EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0071

Kommissionens förordning (EG) nr 71/2009 av den 23 januari 2009 om fastställande av den kvantitet majs som kan komma ifråga för intervention under etapp 2 regleringsåret 2008/2009

OJ L 21, 24.1.2009, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/71/oj

24.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/38


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 71/2009

av den 23 januari 2009

om fastställande av den kvantitet majs som kan komma ifråga för intervention under etapp 2 regleringsåret 2008/2009

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 687/2008 av den 18 juli 2008 om fastställande av förfarandet och villkoren för de utbetalande organens eller interventionsorganens övertagande av spannmål samt analysmetoderna för kvalitetsbestämning (2), särskilt artikel 3.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 3 i förordning (EG) nr 687/2008 fastställs bestämmelser om fördelning av de kvantiteter majs som kan komma ifråga för intervention under regleringsåret 2008/2009. Kvantiteterna fördelas i två etapper – ”etapp 1” och ”etapp 2”.

(2)

Den totala kvantitet majs som erbjöds för intervention under etapp 1, som sträckte sig från den 1 augusti till den 31 december 2008, överskred inte den gräns som fastställs i artikel 11.1 andra stycket a i förordning (EG) nr 1234/2007. Den kvantitet majs som kan erbjudas för intervention under etapp 2 regleringsåret 2008/2009 bör därför offentliggöras.

(3)

Enligt artikel 3.1 tredje stycket i förordning (EG) nr 687/2008 ska etapp 2 inledas dagen efter den dag då den återstående kvantitet som kan komma ifråga för intervention under etappen offentliggörs av kommissionen i Europeiska unionens officiella tidning. Denna dag är den första dagen för inlämnande av erbjudanden i alla medlemsstater, och etappen avslutas senast den 30 april i Grekland, Spanien, Italien och Portugal, den 30 juni i Sverige och den 31 maj i övriga medlemsstater. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den kvantitet majs som kan erbjudas för intervention under etapp 2 regleringsåret 2008/2009 i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 687/2008 ska uppgå till 172 377 ton.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 192, 19.7.2008, s. 20.


Top