandarder (1), särskilt artikel 3.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 (2) antogs vissa internationella standarder och tolkningar som förelåg per den 15 oktober 2008.

(2)

Den 10 januari 2008 offentliggjorde IASB (International Accounting Standards Board) ändringar i IAS (International Accounting Standard) 27 – Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (nedan kallade ändringarna i IAS 27). Genom ändringarna i IAS 27 preciseras det under vilka omständigheter ett företag ska utarbeta koncernredovisning, hur moderföretag ska redovisa ändringar av sina ägarintressen i dotterföretag samt hur förluster i ett dotterföretag ska fördelas mellan företag med respektive utan ägarintresse.

(3)

Överläggningarna med EFRAG:s (European Financial Reporting Advisory Group) tekniska expertgrupp ger stöd för att ändringarna i IAS 27 uppfyller de tekniska kriterier för antagande som anges i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1606/2002. I enlighet med kommissionens beslut 2006/505/EG av den 14 juli 2006 om inrättande av en granskningsgrupp för redovisningsstandarder med uppgift att bistå kommissionen med yttranden om objektivitet och opartiskhet i rekommendationer från European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3) har granskningsgruppen för redovisningsstandarder granskat EFRAG:s rekommendation om godkännande och meddelat Europeiska kommissionen att den är välavvägd och objektiv.

(4)

Antagandet av ändringarna i IAS 1 kräver följdändringar av IFRS 1, 4 och 5, IAS 1, 7, 14, 21, 28, 31, 32, 33 och 39 samt tolkning nr 7 av den ständiga tolkningskommittén (Standing Interpretations Committee, SIC) för att säkerställa överensstämmelse mellan de internationella redovisningsstandarderna.

(5)

Förordning (EG) nr 1126/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning överensstämmer med yttrandet från Föreskrivande kommittén för redovisningsfrågor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1126/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Den internationella redovisningsstandarden IAS 27 – Koncernredovisning och separata finansiella rapporter – ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

2.

De internationella finansiella rapporteringsstandarderna IFRS 1, 4 och 5, de internationella redovisningsstandarderna IAS 1, 7, 14, 21, 28, 31, 32, 33 och 39 samt tolkning nr 7 av den ständiga tolkningskommittén (Standing Interpretations Committee, SIC) ska ändras i enlighet med de ändringar i IAS 27 som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Alla företag ska tillämpa ändringarna i IAS 27, enligt bilagan till denna förordning, senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds efter den 30 juni 2009.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  EUT L 199, 21.7.2006, s. 33.


BILAGA

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS

IAS 27

Koncernredovisning och separata finansiella rapporter

Mångfaldigande tillåtet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Alla rättigheter förbehålles utanför EES, med undantag för rätten att mångfaldiga för enskilt bruk eller annars i överensstämmelse med god sed. Ytterligare information från IASB kan hämtas från www.iasb.org

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD 27

Koncernredovisning och separata finansiella rapporter

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1

Denna standard ska tillämpas vid upprättande och utformning av koncernredovisning för en grupp företag som står under bestämmande inflytande av ett moderföretag.

2

Denna standard behandlar inte redovisningsmetoder avseende rörelseförvärv och deras inverkan på koncernredovisningen, inklusive goodwill som uppkommer vid ett rörelseförvärv (se IFRS 3 Rörelseförvärv).

3

Denna standard ska även tillämpas vid redovisning av innehav i dotterföretag, gemensamt styrda företag och intresseföretag när ett företag väljer, eller enligt lokala bestämmelser förpliktas, att upprätta separata finansiella rapporter.

DEFINITIONER

4

I denna standard används följande begrepp med de innebörder som anges nedan:

En koncernredovisning utgör en redovisning för en koncern upprättad som om denna var ett enda företag.

Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

En koncern består av moderföretaget och dess dotterföretag.

Innehav utan bestämmande inflytande är eget kapital i ett dotterföretag som inte, direkt eller indirekt, är hänförligt till ett moderföretag.

Ett moderföretag är ett företag som har ett eller flera dotterföretag.

Separata finansiella rapporter är finansiella rapporter som upprättas av ett moderföretag, ett ägarföretag i ett intresseföretag eller en samägare i ett gemensamt styrt företag, i vilka investeringarna redovisas utifrån den direkta investeringen i egetkapitaldelen i stället för utifrån investeringsobjektets redovisade resultat och nettotillgångar.

Ett dotterföretag är ett företag, inklusive ett företag som inte är aktiebolag utan exempelvis handelsbolag, som står under bestämmande inflytande av ett annat företag (moderföretaget).

5

Ett moderföretag eller dess dotterföretag kan vara ett ägarföretag i ett intresseföretag eller samägare i ett gemensamt styrt företag. I sådana fall ska koncernredovisning som upprättas och utformas enligt denna standard också upprättas så att den överensstämmer med IAS 28 Innehav i intresseföretag och IAS 31 Andelar i joint ventures.

6

För sådant företag som beskrivs i punkt 5 utgör separata finansiella rapporter sådana rapporter som upprättas och utformas utöver de finansiella rapporter som anges i punkt 5. Separata finansiella rapporter behöver inte bifogas eller medfölja dessa rapporter.

7

Finansiella rapporter för ett företag som inte har dotterföretag, intresseföretag eller samägarinnehav i gemensamt styrt företag utgör inte separata finansiella rapporter.

8

Ett moderföretag som undantas från skyldighet att upprätta koncernredovisning enligt punkt 10 kan upprätta separata finansiella rapporter som företagets enda finansiella rapporter.

UTFORMNING AV KONCERNREDOVISNING

9

Ett moderföretag, förutom sådant moderföretag som beskrivs i punkt 10, ska upprätta en koncernredovisning i vilken det tar in sina innehav i dotterföretag enligt denna standard.

10

Ett moderföretag behöver inte upprätta koncernredovisning endast i de fall

a)

moderföretaget självt är ett helägt dotterföretag eller ett delägt dotterföretag till ett annat företag och om dess övriga ägare, inklusive de som annars saknar rösträtt, har informerats om, och inte har något att invända mot att moderföretaget inte upprättar någon koncernredovisning,

b)

moderföretagets skuldebrev eller egetkapitalinstrument inte är föremål för allmän handel (inhemsk eller utländsk fondbörs eller på en OTC-marknad, inklusive lokala och regionala marknader),

c)

moderföretaget inte har ingivit, eller är i färd med att inge, sina finansiella rapporter till en värdepappersövervakande myndighet eller annan tillsynsmyndighet i syfte att emittera värdepapper, oavsett slag, på en offentlig marknad, och

d)

moderföretagets yttersta eller något mellanvarande moderföretag upprättar koncernredovisning som är tillgänglig för allmänheten och som följer International Financial Reporting Standards.

11

Ett moderföretag som enligt punkt 10 väljer att inte upprätta koncernredovisning, och bara upprättar separata finansiella rapporter, följer bestämmelserna i punkterna 38–43.

KONCERNREDOVISNINGENS OMFATTNING

12

Koncernredovisningen ska inkludera alla moderföretagets dotterföretag  (1).

13

Bestämmande inflytande antas föreligga när moderföretaget direkt, eller indirekt genom dotterföretag, äger över hälften av rösterna i ett företag. Undantaget är sådana särskilda omständigheter där det tydligt kan visas att ett sådant ägande inte utgör ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande föreligger även när moderföretaget äger högst hälften av rösterna i ett företag och har (2)

a)

rätt att förfoga över mer än hälften av rösterna i berört företag genom avtal med övriga ägare,

b)

rätt att utforma det andra företagets finansiella och operativa strategier genom stadgar eller avtal,

c)

rätt att utse eller avsätta majoriteten av ledamöterna i det andra företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan, och företaget står under ledning av den styrelsen eller det ledningsorganet, eller

d)

rätt till majoriteten av rösterna i det andra företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan, och det bestämmande inflytandet över företaget utövas av den styrelsen eller det ledningsorganet.

14

Ett företag kan äga teckningsoptioner, köpoptioner, skuldebrev eller egetkapitalinstrument som kan konverteras till stamaktier eller andra liknande instrument som, ifall de utnyttjas eller konverteras, kan ge företaget ett inflytande eller begränsa en annan parts inflytande över ett annat företags finansiella och operativa strategier (potentiella röstberättigade aktier). Förekomsten och effekten av potentiella röstberättigade aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras, inklusive potentiella röstberättigade aktier som innehas av ett annat företag, beaktas vid bedömning av huruvida ett företag har rätt att utforma de finansiella och operativa strategierna i ett annat företag. Potentiella röstberättigade aktier kan inte utnyttjas eller konverteras utan dröjsmål om, exempelvis, de inte kan utnyttjas eller konverteras förrän vid en senare tidpunkt eller när en framtida händelse inträffar.

15

Vid bedömning av huruvida potentiella röstberättigade aktier bidrar till ett bestämmande inflytande undersöker företaget alla fakta och omständigheter (inklusive villkoren för utnyttjandet av de potentiella röstberättigade aktierna och eventuella andra avtalsvillkor, oavsett om de gäller enskilt eller tillsammans med andra), som påverkar de potentiella röstberättigade aktierna, med undantag för företagsledningens avsikter och de finansiella förutsättningarna för utnyttjande eller konvertering av sådana rättigheter.

16

Ett dotterföretag undantas inte från koncernredovisning enbart av den anledningen att delägaren är en riskkapitalorganisation, ömsesidig fond, aktiefond eller ett liknande företag.

17

Ett dotterföretag är inte undantaget från koncernredovisning på grund av att dess affärsverksamhet avviker från verksamheterna i andra företag inom koncernen. Relevant information erhålls genom att ta in sådana dotterföretag i koncernredovisningen och lämna ytterligare upplysningar i koncern¬redovisningen om dotterföretags olika affärsverksamheter. Exempelvis bidrar de upplysningar som krävs enligt IFRS 8 Rörelsesegment till att förklara betydelsen av olika affärsverksamheter inom koncernen.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID UPPRÄTTANDE AV KONCERNREDOVISNING

18

Vid upprättandet av en koncernredovisning slås de finansiella rapporterna för moderföretaget och dess dotterföretag ihop post för post genom sammanläggning av motsvarande poster för tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och kostnader. För att koncernredovisningen ska kunna innehålla finansiell information om koncernen som en ekonomisk enhet genomförs därefter nedanstående justeringar

a)

det redovisade värdet för moderföretagets innehav i alla dotterföretag och moderföretagets andelar av alla dotterföretags eget kapital elimineras (se IFRS 3, som innehåller en beskrivning av hur uppkommen goodwill behandlas),

b)

innehav utan bestämmande inflytande i resultatet för dotterföretag som omfattas av koncernredovisningen för rapportperioden identifieras, och

c)

innehav utan bestämmande inflytande i nettotillgångar för dotterföretag som omfattas av koncernredovisningen identifieras skilt från moderföretagets ägarandelar i dem. Innehav utan bestämmande inflytande i nettotillgångar består av

i)

värdet av sådana innehav utan bestämmande inflytande per tidpunkten för det ursprungliga förvärvet, såsom detta värde beräknas enligt IFRS 3, och

ii)

andelen av innehaven utan bestämmande inflytande av förändringar i eget kapital efter förvärvet.

19

Om det finns potentiella röstberättigade aktier, fastställs andelarna av resultatet och förändringar i eget kapital hänförliga till moder¬företaget samt innehav utan bestämmande inflytande på grundval av befintliga ägarandelar, och återspeglar inte en möjlig inlösen eller konvertering av potentiella röstberättigade aktier.

20

Koncerninterna fordringar och skulder, transaktioner, intäkter och kostnader ska elimineras i sin helhet.

21

Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner, inklusive intäkter, kostnader och utdelningar, elimineras i sin helhet. Vinster och förluster till följd av koncerninterna transaktioner, som innefattas i värdet på tillgångar, såsom varulager och anläggningstillgångar, elimineras i sin helhet. Koncerninterna förluster kan vara en indikation på en nedskrivning som måste tas upp i koncernredovisningen. IAS 12 Inkomstskatter tillämpas på temporära skillnader som uppkommer vid eliminering av vinster och förluster vid koncerninterna transaktioner.

22

Moderföretagets och dess dotterföretags finansiella rapporter som används vid upprättande av koncernredovisningen, ska vara upprättade per samma datum. Om moderföretagets och dotterföretagets rapportperioder slutar på olika datum upprättar dotterföretaget, i koncernredovisningssyfte, ytterligare finansiella rapporter per samma datum som moderföretagets finansiella rapporter, såvida detta inte är praktiskt ogenomförbart.

23

Om, enligt punkt 22, ett dotterföretags finansiella rapporter som används vid upprättandet av koncernredovisningen upprättas per ett annat datum än moderföretagets finansiella rapporter, ska justeringar göras för att kompensera effekten av betydande transaktioner eller händelser som inträffar mellan detta datum och datumet för moderföretagets finansiella rapporter. Under alla omständigheter ska skillnaden mellan rapportperiodens slut för dotterföretaget och moderföretaget inte överstiga tre månader. Rapportperiodernas längd och eventuella skillnader mellan rapportperiodernas slut ska vara oförändrade från en period till en annan.

24

Koncernredovisningar ska upprättas med enhetliga redovisningsprinciper för likartade transaktioner och andra händelser som inträffar under likartade omständigheter.

25

Om ett företag i koncernen använder redovisningsprinciper som avviker från dem som tillämpas i koncernredovisningen för likartade transaktioner och händelser under likartade omständigheter, justeras företagets finansiella rapporter enligt vad som är tillämpligt vid upprättande av koncernredovisningen.

26

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från förvärvstidpunkten såsom den beskrivs i IFRS 3. Dotterföretagets intäkter och kostnader ska bygga på värdena för de tillgångar och skulder som redovisats i moderföretagets koncernredovisning per förvärvstidpunkten. Exempelvis ska avskrivningar som redovisats i koncernens rapport över totalresultat efter förvärvstidpunkten bygga på de verkliga värdena för de hänförliga avskrivningsbara tillgångar som redovisats i koncernens finansiella rapporter per förvärvstidpunkten. Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen fram till den tidpunkt när moderföretaget upphör att ha ett bestämmande inflytande över dotterföretaget.

27

Innehav utan bestämmande inflytande ska redovisas i koncernens rapport över finansiell ställning i eget kapital, skilt från eget kapital för moderföretagets ägare.

28

Resultatet och varje komponent i övrigt totalresultat är hänförligt till moderföretagets ägare och till innehav utan bestämmande inflytande. Summa totalresultat är hänförligt till moderföretagets ägare och till innehaven utan bestämmande inflytande även om detta leder till ett negativt värde för innehav utan bestämmande inflytande.

29

Om ett dotterföretag har utestående preferensaktier med kumulativ vinstutdelningsrätt, som är klassificerade som eget kapital och innehas av innehav utan bestämmande inflytande, beräknar moderföretaget sin andel av resultatet efter justering för sådana aktiers utdelning, och detta oavsett om utdelningen har beslutats eller ej.

30

Förändringar i ett moderföretags ägarandel i ett dotterföretag som inte leder till en förlust av bestämmande inflytande redovisas som egetkapitaltransaktioner (det vill säga transaktioner med ägare i deras egenskap av ägare).

31

Under sådana omständigheter ska de redovisade värdena för innehaven med och utan bestämmande inflytande justeras så att de återspeglar förändringarna i deras relativa innehav i dotterföretaget. Eventuell skillnad mellan det belopp med vilket innehav utan bestämmande inflytande justeras och det verkliga värdet på den erlagda eller erhållna ersättningen ska redovisas direkt i eget kapital och fördelas på moderföretagets ägare.

FÖRLUST AV BESTÄMMANDE INFLYTANDE

32

Ett moderföretag kan förlora det bestämmande inflytandet över ett företag oavsett om det absoluta eller relativa ägarförhållandet förändras eller ej. Detta skulle exempelvis kunna inträffa om det bestämmande inflytandet över ett dotterföretag övertas av en regering, en domstol, ett administrativt organ eller en tillsynsmyndighet. Det skulle också kunna vara följden av ett avtal.

33

Ett moderföretag kan förlora det bestämmande inflytandet över ett dotterföretag i två eller flera överenskommelser (transaktioner). Ibland tyder emellertid omständigheter på att dessa överenskommelser skulle kunna redovisas som en enda transaktion. Vid fastställande om huruvida överenskommelserna ska redovisas som en enda transaktion ska ett företag beakta alla villkor och bestämmelser i överenskommelserna och deras ekonomiska effekter. En eller flera av följande faktorer kan tyda på att moderföretaget bör redovisa dessa överenskommelser som en enda transaktion:

a)

De ingås samtidigt eller under övervägande av varandra.

b)

De utgör tillsammans en enda transaktion utformad att uppnå en övergripande affärsmässig effekt.

c)

Förekomsten av en överenskommelse är beroende av åtminstone ytterligare en överenskommelse.

d)

En överenskommelse som beaktas för sig är inte ekonomiskt motiverad, men den är ekonomiskt motiverad när den beaktas tillsammans med andra överenskommelser. Ett exempel är när ett avyttrande av aktier är prissatt under marknadskurs och kompenseras genom en efterföljande avyttring som är prissatt över marknadskurs.

34

Om ett moderföretag förlorar bestämmande inflytande över ett dotterföretag

a)

tar det bort de redovisade värdena för dotterföretagets tillgångar (inklusive eventuell goodwill) och skulder från rapporten över finansiell ställning per den tidpunkt när det förlorar det bestämmande inflytandet,

b)

tar det bort det redovisade värdet för innehav utan bestämmande inflytande i det tidigare dotterföretaget från rapporten över finansiell ställning per den tidpunkt när det bestämmande inflytandet upphör (inklusive komponenter i övrigt totalresultat som är hänförligt till dem),

c)

redovisar det

i)

det verkliga värdet för den eventuella erhållna ersättningen från transaktionen, händelsen eller de omständigheter som ledde till förlusten av det bestämmande inflytandet, och

ii)

om transaktionen som ledde till förlusten av bestämmande inflytande innefattar en överföring av aktier i dotterföretaget till ägare i deras egenskap av ägare, den överföringen,

d)

redovisar det varje kvarvarande innehav i det tidigare dotterföretaget till verkligt värde per tidpunkten för förlust av det bestämmande inflytandet,

e)

omklassificerar det till resultatet, eller överför direkt till balanserade vinstmedel om detta krävs enligt andra IFRS, de belopp som identifieras i punkt 35, och

f)

redovisar det varje skillnad som blir följden som vinst eller förlust i resultat hänförligt till moderföretaget.

35

Om ett moderföretag förlorar betydande inflytande över ett dotterföretag ska dotterföretaget redovisa alla belopp som redovisats i övrigt totalresultat avseende det dotterföretaget på samma grund som skulle krävas om moderföretaget direkt hade avyttrat de hänförliga tillgångarna eller skulderna. Om en vinst eller förlust som tidigare redovisats i övrigt totalresultat skulle omklassificeras till resultatet vid avyttringen av de hänförliga tillgångarna eller skulderna omklassificerar därför moderföretaget vinsten eller förlusten från eget kapital till resultatet (som en omklassificeringsjustering) när det förlorar det bestämmande inflytandet över dotterföretaget. Exempelvis, om ett dotterföretag har finansiella tillgångar som kan säljas och moderföretaget förlorar det bestämmande inflytandet över dotterföretaget ska moderföretaget till resultatet omklassificera den vinst eller förlust som tidigare hade redovisats i övrigt totalresultat avseende dessa tillgångar. På liknande sätt, om en omvärderingsreserv som tidigare redovisats i övrigt totalresultat skulle överföras direkt till balanserade vinstmedel vid avyttringen av tillgången, överför moderföretaget omvärderingsreserven direkt till balanserade vinstmedel när det förlorar bestämmande inflytande över dotterföretaget.

36

Vid förlusten av bestämmande inflytande över ett dotterföretag ska varje kvarvarande innehav i det tidigare dotterföretaget och eventuella fordringar på eller skulder till det tidigare dotterföretaget redovisas enligt andra IFRS från den tidpunkt när bestämmande inflytande förloras.

37

Det verkliga värdet på kvarvarande innehav i det tidigare dotterföretaget per den tidpunkt när bestämmande inflytande förloras ska betraktas som det verkliga värdet vid det första redovisningstillfället för en finansiell tillgång enligt IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering eller, i tillämpliga fall, anskaffningsvärdet vid det första redovisningstillfället för en investering i ett intresseföretag eller gemensamt styrt företag.

REDOVISNING AV INNEHAV I DOTTERFÖRETAG, GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG OCH INTRESSEFÖRETAG I SEPARATA FINANSIELLA RAPPORTER

38

När ett företag upprättar separata finansiella rapporter ska det redovisa sina innehav i dotterföretag, gemensamt styrda företag och intresseföretag antingen:

a)

till anskaffningsvärde, eller

b)

enligt IAS 39.

Företaget ska tillämpa samma redovisningsprinciper för alla kategorier innehav. Innehav som redovisas till anskaffningsvärde ska redovisas i enlighet med IFRS 5, Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter när de klassificeras som innehavda för försäljning (eller ingår i en avyttringsgrupp som klassificeras som innehavd för försäljning) i enlighet med IFRS 5. Värderingen av innehav som redovisas i enlighet med IAS 39 förändras inte i sådana sammanhang.

38A

Ett företag ska redovisa utdelning från dotterföretag, gemensamt styrda företag och intresseföretag som resultatposter i sina separata finansiella rapporter när dess rätt att mottaga utdelningen är fastslagen.

38B

När ett moderföretag omorganiserar koncernens struktur genom att skapa ett nytt moderföretag på ett sätt som uppfyller följande kriterier:

a)

det nya moderföretaget får kontroll över det ursprungliga moderföretaget genom att egetkapitalinstrument utfärdas i utbyte mot befintliga egetkapitalinstrument i det ursprungliga moderföretaget,

b)

tillgångar och skulder i den nya och den ursprungliga koncernen är desamma omedelbart före och efter omorganisationen, och (b)

c)

ägarna till det ursprungliga moderföretaget före omorganisationen har samma absoluta och relativa intressen i den ursprungliga koncernens och den nya koncernens nettotillgångar omedelbart före och efter omorganisationen

och det nya moderföretaget redovisar sitt innehav i det ursprungliga moderföretaget i enlighet med punkt 38(a) i sina separata finansiella rapporter, ska det nya moderföretaget värdera innehavet till det redovisade värdet av sin andel av de poster inom det egna kapitalet enligt det ursprungliga moderföretagets separata finansiella rapporter vid tidpunkten för omorganisationen.

38C

På samma sätt kan ett företag som inte är moderföretag skapa ett nytt företag som sitt moderföretag på ett sätt som uppfyller kriterierna i punkt 38B. Villkoren i punkt 38B gäller också sådana omorganisationer. I sådana fall ska hänvisningarna till ”ursprungligt moderföretag” och ”ursprunglig koncern” anses lyda ”ursprungligt företag”.

39

Denna standard föreskriver inte vilka företag som ska upprätta separata finansiella rapporter som är tillgängliga för allmänheten. Punkterna 38 och 40–43 är tillämpliga när ett företag upprättar separata finansiella rapporter som följer International Financial Reporting Standards. Företaget framställer också koncernredovisning som är tillgänglig för allmänheten enligt kraven i punkt 9, såvida inte undantaget i punkt 10 är tillämpligt.

40

Innehav i gemensamt styrda företag och intresseföretag som i koncernredovisningen redovisas enligt IAS 39 ska redovisas på samma sätt i ägarföretagets separata finansiella rapporter.

UPPLYSNINGAR

41

Följande upplysningar ska lämnas i koncernredovisningen

a)

karaktären på relationen mellan moderföretaget och ett dotterföretag, i vilket moderföretaget inte innehar, direkt eller indirekt genom dotterföretag, över hälften av rösterna,

b)

anledningarna till varför ägandet, direkt eller indirekt genom dotterföretag, av över hälften av rösterna eller de potentiella rösterna i ett investeringsobjekt inte utgör ett bestämmande inflytande,

c)

rapportperiodens slut för ett dotterföretags finansiella rapporter, när sådana finansiella rapporter används för att upprätta koncernredovisning och upprättas per ett annat datum eller för en annan period än moderföretagets finansiella rapporter, och anledningen till att annat datum eller annan period används,

d)

karaktären på och omfattningen av betydande begränsningar (exempelvis till följd av låneavtal eller krav från tillsynsmyndighet) vad gäller dotterföretags förmåga att överföra medel till moderföretaget i form av utdelning eller att återbetala lån eller förskott,

e)

en plan som visar effekterna av förändringar i ett moderföretags ägarandel i ett dotterföretag vilka inte leder till en förlust av bestämmande inflytande över eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare, och

f)

om bestämmande inflytande över dotterföretag upphör ska moderföretaget upplysa om eventuell vinst eller förlust som redovisas enligt punkt 34, och

i)

andelen av denna vinst eller förlust hänförlig till redovisning av kvarvarande innehav i det tidigare dotterföretaget till dess verkliga värde per den tidpunkt när bestämmande inflytande förloras, och

ii)

den post eller de poster i rapporten över totalresultat i vilken vinsten eller förlusten redovisas (om den inte redovisas separat i rapporten över totalresultat).

42

Om separata finansiella rapporter upprättas för ett moderföretag som, enligt punkt 10, väljer att inte upprätta koncern¬redovisning, ska dessa separata finansiella rapporter innehålla upplysning om

a)

det faktum att de finansiella rapporterna är separata finansiella rapporter, att möjligheten till undantag från att upprätta koncernredovisning har utnyttjats, företagets namn och registreringsland eller säte för det företag för vilket koncernredovisning som uppfyller kraven i International Financial Reporting Standards har upprättats och är tillgänglig för allmänheten, samt från vilken adress denna koncernredovisning kan erhållas,

b)

en förteckning över betydande innehav i dotterföretag, gemensamt styrda företag och intresseföretag, inklusive namn, registreringsland eller säte, storlek på ägarandel och, om det är skillnad, röstandelen, och

c)

en beskrivning av den metod som tillämpats för att redovisa de innehav som anges i (b).

43

När ett moderföretag (annat än moderföretag som omfattas av punkt 42), en samägare i ett gemensamt styrt företag eller ett ägarföretag i ett intresseföretag upprättar separata finansiella rapporter, ska dessa separata finansiella rapporter innehålla upplysning om

a)

det faktum att rapporterna är separata finansiella rapporter och anledningarna till varför dessa rapporter upprättas om detta inte krävs enligt lag,

b)

en förteckning över betydande innehav i dotterföretag, gemensamt styrda företag och intresseföretag, inklusive namn, registreringsland eller säte, storlek på ägarandel och, om det är skillnad, röstandelen, och

c)

en beskrivning av den metod som tillämpats för att redovisa de innehav som anges i (b),

och ska identifiera de finansiella rapporter som upprättas enligt punkt 9 i denna standard eller IAS 28 och IAS 31, med vilka de sammanhänger.

IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

44

Företag ska tillämpa denna standard för räkenskapsår som börjar 1 januari 2005 eller senare. Tidigare tillämpning uppmuntras. Om ett företag tillämpar denna standard för räkenskapsår som börjar före den 1 januari 2005 ska företaget lämna upplysning om detta.

45

Ett företag ska tillämpa ändringarna i IAS 27 som införts av International Accounting Standards Board år 2008 i punkterna 4, 18, 19, 26–37 och 41 (e) och (f) för räkenskapsår som börjar 1 juli 2009 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Ett företag ska emellertid inte tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar före 1 juli 2009 såvida det inte också tillämpar IFRS 3 (enligt omarbetning av International Accounting Standards Board 2008). Om ett företag tillämpar ändringarna före 1 juli 2009 ska det upplysa om detta. Ett företag ska tillämpa ändringarna retroaktivt med följande undantag

a)

ändringen i punkt 28 om att totalresultat ska hänföras till moderföretagets ägare och till innehaven utan bestämmande inflytande även om detta leder till ett negativt värde för innehaven utan bestämmande inflytande. Därför ska ett företag inte räkna om vinst- eller förlustfördelning för rapportperioder före perioder när ändringen tillämpas.

b)

kraven i punkterna 30 och 31 för redovisning av ändringar i ägarandelen i ett dotterföretag efter att bestämmande inflytande har erhållits. Därför tillämpas inte kraven i punkterna 30 och 31 på ändringar som skedde före den tidpunkt när ett företag tillämpar ändringarna.

c)

kraven i punkterna 34–37 för förlust av bestämmande inflytande över ett dotterföretag. Ett företag ska inte räkna om det redovisade värdet för ett innehav i ett tidigare dotterföretag om det bestämmande inflytandet förlorades innan det tillämpar dessa ändringar. Dessutom ska ett företag inte räkna om vinst eller förlust vid förlust av bestämmande inflytande över ett dotterföretag som skedde innan ändringarna tillämpas.

45A

Punkt 38 ändrades genom Förbättringar av IFRS i maj 2008. Ett företag ska tillämpa denna ändring för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2009 eller senare, framåtriktat från det datum då det först tillämpade IFRS 5. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar ändringen på en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

45B

Genom Kostnader för investeringar i dotterföretag, gemensamt styrda företag och intresseföretag (ändringar i IFRS 1 och IAS 27) som utfärdades i maj 2008 ströks definitionen av anskaffningsvärdemetoden i punkt 4 och punkt 38A tillkom. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar framåtriktat för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2009 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar ändringarna på en tidigare period ska det lämna upplysning om detta och också tillämpa de därmed förknippade ändringarna i IAS 18, IAS 21 och IAS 36.

45C

Genom Kostnader för investeringar i dotterföretag, gemensamt styrda företag och intresseföretag (ändringar i IFRS 1 och IAS 27) som utfärdades i maj 2008 har punkterna 38B och 38C tillkommit. Ett företag ska tillämpa dessa punkter framåtriktat på omorganisationer som görs under räkenskapsår som börjar den 1 januari 2009 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Dessutom får företag välja att tillämpa punkterna 38B och 38C retroaktivt på tidigare omorganisationer som omfattas av dessa punkter. Om ett företag justerar värdet av en omorganisation för att uppfylla kraven i punkt 38B eller 38C måste det dock justera värdet av alla senare omorganisationer som omfattas av dessa punkter. Om ett företag tillämpar punkt 38B eller 38B på en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

UPPHÄVANDE AV IAS 27 (2003)

46

Denna standard ersätter IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (enligt omarbetning 2003).


(1)  Om ett dotterföretag vid förvärvstidpunkten uppfyller villkoren för att klassificeras som att det innehas för försäljning enligt IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter ska det redovisas enligt denna standard.

(2)  Se även SIC-12 När ska ett företag för särskilt ändamål, ett SPE, omfattas av koncernredovisningen?

Bilaga

Ändringar i andra IFRS

Ändringarna i denna bilaga ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 juli 2009 eller senare. Om ett företag tillämpar ändringarna i IAS 27 för en tidigare period, ska dessa ändringar tillämpas för denna tidigare period. I de ändrade punkterna är borttagen text genomstruken och ny text understruken.

A1

I följande International Financial Reporting Standards tillämpliga per 1 juli 2009 ändras hänvisningar till ”minoritetsintresse” till ”innehav utan bestämmande inflytande” i de angivna punkterna nedan:

IFRS

Punkt

IFRS 1

B2 (c) (i), B2 (g) (i), B2 (k)

IFRS 4

34 (c)

IAS 1

54 (q), 83 (a) (i), 83 (b) (i)

IAS 7

20 (b)

IAS 14

16

IAS 21

41

IAS 32

VT29

IAS 33

A1

IFRS 1    Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas

A2

IFRS 1 ändras enligt nedan.

Punkt 26 ändras enligt nedan:

26

Det är enligt denna standard inte tillåtet med retroaktiv tillämpning av andra standarders regler avseende

(c)

uppskattningar (punkterna 31–34),

(d)

tillgångar klassificerade som att de innehas för försäljning och avvecklade verksamheter (punkterna 34A och 34B), och

(e)

vissa aspekter av redovisning av innehav utan bestämmande inflytande (punkt 34C).

Efter punkt 34B läggs en ny rubrik och punkt 34C till enligt nedan:

34C

En förstagångstillämpare ska tillämpa följande krav i IAS 27 (enligt ändring av International Accounting Standards Board 2008) framåtriktat från datumet för övergång till IFRS

(a)

kravet i punkt 28 att summa totalresultat ska hänföras till moderföretagets ägare och till innehaven utan bestämmande inflytande även om detta leder till ett negativt värde för innehaven utan bestämmande inflytande.

(b)

kraven i punkterna 30 och 31 avseende redovisning av ändringar i moderföretagets ägarandel i ett dotterföretag som inte leder till en förlust av bestämmande inflytande, och

(c)

kraven i punkterna 34–37 avseende redovisning av en förlust av bestämmande inflytande över ett dotterföretag och de därmed sammanhängande kraven i IFRS 5 punkt 8A. [ändring införd genom Årliga förbättringar]

Om en förstagångstillämpare väljer att tillämpa IFRS 3 (enligt omarbetning av International Accounting Standards Board 2008) retroaktivt på tidigare rörelseförvärv ska företaget också tillämpa IAS 27 (enligt ändring av International Accounting Standards Board 2008) enligt punkt B1 i denna standard.

Punkt 47J läggs till enligt nedan:

47J

IAS 27 (enligt ändring av International Accounting Standards Board 2008) innebar ändringar av punkterna 26 och 34C. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar 1 juli 2009 eller senare. Om ett företag tillämpar IAS 27 (enligt ändring 2008) för en tidigare period ska ändringarna tillämpas för denna tidigare period.

IFRS 5    Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter

A3

IFRS 5 ändras enligt nedan.

Punkt 33 ändras enligt nedan:

33

Ett företag ska lämna följande upplysningar

(a)

(d)

beloppet för intäkter från kvarvarande verksamheter och från avvecklade verksamheter hänförliga till moderföretagets ägare. Dessa upplysningar kan lämnas antingen i noterna eller i rapporten över totalresultat.

Punkt 44B läggs till enligt nedan:

44B

IAS 27 (enligt ändring av International Accounting Standards Board 2008) innebar att punkt 33 (d) lades till. Ett företag ska tillämpa denna ändring för räkenskapsår som börjar 1 juli 2009 eller senare. Om ett företag tillämpar IAS 27 (enligt ändring 2008) för en tidigare period ska ändringen tillämpas för denna tidigare period. Ändringen ska tillämpas med retroaktiv verkan.

IAS 1    Utformning av finansiella rapporter

A4

Punkt 106 i IAS 1 (enligt omarbetning 2007) ändras enligt nedan:

106

Ett företag ska redovisa en rapport över förändringar i eget kapital som ska innehålla

(a)

totalresultat för perioden, med separat angivelse av de sammanlagda belopp som är hänförliga till moderföretagets ägare och till innehav utan bestämmande inflytande,

(b)

för varje komponent i eget kapital, effekterna av retroaktiv tillämpning eller retroaktiv omräkning redovisade enligt IAS 8, och

(c)

[struken] och

(d)

för varje komponent i eget kapital, en avstämning mellan det redovisade värdet vid periodens början och slut med separata upplysningar om förändringar beroende på

(i)

resultat,

(ii)

varje post i övrigt totalresultat, och

(iii)

transaktioner med ägare i deras egenskap av ägare, utvisande separata tillskott från och värdeöverföringar till ägare och ändringar i ägarandelar i dotterföretag som inte leder till en förlust av bestämmande inflytande.

Punkt 139A läggs till enligt nedan:

139A

IAS 27 (enligt ändring av International Accounting Standards Board 2008) innebar att punkt 106 lades till. Ett företag ska tillämpa denna ändring för räkenskapsår som börjar 1 juli 2009 eller senare. Om ett företag tillämpar IAS 27 (enligt ändring 2008) för en tidigare period ska ändringen tillämpas för denna tidigare period. Ändringen ska tillämpas med retroaktiv verkan.

IAS 7    Rapport över kassaflöden

A5

IAS 7 ändras enligt nedan.

Den rubrik som föregår punkt 39 samt punkterna 39–42 ändras enligt nedan:

39

Summan av betalningar som avser erhållande eller förlust av bestämmande inflytande över dotterföretag eller andra verksamheter ska redovisas separat och klassificeras som investeringsverksamhet.

40

Ett företag ska upplysa om de sammanlagda beloppen med avseende på både erhållande och förlust av bestämmande inflytande över dotterföretag eller andra verksamheter under perioden avseende

(a)

totalt erlagd eller erhållen ersättning,

(b)

den andel av ersättningen som består av likvida medel,

(c)

beloppet för likvida medel i dotterföretagen eller andra verksamheter över vilka bestämmande inflytande erhålls eller förloras, och

(d)

beloppet för tillgångar och skulder som inte är likvida medel i dotterföretag eller andra verksamheter över vilka bestämmande inflytande erhålls eller förloras, uppdelat på viktigare kategorier.

41

Den separata redovisningen av kassaflödeseffekter av erhållande eller förlust av bestämmande inflytande över dotterföretag eller andra verksamheter, tillsammans med den separata redovisningen av beloppen för tillgångar och skulder som förvärvats eller avyttrats, innebär att det blir enklare skilja dessa kassaflöden från kassaflöden som uppkommer från övrig löpande verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet. Kassaflödeseffekterna från förlust av bestämmande inflytande dras inte av från dem från erhållande av bestämmande inflytande.

42

Summan av ut- eller inbetalningar av ersättning avseende erhållande eller förlust av bestämmande inflytande över dotterföretag eller andra verksamheter redovisas i rapporten över kassaflöden efter avdrag för förvärvade eller avyttrade likvida medel som del av sådana transaktioner, händelser eller ändrade omständigheter.

Punkterna 42A och 42B läggs till enligt nedan:

42A

Kassaflöden som är följden av ändringar i ägarandelar i ett dotterföretag som inte leder till en förlust av bestämmande inflytande ska klassificeras som kassaflöden från finansieringsverksamheten.

42B

Ändringar i ägarandelar i ett dotterföretag som inte leder till en förlust av bestämmande inflytande, såsom ett moderföretags efterföljande köp eller försäljning av ett dotterföretags egetkapitalinstrument, redovisas som egetkapitaltransaktioner (se IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (enligt ändring av International Accounting Standards Board 2008). Följaktligen klassificeras de kassaflöden som uppstår på samma sätt som andra transaktioner med ägare enligt beskrivning i punkt 17.

Punkt 54 läggs till enligt nedan:

54

IAS 27 (enligt ändring av International Accounting Standards Board 2008) innebar att punkt 39–42 ändrades och att punkt 42A och 42B lades till. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar 1 juli 2009 eller senare. Om ett företag tillämpar IAS 27 (ändrad 2008) för en tidigare period ska ändringarna tillämpas för denna tidigare period. Ändringarna ska tillämpas med retroaktiv verkan.

IAS 21    Effekterna av ändrade valutakurser

A6

IAS 21 ändras enligt nedan.

Rubriken före punkt 48 ändras och punkterna 48A–48D läggs till enligt nedan:

48

48A

Utöver avyttringen av ett företags hela innehav i en utlandsverksamhet redovisas följande som avyttringar även om företaget behåller ett innehav i det tidigare dotterföretaget, intresseföretaget eller gemensamt styrda företaget

(a)

förlusten av bestämmande inflytande över ett dotterföretag som innefattar en utlandsverksamhet,

(b)

förlusten av betydande inflytande över ett intresseföretag som innefattar en utlandsverksamhet, och

(c)

förlusten av gemensamt bestämmande inflytande över gemensamt styrt företag som innefattar en utlandsverksamhet.

48B

Vid avyttring av ett dotterföretag som innefattar en utlandsverksamhet ska det ackumulerade beloppet för de kursdifferenser som är hänförliga till denna utlandsverksamhet som har hänförts till innehaven utan bestämmande inflytande tas bort från rapporten över finansiell ställning, men ska inte omklassificeras till resultatet.

48C

Vid delavyttring av ett dotterföretag som innefattar en utlandsverksamhet ska företaget fördela om den proportionella andelen av det ackumulerade beloppet för de valutakursdifferenser som redovisats i övrigt totalresultat till innehaven utan bestämmande inflytande i denna utlandsverksamhet. I varje annan delavyttring av en utlandsverksamhet ska företaget till resultatet omklassificera endast den proportionella andelen av det ackumulerade beloppet för de valutakursdifferenser som redovisats i övrigt totalresultat.

48D

En delavyttring av ett företags innehav i en utlandsverksamhet är varje minskning av ett företags ägarandel i en utlandsverksamhet, förutom sådana minskningar i 48A som redovisas som avyttringar.

Punkt 60B läggs till enligt nedan:

60B

IAS 27 (enligt ändring av International Accounting Standards Board 2008) innebar att punkterna 48A–48D lades till. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar 1 juli 2009 eller senare. Om ett företag tillämpar IAS 27 (enligt ändring 2008) för en tidigare period ska ändringarna tillämpas för denna tidigare period.

IAS 28    IAS 28 ändras enligt nedan.

A7

IAS 28 ändras enligt nedan.

Punkterna 18 och 19 ändras enligt nedan:

18

Ett ägarföretag ska från och med det datum när ägarföretaget inte längre har betydande inflytande över ett intresseföretag upphöra att tillämpa kapitalandelsmetoden och i stället redovisa innehavet enligt IAS 39 från och med detta datum, förutsatt att intresseföretaget inte blir ett dotterföretag eller ett joint venture enligt definition i IAS 31. Vid förlusten av betydande inflytande ska ägarföretaget till verkligt värde värdera varje innehav som ägarföretaget behåller i det tidigare intresseföretaget. Ägarföretaget ska i resultatet redovisa varje skillnad mellan

(a)

det verkliga värdet på varje kvarvarande innehav och behållning från delavyttring av innehav i intresseföretaget, och

(b)

det redovisade värdet på innehavet per tidpunkten när betydande inflytande förloras.

19

När en investering upphör att vara ett intresseföretag och redovisas enligt IAS 39 ska det verkliga värdet på investeringen per tidpunkten när den upphör att vara ett intresseföretag betraktas som dess verkliga värde vid första redovisningstillfället som en finansiell tillgång enligt IAS 39.

Punkt 19A läggs till enligt nedan:

19A

Om ett ägarföretag förlorar betydande inflytande över ett intresseföretag ska ägarföretaget redovisa alla belopp som redovisats i övrigt totalresultat avseende det intresseföretaget på samma grund som skulle krävas om intresseföretaget direkt hade avyttrat de hänförliga tillgångarna eller skulderna. Om en vinst eller förlust som tidigare redovisats i övrigt totalresultat av ett intresseföretag skulle omklassificeras till resultatet vid avyttringen av de hänförliga tillgångarna eller skulderna omklassificerar därför ägarföretaget vinsten eller förlusten från eget kapital till resultatet (som en omklassificeringsjustering) när det förlorar betydande inflytande över intresseföretaget. Exempelvis, om ett intresseföretag har finansiella tillgångar som kan säljas och ägarföretaget förlorar betydande inflytande över intresseföretaget ska ägarföretaget till resultatet omklassificera den vinst eller förlust som tidigare hade redovisats i övrigt totalresultat avseende dessa tillgångar. Om ett ägarföretags ägarandel i ett intresseföretag minskas men investeringen fortsätter att vara ett intresseföretag ska ägarföretaget till resultatet omklassificera endast ett proportionellt belopp av den vinst eller förlust som tidigare redovisades i övrigt totalresultat.

Punkt 41B läggs till enligt nedan:

41B

IAS 27 (enligt ändring av International Accounting Standards Board 2008) innebar att punkterna 18 och 19 ändrades och att punkt 19A lades till. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar 1 juli 2009 eller senare. Om ett företag tillämpar IAS 27 (enligt ändring 2008) för en tidigare period ska ändringarna tillämpas för denna tidigare period.

IAS 31    Andelar i joint ventures

A8

IAS 31 ändras enligt nedan.

Punkt 45 ändras enligt nedan:

45

När ett ägarföretag upphör att ha gemensamt bestämmande inflytande över ett företag ska det redovisa varje kvarstående investering enligt IAS 39 från den tidpunkten, förutsatt att det tidigare gemensamt styrda företaget inte blir ett dotterföretag eller intresseföretag. Från den tidpunkt när ett gemensamt styrt företag blir ett dotterföretag till ett ägarföretag ska ägarföretaget redovisa sitt innehav enligt IAS 27 och IFRS Rörelseförvärv (enligt omarbetning av International Accounting Standards Board 2008). Från den tidpunkt när ett gemensamt styrt företag blir ett intresseföretag till ett ägarföretag ska ägarföretaget redovisa sitt innehav enligt IAS 28. Vid förlusten av gemensamt betydande inflytande ska ägarföretaget till verkligt värde värdera varje investering som ägarföretaget behåller i det tidigare gemensamt styrda företaget. Ägarföretaget ska i resultatet redovisa varje skillnad mellan

(a)

det verkliga värdet på varje kvarvarande innehav och behållning från delavyttring av innehav i det gemensamt styrda företaget, och

(b)

det redovisade värdet på investeringen per tidpunkten när gemensamt betydande inflytande förloras.

Punkterna 45A och 45B läggs till enligt nedan:

45A

När en investering upphör att vara ett gemensamt styrt företag och redovisas enligt IAS 39 ska det verkliga värdet på investeringen per tidpunkten när den upphör att vara ett gemensamt styrt företag betraktas som dess verkliga värde vid första redovisningstillfället som en finansiell tillgång enligt IAS 39.

45B

Om ett ägarföretag förlorar gemensamt bestämmande inflytande över ett företag ska ägarföretaget redovisa alla belopp som redovisats i övrigt totalresultat avseende det företaget på samma grund som skulle krävas om intresseföretaget direkt hade avyttrat de hänförliga tillgångarna eller skulderna. Om en vinst eller förlust som tidigare redovisats i övrigt totalresultat skulle omklassificeras till resultatet vid avyttringen av de hänförliga tillgångarna eller skulderna omklassificerar därför ägarföretaget vinsten eller förlusten från eget kapital till resultatet (som en omklassificeringsjustering) när ägarföretaget förlorar det gemensamt bestämmande inflytandet över företaget. Exempelvis, om ett gemensamt styrt företag har finansiella tillgångar som kan säljas och ägarföretaget förlorar det gemensamma bestämmande inflytandet över företaget ska ägarföretaget till resultatet omklassificera den vinst eller förlust som tidigare hade redovisats i övrigt totalresultat avseende dessa tillgångar. Om ett ägarföretags ägarandel i ett gemensamt styrt företag minskas men investeringen fortsätter att vara ett gemensamt styrt företag ska ägarföretaget till resultatet omklassificera endast ett proportionellt belopp av den vinst eller förlust som tidigare redovisades i övrigt totalresultat.

Punkt 58A läggs till enligt nedan:

58A

IAS 27 (enligt ändring av International Accounting Standards Board 2008) innebar att punkt 45 ändrades och att punkt 45A och 45B lades till. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar 1 juli 2009 eller senare. Om ett företag tillämpar IAS 27 (ändrad 2008) för en tidigare period ska ändringarna tillämpas för denna tidigare period.

IAS 39    Finansiella instrument: Redovisning och värdering

A9

IAS 39 ändras enligt nedan.

Den sista meningen i punkt 102 ändras enligt nedan:

102

… Den vinst eller förlust på säkringsinstrumentet som är hänförlig till den effektiva delen av säkringen och som redovisats i övrigt totalresultat ska omklassificeras från eget kapital till resultatet som en omklassificeringsjustering (se IAS 1 (omarbetad 2007)) enligt punkterna 48–49 i IAS 21 vid avyttring eller delavyttring av utlandsverksamheten.

Punkt 103E läggs till enligt nedan:

103E

IAS 27 (enligt ändring av International Accounting Standards Board 2008) innebar en ändring av punkt 102. Ett företag ska tillämpa denna ändring för räkenskapsår som börjar 1 juli 2009 eller senare. Om ett företag tillämpar IAS 27 (ändrad 2008) för en tidigare period ska ändringen tillämpas för denna tidigare period.

SIC-7    Införande av euro

A10

SIC-7 ändras enligt nedan.

I avsnittet ”Referenser” läggs ”IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (enligt ändring 2008)” till.

Punkt 4 ändras enligt nedan:

4

Detta innebär i synnerhet att

(a)

(b)

ackumulerade valutakursdifferenser som är hänförliga till omräkning av utlandsverksamheters finansiella rapporter, redovisade i övrigt totalresultat, ska ackumuleras i eget kapital och ska omklassificeras från eget kapital till resultatet först vid avyttring eller delavyttring av nettoinvesteringen i utlandsverksamheten, och …

Under rubriken ”Ikraftträdande” läggs en ny punkt till efter den punkt som beskriver ikraftträdandet för ändringarna i IAS 1 enligt nedan:

IAS 27 (enligt ändring av International Accounting Standards Board 2008) innebar ändring av punkt 4 (b). Ett företag ska tillämpa denna ändring för räkenskapsår som börjar 1 juli 2009 eller senare. Om ett företag tillämpar IAS 27 (ändrad 2008) för en tidigare period ska ändringen tillämpas för denna tidigare period.


Top