EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0431

Rådets förordning (EG) nr 431/2009 av den 18 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 332/2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans

OJ L 128, 27.5.2009, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 187 - 188

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/431/oj

27.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 431/2009

av den 18 maj 2009

om ändring av förordning (EG) nr 332/2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308,

med beaktande av kommissionens förslag, som lades fram efter samråd med ekonomiska och finansiella kommittén,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Den internationella finansiella krisens omfattning och intensitet påverkar den potentiella efterfrågan på medelfristigt ekonomiskt stöd från gemenskapen i medlemsstaterna utanför euroområdet och kräver en väsentlig höjning av taket för det utestående lånebelopp som kan beviljas medlemsstater enligt rådets förordning (EG) nr 332/2002 (3), från 25 miljarder EUR till 50 miljarder EUR.

(2)

Mot bakgrund av den senaste tidens erfarenhet av hur det medelfristiga ekonomiska stödet fungerar, är det lämpligt att förtydliga de uppgifter och skyldigheter som vilar på kommissionen och de medlemsstater som ska tillämpa förordning (EG) nr 332/2002. Villkoren för att bevilja ekonomisk stöd bör dessutom förtydligas i ett samförståndsavtal som ska ingås mellan kommissionen och den berörda medlemsstaten.

(3)

De regler som styr vissa aspekter av den ekonomiska förvaltningen av gemenskapens ekonomiska stöd bör förtydligas. De berörda medlemsstaterna bör av förvaltningsskäl anmodas att placera det erhållna ekonomiska stödet på ett särskilt konto hos sin nationella centralbank och att överföra de belopp som ska återbetalas till ett särskilt konto hos Europeiska centralbanken några dagar innan dess de förfaller till betalning.

(4)

Det är av allra största vikt att ekonomiskt stöd som erhållits från gemenskapen förvaltas i enlighet med sund förvaltningssed. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 27 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken bör det i denna förordning beredas möjlighet för Europeiska revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning att, när de anser detta vara nödvändigt, genomföra kontroller i den medlemsstat som erhåller gemenskapens medelfristiga ekonomiska stöd; den möjligheten bör tillhandahållas i de befintliga låneavtalen.

(5)

Förordning (EG) nr 332/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Denna förordning bör vara omedelbart tillämplig på alla nya låneavtal och på befintliga låneavtal om och när de revideras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 332/2002 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Det totala utestående lånebelopp som medlemsstater kan beviljas enligt detta system ska högst uppgå till 50 miljarder EUR.”

2.

Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

”2.   Den medlemsstat som har ansökt om medelfristigt ekonomiskt stöd ska tillsammans med kommissionen göra en bedömning av dess finansiella behov och lägga fram ett utkast till saneringsprogram till kommissionen och ekonomiska och finansiella kommittén. Rådet ska, efter att ha undersökt situationen i den berörda medlemsstaten samt det saneringsprogram som har lagts fram för att ligga till grund för medlemsstatens ansökan, som regel under samma möte besluta

a)

om ett lån eller ett lämpligt finansieringssystem ska beviljas, om dess belopp och dess genomsnittliga löptid,

b)

de villkor i fråga om den ekonomiska politiken som är knutna till det medelfristiga ekonomiska stödet i syfte att återupprätta eller säkerställa en varaktig betalningsbalanssituation, och

c)

de närmare villkoren för lånet eller finansieringssystem där utbetalning eller dragning i regel sker i på varandra följande trancher, och där utbetalningen av varje tranch är beroende av en prövning av hur väl de resultat som uppnåtts vid genomförandet av programmet överensstämmer med de uppsatta målen.”

3.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 3a

Kommissionen och den berörda medlemsstaten ska ingå ett samförståndsavtal i vilket de villkor som rådet fastställt i enlighet med artikel 3 närmare anges. Kommissionen ska översända samförståndsavtalet till Europaparlamentet och rådet.”

4.

Artikel 5 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

Kommissionen ska vidta de åtgärder som krävs för att i samarbete med ekonomiska och finansiella kommittén löpande pröva att den medlemsstat som har erhållit ett lån av gemenskapen bedriver en ekonomisk politik som överensstämmer med saneringsprogrammet, med de övriga villkor som rådet har fastställt enligt artikel 3 och det samförståndsavtal som avses i artikel 3a. I detta syfte ska medlemsstaten ställa all nödvändig information till kommissionens förfogande och samarbeta med den sistnämnda. På grundval av de resultat som en sådan prövning ger ska kommissionen, efter att ha inhämtat yttrande från ekonomiska och finansiella kommittén, besluta om utbetalning av ytterligare trancher.

Rådet ska besluta om eventuella anpassningar av de ekonomisk-politiska villkor som ursprungligen fastställdes.”;

5.

I artikel 7 ska följande punkt läggas till:

”5.   Den berörda medlemsstaten ska öppna ett särskilt konto hos sin nationella centralbank för förvaltningen av det medelfristiga ekonomiska stöd som erhållits från gemenskapen. Den ska också överföra lånebeloppet samt upplupen ränta enligt låneavtalet till ett konto hos Europeiska centralbanken sju Target2-bankdagar (4) före de motsvarande förfallodagarna.

6.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 9a

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 27 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken ska Europeiska revisionsrätten ha rätt att utföra de finansiella kontroller eller revisioner i den medlemsstat som erhållit gemenskapens medelfristiga ekonomiska stöd som den anser vara nödvändiga i samband med förvaltningen av det stödet. Kommissionen, inklusive Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, ska sålunda ha rätt att skicka ut sina egna tjänstemän eller vederbörligen auktoriserade företrädare för att utföra tekniska och finansiella kontroller eller revisioner som den anser vara nödvändiga i den medlemsstat som erhållit gemenskapens medelfristiga ekonomiska stöd och som avser det stödet.”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 maj 2009.

På rådets vägnar

J. KOHOUT

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 24 april 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrandet avgivet den 20 april 2009 (EUT C 106, 8.5.2009, s. 1).

(3)  EGT L 53, 23.2.2002, s. 1.

(4)  Enligt Europeiska centralbankens definition i riktlinje ECB/2007/2 av den 26 april 2007 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2) (EUT L 237, 8.9.2007, s. 1).”


Top