EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0308

Kommissionens förordning (EG) nr 308/2009 av den 15 april 2009 om ändring av bilagorna IIIA och VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen (Text av betydelse för EES )

OJ L 97, 16.4.2009, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 127 - 130

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/308/oj

16.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 97/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 308/2009

av den 15 april 2009

om ändring av bilagorna IIIA och VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (1), särskilt artikel 58.1, och

av följande skäl:

(1)

Överenskommelsen vid det åttonde partsmötet inom Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, den 27 november–1 december 2006, gör det nödvändigt att ändra bilaga VI till förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall. Ändringen innebär att ”kg” och ”liter” ersätts med ”ton (Mg)” för den sammanlagda förhandsgodkända mängden avfall, och leder till överensstämmelse med enheterna i bilagorna IA, IB och VII i den förordningen.

(2)

Den 29 februari 2008, den 10 mars 2008, den 17 mars 2008 och den 29 april 2008 begärde dessutom medlemsstater, i enlighet med artikel 58.1 c i förordning (EG) nr 1013/2006, att kommissionen skulle överväga att lägga till blandningar av två eller fler avfallsslag som förtecknas i bilaga III i bilaga IIIA.

(3)

De kontaktorgan som utsetts enligt artikel 54 i förordning (EG) nr 1013/2006 enades vid ett möte enligt artikel 57 i samma förordning om att komplettera varje begäran om att lägga till blandningar till bilaga IIIA med vissa uppgifter så att en bedömning av de berörda blandningarna ska kunna göras. En bedömning av uppgifterna har gjorts i enlighet med förordning (EG) nr 1013/2006.

(4)

Miljöriktig avfallshantering innebär att metoder och teknik används som gör det möjligt att minska miljöskadorna med hjälp av processer och material som orsakar färre potentiellt skadliga ämnen och återvinner sådana ämnen från utsläppen innan de släpps ut, eller tillvaratar och återvinner produktionsrester. Länder som omfattas av OECD-beslutet är skyldiga att se till att avancerad teknik för avfallsåtervinning används i deras återvinningsanläggningar. Avancerad teknik för avfallsåtervinning är mycket viktigt i samband med att blandningar av avfall innehåller heterogent avfall som t.ex. slagg från bearbetning av ädelmetaller och koppar. Det finns ingen garanti för att länder som inte omfattas av OECD-beslutet tillämpar dessa standarder. Blandningar av avfall som innehåller slagg från bearbetning av ädelmetaller och koppar som är klassificerade under (OECD-)kod GB040 i bilaga IIIA bör därför inte gälla länder som inte omfattas av OECD-beslutet.

(5)

Bilagorna IIIA och VI till förordning (EG) nr 1013/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Det kan vara lämpligt att se över förteckningen över blandningar av avfallsslag i bilaga IIIA, i synnerhet för de koder som inte är tillämpliga för länder som inte omfattas av OECD-beslutet. Samtidigt ska uppgifter beaktas från dessa länder angående den tekniska kapaciteten att återvinna avfall och angående hur miljöriktig ländernas avfallshantering är.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättas enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna IIIA och VI till förordning (EG) nr 1013/2006 ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Bilaga IIIA ska, om så är lämpligt, ses över inom 12 månader efter denna förordnings ikraftträdande, framför allt i syfte att beakta dels uppgifter från länder som inte omfattas av OECD-beslutet beträffande dessa länders tekniska kapacitet att återvinna avfall, dels belägg för att avfallshanteringen sker under villkor motsvarande dem i länderna som omfattas av OECD-beslutet.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 april 2009.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.


BILAGA

1.

Bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006 ska ersättas med följande:

”BILAGA IIIA

BLANDNINGAR AV TVÅ ELLER FLER AVFALLSSLAG I BILAGA III SOM INTE ÄR KLASSIFICERADE UNDER EN ENDA RUBRIK ENLIGT ARTIKEL 3.2

1.

Oberoende av huruvida blandningarna anges i denna förteckning kan det hända att de inte omfattas av det allmänna informationskravet enligt artikel 18 att de ska åtföljas av vissa uppgifter, om de är förorenade av annat material i ett omfång som

a)

ökar de risker som förknippas med avfallsslaget tillräckligt för att de ska komma att omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt tillstånd, utgående från de farliga egenskaper som anges i bilaga III till direktiv 91/689/EEG, eller

b)

omöjliggör återvinning av avfallet på ett miljöriktigt sätt.

2.

Följande blandningar av avfallsslag ingår i denna bilaga:

a)

Blandningar av avfallsslag som klassificeras under Baselkonventionens koder B1010 och B1050.

b)

Blandningar av avfallsslag som klassificeras under Baselkonventionens koder B1010 och B1070.

c)

Blandningar av avfallsslag som klassificeras under (OECD-)kod GB040 och under Baselkonventionens kod B1100 begränsade till hårdzink, zinkdrosser (ogranulerad slagg), dross från aluminiumsmältning, med undantag av saltslagg och avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar.

d)

Blandningar av avfallsslag som klassificeras under (OECD-)kod GB040, under Baselkonventionens kod B1070 och under Baselkonventionens kod B1100 begränsade till avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar.

De avfallskoder som avses i c och d ska inte gälla vid export till länder som inte omfattas av OECD-beslutet.”

2.

Bilaga VI till förordning (EG) nr 1013/2006 ska ersättas med följande:

”BILAGA VI

FORMULÄR FÖR FÖRHANDSGODKÄNDA ANLÄGGNINGAR (ARTIKEL 14)

Behörig myndighet

Återvinningsanläggning

Avfallets identifieringskod

Giltighetsperiod

Sammanlagd förhandsgodkänd mängd

Återvinningsanläggningens namn och nummer

Adress

Återvinningsmetod

(+ R-kod)

Använd teknik

(Kod)

Från

Till

(ton [Mg])”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top