EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0438

Kommissionens förordning (EG) nr 438/2009 av den 26 maj 2009 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och bergsraser som inte är slaktboskap

OJ L 128, 27.5.2009, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 225 - 227

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/438/oj

27.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/57


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 438/2009

av den 26 maj 2009

om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och bergsraser som inte är slaktboskap

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaderna) (1), särskilt artiklarna 144.1 och 148 jämförda med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Inom ramen för Världshandelsorganisationen har gemenskapen åtagit sig att öppna årliga importtullkvoter för tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och bergsraser som inte är slaktboskap. Hur dessa kvoter ska förvaltas föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 659/2007 av den 14 juni 2007 om öppnande och förvaltning av importtullkvoter för tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och bergsraser som inte är slaktboskap (2).

(2)

Principen ”först till kvarn” har visat sig vara effektiv inom andra jordbrukssektorer och även för att förenkla administrationen är det lämpligt att kvoterna förvaltas på det sätt som anges i artikel 144.2 a i förordning (EG) nr 1234/2007. Detta bör ske i enlighet med artiklarna 308a, 308b samt artikel 308c.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3).

(3)

På grund av de särskilda förhållanden som uppstår vid övergången från ett förvaltningssystem till ett annat, bör den kvot som denna förordning avser betraktas som icke-kritisk, i den mening som avses i artikel 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

(4)

För varor som övergår till fri omsättning till en nedsatt tullsats på grund av sin användning för särskilda ändamål föreskrivs tullövervakning i artikel 166 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) (4). De djur som importeras inom ramen för tullkvoterna enligt denna förordning bör övervakas under en viss period, för att säkerställa att de inte slaktas då.

(5)

För detta syfte bör en garanti ställas, vars belopp bör täcka skillnaden mellan tullsatsen enligt Gemensamma tulltaxan och den nedsatta tullsats som är tillämplig den dag de berörda djuren övergår till fri omsättning.

(6)

Förordning (EG) nr 659/2007 bör därför upphävas och ersättas med en ny förordning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Genom denna förordning öppnas importtullkvoter för sådana tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och bergsraser som inte är slaktboskap och som anges i bilagan.

2.   De kvoter som anges i bilagan till denna förordning ska förvaltas i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c.1 i förordning (EEG) nr 2454/93. Artikel 308c.2–3 i den förordningen ska inte tillämpas.

3.   Kvoterna enligt punkt 1 ska öppnas på årsbasis från och med den 1 juli varje år till och med den 30 juni påföljande år (”importkvotperiod”).

Artikel 2

1.   I denna förordning ska med djur enligt artikel 1.1 som inte är slaktboskap avses djur som inte slaktas inom fyra månader från den dag då deklarationen för övergång till fri omsättning godtas.

Undantag får beviljas i vederbörligen styrkta fall av force majeure.

2.   För att djuren ska få omfattas av den tullkvot som omfattas av löpnummer 09.4197, ska följande handlingar uppvisas:

a)

För tjurar: ett härstamningsbevis.

b)

För kor och kvigor: ett härstamningsbevis eller ett intyg om registrering i en stambok som intygar djurens renrasighet.

Artikel 3

1.   Importerade djur ska övervakas i enlighet med artikel 166 i förordning (EG) nr 450/2008, i syfte att säkerställa att de inte slaktas inom fyra månader från den dag de övergår till fri omsättning.

2.   Importörerna ska ställa en garanti hos de behöriga tullmyndigheterna, för att säkerställa att förpliktelsen enligt punkt 1 att inte slakta importerade djur iakttas och att obetalda tullar kan tas ut om förpliktelsen inte uppfylls. Garantin ska motsvara skillnaden mellan den tullsats som fastställs i Gemensamma tulltaxan och de tullsatser enligt bilagan som är tillämpliga den dag då de berörda djuren övergår till fri omsättning.

3.   Garantin enligt punkt 2 ska omedelbart frisläppas, när importören för berörda tullmyndigheter styrker att djuren

a)

inte har slaktats inom fyra månader från den dag de övergick till fri omsättning, eller

b)

har slaktats under den perioden på grund av force majeure eller av hälsoskäl, eller har dött till följd av sjukdom eller olyckshändelse.

Artikel 4

Förordning (EG) nr 659/2007 ska upphöra att gälla. Den ska dock vara tillämplig på de tullsatser som följer av licenser som utfärdats före den 1 juli 2009, tills dessa upphör att gälla.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 maj 2009.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 155, 15.6.2007, s. 20.

(3)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  EUT L 145, 4.6.2008, s. 1.


BILAGA

Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen i kolumnen ”varuslag” endast anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens räckvidd. Där ex KN-nummer anges, ska förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

Löpnummer

KN-nummer

Taric-nummer

Varuslag

Kvot

(antal djur)

Tullsats

09.0114

ex 0102 90 05

01029005*20

*40

Kor och kvigor av följande bergsraser som inte är slaktboskap: grå, brun, gul och brokig Simmental och Pinzgau

710

6 %

ex 0102 90 29

01029029*20

*40

ex 0102 90 49

01029049*20

*40

ex 0102 90 59

01029059*11

*19

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*10

*30

09.0115

ex 0102 90 05

01029005*30

*40

*50

Tjurar, kor och kvigor av följande raser som inte är slaktboskap: brokig Simmental samt Schwyz och Fribourg

711

4 %

ex 0102 90 29

01029029*30

*40

*50

ex 0102 90 49

01029049*30

*40

*50

ex 0102 90 59

01029059*21

*29

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*20

*30

ex 0102 90 79

01029079*21

*29


Top