Help Print this page 

Document 32009R0407

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 407/2009 av den 14 maj 2009 om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem
  • In force
OJ L 123, 19.5.2009, p. 3–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/407/oj
Multilingual display
Text

19.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 123/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 407/2009

av den 14 maj 2009

om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (1), särskilt artikel 19.3, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 338/97 förtecknas djur- och växtarter för vilka handeln är begränsad eller kontrollerad. Förteckningarna innehåller de förteckningar som finns i bilagorna till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter, nedan kallad Cites-konventionen.

(2)

Följande arter har lagts till i bilaga III till Cites-konventionen på begäran av Kina: Corallium elatius, Corallium japonicum, Corallium konjoi och Corallium secundum.

(3)

Arterna Crax daubentoni, Crax globulosa, Crax rubra, Ortalis vetula, Pauxi pauxi, Penelopina nigra, Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Semnornis ramphastinus, Baillonius bailloni, Pteroglossus castanotis, Ramphastos dicolorus och Selenidera maculirostris, som för närvarande finns upptagna under bilaga B i bilagan till förordning (EG) nr 338/97, är inte föremål för internationell handel i någon sådan utsträckning att deras överlevnad äventyras, utan är upptagna i bilaga III till Cites-konventionen på begäran av Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Malaysia och Argentina, och bör därför flyttas från bilaga B till bilaga C i bilagan till förordning (EG) nr 338/97.

(4)

Arterna Phyllomedusa sauvagii, Leptodactylus laticeps, Limnonectes macrodon, Rana shqiperica, Ranodon sibiricus, Bolitoglossa dofleini, Cynops ensicauda, Echinotriton andersoni, Pachytriton labiatus, Paramesotriton spp., Salamandra algira och Tylototriton spp., finns för närvarande inte upptagna i bilagan till förordning (EG) nr 338/97, men importeras till gemenskapen i en sådan omfattning att övervakning är befogad. Arterna bör därför tas upp under bilaga D i bilagan till förordning (EG) nr 338/97.

(5)

Vid det fjortonde mötet mellan parterna i Cites-konventionen i juni 2007 antogs nya nomenklaturreferenser för djur. Det har konstaterats fall av bristande överensstämmelse mellan Cites-bilagorna och de vetenskapliga namnen i nomenklaturreferenserna avseende arterna Asarcornis scutulata och Pezoporus occidentalis, familjerna Rheobatrachidae och Phasianidae och ordningen Scandentia. Eftersom dessa fall av bristande överensstämmelse även förekommer i bilagan till förordning (EG) nr 338/97 bör denna ändras i enlighet med detta.

(6)

Med hänsyn till ändringarnas omfattning bör av tydlighetsskäl bilagan till förordning (EG) nr 338/97 ersättas i sin helhet.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för handel med vilda djur och växter, vilken har inrättats i enlighet med artikel 18 i förordning (EG) nr 338/97.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 338/97 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 maj 2009.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.


BILAGA

”BILAGA

Förklaring till bilagorna A, B, C och D

1.

Arter i dessa bilagor är upptagna

a)

med angivande av artens namn, eller

b)

såsom tillhörande en högre taxonomisk enhet (taxon) eller angiven del därav.

2.

Förkortningen spp. betecknar alla arter som ingår i ett högre taxon.

3.

Andra hänvisningar till högre taxa än art förekommer endast som information eller för klassificering.

4.

Arter som anges i fetstil i bilaga A är upptagna där i överensstämmelse med det skydd de åtnjuter enligt rådets direktiv 79/409/EEG (fågeldirektivet) eller rådets direktiv 92/43/EEG (habitatdirektivet).

5.

Följande förkortningar används för växttaxa under artnivå:

a)

ssp. betecknar underart,

b)

var. betecknar varietet, och

c)

fa betecknar form.

6.

Symbolerna (I), (II) och (III) i anslutning till en art eller ett högre taxon hänvisar till de bilagor till konventionen där arten är upptagen, enligt vad som anges i punkterna 7–9. Om sådan symbol saknas innebär det att arten inte är upptagen i konventionens bilagor.

7.

Symbolen (I) i anslutning till en art eller ett högre taxon anger att arten eller taxonet ingår i bilaga I till konventionen.

8.

Symbolen (II) i anslutning till en art eller ett högre taxon anger att arten eller taxonet ingår i bilaga II till konventionen.

9.

Symbolen (III) i anslutning till en art eller ett högre taxon anger att arten eller taxonet ingår i bilaga III till konventionen. I detta fall anges även för vilket land arten eller taxonet har tagits upp i bilaga III.

10.

Hybrider kan upptas separat i bilagorna, men endast om de utgör distinkta och stabila populationer i naturen. Hybriddjur som i de fyra föregående generationerna har en eller flera individer av en art som är upptagen i bilagorna A eller B ska omfattas av bestämmelserna i denna förordning på samma sätt som om de vore rena arter, även om den aktuella hybriden inte anges separat i bilagorna.

11.

När en art tas upp i bilaga A, B eller C, inkluderas också alla delar och produkter av arten i samma bilaga, om det inte anges i en not att endast vissa delar och produkter av arten inkluderas. I enlighet med artikel 2 t i denna förordning anger symbolen # följd av ett nummer, placerad vid namnet för en art eller ett högre taxon som ingår i bilaga B eller C, de delar eller produkter som omfattas av förordningen enligt följande:

#1

Alla delar och produkter, utom

a)

frön, sporer och pollen (inkl. pollinier),

b)

plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare,

c)

snittblommor från artificiellt förökade växter, och

d)

frukter och delar och produkter av dessa från artificiellt förökade växter av släktet Vanilla.

#2

Alla delar och produkter, utom

a)

frön och pollen, och

b)

färdiga varor som är paketerade och klara för detaljhandel.

#3

Alla hela och skivade rötter och delar av rötter.

#4

Alla delar och produkter, utom

a)

frön, med undantag av frön från mexikanska kaktusar med ursprung i Mexiko, och pollen,

b)

plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare,

c)

snittblommor från artificiellt förökade växter,

d)

frukter och delar och produkter av dessa från naturaliserade eller artificiellt förökade växter, och

e)

olika stamdelar (kuddar) samt delar och produkter av naturaliserade eller artificiellt förökade växter av släktet Opuntia undersläktet Opuntia.

#5

Timmer, sågade trävaror och fanér.

#6

Timmer, sågade trävaror, fanér och plywood.

#7

Timmer, träspån, pulver och extrakt.

#8

Underjordiska delar (t.ex. rötter, rhizom): hela, delar och pulvriserade.

#9

Alla delar och produkter, utom sådana som bär etiketten ’Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx’.

#10

Timmer, sågade trävaror och fanér, inklusive ej färdiga trävaror som används för tillverkning av stråkar till stränginstrument.

#11

Timmer, sågade trävaror, fanér, plywood, pulver och extrakt.

12.

Eftersom ingen art eller högre taxon av växter (FLORA) som upptas i bilaga A är försedd med en not som innebär att dess hybrider ska behandlas i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.1 i förordningen, innebär detta att handel med artificiellt förökade hybrider från en eller flera av dessa arter eller högre taxa får ske med ett intyg om artificiell förökning, och att frön och pollen (pollinier), snittblommor, plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare, av dessa hybrider inte omfattas av bestämmelserna i förordningen.

13.

Urin, fekalier och ambra som är avfallsprodukter och som erhållits utan särskild behandling av det berörda djuret omfattas inte av förordningens bestämmelser.

14.

För djurarter som är upptagna i bilaga D ska bestämmelserna endast gälla levande exemplar och hela eller huvudsakligen hela döda exemplar, med undantag för taxa med följande noter som innebär att även andra delar och produkter av dessa omfattas:

§ 1

Hela eller huvudsakligen hela skinn, färska eller garvade.

§ 2

Fjädrar och skinn eller andra fjäderklädda delar.

15.

För växtarter som är upptagna i bilaga D ska bestämmelserna endast gälla levande exemplar, med undantag för taxa med följande noter som innebär att även andra delar och produkter av dessa omfattas:

§ 3

Torkade och färska växter, inbegripet blad, rötter/rotstammar, stjälkar, frön/sporer, bark och frukter.

§ 4

Timmer, sågade trävaror och fanér.

 

Bilaga A

Bilaga B

Bilaga C

Svenskt namn

FAUNA

CHORDATA (RYGGSTRÄNGSDJUR)

MAMMALIA

 

 

 

Däggdjur

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

 

 

 

Gaffelantiloper

Antilocapra americana (I) (Endast populationen i Mexiko. Inga andra populationer är upptagna i bilagorna till denna förordning.)

 

 

Gaffelantilop, gaffelbock

Bovidae

 

 

 

Slidhornsdjur

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Addaxantilop, mendesantilop

 

Ammotragus lervia (II)

 

Manfår

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal)

Besoarantilop

 

Bison bison athabascae (II)

 

Skogsbison (underart av bison)

Bos gaurus (I) (Innefattar inte den domesticerade formen kallad Bos frontalis, som inte omfattas av bestämmelserna i denna förordning.)

 

 

Gaur

Bos mutus (I) (Innefattar inte den domesticerade formen kallad Bos grunniens, som inte omfattas av bestämmelserna i denna förordning.)

 

 

Jak

Bos sauveli (I)

 

 

Kouprey

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (Innefattar inte den domesticerade formen kallad Bubalus bubalis, som inte omfattas av bestämmelserna i denna förordning.)

Vattenbuffel, asiatisk buffel

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Låglandsanoa

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Tamarau, mindorobuffel

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Dvärganoa, bergsanoa

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Taki, oxgems

Capra falconeri (I)

 

 

Skruvget, skruvhornsget, markhor

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Kinesisk serov

Capricornis rubidus (I)

 

 

Röd serov

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Sumatraserov, sydlig serov

Capricornis thar (I)

 

 

Himalayaserov

 

Cephalophus brookei (II)

 

Brookes dykare, Brookes skogsantilop

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Svartryggad dykare

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Jentinkdykare

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Ogilbydykare

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Gulryggad dykare

 

Cephalophus zebra (II)

 

Sebradykare, strimmig dykare

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Brokbock, bontebok

Gazella cuvieri (I)

 

 

Atlasgasell, cuviergasell

 

 

Gazella dorcas (III Algeriet/Tunisien)

Dorkasgasell

Gazella leptoceros (I)

 

 

Sandgasell

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Jättesabelantilop, stor sabelantilop

 

Kobus leche (II)

 

Lechwevattenbock

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Röd goral

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Långsvansad goral, svansgoral

Naemorhedus goral (I)

 

 

Goral

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Kinesisk goral

Nanger dama (I)

 

 

Dovhjortsgasell

Oryx dammah (I)

 

 

Sabeloryx

Oryx leucoryx (I)

 

 

Arabisk oryx

 

Ovis ammon (II) (Utom de underarter som är upptagna i bilaga A)

 

Argalifår

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Tibetanskt argalifår

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Karatau-argali

 

Ovis canadensis (II) (Endast populationen i Mexiko. Inga andra populationer är upptagna i bilagorna till denna förordning.)

 

Tjockhornsfår

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Cypriotisk mufflon

 

Ovis vignei (II) (Utom den underart som är upptagen i bilaga A.)

 

Stäppfår, urial

Ovis vignei vignei (I)

 

 

Ladakhstäppfår, shapu

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Chiru

 

Philantomba monticola (II)

 

Blådykare, blå skogsantilop

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Vietnamantilop, vuquangoxe, saola

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

Abruzzergems

 

Saiga borealis (II)

 

Mongolisk saigaantilop

 

Saiga tatarica (II)

 

Rysk saigaantilop

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Fyrhornsantilop

Camelidae

 

 

 

Kameldjur

 

Lama glama guanicoe (II)

 

Guanaco

Vicugna vicugna (I) (Utom populationerna i Argentina [populationen i provinserna Jujuy och Catamarca och de halvvilda populationerna i provinserna Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja och San Juan]; Bolivia [hela populationen]; Chile [populationen i Primeraregionen]; Peru [hela populationen]; som är upptagna i B.)

Vicugna vicugna (II) (Endast populationerna i Argentina  (1) [populationen i provinserna Jujuy och Catamarca och de halvvilda populationerna i provinserna Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja och San Juan]; Bolivia  (2) [hela populationen]; Chile  (3) [populationen i Primeraregionen]; Peru  (4) [hela populationen]; alla andra populationer är upptagna i bilaga A.)

 

Vikunja

Cervidae

 

 

 

Hjortdjur

Axis calamianensis (I)

 

 

Calamianhjort

Axis kuhlii (I)

 

 

Baweanhjort, Kuhls hjort

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Östlig svinhjort

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Sumphjort

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Afghansk kronhjort, bokharahjort

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Algeriet/Tunisien)

Atlashjort, berberkronhjort

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Kashmirkronhjort, hangulhjort

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Iransk dovhjort, persisk dovhjort, irakisk dovhjort

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Gaffelhjortar, huemuler

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Centralamerikansk spetshjort

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Svart muntjak

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Jättemuntjak

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Sydlig vitsvanshjort

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Pampashjort, besoarhjort

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Nordlig pudu

Pudu puda (I)

 

 

Sydlig pudu, chilensk pudu

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasingahjort

Rucervus eldii (I)

 

 

Lyrhjort, lyrhornshjort, thaminhjort

Hippopotamidae

 

 

 

Flodhästar

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Dvärgflodhäst

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Flodhäst

Moschidae

 

 

 

Myskdjur, myskhjortar

Moschus spp. (I) (Endast populationerna i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal och Pakistan; Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

Moschus spp. (II) (Utom populationerna i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal och Pakistan som är upptagna i bilaga A.)

 

Myskdjur, myskhjortar

Suidae

 

 

 

Svin

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Buruhjortsvin

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Bola batuhjortsvin

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Nordsulawesiskt hjortsvin

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Togianhjortsvin, malengehjortsvin

Sus salvanius (I)

 

 

Dvärgsvin, dvärgvildsvin

Tayassuidae

 

 

 

Navelsvin, pekarier

 

Tayassuidae spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A och med undantag av populationerna av Pecari tajacu i Mexiko och Förenta Staterna som inte är upptagna i bilagorna till denna förordning.)

 

Peccaries

Catagonus wagneri (I)

 

 

Chacopekari

CARNIVORA

Ailuridae

 

 

 

Kattbjönar

Ailurus fulgens (I)

 

 

Mindre panda, kattbjörn, röd panda

Canidae

 

 

 

Hunddjur

 

 

Canis aureus (III Indien)

Guldschakal, schakal

Canis lupus (I/II)

(Alla populationer utom dem i Spanien norr om Duero och i Grekland norr om 39:e breddgraden.) Populationerna i Bhutan, Indien, Nepal och Pakistan är upptagna i bilaga I. Alla andra populationer är upptagna i bilaga II)

Canis lupus (II) (Populationerna i Spanien norr om Duero och i Grekland norr om 39:e breddgraden.)

 

Varg

Canis simensis

 

 

Abessinsk schakal, simienräv, simienschakal

 

Cerdocyon thous (II)

 

Krabbätarräv, majkong

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Manvarg, manhund

 

Cuon alpinus (II)

 

Asiatisk vildhund, dhol

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Magellanräv

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Darwinräv

 

Lycalopex griseus (II)

 

Pampasräv, argentisk gråräv

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Azararäv, paraguayansk räv

Speothos venaticus (I)

 

 

Buskhund, skogshund

 

 

Vulpes bengalensis (III Indien)

Indisk räv, bengalisk räv, bengalräv

 

Vulpes cana (II)

 

Blanfordräv, gråhårig räv

 

Vulpes zerda (II)

 

Fennek, ökenräv

Eupleridae

 

 

 

Madagaskarviverrider

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fossa

 

Eupleres goudotii (II)

 

Sibetmangust, myrsibetdjur, falanok

 

Fossa fossana (II)

 

Fanaloka

Felidae

 

 

 

Kattdjur

 

Felidae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A. Exemplar av den domesticerade formen omfattas inte av förordningens bestämmelser.)

 

Katt

Acinonyx jubatus (I) (Årliga exportkvoter för levande exemplar och jakttroféer beviljas enligt följande: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handeln med sådana exemplar omfattas av bestämmelserna i artikel 4.1 i denna förordning.)

 

 

Gepard

Caracal caracal (I) (Endast populationen i Asien. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

 

 

Karakal, ökenlo

Catopuma temminckii (I)

 

 

Asiatisk guldkatt

Felis nigripes (I)

 

 

Svartfotad katt

Felis silvestris (II)

 

 

Vildkatt, europeisk vildkatt, afrikansk vildkatt

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Geoffroys katt

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Andinsk katt, bergskatt

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ozelot

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Tigerkatt, oncilla, ozelotkatt

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margaykatt, långsvanskatt

Lynx lynx (II)

 

 

Lo, lodjur

Lynx pardinus (I)

 

 

Panterlo, spansk lo

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Trädleopard

Panthera leo persica (I)

 

 

Asiatiskt lejon, indiskt lejon

Panthera onca (I)

 

 

Jaguar

Panthera pardus (I)

 

 

Leopard

Panthera tigris (I)

 

 

Tiger

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Marmorkatt

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Endast populationerna i Bangladesh, Indien och Thailand. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

 

 

Leopardkatt, bengalisk katt

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Iriomotokatt

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Flathövdad katt, platthuvudkatt

Prionailurus rubiginosus (I) (Endast pouplationen i Indien. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

 

 

Rostfläckig katt

Puma concolor coryi (I)

 

 

Floridapuma

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Centralamerikansk puma

Puma concolor couguar (I)

 

 

Östlig puma

Puma yagouaroundi (I) (Endast populationerna i Central- och Nordamerika. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

 

 

Jaguarundi

Uncia uncia (I)

 

 

Snöleopard, irbis

Herpestidae

 

 

 

Manguster

 

 

Herpestes fuscus (III Indien)

Brun mungo, mörkbrun mangust

 

 

Herpestes edwardsi (III Indien)

Mungo, indisk mungo

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indien)

Guldfläckig mangust

 

 

Herpestes smithii (III Indien)

Rödbrun mangust

 

 

Herpestes urva (III Indien)

Krabbmangust

 

 

Herpestes vitticollis (III Indien)

Strimhalsmangust

Hyaenidae

 

 

 

Hyenor

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

Jordvarg, jordhyena

Mephitidae

 

 

 

Skunkar

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Patagonienskunk

Mustelidae

 

 

 

Mårddjur

Lutrinae

 

 

 

Uttrar

 

Lutrinae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

Uttrar

Aonyx capensis microdon (I) (Endast populationerna i Kamerun och Nigeria. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

 

 

Kamerunsk fingerutter

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Sydlig havsutter

Lontra felina (I)

 

 

Marin utter, krabbutter, magellanutter, chingungo

Lontra longicaudis (I)

 

 

Neotropisk flodutter

Lontra provocax (I)

 

 

Sydlig flodutter

Lutra lutra (I)

 

 

Utter

Lutra nippon (I)

 

 

Japansk utter

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Jätteutter

Mustelinae

 

 

 

Mårdar, vesslor, illrar

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Tayra

 

 

Galictis vittata (III Costa Rica)

Grison, stor grison

 

 

Martes flavigula (III Indien)

Gulstrupig mård, charsamård

 

 

Martes foina intermedia (III Indien)

underart av stenmård

 

 

Martes gwatkinsii (III Indien)

Nilgirimård

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

Honungsgrävling, ratel

Mustela nigripes (I)

 

 

Svartfotad iller

Odobenidae

 

 

 

Valrossar

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

Valross

Otariidae

 

 

 

Öronsälar

 

Arctocephalus spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

Sydliga pälssälar, sjöbjörnar

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Fernandezpälssäl

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Guadeloupepälssäl

Phocidae

 

 

 

Öronlösa sälar

 

Mirounga leonina (II)

 

Sydlig sjöelefant

Monachus spp. (I)

 

 

Munksälar

Procyonidae

 

 

 

Halvbjörnar

 

 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Yvsvansad olingo

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Cacomistle

 

 

Nasua narica (III Honduras)

Vitnosad näsbjörn

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

underart av röd näsbjörn

 

 

Potos flavus (III Honduras)

Veckelbjörn, kinkaju

Ursidae

 

 

 

Björnar

 

Ursidae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Jättepanda, bambubjörn

Helarctos malayanus (I)

 

 

Malajbjörn

Melursus ursinus (I)

 

 

Läppbjörn

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Glasögonbjörn

Ursus arctos (I/II)

(Endast populationerna i Bhutan, Kina, Mexiko och Mongoliet och underarten Ursus arctos isabellinus är upptagna i bilaga I. Alla andra populationer och underarter är upptagna i bilaga II.)

 

 

Brunbjörn, grizzlybjörn

Ursus thibetanus (I)

 

 

Kragbjörn

Viverridae

 

 

 

Viverrider, sibetdjur

 

 

Arctictis binturong (III Indien)

Binturong, björnkatt, björnmård

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

Afrikansk sibetkatt, civett

 

Cynogale bennettii (II)

 

Utterpalmmård, mampalo

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Bandad palmmård

 

 

Paguma larvata (III Indien)

Maskpalmmård

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indien)

Indisk palmmård, asiatisk palmmård, musang

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indien)

Jerdons palmmård

 

Prionodon linsang (II)

 

Bandlinsang

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Fläckig linsang

 

 

Viverra civettina (III Indien)

Malabarsibetkatt

 

 

Viverra zibetha (III Indien)

Stor indisk sibetkatt, asiatisk sibetkatt

 

 

Viverricula indica (III Indien)

Liten indisk sibetkatt, rass

CETACEA

 

 

 

Valar

CETACEA spp. (I/II)  (5)

 

 

 

CHIROPTERA

Phyllostomidae

 

 

 

Bladnäsor

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

Vitstrimmig brednosbladnäsa

Pteropodidae

 

 

 

Flyghundar

 

Acerodon spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

Sundaflyghundar

Acerodon jubatus (I)

 

 

Guldmantlad flyghund

 

Pteropus spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

Egentliga flyghundar

Pteropus insularis (I)

 

 

Trukflyghund, ruckflyghund

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Comorerflyghund

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Japansk flyghund

Pteropus mariannus (I)

 

 

Marianerflyghund

Pteropus molossinus (I)

 

 

Pohnpeiflyghund

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Palauflyghund

Pteropus pilosus (I)

 

 

Större palauflyghund

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Rodriguesflyghund

Pteropus samoensis (I)

 

 

Samoaflyghund

Pteropus tonganus (I)

 

 

Vithalsad flyghund

Pteropus ualanus (I)

 

 

Kosraeflyghund

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Pembaflyghund

Pteropus yapensis (I)

 

 

Yapflyghund

CINGULATA

Dasypodidae

 

 

 

Bältor

 

 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Nordlig nakensvansbälta

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Större nakensvansbälta

 

Chaetophractus nationi (II) (En årlig noll-exportkvot har fastställts. Samtliga exemplar ska betraktas som exemplar av arter som är upptagna i bilaga A, och handeln med dessa ska regleras i enlighet därmed.)

 

Andernas hårbälta, andinsk hårbälta

Priodontes maximus (I)

 

 

Jättebälta

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae

 

 

 

Rovpungdjur

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Långsvansad pungmus

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Större sandpungmus, större stäppungmus

Thylacinidae

 

 

 

Pungvargar

Thylacinus cynocephalus (troligen utdöd) (I)

 

 

Pungvarg

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 

 

 

Känguruer

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Gråspräcklig trädkänguru

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Björnkänguru

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Västlig harvallaby

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Tvärbandad harvallaby

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Tygelvallaby

Onychogalea lunata (I)

 

 

Nagelsvansad vallaby

Phalangeridae

 

 

 

Klätterpungdjur

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Östlig grå kuskus

 

Phalanger mimicus (II)

 

Sydlig grå kuskus

 

Phalanger orientalis (II)

 

Nordlig grå kuskus

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Amiralitetsökuskus

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Fläckkuskus

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Waigeokuskus

Potoroidae

 

 

 

Råttkänguruer

Bettongia spp. (I)

 

 

Opossumråttor

Caloprymnus campestris (troligen utdöd) (I)

 

 

Ökenråttkänguru, ökenopossumråtta

Vombatidae

 

 

 

Vombater

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Nordlig hårnosvombat, nordlig stäppvombat

LAGOMORPHA

Leporidae

 

 

 

Harar och kaniner

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Borstkanin, himalayakanin

Romerolagus diazi (I)

 

 

Vulkankanin

MONOTREMATA

Tachyglossidae

 

 

 

Myrpiggsvin

 

Zaglossus spp. (II)

 

Långnäbbade myrpiggsvin

PERAMELEMORPHIA

Chaeropodidae

 

 

 

Svinfotspunggrävlingar

Chaeropus ecaudatus (troligen utdöd) (I)

 

 

Svinfotad punggrävling, svinfoting

Peramelidae

 

 

 

Punggrävlingar

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Västlig bandpunggrävling

Thylacomyidae

 

 

 

Kaninpunggrävlingar

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Större kaninpunggrävling

 

Macrotis leucura (I)

 

 

Mindre kaninpunggrävling

PERISSODACTYLA

Equidae

 

 

 

Hästdjur

Equus africanus (I) (Innefattar inte den domesticerade formen kallad Equus asinus, som inte omfattas av bestämmelserna i denna förordning.)

 

 

Afrikansk vildåsna

Equus grevyi (I)

 

 

Grevysebra

Equus hemionus (I/II) (Arten är upptagen i bilaga II men underarterna Equus hemionus hemionus och Equus hemionus khur är upptagna i bilaga I.)

 

 

Asiastisk vildåsna, kulan, onager, halvåsna

Equus kiang (II)

 

 

Kiang, tibetansk vildåsna

Equus przewalskii (I)

 

 

Przewalskis häst, mongolisk vildhäst

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmanns bergssebra

Equus zebra zebra (I)

 

 

Kapbergssebra

Rhinocerotidae

 

 

 

Noshörningar

Rhinocerotidae spp. (I) (Utom den underart som är upptagen i bilaga B)

 

 

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (Endast populationerna i Sydafrika och Swaziland. Alla andra populationer är upptagna i bilaga A. Uteslutande för att möjliggöra internationell handel med levande djur till lämpliga och godtagbara destinationer och handel med jakttroféer. Alla andra exemplar ska betraktas som exemplar av arter som är upptagna i bilaga A, och handeln med dessa ska regleras i enlighet därmed.)

 

Sydlig trubbnoshörning

Tapiridae

 

 

 

Tapirer

Tapiridae spp. (I) (Utom den art som är upptagen i bilaga B)

 

 

Tapirer

 

Tapirus terrestris (II)

 

Låglandstapir

PHOLIDOTA

Manidae

 

 

 

Myrkottar

 

Manis spp. (II)

(En årlig noll-exportkvot har fastställts för Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica och Manis pentadactyla för vilda exemplar med vilka handel bedrivs främst i kommersiellt syfte.)

 

 

PILOSA

Bradypodidae

 

 

 

Tretåiga sengångare

 

Bradypus variegatus (II)

 

Brunstrupig sengångare

Megalonychidae

 

 

 

Tvåtåiga sengångare

 

 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Hoffmanns tvåtåiga sengångare

Myrmecophagidae

 

 

 

Myrslokar

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Jättemyrslok, stor myrslok

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Nordlig tamandua

PRIMATES

 

 

 

Primater

 

PRIMATES spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

 

Atelidae

 

 

 

Atelesliknande brednäsor

Alouatta coibensis (I)

 

 

Coibavrålapa

Alouatta palliata (I)

 

 

Mantelvrålapa

Alouatta pigra (I)

 

 

Guatemalavrålapa

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Svartpannad spindelapa

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Panamaspindelapa

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Sydlig ullspindelapa

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Nordlig ullspindelapa

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Gulsvansad ullapa

Cebidae

 

 

 

Cebusliknande brednäsor

Callimico goeldii (I)

 

 

Goeldis apa, Goeldis tamarin

Callithrix aurita (I)

 

 

Gulbrun silkesapa, öronsilkesapa

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Gulhuvad silkesapa

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Lejonapor, lejontamariner

Saguinus bicolor (I)

 

 

Tvåfärgad tamarin

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Geoffroys tamarin

Saguinus leucopus (I)

 

 

Vitfotad tamarin

Saguinus martinsi (I)

 

 

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Bomullshuvudtamarin, pinché

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Rödryggad dödskalleapa

Cercopithecidae

 

 

 

Markattartade apor

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Tanamangab

Cercopithecus diana (I)

 

 

Dianamarkatta

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Långskäggig dianamarkatta

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Solsvansmarkatta

Colobus satanas (II)

 

 

Svart guereza, djävulsapa

Macaca silenus (I)

 

 

Lejonsvansmakak, lejonmakak, skäggapa

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drill

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrill

Nasalis larvatus (I)

 

 

Näsapa

Piliocolobus foai (II)

 

 

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Uhehes röda guereza

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Zanzibarguereza

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Pennants guereza

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Kamerunguereza

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Tanaguereza, Tanaflodens guereza

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Mentawaibladapa

Pygathrix spp. (I)

 

 

Kostymapor

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Trubbnäsapor

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Kashmirlangur

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Sydlig låglandslangur

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Nordlig låglandslangur

Semnopithecus hector (I)

 

 

Tarailangur

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Malabarlangur, svartfotad langur

Semnopithecus priam (I)

 

 

Madrashulman

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Himalayahulman, nepalesisk langur

Simias concolor (I)

 

 

Pagehtrubbnäsa

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Delacours bladapa

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Francois bladapa, Francois langur

Trachypithecus geei (I)

 

 

Gyllenbladapa, guldlangur

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Hatinh langur

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Nilgirilangur

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Laotisk langur

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Mösslangur, tofshulman, hättbladapa

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Vithövdad langur

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Burmesisk langur, Shortridges langur

Cheirogaleidae

 

 

 

Muslemurer, smålemurer, dvärg- och musmakier

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

 

Daubentoniidae

 

 

 

Fingerdjur

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Fingerdjur

Hominidae

 

 

 

Hominider, människoapor

Gorilla beringei (I)

 

 

Östlig gorilla, bergsgorilla

Gorilla gorilla (I)

 

 

Västlig gorilla

Pan spp. (I)

 

 

Schimpans och dvärgschimpans, bonobo

Pongo abelii (I)

 

 

Sumatraorangutang

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Borneoorangutang

Hylobatidae

 

 

 

Gibboner

Hylobatidae spp. (I)

 

 

 

Indriidae

 

 

 

Silkeslemurer

Indriidae spp. (I)

 

 

 

Lemuridae

 

 

 

Lemurer, lemurider

Lemuridae spp. (I)

 

 

 

Lepilemuridae

 

 

 

Vesslelemurer, vesslemakier

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

 

Lorisidae

 

 

 

Lorier

Nycticebus spp. (I)

 

 

Tröglorier

Pitheciidae

 

 

 

Sakiliknande brednäsor

Cacajao spp. (I)

 

 

Uakarier, kortsvansapor

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Maskspringapa

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Vitnosad satansapa, vitnossaki

Tarsiidae

 

 

 

Spökdjur

Tarsius spp. (II)

 

 

 

PROBOSCIDEA

Elephantidae

 

 

 

Elefanter

Elephas maximus (I)

 

 

Indisk elefant

Loxodonta africana (I) (Utom populationerna i Botswana, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe som är upptagna i bilaga B.)

Loxodonta africana (II)

(Endast populationerna i Botswana, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe (6). Alla andra populationer är upptagna i bilaga A.)

 

Afrikansk elefant

RODENTIA

Chinchillidae

 

 

 

Harmöss

Chinchilla spp. (I) (Exemplar av den domesticerade formen omfattas inte av bestämmelserna i denna förordning.)

 

 

Chinchillor

Cuniculidae

 

 

 

Pakor

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

Paka

Dasyproctidae

 

 

 

Agutier

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Mellanamerikansk aguti

Erethizontidae

 

 

 

Trädpiggsvin

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Mexikanskt gripsvanspiggsvin

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Taggigt gripsvanspiggsvin

Hystricidae

 

 

 

Jordpiggsvin

Hystrix cristata

 

 

Vanligt piggsvin

Muridae

 

 

 

Råttdjur

Leporillus conditor (I)

 

 

Kvistboråtta, större kvistboråtta

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Shark Bays australmus

Xeromys myoides (I)

 

 

Falsk vattenråtta

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Macdonnellstenmus, Cape Yorks stenmus

Sciuridae

 

 

 

Ekorrar

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Mexikansk präriehund

 

 

Marmota caudata (III Indien)

Långsvansat murmeldjur

 

 

Marmota himalayana (III Indien)

Himalayamurmeldjur

 

Ratufa spp. (II)

 

Jätteekorrar

 

 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Deppes ekorre

SCANDENTIA

 

 

 

Spetsekorrar

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Spetsekorrar

SIRENIA

Dugongidae

 

 

 

Dugonger

Dugong dugon (I)

 

 

Dugong

Trichechidae

 

 

 

Manater, lamantiner

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis och Trichechus manatus är upptagna i bilaga I. Trichechus senegalensis är upptagen i bilaga II.)

 

 

 

AVES

 

 

 

Fåglar

ANSERIFORMES

Anatidae

 

 

 

Andfåglar

Anas aucklandica (I)

 

 

Aucklandkricka

 

Anas bernieri (II)

 

Madagaskarand, madagaskarkricka

Anas chlorotis (I)

 

 

Brun kricka

 

Anas formosa (II)

 

Gulkindad kricka

Anas laysanensis (I)

 

 

Laysanand

Anas nesiotis (I)

 

 

Campbellkricka

Anas oustaleti (I)

 

 

Marianerand

Anas querquedula

 

 

Årta

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Vitvingad skogsand

Aythya innotata

 

 

Madagaskardykand

Aythya nyroca

 

 

Vitögd dykand

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Aleutisk kanadagås

Branta ruficollis (II)

 

 

Rödhalsad gås

Branta sandvicensis (I)

 

 

Hawaiigås, nene

 

 

Cairina moschata (III Honduras)

Myskand

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Coscorobasvan

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Svarthalsad svan

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Karibisk visseland

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Svartbukig visseland

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Brun visseland, gul visseland

Mergus octosetaceus

 

 

Sydamerikansk skrake

 

Oxyura jamaicensis

 

Amerikansk kopparand

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Kopparand

Rhodonessa caryophyllacea (trolligen utdöd) (I)

 

 

Rosenhuvad and

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Knöland

Tadorna cristata

 

 

Tofsgravand

APODIFORMES

Trochilidae

 

 

 

Kolibrier

 

Trochilidae spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Bågnäbbskolibri

CHARADRIIFORMES

Burhinidae

 

 

 

Tjockfotar

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Svartbrynad tjockfot

Laridae

 

 

 

Måsar

Larus relictus (I)

 

 

Reliktmås

Scolopacidae

 

 

 

Snäppor

Numenius borealis (I)

 

 

Eskimåspov

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Smalnäbbad spov

Tringa guttifer (I)

 

 

Fläckgluttsnäppa

CICONIIFORMES

Ardeidae

 

 

 

Hägrar

Ardea alba

 

 

Ägretthäger

Bubulcus ibis

 

 

Kohäger

Egretta garzetta

 

 

Silkeshäger

Balaenicipitidae

 

 

 

Träskonäbbar

 

Balaeniceps rex (II)

 

Träskonäbb

Ciconiidae

 

 

 

Storkar

Ciconia boyciana (I)

 

 

Svartnäbbad stork

Ciconia nigra (II)

 

 

Svart stork

Ciconia stormi

 

 

Rödnäbbad ullhalsstork

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru

Leptoptilos dubius

 

 

Större adjutantstork

Mycteria cinerea (I)

 

 

Indonesisk ibisstork

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamingoer

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Större flamingo, karibisk flamingo

Threskiornithidae

 

 

 

Ibisar

 

Eudocimus ruber (II)

 

Röd ibis

Geronticus calvus (II)

 

 

Skallig ibis

Geronticus eremita (I)

 

 

Eremitibis

Nipponia nippon (I)

 

 

Tofsibis

Platalea leucorodia (II)

 

 

Skedstork

Pseudibis gigantean

 

 

Jätteibis

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

 

 

Duvor

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Nikobarduva, kragduva

Claravis godefrida

 

 

Purpurvingad markduva

Columba livia

 

 

Klippduva

Ducula mindorensis (I)

 

 

Mindorokejsarduva

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Dolkstyngsduva

 

Goura spp. (II)

 

Kronduvor

Leptotila wellsi

 

 

Grenadaduva

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

Mauritiusduva

Streptopelia turtur

 

 

Turturduva

CORACIIFORMES

Bucerotidae

 

 

 

Näshornsfåglar

 

Aceros spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Rödhalsad näshornsfågel

 

Anorrhinus spp. (II)

 

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

 

 

Buceros spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Dubbelhornad näshornsfågel

 

Penelopides spp. (II)

 

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Hjälmnäshornsfågel

 

Rhyticeros spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Gulstrupig näshornsfågel

CUCULIFORMES

Musophagidae

 

 

 

Turakoer

 

Tauraco spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

Bannermans turako

FALCONIFORMES

 

 

 

Rovfåglar

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Utom de arter som är upptagna i bilaga A och en art i familjen Cathartidae som är upptagen i bilaga C. De övriga arterna i den familjen är inte upptagna i bilagorna till denna förordning.)

 

 

Accipitridae

 

 

 

Hökfåglar

Accipiter brevipes (II)

 

 

Balkanhök

Accipiter gentilis (II)

 

 

Duvhök

Accipiter nisus (II)

 

 

Sparvhök

Aegypius monachus (II)

 

 

Grågam

Aquila adalberti (I)

 

 

Spansk kejsarörn

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Kungsörn

Aquila clanga (II)

 

 

Större skrikörn

Aquila heliaca (I)

 

 

Kejsarörn

Aquila pomarina (II)

 

 

Mindre skrikörn

Buteo buteo (II)

 

 

Ormvråk

Buteo lagopus (II)

 

 

Fjällvråk

Buteo rufinus (II)

 

 

Örnvråk

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Kubansk kroknäbbsglada

Circaetus gallicus (II)

 

 

Ormörn

Circus aeruginosus (II)

 

 

Brun kärrhök

Circus cyaneus (II)

 

 

Blå kärrhök

Circus macrourus (II)

 

 

Stäpphök

Circus pygargus (II)

 

 

Ängshök

Elanus caeruleus (II)

 

 

Svartvingad glada

Eutriorchis astur (II)

 

 

Madagaskarormörn

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Lammgam

Gyps fulvus (II)

 

 

Gåsgam

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla albicilla är upptagen i bilaga I, övriga arter är upptagna i bilaga II)

 

 

Havsörnar

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpya

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Hökörn

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Dvärgörn

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Gråryggad vråk

Milvus migrans (II)

 

 

Brun glada

Milvus milvus (II)

 

 

Röd glada

Neophron percnopterus (II)

 

 

Smutsgam

Pernis apivorus (II)

 

 

Bivråk

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Apörn, filippinsk apörn

Cathartidae

 

 

 

Kondorer

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kalifornisk kondor

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Kungsgam

Vultur gryphus (I)

 

 

Kondor, andinsk kondor

Falconidae

 

 

 

Falkfåglar

Falco araeus (I)

 

 

Seychellerfalk

Falco biarmicus (II)

 

 

Slagfalk

Falco cherrug (II)

 

 

Tatarfalk

Falco columbarius (II)

 

 

Stenfalk

Falco eleonorae (II)

 

 

Eleonorafalk

Falco jugger (I)

 

 

Juggerfalk

Falco naumanni (II)

 

 

Rödfalk

Falco newtoni (I) (Endast populationen på Seychellerna)

 

 

Madagaskarfalk, aldabrafalk

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Berberfalk

Falco peregrinus (I)

 

 

Pilgrimsfalk

Falco punctatus (I)

 

 

Mauritiusfalk

Falco rusticolus (I)

 

 

Jaktfalk

Falco subbuteo (II)

 

 

Lärkfalk

Falco tinnunculus (II)

 

 

Tornfalk

Falco vespertinus (II)

 

 

Aftonfalk

Pandionidae

 

 

 

Fiskgjusar

Pandion haliaetus (II)

 

 

Fiskgjuse

GALLIFORMES

 

 

 

Hönsfåglar

Cracidae

 

 

 

Hockohöns

 

 

Crax fasciolata

 

Gulnäbbad hocko

 

Crax alberti (III Colombia)

 

 

Blånäbbad hocko

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Rödnäbbad hocko

 

 

 

Crax daubentoni (III Colombia)

Gulknölshocko

 

 

 

Crax globulosa (III Colombia)

Gulflikig hocko

 

 

 

Crax rubra (III Colombia, Costa Rica, Guatemala and Honduras)

Större hocko

 

Mitu mitu (I)

 

 

Alagoasmitu

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Hornhocko, bergshocko

 

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

Östmexikansk chachalaca

 

 

 

Pauxi pauxi (III Colombia)

Nordlig hjälmhocko

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Vitvingad guanhöna

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Tofsguanhöna, tofspenelopehöna

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

Bergsguanhöna

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Svartvingad visselguanhöna

 

Pipile pipile (I)

 

 

Trinidads visselguanhöna

Megapodiidae

 

 

 

Storfothöns

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Maleohöna

Phasianidae

 

 

 

Fälthöns m.fl.

 

 

Arborophila campbelli (III Malaysia)

Malajasånghöna

 

 

Arborophila charltonii (III Malaysia)

Rödörad sånghöna

 

Argusianus argus (II)

 

Större argusfasan

 

 

Caloperdix oculeus (III Malaysia)

Ögonvaktel

Catreus wallichii (I)

 

 

Klippfasan

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Sonoravaktel (underart av vitstrupig vaktel)

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Vit öronfasan

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Brun öronfasan

 

Gallus sonneratii (II)

 

Grå bankivahöna, djungeltupp

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Blodfasan

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Himalayamonal

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Kinesisk monal

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Vitstjärtad monal

Lophura edwardsi (I)

 

 

Edwards fasan

 

 

Lophura erythrophthalma (III Malaysia)

Tofslös eldryggsfasan

 

Lophura hatinhensis

 

Vietnamesisk fasan

 

 

Lophura ignita (III Malaysia)

Vitstjärtad eldryggsfasan

Lophura imperialis (I)

 

 

Kejsarfasan

Lophura swinhoii (I)

 

 

Swinhoaes fasan

 

 

Melanoperdix niger (III Malaysia)

Svart trädhöna

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

Påfågelkalkon

Odontophorus strophium

 

 

Halsbandsskogsvaktel

Ophrysia superciliosa

 

 

Himalayavaktel

 

Pavo muticus (II)

 

Grön påfågel

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Grå påfågelfasan

 

Polyplectron germaini (II)

 

Vietnamesisk påfågelfasan

 

 

Polyplectron inopinatum (III Malaysia)

Bergspåfågelfasan

 

Polyplectron malacense (II)

 

Malajisk påfågelfasan

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Palawanpåfågelfasan

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Vitbröstad påfågelfasan

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Tofsargusfasan

 

 

Rhizothera dulitensis (III Malaysia)

Hoses långnäbbade trädhöna

 

 

Rhizothera longirostris (III Malaysia)

Långnäbbad trädhöna

 

 

Rollulus rouloul (III Malaysia)

Hjälmvaktel, tofsprakthöna

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Elliots fasan

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Burmafasan, Humes fasan

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Mikadofasan

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Kaspisk snöhöna

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tibetan snowcock

Tragopan blythii (I)

 

 

Gråbukig tragopan

Tragopan caboti (I)

 

 

Beige tragopan

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Svarthuvad tragopan

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

Röd satyrfasan

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

Sydlig präriehöna

GRUIFORMES

Gruidae

 

 

 

Tranor

 

Gruidae spp. (II) (Except for the species included in Annex A)

 

 

Grus americana (I)

 

 

Trumpetartrana

Grus canadensis (I/II) ) (Arten är upptagen i bilaga II men underarterna Grus canadensis nesiotes nesiotes och Grus canadensis pulla är upptagna i bilaga I.)

 

 

Prärietrana

Grus grus (II)

 

 

Trana

Grus japonensis (I)

 

 

Japansk trana

Grus leucogeranus (I)

 

 

Snötrana

Grus monacha (I)

 

 

Munktrana

Grus nigricollis (I)

 

 

Svarthalsad trana

Grus vipio (I)

 

 

Glasögontrana

Otididae

 

 

 

Trappar

 

Otididae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Indisk trapp

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Kragtrapp

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Ökentrapp

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Bengalisk trapp

Otis tarda (II)

 

 

Stortrapp

Sypheotides indicus (II)

 

 

Mindre florikantrapp

Tetrax tetrax (II)

 

 

Småtrapp

Rallidae

 

 

 

Rallar

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Lord Howe-rall

Rhynochetidae

 

 

 

Kaguer

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

Atrichornithidae

 

 

 

Snårfåglar

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Larmsnårfågel

Cotingidae

 

 

 

Kotingor

 

 

Cephalopterus ornatus (III Colombia)

Amazonparasollfågel

 

 

Cephalopterus penduliger (III Colombia)

Pendelparasollfågel

Cotinga maculata (I)

 

 

Bandkotinga

 

Rupicola spp. (II)

 

Klippfåglar

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Sydlig vitvingekotinga

Emberizidae

 

 

 

Fältsparvar

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Grön kardinal

 

Paroaria capitata (II)

 

Mantelkardinal

 

Paroaria coronata (II)

 

Grå kardinal

 

Tangara fastuosa (II)

 

Prakttangara

Estrildidae

 

 

 

Astrilder

 

Amandava formosa (II)

 

Olivgrön astrild

 

Lonchura fuscata

 

Timorrisfågel

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Risfågel

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Kortstjärtad bältesfink

Fringillidae

 

 

 

Finkar

Carduelis cucullata (I)

 

 

Rödsiska, kapucinersiska

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Gulkindad siska

Hirundinidae

 

 

 

Svalor

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Vitögd flodsvala

Icteridae

 

 

 

Trupialer

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Saffranstrupial

Meliphagidae

 

 

 

Honungsätare

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Hjälmhonungsätare

Muscicapidae

 

 

 

Flugsnappare m.fl.

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

Rodriguessångare

 

Cyornis ruckii (II)

 

Ruecks blåflugsnappare

Dasyornis broadbenti litoralis (possibly extinct) (I)

 

 

Rödbrun borstsmyg

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Brun borstsmyg

 

Garrulax canorus (II)

 

Sångfnittertrast

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Silverörad mesia

 

Leiothrix lutea (II)

 

Rödnäbbad mesia

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Emeishanmesia

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Vithalsad kråktrast

Picathartes oreas (I)

 

 

Gråhalsad kråktrast

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Maskaren-paradisflugsnappare

Paradisaeidae

 

 

 

Paradisfåglar

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

 

Pittidae

 

 

 

Pittor, juveltrastar

 

Pitta guajana (II)

 

Orangebrynad juveltrast

Pitta gurneyi (I)

 

 

Blåkronad juveltrast

Pitta kochi (I)

 

 

Kochs juveltrast

 

Pitta nympha (II)

 

Blåvingad juveltrast

Pycnonotidae

 

 

 

Bulbyler

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Orangehuvad bulbyl

Sturnidae

 

 

 

Starar

 

Gracula religiosa (II)

 

Beostare

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Balistare, balimainastare

Zosteropidae

 

 

 

Glasögonfåglar

Zosterops albogularis (I)

 

 

Vitbröstad glasögonfågel

PELECANIFORMES

Fregatidae

 

 

 

Fregattfåglar

Fregata andrewsi (I)

 

 

Christmasfregattfågel

Pelecanidae

 

 

 

Pelikaner

Pelecanus crispus (I)

 

 

Krushuvad pelikan

Sulidae

 

 

 

Sulor

Papasula abbotti (I)

 

 

Christmassula, Julöns havssula

PICIFORMES

Capitonidae

 

 

 

Barbetter, skäggökar

 

 

Semnornis ramphastinus (III Colombia)

Tjocknäbbad skäggök

Picidae

 

 

 

Hackspettar

Campephilus imperialis (I)

 

 

Kejsarspett

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Koreansk spillkråka (underart av vitbukig spillkråka)

Ramphastidae

 

 

 

Tukaner

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

Grönnäbbad bergstukan

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Svarthalsad arassari

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

Brunörad arassari

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Grön arassari

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

Grönnäbbad tukan

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Broknäbbad tukan

 

Ramphastos toco (II)

 

Jättetukan, tocotukan

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Cuviers tukan

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Skårnäbbad tukan

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

Fläckarassari

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 

 

 

Doppingar

Podilymbus gigas (I)

 

 

Atitlandopping, jättedopping

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae

 

 

 

Albatrosser

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Kortstjärtad albatross

PSITTACIFORMES

 

 

 

Papegojfåglar

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(Utom de arter som är upptagna i bilaga A och med undantag av Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus och Psittacula krameri, som inte är upptagna i bilagorna till denna förordning)

 

 

Cacatuidae

 

 

 

Kakaduor

Cacatua goffini (I)

 

 

Goffins kakadua

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Filippinsk kakadua

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Moluckkakadua

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Mindre gultofskakadua, orangetofskakadua

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Palmkakadua, arakakadua

Loriidae

 

 

 

Loripapegojor

Eos histrio (I)

 

 

Diademlori

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina är upptagen i bilaga I, övriga arter är upptagna i bilaga II)

 

 

Polynesiska lorier

Psittacidae

 

 

 

Papegojor

Amazona arausiaca (I)

 

 

Rödnackad amazon

Amazona auropalliata (I)

 

 

Gulnackad amazon

Amazona barbadensis (I)

 

 

Gulskuldrad amazon

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Rödstjärtad amazon

Amazona finschi (I)

 

 

Finschs amazon

Amazona guildingii (I)

 

 

S:t Vincent-amazon

Amazona imperialis (I)

 

 

Kejsaramazon, kejsarpapegoja

Amazona leucocephala (I)

 

 

Kubaamazon

Amazona oratrix (I)

 

 

Gulhuvad amazon

Amazona pretrei (I)

 

 

Rödmaskad amazon

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Granadaamazon

Amazona tucumana (I)

 

 

Tucumana-amazon

Amazona versicolor (I)

 

 

S:t Lucia-amazon

Amazona vinacea (I)

 

 

Vinröd amazon

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Grönkindad amazon

Amazona vittata (I)

 

 

Puerto Rico-amazon

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Hyacintaror

Ara ambiguus (I)

 

 

Större soldatara, Buffons ara

Ara glaucogularis (I)

 

 

Blåstrupig ara

Ara macao (I)

 

 

Ljusröd ara

Ara militaris (I)

 

 

Soldatara, mindre soldatara

Ara rubrogenys (I)

 

 

Rödpannad ara

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Spixara

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Norfolkparakit

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Chathamparakit

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Rödpannad parakit

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Nya Kaledonienparakit

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Blåpannad dvärglori, blåpannad fikonpapegoja

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Hornparakit

Guarouba guarouba (I)

 

 

Guldparakit

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Orangebukig parakit,

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Gulöronparakit, gulörad parakit

Pezoporus occidentalis (troligen utdöd) (I)

 

 

Nattparakit, grottpapegoja

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Markparakit, markpapegoja

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Rödhjässad papegoja

Primolius couloni (I)

 

 

Blåhuvad ara

Primolius maracana (I)

 

 

Blåvingad ara, rödryggad ara, rödryggad dvärgara

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Guldskuldrad parakit

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Svarthätteparakit

Psephotus pulcherrimus (troligen utdöd) (I)

 

 

Paradisparakit

Psittacula echo (I)

 

 

Mauritiusparakit

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Rödgumpad parakit

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Tjocknäbbade parakiter

Strigops habroptilus (I)

 

 

Ugglepapegoja, kakapo

RHEIFORMES

Rheidae

 

 

 

Nanduer

Pterocnemia pennata (I) (Utom Pterocnemia pennata pennata som är upptagen i bilaga B)

 

 

Bergsnandu

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Bergsnandu

 

Rhea americana (II)

 

Nandu, rhea

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

 

 

 

Pingviner

 

Spheniscus demersus (II)

 

Glasögonpingvin

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Humboldtpingvin

STRIGIFORMES

 

 

 

Ugglor

 

STRIGIFORMES spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

 

Strigidae

 

 

 

Ugglor

Aegolius funereus (II)

 

 

Pärluggla

Asio flammeus (II)

 

 

Jorduggla

Asio otus (II)

 

 

Hornuggla

Athene noctua (II)

 

 

Minervauggla

Bubo bubo (II)

 

 

Berguv

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Sparvuggla

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Djungelminervauggla

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Mindanaodvärguv

Ninox natalis (I)

 

 

Christmashökuggla

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Norfolkuggla

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Fjälluggla

Otus ireneae (II)

 

 

Sokokedvärguv

Otus scops (II)

 

 

Dvärguv

Strix aluco (II)

 

 

Kattuggla

Strix nebulosa (II)

 

 

Lappuggla

Strix uralensis (II)

 

 

Slaguggla

Surnia ulula (II)

 

 

Hökuggla

Tytonidae

 

 

 

Tornugglor

Tyto alba (II)

 

 

Tornuggla

Tyto soumagnei (I)

 

 

Madagaskargräsuggla

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae

 

 

 

Strutsar

Struthio camelus (I) (Endast populationerna i Algeriet, Burkina Faso, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Tchad, Mali, Mauritanien, Marocko, Niger, Nigeria, Senegal och Sudan. Inga andra populationer är upptagna i bilagorna till denna förordning.)

 

 

Struts

TINAMIFORMES

Tinamidae

 

 

 

Tinamoer, stubbstjärthöns

Tinamus solitarius (I)

 

 

Solitärtinamu

TROGONIFORMES

Trogonidae

 

 

 

Trogoner

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Quetzal, praktquetzal

REPTILIA

 

 

 

Kräldjur

CROCODYLIA

 

 

 

Krokodilartade kräldjur

 

CROCODYLIA spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

 

Alligatoridae

 

 

 

Alligatorer och kajmaner

Alligator sinensis (I)

 

 

Kinesisk alligator

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Colombiansk glasögonkajman

Caiman latirostris (I) (Utom populationen i Argentina som är upptagen i bilaga B)

 

 

Brednoskajman, brednosad glasögonkajman

Melanosuchus niger (I) (Utom populationen i Brasilien som är upptagen i bilaga B, och populationen i Ecuador som är upptagen i bilaga B och omfattas av en årlig noll-exportkvot tills dess att en årlig exportkvot har godkänts av Cites-sekretariatet och IUCN/SSC Crocodile Specialist Group.)

 

 

Morkajman, svart kajman

Crocodylidae

 

 

 

Krokodiler

Crocodylus acutus (I) (Utom populationen i Kuba som är upptagen i bilaga B.)

 

 

Spetskrokodil

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Pansarkrokodil

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Orinocokrokodil

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Filippinsk krokodil

Crocodylus moreletii (I)

 

 

Moreletkrokodil

Crocodylus niloticus (I) (Utom populationerna i Botswana, Etiopien, Kenya, Madagaskar, Malawi, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Uganda, Tanzania [som omfattas av en årlig exportkvot som inte får överstiga 1 600 vilda exemplar inklusive jakttroféer, utöver uppfödda/ranchade exemplar], Zambia och Zimbabwe. Dessa populationer är upptagna i bilaga B.)

 

 

Nilkrokodil

Crocodylus palustris (I)

 

 

Sumpkrokodil

Crocodylus porosus (I) ) (Utom populationerna i Australien, Indonesien och Papua Nya Guinea som är upptagna i bilaga B)

 

 

Listkrokodil

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Kubakrokodil

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Siamesisk krokodil

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Dvärgkrokodil, trubbnoskrokodil

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Falsk gavial

Gavialidae

 

 

 

Gavialer

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gangesgavial, garial

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae

 

 

 

Bryggödlor, tuataror

Sphenodon spp. (I)

 

 

 

SAURIA

Agamidae

 

 

 

Agamer

 

Uromastyx spp. (II)

 

Gördelödlor

Chamaeleonidae

 

 

 

Kameleonter

 

Bradypodion spp. (II)

 

Dvärgkameleonter

 

Brookesia spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

Kortsvanskameleonter

Brookesia perarmata (I)

 

 

Antsingys kortsvanskameleont

 

Calumma spp. (II)

 

Kameleonter (Madagaskar)

 

Chamaeleo spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

Kameleonter

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Vanlig kameleont

 

Furcifer spp. (II)

 

Kameleonter (Madagaskar)

Cordylidae

 

 

 

Gördelödlor

 

Cordylus spp. (II)

 

 

Gekkonidae

 

 

 

Geckoödlor

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Nya Zeeland)

 

 

 

Naultinus spp. (III Nya Zeeland)

 

 

Phelsuma spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

Daggeckoödlor

Phelsuma guentheri (II)

 

 

Round Island-gecko

 

Uroplatus spp. (II)

 

Bladsvansgeckos

Helodermatidae

 

 

 

Giftödlor

 

Heloderma spp. (II) (Utom den underart som är upptagen i bilaga A)

 

Gilaödla, skorpiongiftödla

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Guatemalas skorpiongiftödla

Iguanidae

 

 

 

Gröna leguaner

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Havsleguan, havsödla

Brachylophus spp. (I)

 

 

Fijileguaner

 

Conolophus spp. (II)

 

Drushuvudödlor

Cyclura spp. (I)

 

 

Noshornsleguaner

 

Iguana spp. (II)

 

Gröna leguaner

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Kalifornisk paddleguan

Sauromalus varius (I)

 

 

Mexikansk chuckwalla

Lacertidae

 

 

 

Lacertider, egentliga ödlor

Gallotia simonyi (I)

 

 

Jättekanarieödla

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Balearödla

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Pityusisk murödla

Scincidae

 

 

 

Skinkar

 

Corucia zebrata (II)

 

Gripsvansskink, jätteskink

Teiidae

 

 

 

Tejuödlor

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Krokodilsvansödla

 

Dracaena spp. (II)

 

Kajmanödlor

 

Tupinambis spp. (II)

 

Äkta tejuödlor

Varanidae

 

 

 

Varaner

 

Varanus spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

 

Varanus bengalensis (I)

 

 

Indisk varan

Varanus flavescens (I)

 

 

Gul varan

Varanus griseus (I)

 

 

Ökenvaran

Varanus komodoensis (I)

 

 

Komodovaran

Varanus nebulosus (I)

 

 

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

Grays varan

Xenosauridae

 

 

 

Vinkelbandsödlor

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Kinesisk xenosaur

SERPENTES

 

 

 

Ormar

Boidae

 

 

 

Boaormar

 

Boidae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

 

Acrantophis spp. (I)

 

 

Madagaskarboor

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Argentinsk kungsboa

Epicrates inornatus (I)

 

 

Puerto Rico-smalboa

Epicrates monensis (I)

 

 

Monasmalboa

Epicrates subflavus (I)

 

 

Jamaicaboa

Eryx jaculus (II)

 

 

Europeisk sandboa

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Madagaskarträdboa

Bolyeriidae

 

 

 

Mauritiusboor

 

Bolyeriidae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Mauritiusboa, Round Island-boa

Casarea dussumieri (I)

 

 

Round Islands kölfjälliga boa

Colubridae

 

 

 

Snokar

 

 

Atretium schistosum (III Indien)

Kinesisk kölrygg

 

 

Cerberus rynchops (III Indien)

Bockadamsnok, hundnosad vattensnok

 

Clelia clelia (II)

 

Mussurana, massurana

 

Cyclagras gigas (II)

 

Boliviansk djungelsnok

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Bengalisk äggsnok

 

Ptyas mucosus (II)

 

Orientalisk råttsnok

 

 

Xenochrophis piscator (III Indien)

Fisksnok

Elapidae

 

 

 

Giftsnokar

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Gulfläckig giftsnok

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

Atlantisk korallorm

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Mellanamerikansk korallorm

 

Naja atra (II)

 

Kinesisk spottkobra

 

Naja kaouthia (II)

 

Monokelkobra

 

Naja mandalayensis (II)

 

Burmesisk spottkobra

 

Naja naja (II)

 

Glasögonorm, indisk kobra

 

Naja oxiana (II)

 

Centralasiatisk kobra

 

Naja philippinensis (II)

 

Nordfilippinsk spottkobra

 

Naja sagittifera (II)

 

Andamankobra

 

Naja samarensis (II)

 

Sydfilippinsk spottkobra

 

Naja siamensis (II)

 

Thailändsk spottkobra

 

Naja sputatrix (II)

 

Sydindonesisk spottkobra

 

Naja sumatrana (II)

 

Nordindonesisk spottkobra

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Kungskobra

Loxocemidae

 

 

 

Mexikanska dvärgpytonormar

 

Loxocemidae spp. (II)

 

 

Pythonidae

 

 

 

Pytonormar

 

Pythonidae spp. (II) (Utom den underart som är upptagen i bilaga A)

 

 

Python molurus molurus (I)

 

 

Indisk tigerpyton

Tropidophiidae

 

 

 

Ledkäksboaormar

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

 

Viperidae

 

 

 

Huggormar

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

Neotropisk skallerorm

 

Crotalus durissus unicolor

 

Arubaskallerorm

 

 

Daboia russelii (III Indien)

Russels huggorm

Vipera latifii

 

 

Latifis huggorm

Vipera ursinii (I) (Endast populationen i Europa, utom det område som tidigare ingick i Sovjetunionen. De senare populationerna är inte upptagna i bilagorna till denna förordning.)

 

 

Ängshuggorm

 

Vipera wagneri (II)

 

Wagners huggorm

TESTUDINES

Carettochelyidae

 

 

 

Nyaguineasköldpaddor

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Nyaguineasköldpadda

Chelidae

 

 

 

Ormhalssköldpaddor

 

Chelodina mccordi (II)

 

Rotis ormhalssköldpadda

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Västaustralisk träsksköldpadda

Cheloniidae

 

 

 

Havssköldpaddor

Cheloniidae spp. (I)

 

 

 

Chelydridae

 

 

 

Huggsköldpaddor

 

 

Macrochelys temminckii (III Förenta staterna)

Alligatorsnappsköldpadda

Dermatemydidae

 

 

 

 

 

Dermatemys mawii (II)

 

Centralamerikansk flodsköldpadda

Dermochelyidae

 

 

 

Havslädersköldpaddor

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Havslädersköldpadda

Emydidae

 

 

 

Sumpsköldpaddor, kärrsköldpaddor

 

Chrysemys picta

 

Guldsköldpadda

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Skogsbäcksköldpadda

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Bog turtle

 

 

Graptemys spp. (III Förenta staterna)

Kartsköldpaddor

 

Terrapene spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

Amerikanska dossköldpaddor

Terrapene coahuila (I)

 

 

Coahuilas dossköldpadda

 

Trachemys scripta elegans

 

Rödörad prydnadssköldpadda

Geoemydidae

 

Batagur baska (I)

 

 

Batagursköldpadda

 

 

Callagur borneoensis (II)

 

Målad terrapin

 

 

Cuora spp. (II)

 

Asksköldpaddor

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Strålig trekölssköldpadda, indisk pricksköldpadda

 

 

 

Geoemyda spengleri (III Kina)

 

 

 

Heosemys annandalii (II)

 

 

 

 

Heosemys depressa (II)

 

 

 

 

Heosemys grandis (II)

 

 

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

 

 

 

Kachuga spp. (II)

 

Indiska taksköldpaddor

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Trekölad taksköldpadda

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

 

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

 

 

 

Mauremys annamensis (II)

 

 

 

 

 

Mauremys iversoni (III Kina)

 

 

 

 

Mauremys megalocephala (III China)

 

 

 

Mauremys mutica (II)

 

 

 

 

 

Mauremys nigricans (III Kina)

 

 

 

 

Mauremys pritchardi (III Kina)

 

 

 

 

Mauremys reevesii (III Kina)

 

 

 

 

Mauremys sinensis (III Kina)

 

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

 

 

Morenia ocellata (I)

 

 

Indisk pärlsköldpadda

 

 

Notochelys platynota (II)

 

 

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III Kina)

 

 

 

 

Ocadia philippeni (III Kina)

 

 

 

Orlitia borneensis (II)

 

 

 

 

Pangshura spp. (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

Mindre taksköldpaddor

 

Pangshura tecta (I)

 

 

 

 

 

 

Sacalia bealei (III Kina)

 

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III Kina)

 

 

 

 

Sacalia quadriocellata (III Kina)

 

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

 

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

 

Platysternidae

 

 

 

Storhuvudsköldpaddor

 

Platysternon megacephalum (II)

 

Storhuvudsköldpadda

Podocnemididae

 

 

 

Pelomedusasköldpaddor

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Storhuvad madagaskisk halsvändare

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Storhuvad amazonflodsköldpadda

 

Podocnemis spp. (II)

 

Vändhalssköldpaddor

Testudinidae

 

 

 

Landsköldpaddor

 

Testudinidae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A. En årlig noll-exportkvot har fastställts för Geochelone sulcata för vilda exemplar med vilka handel bedrivs främst i kommersiellt syfte.)

 

 

Astrochelys radiata (I)

 

 

Strålsköldpadda

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Madagaskisk sporrsköldpadda

Chelonoidis nigra (I)

 

 

Galapagossköldpadda

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Mexikansk goffersköldpadda

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Torniersköldpadda

Psammobates geometricus (I)

 

 

Lantmätarsköldpadda

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Madagaskarspindelsköldpadda, spindelsköldpadda

Pyxis planicauda (I)

 

 

Västlig spindelsköldpadda

Testudo graeca (II)

 

 

Morisk sköldpadda

Testudo hermanni (II)

 

 

Grekisk sköldpadda

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Egyptisk landsköldpadda

Testudo marginata (II)

 

 

Svart landsköldpadda

Trionychidae

 

 

 

Lädersköldpaddor

 

Amyda cartilaginea (II)

 

 

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Svart lädersköldpadda

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

Ganges lädersköldpadda

Aspideretes hurum (I)

 

 

Pärllädersköldpadda

Aspideretes nigricans (I)

 

 

Bengalisk lädersköldpadda

 

Chitra spp. (II)

 

Smalhuvade lädersköldpaddor

 

Lissemys punctata (II)

 

Indisk klafflädersköldpadda

 

Lissemys scutata (II)

 

 

 

 

Palea steindachneri (III Kina)

 

 

Pelochelys spp. (II)

 

 

 

 

Pelodiscus axenaria (III Kina)

 

 

 

Pelodiscus maackii (III Kina)

 

 

 

Pelodiscus parviformis (III Kina)

 

 

 

Rafetus swinhoei (III Kina)

 

AMPHIBIA

 

 

 

Groddjur

ANURA

 

 

 

Stjärtlösa groddjur

Bufonidae

 

 

 

Äkta paddor

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

 

Atelopus zeteki (I)

 

 

Guldfärgpadda

Bufo periglenes (I)

 

 

Gyllene padda

Bufo superciliaris (I)

 

 

Kamerunpadda

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

Vivipara paddor, ungfödande afrikanska paddor

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

Nimbapaddor

Spinophrynoides spp. (I)

 

 

Etiopisk spetspadda

Dendrobatidae

 

 

 

Pilgiftgrodor

 

Allobates femoralis (II)

 

 

 

Allobates zaparo (II)

 

 

 

Cryptophyllobates azureiventris (II)

 

 

 

Dendrobates spp. (II)

 

 

 

Epipedobates spp. (II)

 

 

 

Phyllobates spp. (II)

 

 

Mantellidae

 

 

 

Mantellor

 

Mantella spp. (II)

 

Mantellor

Microhylidae

 

 

 

Trångmynta grodor

Dyscophus antongilii (I)

 

 

Duvgroda, tomatgroda

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

 

Ranidae

 

 

 

Äkta grodor

 

Conraua goliath

 

Goliatgroda

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Sextåig groda

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Asiatisk tigergroda

 

Rana catesbeiana

 

Amerikansk oxgroda

Rheobatrachidae

 

 

 

Australtandpaddor

 

Rheobatrachus spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

Magruvarpaddor

Rheobatrachus silus (II)

 

 

Magruvarpadda

CAUDATA

 

 

 

(=URODELA) Stjärtgroddjur

Ambystomatidae

 

 

 

Mullvadssalamandrar

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Lake Patzcuaro salamanderPatzcuaro-axolotl, patzcuaro-salamander

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Mexikansk axolotl

Cryptobranchidae

 

 

 

Jättesalamandrar

Andrias spp. (I)

 

 

Jättesalamandrar

ELASMOBRANCHII

 

 

 

Hajfiskar

LAMNIFORMES

Cetorhinidae

 

 

 

Brugdhajar

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Brugd

Lamnidae

 

 

 

Jättehajar

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Vithaj

ORECTOLOBIFORMES

Rhincodontidae

 

 

 

Valhajar

 

Rhincodon typus (II)

 

Valhaj

RAJIFORMES

Pristidae

 

 

 

Sågfiskar

Pristidae spp. (I) (Utom den art som är upptagen i bilaga B)

 

 

 

 

Pristis microdon (II) (Uteslutande för att möjliggöra internationell handel med levande djur till lämpliga och godtagbara akvarier främst i bevarandesyfte. Alla andra exemplar ska betraktas som exemplar av arter som är upptagna bilaga A, och handeln med dessa ska regleras i enlighet därmed.)

 

Grovtandad sågfisk

ACTINOPTERYGII

 

 

 

Strålfeniga fiskar

ACIPENSERIFORMES

 

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

Störartade fiskar

Acipenseridae

 

 

 

Störfiskar

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

Kortnosad stör

Acipenser sturio (I)

 

 

Europeisk stör

ANGUILLIFORMES

Anguillidae

 

 

 

Ålfiskar

 

Anguilla anguilla (II) (Detta införande träder i kraft den 13 mars 2009)

 

Europeisk ål

CYPRINIFORMES

Catostomidae

 

 

 

Sugkarpar

Chasmistes cujus (I)

 

 

Kvivi

Cyprinidae

 

 

 

Karpfiskar

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

Grottbarb

Probarbus jullieni (I)

 

 

Meklongbarb, sjulinjebarb

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae

 

 

 

Bentungor

 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaima

Scleropages formosus (I)

 

 

Asiatisk bentunga

PERCIFORMES

Labridae

 

 

 

Läppfiskar

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Napoleonfisk

Sciaenidae

 

 

 

Havsgösfiskar

Totoaba macdonaldi (I)

 

 

Kalifornisk vekfisk, totoba

SILURIFORMES

Pangasiidae

 

 

 

Hajmalar

Pangasianodon gigas (I)

 

 

Indonesisk jättemal, mekongjättemal

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

 

 

 

Kantnålsfiskar

 

Hippocampus spp. (II)

 

Sjöhästar

SARCOPTERYGII

 

 

 

Köttfeniga fiskar

CERATODONTIFORMES

Ceratodontidae

 

 

 

Australiska lungfiskar

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Australisk lungfisk

COELACANTHIFORMES

 

 

 

Kvastfeniga fiskar

Latimeriidae

 

 

 

Tofsstjärtfiskar

Latimeria spp. (I)

 

 

 

ECHINODERMATA (SJÖSTJÄRNOR, ORMSTJÄRNOR, SJÖBORRAR OCH SJÖGURKOR)

HOLOTHUROIDEA

 

 

 

Sjögurkor

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae

 

 

 

 

 

 

Isostichopus fuscus (III Ecuador)

 

ARTHROPODA (LEDDJUR)

ARACHNIDA

 

 

 

Spindeldjur

ARANEAE

Theraphosidae

 

 

 

Fågelspindlar

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

 

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

 

 

Brachypelma spp. (II)

 

 

SCORPIONES

Scorpionidae

 

 

 

Skorpioner

 

Pandinus dictator (II)

 

 

 

Pandinus gambiensis (II)

 

Gambiaskorpion

 

Pandinus imperator (II)

 

Kejsarskorpion

INSECTA

 

 

 

Insekter

COLEOPTERA

 

 

 

Skalbaggar

Lucanidae

 

 

 

Ekoxbaggar

 

 

Colophon spp. (III South Africa)

 

LEPIDOPTERA

 

 

 

Fjärilar

Papilionidae

 

 

 

Riddarfjärilar

 

Atrophaneura jophon (II)

 

 

 

Atrophaneura palu

 

 

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

 

 

Bhutanitis spp. (II)

 

 

 

Graphium sandawanum

 

 

 

Graphium stresemanni

 

 

 

Ornithoptera spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

Fågelfjärilar, fågelvingar

Ornithoptera alexandrae (I)

 

 

 

 

Papilio benguetanus

 

 

Papilio chikae (I)

 

 

 

 

Papilio esperanza

 

 

Papilio homerus (I)

 

 

 

Papilio hospiton (I)

 

 

 

 

Papilio morondavana