EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0025

Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 25/2009 av den 19 december 2008 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (omarbetning) (ECB/2008/32)

OJ L 15, 20.1.2009, p. 14–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 005 P. 81 - 129

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; upphävd genom 32013R1071 . Latest consolidated version: 23/09/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/25/oj

20.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/14


EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EG) nr 25/2009

av den 19 december 2008

om de monetära finansinstitutens balansräkningar (omarbetning)

(ECB/2008/32)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (1), särskilt artiklarna 5.1 och 6.4,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver (2), särskilt artikel 6.4,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (3),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (4), och

av följande skäl:

(1)

Vid flera tillfällen har omfattande ändringar gjorts av Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2423/2001 av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (ECB/2001/13) (5). Eftersom ytterligare ändringar nu måste göras i denna förordning bör den omarbetas så att den blir mer tydlig och översiktlig.

(2)

För att kunna utföra sina uppgifter är Europeiska centralbankssystemet (ECBS) beroende av att det framställs konsoliderade balansräkningar för de monetära finansinstituten (MFI). Huvudsyftet med en sådan balansräkning är att Europeiska centralbanken (ECB) ska få en heltäckande statistisk bild av den monetära utvecklingen i de deltagande medlemsstaterna, vilka ses som ett enda ekonomiskt område. Statistiken omfattar de sammanlagda finansiella tillgångarna och skulderna, i form av stockar och transaktioner, och bygger på en heltäckande och homogen monetär sektor och uppgiftslämnande population. Denna statistik produceras regelbundet. Statistiska uppgifter som är tillräckligt detaljerade behövs också för att man även fortsättningsvis ska kunna garantera analytiskt relevanta penningmängdsaggregat och motposter för detta område.

(3)

ECB ska, i enlighet med fördraget och på de villkor som anges i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), utfärda förordningar i den utsträckning som behövs för att genomföra ECBS uppgifter såsom dessa anges i ECBS-stadgan, och i vissa fall enligt vad som framgår av sådana bestämmelser som antagits av rådet med stöd av artikel 107.6 i fördraget.

(4)

Artikel 5.1 i ECBS-stadgan föreskriver att ECB, för att utföra ECBS uppgifter, med stöd av de nationella centralbankerna, ska samla in de statistiska uppgifter som behövs, antingen från de behöriga nationella myndigheterna eller direkt från de ekonomiska aktörerna. I artikel 5.2 i ECBS-stadgan föreskrivs att de nationella centralbankerna, så långt som möjligt, ska utföra de uppgifter som anges i artikel 5.1.

(5)

Enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 2533/98 ska ECB specificera den faktiska uppgiftslämnande populationen inom ramen för referenspopulationen av uppgiftslämnare, och ECB ges en rätt att helt eller delvis befria särskilda kategorier av uppgiftslämnare från kraven på rapportering av statistiska uppgifter. Enligt artikel 6.4 får ECB utfärda förordningar som specificerar villkoren för att rätten att verifiera eller inhämta statistiska uppgifter ska få utövas.

(6)

Artikel 4 i förordning (EG) nr 2533/98 föreskriver att medlemsstaterna själva ska organisera sig på statistikområdet och helt och fullt samarbeta med ECBS för att garantera att förpliktelserna i artikel 5 i stadgan fullgörs.

(7)

Under förutsättning att ECB:s statistikkrav inte äventyras kan det vara lämpligt att låta insamlingen av de statistikuppgifter från den faktiska uppgiftslämnande populationen som behövs för att uppfylla ECB:s statistikkrav utgöra en del av en mer omfattande datainsamling som de nationella centralbankerna, även för andra statistiksyften, organiserar inom sitt eget ansvarsområde i enlighet med gemenskapsrätten, nationell lag eller vedertagen praxis. Detta kan också minska rapporteringsbördan. För att främja öppenhet och insyn är det i sådana fall lämpligt att informera uppgiftslämnarna om att uppgifter samlas in för att uppfylla andra statistiska ändamål. I vissa fall kan ECB använda sig av sådan statistik för att uppfylla sina statistikkrav.

(8)

De mest detaljerade statistiska uppgifterna krävs för motparter som ingår i innehavarsektorn. Detaljerade uppgifter krävs för a) uppgifter om inlåning, uppdelade efter undersektor och löptid samt ytterligare efter valuta för att möjliggöra en närmare analys av utvecklingen för de utländska valutakomponenterna som ingår i M3 samt för att underlätta granskningen rörande i vilken utsträckning utländska valutor kan utgöra substitut för eurodenominerade komponenter i M3; b) utlåning efter undersektor, löptid, ändamål, ändring av räntesats och valuta, eftersom dessa uppgifter är viktiga för analysen av penningpolitiken; c) positioner gentemot andra MFI om dessa behövs för nettning av MFI-saldon inbördes eller för att beräkna kassakravsbasen; d) positioner gentemot övriga utlandet i fråga om inlåning med överenskommen löptid över två år, inlåning med uppsägningstid över två år samt repor (för beräkning av den kassakravsbas för vilken kassakravsprocenten är större än noll); e) positioner gentemot övriga utlandet i fråga om inlåning totalt (för beräkning av externa motposter); f) inlåning från och utlåning till övriga utlandet med under och över ett års ursprunglig löptid för betalningsbalansen och finansräkenskaperna.

(9)

I fall där detta kan minska rapporteringsbördan för kreditinstituten och främja utvecklingen av bättre statistik, uppmuntras de nationella centralbankerna att främja rapporteringssystem värdepapper för värdepapper för insamling av de statistiska uppgifter om MFI:s värdepapper som krävs enligt denna förordning. För att minska rapporteringsbördan för fondförvaltarna får de nationella centralbankerna tillåta penningmarknadsfonder att rapportera i enlighet med Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 958/2007 av den 27 juli 2007 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2007/8) (6).

(10)

Finansiella transaktioner beräknas av ECB som skillnaden mellan stockuppgifterna vid utgången av respektive rapporteringsmånad med avräkning för effekterna av förändringar som beror på andra faktorer än transaktioner. De krav som ställs på uppgiftslämnarna omfattar inte växelkursförändringar som ECB beräknar utifrån stockuppgifter valuta för valuta som rapporteras av uppgiftslämnarna, och ej heller de justeringar för omklassificeringar som de nationella centralbankerna själva samlar in med hjälp av olika informationskällor som de redan har tillgång till.

(11)

Enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 2531/98 har ECB rätt att anta förordningar eller beslut för att undanta institut från kassakrav (kravet på minimireserver), att närmare ange hur skulder gentemot andra institut får uteslutas eller avräknas från kassakravsbasen och att fastställa skilda kassakravskvoter för specifika kategorier av skulder. Enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 2531/98 har ECB rätt att från instituten inhämta de uppgifter som behövs för tillämpningen av kraven på minimireserver samt att kontrollera korrektheten och kvaliteten på den information som instituten tillhandahåller för att visa att de uppfyller de krav som ställs. För att minska den sammanlagda rapporteringsbördan är det önskvärt att de statistiska uppgifterna från de månatliga balansräkningarna även används för den återkommande beräkningen av kassakravsbasen för kreditinstitut som omfattas av ECB:s kassakravssystem i enlighet med Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1745/2003 av den 12 september 2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2003/9) (7).

(12)

Det är nödvändigt att fastställa särskilda förfaranden för fusioner som rör kreditinstitut för att klargöra institutens skyldigheter i fråga om kassakrav.

(13)

För att kunna tolka utvecklingen inom området krediter och lån i euroområdet behöver ECB uppgifter om den värdepapperisering som MFI bedriver. Sådan information kompletterar också uppgifter som rapporteras under Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 24/2009 av den 19 december 2008 om tillgångar och skulder hos finansiella företag (FVC) som deltar i värdepapperiseringstransaktioner (ECB/2008/30) (8).

(14)

Även om de förordningar som ECB utfärdar inte medför några rättigheter eller skyldigheter för icke deltagande medlemsstater, är ändå artikel 10 i stadgan tillämplig på såväl deltagande som icke deltagande medlemsstater. I förordning (EG) nr 2533/98 erinras om att artikel 5 i ECBS-stadgan, tillsammans med artikel 5 i fördraget, medför en skyldighet för de icke deltagande medlemsstaterna att på nationell nivå utforma och genomföra alla de åtgärder som de anser lämpliga för att kunna inhämta de statistiska uppgifter som behövs för att uppfylla ECB:s rapporteringskrav och för att i tid fullborda förberedelserna på statistikområdet för att de ska bli deltagande medlemsstater.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning avses med

monetära finansinstitut (MFI): inhemska kreditinstitut enligt gemenskapsrättens definition samt andra inhemska finansinstitut vars verksamhet består i att ta emot inlåning och/eller nära substitut till inlåning från andra enheter än MFI och för att för egen räkning (åtminstone i ekonomisk bemärkelse) bevilja krediter och/eller placera i värdepapper, MFI-sektorn omfattar (9) a) centralbanker, b) kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1 i direktiv 2006/48/EG (ett företag vars verksamhet består i att från allmänheten (10) ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel och att bevilja krediter för egen räkning eller ett institut för elektroniska pengar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/46/EG av den 18 september 2000 om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet (11); c) andra MFI, dvs. andra inhemska finansinstitut som uppfyller kriterierna för ett MFI, oavsett vilken verksamhet de bedriver. Avgörande för klassificeringen är i vilken utsträckning instrument emitterade av sådana andra MFI kan räknas som substitut till sådan inlåning som kreditinstitut tar emot, detta förutsatt att instituten i övrigt uppfyller kriterierna för MFI. Bland företagen för kollektiva investeringar uppfyller penningmarknadsfonderna likviditetskravet av och räknas därför till MFI-sektorn (se principerna för identifiering av MFI i bilaga I, del 1).

deltagande medlemsstat: en deltagande medlemsstat enligt definitionen i artikel 1 i förordning (EG) nr 2533/98,

icke-deltagande medlemsstat: en medlemsstat som inte har infört euron,

uppgiftslämnare: en uppgiftslämnare enligt definitionen i artikel 1 i förordning (EG) nr 2533/98,

hemvist: hemvist enligt definitionen i artikel 1 i förordning (EG) nr 2533/98,

finansiellt företag (FVC): ett finansiellt företag enligt definitionen i artikel 1 i förordning (EG) nr 25/2009 (ECB/2008/30),

värdepapperisering: en transaktion som är antingen a) en traditionell värdepapperisering enligt definitionen i artikel 4 i direktiv 2006/48/EG, och/eller b) en värdepapperisering enligt definitionen i artikel 1 i förordning (EG) nr 25/2009 (ECB/2008/30) som innefattar avyttring av de lån som värdepapperiseras till ett finansiellt företag (FVC),

institut för elektroniska pengar och elektroniska pengar: ett institut för elektroniska pengar och elektroniska pengar enligt definitionen i artikel 1.3 i direktiv 2000/46/EG,

nedskrivning: en direkt minskning i balansräkningen av ett låns bokförda värde p.g.a. att dess värde minskat,

ansvarigt institut: det MFI som administrerar lånen som ligger till grund för värdepapperiseringen och ansvarar för att ränta och amorteringar inkommer från gäldenärerna och sedan vidarebefordrar dessa belopp till dem som investerat i de värdepapperiserade produkterna,

avyttring av lån: den ekonomiska överföringen av ett lån eller en pool av lån från uppgiftslämnaren till ett icke-MFI, antingen genom överlåtelse av äganderätten eller genom sekundärt deltagande,

förvärv av lån: den ekonomiska överföringen av ett lån eller en pool av lån från ett icke-MFI till uppgiftslämnaren, antingen genom överlåtelse av äganderätten eller genom sekundärt deltagande.

Artikel 2

Faktisk uppgiftslämnande population

1.   Den faktiska uppgiftslämnande populationen ska bestå av MFI med hemvist i de deltagande medlemsstaternas territorium (i linje med bilaga II, del 1).

2.   Om inget undantag beviljats enligt artikel 8 ska MFI i den faktiska uppgiftslämnande populationen ha full rapporteringsskyldighet.

3.   Enheter som uppfyller definitionen av MFI ska omfattas av denna förordning även om de inte omfattas av direktiv 2006/48/EG.

4.   För insamlingen av information om hemvist på innehavarna av andelar i penningmarknadsfonder enligt vad som framgår av bilaga I, del 2, punkt 5.5 ska, om det inte föreligger några undantag, den faktiska uppgiftslämnande populationen även omfatta andra finansinstitut utom försäkringsföretag och pensionsinstitut i enlighet med artikel 2.2 a i förordning (EG) nr 2533/98.

Artikel 3

Listan över MFI för statistiska ändamål

1.   ECB:s direktion ska upprätta och underhålla en förteckning över MFI för statistiska ändamål som beaktar de krav i fråga om frekvens och tidsramar som följer av att förteckningen ska användas i samband med ECB:s kassakravssystem. Denna MFI-förteckning för statistiska ändamål innehåller en uppgift om huruvida instituten omfattas av ECB:s kassakrav eller inte. MFI-förteckningen ska alltid vara aktuell, riktig, så homogen som möjligt samt vara tillräckligt stabil för statistiska ändamål.

2.   De nationella centralbankerna och ECB ska se till att förteckningen över MFI för statistiska ändamål och uppdaterade versioner därav på lämpligt sätt görs tillgänglig för uppgiftslämnarna, bland annat på elektronisk väg, över Internet eller – på begäran av uppgiftslämnarna – på papper.

3.   Förteckningen över MFI för statistiska ändamål ska enbart fungera som informationskälla. Om den senast tillgängliga versionen av förteckningen är felaktig, ska ECB dock inte besluta om sanktioner mot de enheter som inte fullgjort sin rapporteringsskyldighet på ett korrekt sätt, förutsatt att underlåtenheten beror på att enheten i god tro utgått från den felaktiga förteckningen.

Artikel 4

Skyldigheter i fråga om statistikrapportering

1.   Den faktiska uppgiftslämnande populationen ska rapportera månadsvisa stocksiffror om sin balansräkning per månadens slut, tillsammans med månadsvisa aggregerade justeringar för omvärderingar, till den nationella centralbanken i den medlemsstat där ett MFI har sitt hemvist. Uppgifter om de aggregerade justeringarna för omvärderingar avseende av- och nedskrivningar på lån som beviljats av uppgiftslämnarna samt även prisförändringar på värdepapper ska rapporteras. Ytterligare uppgifter om vissa balansräkningsposter och annan information ska rapporteras kvartalsvis eller årsvis. De statistiska uppgifter som efterfrågas framgår av bilaga I.

2.   De nationella centralbankerna kan samla in nödvändiga statistiska uppgifter om värdepapper som emitterats och innehas av MFI värdepapper för värdepapper i den utsträckning som de uppgifter som avses i punkt 1 kan härledas i enlighet med de statistiska minimistandarder som framgår av bilaga IV.

3.   MFI ska, i enlighet med de minimikrav som framgår av tabell 1A i del 5 i bilaga I, rapportera månatliga justeringar för omvärderingar avseende den hela uppsättningen uppgifter som ECB behöver. De nationella centralbankerna får samla in ytterligare uppgifter som inte omfattas av minimikravet. Dessa uppgifter kan gälla sådana uppdelningar i tabell 1A som inte ingår i minimikravet.

4.   ECB kan också behöva förklaringar till justeringar i kategorin ”omklassificeringar och andra justeringar” som insamlats av de nationella centralbankerna.

Artikel 5

Ytterligare skyldigheter i fråga om statistikrapportering avseende värdepapperisering av lån och överföringar av lån

I enlighet med del 6 i bilaga I ska MFI rapportera

1.

nettoflödet av värdepapperisering och överföring av lån som skett under rapporteringsperioden,

2.

utestående belopp vid kvartalsslut avseende alla lån för vilka MFI är ansvarigt institut i en värdepapperisering,

3.

utestående belopp vid periodens utgång avseende lån som avvecklats genom en värdepapperisering som inte längre ingår i balansräkningen, om man använder Internationell redovisningsstandard 39 (IAS 39) eller liknande nationella redovisningsregler.

Artikel 6

Tidsramar

1.   Med beaktande av tidsramarna för ECB:s kassakravssystem ska de nationella centralbankerna själva bestämma när de behöver få in uppgifter från uppgiftslämnarna för att i sin tur klara av nedanstående tidsfrister, och detta ska meddelas uppgiftslämnarna.

2.   De nationella centralbankerna ska överföra månadsstatistik till ECB senast vid slutet av den femtonde arbetsdagen efter utgången av den månad vilken uppgifterna avser.

3.   De nationella centralbankerna ska överföra kvartalsstatistik till ECB senast vid slutet av den tjugoåttonde arbetsdagen efter utgången av det kvartal som uppgifterna avser.

4.   De nationella centralbankerna ska översända årsvis statistik till ECB i enlighet med artikel 17.2 i riktlinje ECB/2007/9 av den 1 augusti 2007 om monetär statistik samt statistik över finansinstitut och finansmarknader (omarbetning) (12).

Artikel 7

Redovisningsregler för statistikrapporteringen

1.   Om inget annat anges i den här förordningen ska de redovisningsregler som MFI tillämpar när de lämnar uppgifter i enlighet med den här förordningen vara de som finns i de nationella genomförandereglerna av rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (13), liksom i övriga tillämpliga internationella standarder.

2.   Inlåning och utlåning ska redovisas med utestående kapitalbelopp vid slutet av månaden. Nedskrivningar som sker enligt gällande redovisningsregler ska exkluderas från detta belopp. Inlåning och utlåning ska inte nettas mot andra tillgångar eller skulder.

3.   Utan att det påverkar rådande redovisningspraxis och nettningsrutiner i medlemsstaterna, ska alla finansiella tillgångar och skulder redovisas brutto för statistiska ändamål.

4.   De nationella centralbankerna får tillåta att lån med reserveringar rapporteras netto utan reserveringar och att köpta lån rapporteras till det vid förvärvet överenskomna priset, förutsatt att sådan rapporteringspraxis tillämpas av alla inhemska uppgiftslämnare och är nödvändig för att upprätthålla kontinuiteten i värderingen av utlåning för statistiska ändamål i förhållande till uppgifter som rapporteras för perioder före januari 2005.

Artikel 8

Undantag

1.   Undantag får beviljas för de minsta MFI (MFI som ingår i ”tail”).

a)

De nationella centralbankerna får bevilja undantag för små MFI förutsatt att deras bidrag till den sammanlagda nationella MFI-balansräkningen inte överstiger 5 procent.

b)

Avseende kreditinstitut ska undantag enligt punkt a minska kreditinstitutets rapporteringsbörda utan att detta påverkar de rapporteringskrav som avser beräkningen av minimireserver enligt bilaga III.

c)

Nationella centralbanker som beviljar små MFI som inte är kreditinstitut undantag enligt punkt a ska fortsätta att som ett minimikrav årligen samla in uppgifter om institutens balansomslutning, så att storleken på rapporterande ”tail”-klassificerade institut kan följas upp.

d)

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt a får de nationella centralbankerna bevilja undantag för kreditinstitut som inte utnyttjar de regler som framgår av punkterna a och b för att minska deras rapporteringsbörda till den nivå som framgår av del 7 i bilaga I, förutsatt att deras samlade bidrag till den nationella MFI-balansräkningen i form av stockar varken överstiger 10 procent av den nationella MFI-balansräkningen eller 1 procent av euroområdets MFI-balansräkning.

e)

De nationella centralbankerna ska kontrollera att villkoren enligt punkterna a och d är uppfyllda i så god tid att de vid behov kan bevilja eller återkalla undantag med verkan från varje års början.

f)

Små MFI kan välja att inte utnyttja undantagen utan i stället fullgöra de fullständiga rapporteringsskyldigheterna.

2.   Undantag får beviljas för penningmarknadsfonder.

Under nedanstående förutsättningar får de nationella centralbankerna bevilja undantag för penningmarknadsfonder från de rapporteringskrav som framgår av artikel 4.1 förutsatt att penningmarknadsfonderna i stället rapporterar balansräkningsuppgifter i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 958/2007 (ECB/2007/8):

Penningmarknadsfonder rapporterar sådana uppgifter månadsvis i enlighet med den ”kombinerade metoden” som framgår av bilaga I till förordning (EG) nr 958/2007 (ECB/2007/8) samt i överensstämmelse med de tidsfrister som framgår av artikel 9 i den förordningen.

Penningmarknadsfonder rapporterar stockuppgifter om fondernas andelar per månadsslutet i överensstämmelse med de tidsfrister som framgår av artikel 6.2.

3.   Undantag får beviljas för andelar i penningmarknadsfonder.

a)

Registrerade andelar i penningmarknadsfonder är andelar i penningmarknadsfonder som, enligt nationell lag, finns upptagna i ett register med personuppgifter och uppgift om hemvist för innehavarna av fondens andelar. Innehavarandelar i penningmarknadsfonder är andelar i penningmarknadsfonder som, enligt nationell lag, inte finns upptagna i något register med uppgifter om innehavarna av andelar i fonderna, eller som finns upptagna i ett register utan uppgift om innehavarnas hemvist.

b)

De nationella centralbankerna får under ett år bevilja undantag från kraven i avsnitt 5.5, del 2 i bilaga I, om registrerade andelar eller innehavarandelar ges ut första gången (enligt definitionen i avsnitt 5.5, del 2 i bilaga I) eller om det finns behov av nya alternativ eller en kombination av alternativ på grund av utvecklingen på marknaden.

c)

När det gäller hemvisten för innehavarna av andelar i penningmarknadsfonder får de nationella centralbankerna bevilja undantag för uppgiftslämnarna om de nödvändiga statistiska uppgifterna samlas in från andra källor enligt avsnitt 5.5 i del 2 i bilaga I. De nationella centralbankerna ska kontrollera att detta villkor är uppfyllt i så god tid att de vid behov, efter godkännande från ECB, kan bevilja eller återkalla undantag med verkan från varje års början. De nationella centralbankerna får upprätta och underhålla en lista över uppgiftslämnande andra finansinstitut utom försäkringsföretag och pensionsinstitut i enlighet med principerna i avsnitt 5.5, del 2 i bilaga I.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 får undantag beviljas institut för elektroniska pengar.

a)

Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 2006/48/EG, artikel 2 i förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) samt om inte annat följer av punkt b, får de nationella centralbankerna bevilja undantag för enskilda institut för elektroniska pengar. De nationella centralbankerna ska kontrollera att villkoren enligt punkt b är uppfyllda i så god tid att de vid behov kan bevilja eller återkalla undantag. Varje nationell centralbank som beviljar ett sådant undantag ska informera ECB om detta.

b)

De nationella centralbankerna får bevilja undantag för enskilda institut för elektroniska pengar om åtminstone ett av följande villkor uppfylls:

i)

de elektroniska pengarna som de ger ut bara accepteras som betalningsmedel av ett begränsat antal företag som klart kan identifieras genom att

de är belägna i samma fastighet eller inom ett begränsat lokalt område, och/eller

de har en nära ekonomisk eller affärsmässig relation med det utgivande institutet, som t.ex. gemensamma ägare, marknadsförings- och distributionsstrukturer, även om det utgivande institutet och det institut som accepterar betalningsmedlet är separata juridiska personer; eller

ii)

över tre fjärdedelar av deras totala balansomslutning inte har något samband med utgivning eller administrering av elektroniska pengar och de skulder som hör samman med utestående elektroniska pengar inte överstiger 100 miljoner euro.

c)

Om ett institut för elektroniska pengar som beviljas ett undantag inte är undantaget från kassakravet ska det, som ett minimikrav, rapportera de kvartalsdata som behövs för att i enlighet med bilaga III beräkna kassakravsbasen. Institutet får välja att rapportera den begränsade uppsättningen uppgifter om kassakravsbasen månadsvis.

d)

När ett institut för elektroniska pengar beviljas ett undantag kommer ECB för statistiska ändamål att ta upp institutet som ett icke-finansiellt företag i listan över MFI. Institutet kommer också att behandlas som ett icke-finansiellt företag i situationer där det är motpart till ett MFI. När det gäller ECB:s kassakrav kommer institutet dock även fortsättningsvis att behandlas som ett kreditinstitut.

5.   Undantag får beviljas för justeringar för omvärderingar.

a)

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, får de nationella centralbankerna medge undantag för penningmarknadsfonder från rapporteringen om justeringar för omvärderingar och slopa skyldigheten för dem att rapportera om justeringar för omvärderingar.

b)

De nationella centralbankerna får medge undantag avseende tidsintervallet och tidsramarna för rapportering om prisomvärderingar avseende värdepapper och begära in dessa uppgifter kvartalsvis och enligt samma tidsramar som för stockuppgifter, under förutsättning att följande minimikrav uppfylls:

i)

Uppgiftslämnare som använder olika värderingsmetoder ska lämna relevanta uppgifter till de nationella centralbankerna om värderingspraxis, inbegripet siffror på hur stor procentuell andel deras innehav i dessa instrument utgör.

ii)

Om det görs en betydande prisomvärdering, ska de nationella centralbankerna ha rätt att begära kompletterande upplysningar från uppgiftslämnaren rörande den månad då detta inträffade.

c)

Enligt följande villkor får de nationella centralbankerna bevilja undantag från rapporteringen av prisomvärderingar avseende värdepapper, inklusive fullständig befrielse från rapporteringsskyldigheten, till kreditinstitut som rapporterar månadsvisa stockuppgifter värdepapper för värdepapper:

i)

Den information som rapporteras inkluderar det bokförda värdet för varje enskilt värdepapper i balansräkningen.

ii)

Den information som rapporteras för värdepapper utan offentligt tillgängliga identifikationskoder inkluderar information om intrumentkategori, löptid och emittent som är tillräcklig för att härleda de uppdelningar som definieras som ”minimikrav” i del 5 i bilaga I.

6.   Undantag får beviljas för statistikrapportering som avser lån som avvecklats genom en värdepapperisering.

De nationella centralbankerna får tillåta att MFI, som tillämpar IAS 39 eller liknande nationella redovisningsregler, exkluderar sådana lån som avvecklats genom en värdepapperisering i enlighet med nationell praxis från de stockar som krävs enligt del 2 och del 3 i bilaga I, förutsatt att denna praxis tillämpas av alla inhemska MFI.

7.   Undantag får beviljas avseende vissa kvartalsvisa stockar som avser medlemsstater utanför euroområdet.

Om uppgifter som insamlats på en högre aggregeringsnivå visar att positioner gentemot motparter med hemvist i någon medlemsstat eller positioner gentemot valutan i en medlemsstat som inte har infört euron inte är signifikanta, får de nationella centralbankerna besluta att dessa ej behöver rapporteras avseende en sådan medlemsstat. De nationella centralbankerna ska informera uppgiftslämnarna om sådana beslut.

Artikel 9

Minimistandarder och nationella rapporteringsarrangemang

1.   De nödvändiga statistiska uppgifterna ska lämnas i enlighet med de minimistandarder för överföring, noggrannhet, begreppsmässig överensstämmelse och revidering som anges i bilaga IV.

2.   De nationella centralbankerna ska fastställa och genomföra de rapporteringsförfaranden som ska följas av den faktiska uppgiftslämnande populationen i enlighet med nationella särdrag. De nationella centralbankerna ska säkerställa att dessa förfaranden medför att de begärda statistiska uppgifterna rapporteras och att det är möjligt att kontrollera huruvida minimistandarderna enligt bilaga IV för överföring, noggrannhet, begreppsmässig överensstämmelse och revidering har följts.

Artikel 10

Fusioner, uppdelningar och omorganisationer

Om en fusion, uppdelning eller någon annan omorganisation som kan påverka fullgörandet av dess skyldigheter på statistikområdet inträffar ska den berörda uppgiftslämnaren – så snart avsikten att genomföra en sådan åtgärd har offentliggjorts och i god tid innan fusionen, uppdelningen eller omorganisationen träder i kraft – underrätta den berörda nationella centralbanken om de åtgärder som planeras för att uppfylla rapporteringskraven enligt den här förordningen.

Artikel 11

Användning av inrapporterade statistiska uppgifter inom ramen för kassakrav

1.   De statistiska uppgifter som kreditinstitut lämnar enligt den här förordningen ska användas av respektive institut för att beräkna dess kassakravsbas i enlighet med förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9). Varje kreditinstitut ska särskilt använda uppgifterna för att kontrollera att det har uppfyllt sitt kassakrav under uppfyllandeperioden.

2.   Kassakravsbasen för tre uppfyllandeperioder för de små ”tail”-klassificerade instituten ska beräknas på de kvartalsdata enligt ställningen vid utgången av det kvartal som samlas in av de nationella centralbankerna senast 28 arbetsdagar efter utgången av det kvartal som statistiken avser.

3.   Dessa särskilda bestämmelser om tillämpningen av ECB:s kassakrav som framgår av bilaga III ska ha företräde före sådana bestämmelser som framgår av förordning (EG) nr 1745 (ECB/2003/9).

4.   För att underlätta ECB:s och kreditinstitutens likviditetshantering ska kassakraven bekräftas senast första dagen i uppfyllandeperioden. I undantagsfall kan dock behov uppstå för kreditinstitut att rapportera om revideringar av kassakravsbasen eller av kassakrav som har bekräftats. Förfarandena för att bekräfta eller godkänna kassakrav påverkar inte uppgiftslämnarnas skyldighet att alltid rapportera korrekta statistiska uppgifter och så snart som möjligt revidera felaktiga statistiska uppgifter som redan har rapporterats.

Artikel 12

Kontroll och obligatorisk insamling

Rätten att kontrollera och samla in de uppgifter som uppgiftslämnarna ska lämna i enlighet med denna förordning ska utövas av de nationella centralbankerna utan att detta påverkar ECB:s rätt att själv utöva denna rätt. De nationella centralbankerna ska särskilt utöva denna rätt då ett institut som ingår i den faktiska uppgiftslämnande populationen inte uppfyller de minimistandarder för överföring, noggrannhet, begreppsmässig överensstämmelse och revidering som anges i bilaga IV.

Artikel 13

Första rapporteringen

1.   Den första rapporteringen enligt den här förordningen ska börja med uppgifterna för juni 2010, inklusive historiska uppgifter som sträcker sig till december 2009 för tabell 5.

2.   Den första rapporteringen enligt denna förordning avseende rutor som avser syndikerade lån i tabell 1 i bilaga I del 2 ska börja med uppgifterna för december 2011.

3.   Den första rapporteringen enligt denna förordning avseende rutor, som avser medlemsstater som har infört euron, i tabell 3 i bilaga I del 3, ska börja med de första kvartalsvisa uppgifterna efter dagen då de infört euron.

4.   Den första rapporteringen enligt denna förordning avseende rutor, som avser medlemsstater som inte har infört euron, i tabellerna 3 och 4 i bilaga I del 3, ska börja med de första kvartalsvisa uppgifterna efter dagen för deras anslutning till EU. Om den berörda nationella centralbanken beslutar att inte kräva att rapporteringen av icke signifikanta uppgifter ska börja med de första kvartalsvisa uppgifterna efter dagen för den relevanta medlemsstatens eller medlemsstaternas anslutning till EU, ska rapporteringen börja 12 månader efter det att den nationella centralbanken informerat uppgiftslämnarna om att uppgifter ska rapporteras.

Artikel 14

Upphävande

1.   Förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) ska upphöra att gälla den 1 juli 2010.

2.   Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med tabellen i bilaga V.

Artikel 15

Slutbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2010.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 19 december 2008.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 1.

(3)  EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.

(4)  EGT L 310, 30.11.1996, s. 1.

(5)  EGT L 333, 17.12.2001, s. 1.

(6)  EUT L 211, 11.8.2007, s. 8.

(7)  EUT L 250, 2.10.2003, s. 10.

(8)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(9)  I europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 95) delas finansinstitut som klassificeras som MFI upp i två undersektorer: centralbanker (S.121) och andra MFI (S.122).

(10)  Inklusive medel som härrör från försäljning av bankers skuldförbindelser till allmänheten.

(11)  EGT L 275, 27.10.2000, s. 39..

(12)  EUT L 341, 27.12.2007, s. 1.

(13)  EGT L 372, 31.12.1986, s. 1.


BILAGA I

MONETÄRA FINANSINSTITUT OCH KRAV PÅ STATISTIKRAPPORTERING

Inledning

Statistiksystemet för de deltagande medlemsstaterna avseende balansräkningen för MFI-sektorn består av följande två huvudkomponenter:

a)

En förteckning över MFI för statistiska ändamål (se del 1 för identifiering av vissa MFI).

b)

En specifikation av den statistik som dessa MFI ska lämna varje månad, kvartal respektive år (se del 2, 3, 4, 5, 6 och 7).

För att erhålla fullständiga uppgifter om MFI:s balansräkningar är det också nödvändigt att ålägga övriga finansinstitut utom försäkringsföretag och pensionsinstitut (övriga finansinstitut) viss rapporteringsskyldighet när dessa deltar i finansiella aktiviteter som berör andelar i penningmarknadsfonder. De nationella centralbankerna samlar in de statistiska uppgifterna från MFI och övriga finansinstitut i enlighet med del 2 och enligt nationella förfaranden som bygger på de harmoniserade definitioner och klassifikationer som framgår av artikel 1 och bilaga II.

Penningmängden omfattar sedlar och mynt i omlopp och MFI:s övriga monetära skulder (inlåning och andra finansiella instrument som är nära substitut till inlåning). Övriga poster i MFI-balansräkningen är motposter till penningmängden. ECB sammanställer även finansiella transaktioner som härleds från stockarna och från andra uppgifter, inklusive justeringarna för omvärderingar som rapporteras av MFI (se del 5).

De statistiska uppgifter som ECB behöver sammanfattas i del 8.

DEL 1

Identifiering av vissa MFI

Avsnitt 1: Identifiering av vissa MFI med utgångspunkt i principen om inlånings utbytbarhet

1.1

Andra finansinstitut än kreditinstitut som emitterar finansiella instrument som är nära substitut för inlåning klassificeras som MFI förutsatt att de uppfyller andra kriterier för MFI. Klassificeringen baseras på huruvida inlåningen är substituerbar (t.ex. huruvida skulder klassificeras som inlåning) vilket avgörs av instrumentens likviditet, definierad som en kombination av faktorerna överförbarhet, konvertibilitet, värdesäkerhet och omsättningsbarhet, och där så är lämpligt även instrumentens löptid.

Kriterierna för att instrument ska räknas som substitut till inlåning ska också tillämpas när man beslutar om huruvida skulder ska klassificeras som inlåning, utom i fall då det finns en separat kategori för sådana skulder.

1.2

Vid fastställandet av huruvida ett instrument är ett substitut till inlåning och vid klassificeringen av skulder som inlåning, ska begreppen nedan användas med följande betydelser:

överförbarhet: att de medel som är placerade i ett finansiellt instrument kan omvandlas med hjälp av betalningsmedel som check, girering, direktdebitering eller liknande.

konvertibilitet: möjligheten till, och kostnaden för, att omvandla instrumentet till kontanter eller överförbar inlåning. De skattemässiga fördelar som går förlorade genom omvandlingen kan bedömas som en straffavgift som minskar graden av likviditet.

värdesäkerhet: att ett finansiellt instruments exakta värde i nationell valuta är känt i förväg.

omsättningsbarhet: att värdepapper är föremål för offentlig notering och regelbunden handel på en reglerad marknad. För andelar i öppna värdepappersfonder finns det ingen marknad i sedvanlig mening. Placerarna får emellertid information om den dagliga noteringen för fondandelarna och kan lösa in sina andelar till den kursen.

Avsnitt 2: Principer för identifiering av penningmarknadsfonder

2.1

Penningmarknadsfonder definieras som företag för kollektiva investeringar vars andelar i fråga om likviditet utgör nära substitut till inlåning och som huvudsakligen investerar i penningmarknadsinstrument, och/eller andelar i penningmarknadsfonder, och/eller i andra överförbara skuldförbindelser med en återstående löptid upp till ett år, och/eller i insättningar i bank, och/eller som strävar efter en avkastning som ligger nära räntorna på penningmarknadsinstrument. De upplysningar som behövs för att bedöma huruvida det rör sig om en penningmarknadsfond framgår av det offentliga emissionsprospektet liksom av fondregler, stiftelseurkund, antagna stadgar eller andra interna regler, teckningsdokumentation, placeringsavtal, marknadsföringsmaterial eller annan dokumentation av liknande sort.

En penningmarknadsfond ska antingen själv eller via sina lagliga företrädare säkerställa att de krav som ställs på penningmarknadsfonder i fråga om statistikrapportering uppfylls. Om det är nödvändigt av praktiska skäl kan uppgifterna lämnas av någon av de enheter som deltar i finansiella aktiviteter avseende andelar i penningmarknadsfonder, exempelvis registeransvariga.

2.2

Vid fastställandet av huruvida det rör sig om en penningmarknadsfond ska begreppen nedan användas med följande betydelser:

företag för kollektiva investeringar: ett företag vars enda syfte är att företa kollektiva investeringar med kapital från allmänheten och vars andelar på begäran av innehavarna återköps eller inlöses direkt eller indirekt med medel ur företagets tillgångar. Sådana företag kan bildas med stöd av lag, antingen på avtalsrättslig grund (värdepappersfonder som förvaltas av förvaltningsbolag) eller enligt trustlagstiftning (s.k. unit trusts) eller på bolagsrättslig grund (värdepappersföretag).

bankinlåning: kontantinsättningar hos kreditinstitut som återbetalas på anfordran eller efter en uppsägningstid upp till tre månader, eller efter en överenskommen löptid upp till två år, inbegripet belopp som betalas till kreditinstitut vid överlåtelse av värdepapper inom ramen för återköpstransaktioner eller i samband med värdepapperslån.

ur likviditetssynpunkt nära substitut till inlåning: möjligheten att under normala marknadsförhållanden på begäran av innehavaren kunna återköpa, inlösa eller överföra andelar i företag för kollektiva investeringar på ett sådant sätt att andelarnas likviditet är jämförbar med likviditeten för inlåning.

huvudsakligen: minst 85 procent av investeringsportföljen.

penningmarknadsinstrument: de kategorier av överförbara skuldförbindelser som normalt är föremål för handel på penningmarknaden (t.ex. bankcertifikat, företagscertifikat, bankväxlar och statliga och kommunala skuldförbindelser) eftersom de har följande egenskaper:

a)

De är likvida, dvs. de kan återköpas, inlösas eller säljas till begränsad kostnad (låg provision och liten marginal mellan köp- och säljkurs) och avvecklas snabbt.

b)

De har en djup marknad, dvs. de är föremål för handel på en marknad som kan absorbera stora transaktionsvolymer, och handel med sådana stora volymer får bara begränsad inverkan på instrumentens pris.

c)

De har värdesäkerhet, dvs. deras värde kan exakt fastställas vid varje tidpunkt eller minst en gång i månaden.

d)

De medför en låg ränterisk, dvs. de har en återstående löptid på upp till ett år eller är föremål för regelbundna räntejusteringar mot bakgrund av utvecklingen på penningmarknaden minst en gång per år.

e)

De medför en låg kreditrisk i den bemärkelsen att de antingen

1.

är noterade på en fondbörs eller är föremål för handel på andra reglerade, erkända marknadsplatser som bedriver regelbunden verksamhet och som är öppna för allmänheten,

2.

har emitterats enligt bestämmelser om skydd för investerare och insättningar, eller

3.

har emitterats av

stater, delstater eller kommuner, centralbanker i medlemsstater, Europeiska unionen, ECB, Europeiska investeringsbanken, en icke-medlemsstat eller – om denna är en federal stat – även en av dess delstater, eller offentliga internationella organisationer som en eller flera medlemsstater tillhör,

eller

enheter som är föremål för tillsyn enligt kriterier fastställda i gemenskapslagstiftningen, eller av enheter som omfattas av och efterlever tillsynsregler som av de behöriga myndigheterna anses vara minst lika stränga som gemenskapslagstiftningens, eller med garanti från en sådan enhet,

eller

företag vars värdepapper är noterade på en fondbörs eller är föremål för handel på andra reglerade, erkända marknadsplatser som bedriver regelbunden verksamhet och är öppna för allmänheten.

DEL 2

Balansräkning (månadsvisa ställningsuppgifter)

För att sammanställa penningmängdsaggregaten och motparterna för de deltagande medlemsstaternas territorium behöver ECB uppgifterna ur tabell 1 enligt följande:

1.   Instrumentkategorier

a)   Skulder

De relevanta instrumentkategorierna är följande: utelöpande sedlar och mynt, inlåning, utgivna andelar i penningmarknadsfonder, emitterade värdepapper, eget kapital och reserver samt övriga skulder. För att särskilja monetära och icke-monetära skulder delas inlåningen dessutom upp i inlåning över natten, inlåning med överenskommen löptid, inlåning med uppsägningstid samt återköpsavtal (repor). Definitionerna framgår av bilaga II.

b)   Tillgångar

De relevanta instrumentkategorierna är följande: kassa, utlåning, obligationer och andra räntebärande värdepapper, andelar i penningmarknadsfonder, aktier och andra andelar, anläggningstillgångar och övriga tillgångar. Definitionerna framgår av bilaga II.

2.   Uppdelning efter löptid

Uppdelning efter ursprunglig löptid kan användas i stället för klassificering efter instrumenttyp i de fall där de finansiella instrumenten på de olika marknaderna inte är fullt jämförbara.

a)   Skulder

Indelningen efter ursprunglig löptid (eller uppsägningstid) är följande: för inlåning med överenskommen löptid upp till ett år, över ett år och upp till två år och över två år, och för inlåning med uppsägningstid upp till tre månader, över tre månader och upp till två år och över två år. Repor delas inte upp efter löptid eftersom de i regel är mycket kortfristiga (oftast med en ursprunglig löptid under tre månader). Skuldebrev emitterade av MFI delas upp på löptidskategorierna upp till ett år, över ett år och upp till två år och över två år. Andelar i penningmarknadsfonder behöver inte delas upp efter löptid.

b)   Tillgångar

Indelningen efter ursprunglig löptid är följande: MFI-lån till motparter med hemvist i deltagande medlemsstater (andra än MFI och offentliga sektorn) efter underkategorier, och dessutom efter ändamål när det gäller MFI-lån till hushållen, upp till ett år, över ett år och upp till fem år och över fem år); MFI:s innehav av skuldförbindelser emitterade av övriga MFI i de deltagande medlemsstaterna i löptidskategorierna upp till ett år, över ett år och upp till två år och över två år för att möjliggöra nettning av inbördes MFI-innehav av instrumentet i fråga vid beräkningen av penningmängdsaggregaten.

3.   Uppdelning efter ändamål och separat identifiering av lån till enmansföretagare/ej registrerade företag

Lån till hushållen och hushållens icke vinstdrivande organisationer delas upp ytterligare efter ändamålet med lånet (konsumtionskrediter, bostadslån, övriga krediter). Inom kategorin ”övriga krediter” ska lån som beviljats enmansföretagare/ej registrerade företag identifieras separat (se definitioner av instrumentkategorier i del 2 i bilaga II och definitioner av sektorer i del 3 i bilaga II). Nationella centralbanker får befria uppgiftslämnarna från kravet att lån som beviljats enmansföretagare/ej registrerade företag ska identifieras separat om sådana lån utgör mindre än 5 procent av den deltagande medlemsstatens samlade utlåning till hushållen.

4.   Uppdelning efter valuta

För balansräkningsposter som kan användas för sammanställningen av penningmängdsaggregat måste saldon i euro redovisas separat så att ECB har möjlighet att definiera penningmängdsaggregaten på ett sådant sätt att de inbegriper saldon i samtliga valutor tillsammans eller endast saldon uttryckta i euro.

5.   Uppdelning efter motpartssektor och hemvist

5.1

För sammanställningen av penningmängdsaggregat och motparter som omfattar de deltagande medlemsstaterna måste det fastställas vilka av motparterna inom de deltagande medlemsstaternas territorium som utgör innehavarsektorn. För detta ändamål delas motpartsgruppen icke-MFI upp enligt ENS 95 (se bilaga II, del 3) på offentlig sektor (S.13), varvid staten (S.1311) redovisas separat under inlåning totalt, och övriga inhemska sektorer. För att månadsvis kunna beräkna en sektorsvis uppdelning av penningmängdsaggregaten och motposterna delas övriga inhemska sektorer upp ytterligare i följande undersektorer: andra finansinstitut + finansiella serviceföretag (S.123 + S.124), försäkringsföretag och pensionsinstitut (S.125), icke-finansiella företag (S.11) och hushåll + hushållens icke vinstdrivande organisationer (S.14 + S.15). För enmansföretagare/ej registrerade företag se avsnitt 3. För inlåning totalt och kategorierna inlåning med överenskommen löptid över två år, inlåning med uppsägningstid över två år och repor görs en ytterligare uppdelning på kreditinstitut, övriga MFI-motparter och staten, en uppdelning som behövs för ECB:s kassakravssystem.

5.2

För inlåning totalt, inlåning med en överenskommen löptid på upp till två år samt tillgångskategorin ”värdepapper andra än aktier” görs ytterligare en uppdelning för motparter som är FVC.

5.3

Viss inlåning/lån från repor/omvända repor eller liknande transaktioner med ”andra finansinstitut (S.123) + finansiella serviceföretag (S.124)” kan avse transaktioner med centrala motparter. En central motpart är en enhet som juridiskt fungerar som mellanhand mellan motparter i transaktioner med avtal som handlas på de finansiella marknaderna, och som blir köpare gentemot varje säljare och säljare gentemot varje köpare. Eftersom sådana transaktioner ofta är substitut för bilaterala transaktioner mellan MFI görs en ytterligare uppdelning inom inlåningskategorin återköpsavtal vad gäller transaktioner med sådana motparter. På liknande sätt görs en ytterligare uppdelning inom tillgångskategorin ”utlåning” när det gäller omvända repor med sådana motparter.

5.4

Inhemska motparter och motparter i andra deltagande medlemsstater redovisas separat och behandlas på samma sätt i alla statistikuppdelningar. Motparter utanför de deltagande medlemsstaternas territorium behöver inte delas upp efter land. Motparter i de deltagande medlemsstaterna särredovisas enligt ländernas nationella sektorsklassificering eller enligt deras indelning i institutionella enheter i enlighet med listan över MFI för statistiska ändamål och ECB:s Sector Manual (1) som följer klassificeringsprinciper som överensstämmer med ENS 95 så långt det är möjligt.

5.5

När det gäller andelar i penningmarknadsfonder utgivna av MFI i de deltagande medlemsstaterna ska uppgiftslämnarna åtminstone rapportera uppgifter om innehavarens hemvist med uppdelning på inhemska motparter/övriga deltagande medlemsstater/övriga utlandet, så att andelar som innehas av aktörer med hemvist utanför de deltagande medlemsstaterna kan uteslutas. I fråga om registrerade andelar ska emitterande investeringsfonder eller deras lagliga företrädare i den månadsvisa balansräkningen rapportera uppgifter med uppdelning efter hemvist för innehavarna av de emitterade andelarna. I fråga om innehavarandelar ska uppgiftslämnarna rapportera uppgifter om hemvist avseende innehavare av andelar i penningmarknadsfonder på det sätt som respektive nationell centralbank fastställt efter samråd med ECB. Detta krav begränsas till ett eller en kombination av följande alternativ, som ska väljas med beaktande av förutsättningarna på de relevanta marknaderna och utformningen av den nationella rätten i medlemsstaten i fråga. De nationella centralbankerna kommer regelbundet att följa upp detta krav.

a)

Utgivande penningmarknadsfonder

Utgivande penningmarknadsfonder eller deras lagliga företrädare ska rapportera uppgifter med uppdelning efter hemvist för innehavarna av fondandelarna. Sådana uppgifter kan komma från det ombud som förmedlar andelarna eller från någon annan enhet som deltar i utgivning, återköp eller överföring av andelar.

b)

MFI och andra finansinstitut som depåhållare av andelar i penningmarknadsfonder

Som uppgiftslämnare ska MFI och andra finansinstitut som fungerar som depåhållare av andelar i penningmarknadsfonder rapportera uppgifter med uppdelning efter hemvist för innehavare av andelar som getts ut av inhemska penningmarknadsfonder och som förvaras i depå för innehavarens räkning eller för sådan annan mellanhands räkning som också fungerar som depåhållare. Denna variant är tillämplig om i) depåhållaren skiljer ut andelar i penningmarknadsfonder som förvaras för innehavarens räkning från dem som förvaras för andra depåhållares räkning och ii) merparten av andelarna i penningmarknadsfonderna förvaras av inhemska institut som klassificeras som finansinstitut (MFI eller OFI).

c)

MFI och OFI i egenskap av uppgiftslämnare i fråga om inhemska aktörers transaktioner med utländska motparter rörande andelar i en inhemsk penningmarknadsfond

Som uppgiftslämnare ska MFI och övriga finansinstitut, i egenskap av uppgiftslämnare i fråga om inhemska aktörers transaktioner med utländska motparter rörande andelar i en inhemsk penningmarknadsfond, rapportera uppgifter med uppdelning efter hemvist för innehavare av sådana andelar i inhemska penningmarknadsfonder som de köper och säljer för innehavarens eller för sådan annan mellanhands räkning som också deltar i transaktionen. Denna möjlighet gäller om i) rapporteringens täckning är uttömmande, dvs. att den omfattar i det närmaste samtliga transaktioner som utförs av uppgiftslämnarna, ii) precisa uppgifter om köp och försäljning med aktörer som inte har sin hemvist i de deltagande medlemsstaterna tillhandahålls, iii) skillnaden mellan utgivningsvärdet och lösenvärdet, exklusive avgifter, för samma andelar är minimalt, och iv) antalet andelar som utgivits av inhemska penningmarknadsfonder och som innehas av aktörer med hemvist utanför de deltagande medlemsstaterna är lågt.

d)

Om alternativen a till c inte är tillämpliga, ska uppgiftslämnarna, inklusive MFI och OFI, rapportera relevanta uppgifter på grundval av tillgänglig information.

Tabell 1

Månadsvisa stockar  (2)

BALANSRÄKNINGSPOSTER

A.

Inhemska motparter

B.

Övriga deltagande medlemsstater

C.

Övriga utlandet

D.

Ofördelat

MFI (4)

Icke-MFI

MFI (4)

Icke-MFI

Totalt

Banker

Icke-banker

 

Kreditinstitut

varav: kassakravspliktiga kreditinstitut, ECB och NCB

Offentlig sektor (S.13)

Övriga inhemska sektorer

 

Kreditinstitut

varav: kassakravspliktiga kreditinstitut, ECB och NCB

Offentlig sektor (S.13)

Övriga inhemska sektorer

Staten (S.1311)

Övrig offentlig sektor

Totalt

Andra finansinstitut + finansiella serviceföretag (S.123 + S.124)

Försäkringsföretag och pensionsinstitut (S.125)

Icke-finansiella företag (S.11)

Hushåll + hushållens icke vinstdrivande organisationer (S.14+S.15)

Staten (S.1311)

Övrig offentlig sektor

Totalt

Andra finansinstitut + finansiella serviceföretag (S.123+S.124)

Försäkringsföretag och pensionsinstitut (S.125)

Icke-finansiella företag (S.11)

Hushåll + hushållens icke vinstdrivande organisationer (S.14 + S.15)

 

varav: centrala motparter (5)

varav: FVC

 

varav: centrala motparter (5)

varav: FVC

(a)

 

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

 

 

(g)

(h)

(i)

(j)

 

(k)

(l)

(m)

(n)

(o)

 

 

(p)

(q)

(r)

(s)

 

 

(t)

SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Utelöpande sedlar och mynt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Inlåning

*

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

upp till 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

över 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav överförbar inlåning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav upp till 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav syndikerade lån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9e

Euro

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

Över natten

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varav överförbar inlåning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2e

Med överenskommen löptid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upp till 1 år

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

över 1 och upp till 2 år

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

över 2 år

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.3e

Med uppsägningstid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upp till 3 månader

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

över 3 månader

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav över 2 år (3)

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.4e

Repoavtal

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9x

Utländska valutor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

Över natten

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2x

Med överenskommen löptid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upp till 1 år

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

över 1 och upp till 2 år

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

över 2 år

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.3x

Med uppsägningstid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upp till 3 månader

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

över 3 månader

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav över 2 år (3)

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.4x

Repoavtal

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

10.

Andelar i penningmarknadsfonder  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Emitterade skuldförbindelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upp till 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

över 1 och upp till 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

över 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav upp till 2 år och nominell kapitalgaranti under 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

11x

Utländska valutor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upp till 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

över 1 och upp till 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

över 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav upp till 2 år och nominell kapitalgaranti under 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

12.

Kapital och reserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Övriga skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 Skulder


BALANSRÄKNINGSPOSTER

A.

Inhemska motparter

B.

Övriga deltagande medlemsstater

C.

Övriga fordringar

D.

Ofördelat

MFI

Icke-MFI

MFI

Icke-MFI

Offentlig sektor (S.13)

Övriga inhemska sektorer

Offentlig sektor (S.13)

Övriga inhemska sektorer

Totalt

Andra finansinstitut + finansiella serviceföretag (S.123 + S.124)

Försäkringsföretag och pensionsinstitut (S.125)

Icke-finansiella företag (S.11)

Hushåll + hushållens icke vinstdrivande organisationer (S.14+S.15)

Totalt

Andra finansinstitut + finansiella serviceföretag (S.123 + S.124)

Försäkringsföretag och pensionsinstitut (S.125)

Icke-finansiella företag (S.11)

Hushåll + hushållens icke vinstdrivande organisationer (S.14+S.15)

 

varav: centrala motparter (5)

varav: FVC

Totalt

Konsumtionskrediter

Bostadslån

Övriga fordringar

 

varav: centrala motparter (5)

varav: FVC

Totalt

Konsumtionskrediter

Bostadslån

Övriga fordringar

 

varav: SP/UP (6)

 

varav: SP/UP (6)

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kassa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e

varav euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Lån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upp till 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

över 1 år och upp till 5 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

över 5 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav: syndikerade lån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav: repor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

varav euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav: revolverande lån och checkräkningskrediter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav oäkta kreditkortskredit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav äkta kreditkortskredit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Värdepapper andra än aktier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upp till 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

över 1 och upp till 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

över 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

Utländska valutor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upp till 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

över 1 och upp till 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

över 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Andelar i penningmarknadsfonder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Aktier och andra ägarandelar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Fasta tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Övriga tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 Tillgångar

DEL 3

Balansräkning (kvartalsvisa ställningsuppgifter)

För en närmare analys av den monetära utvecklingen och för andra statistikändamål behöver ECB följande information om viktiga aspekter:

1.

Uppdelning efter undersektor, löptid och fast egendom som säkerhet för utlåningen till icke-MFI i de deltagande medlemsstaterna (se tabell 2).

Uppgifterna behövs för en uppföljning av den totala underkategori- och löptidsstrukturen hos MFI:s totala kreditgivning (utlåning och värdepapper) till innehavarsektorn. För icke-finansiella företag och hushåll krävs ytterligare ”varav”-uppgifter för att identifiera de lån som beviljats mot säkerhet i fast egendom.

För utlåning i euro med ursprunglig löptid över ett år och över två år gentemot hushåll och icke-finansiella företag krävs ytterligare ”varav”-uppgifter avseende vissa andra löptider och tidpunkter för ändring av räntesatser (se tabell 2). Med ändring av räntesats menas en sådan förändring av räntesatsen för ett lån som ska ske enligt låneavtalet. Lån där en ändring av räntesatsen kan ske omfattar bl.a. lån vars räntesats regelbundet anpassas till utvecklingen av ett index (t.ex. Euribor), lån vars räntesats anpassas kontinuerligt (s.k. floating rates) samt lån vars räntesats kan ändras efter ett MFI:s gottfinnande.

2.

Uppdelning på undersektorer av MFI:s inlåning från den offentliga sektorn de deltagande medlemsstaterna med undantag av staten (se tabell 2).

Denna information krävs som komplement till den månadsvisa rapporteringen.

3.

Uppdelning efter sektor av positioner gentemot motparter utanför de deltagande medlemsstaterna (icke deltagande medlemsstater och övriga utlandet) (se tabell 2).

Sektorindelningen enligt Nationalräkenskapssystemet 93 (SNA 93) tillämpas där ENS 95 inte gäller.

4.

Uppdelning efter land (se tabell 3).

Denna uppdelning är nödvändig för en vidare analys av den monetära utvecklingen och av skäl som sammanhänger med övergångskraven och kvalitetskontrollen av uppgifterna.

5.

Uppdelning efter valuta (se tabell 4).

Denna uppdelning är nödvändig för beräkningen av transaktioner för penningmängdsaggregat och motposter justerade för valutakursförändring i de fall aggregaten definieras så att de omfattar alla valutor tillsammans.

Tabell 2

Kvartalsvisa stockar (uppdelning efter sektor)

BALANSRÄKNINGSPOSTER

A.

Inhemska motparter

B.

Övriga deltagande medlemsstater

C.

Övriga utlandet

Icke-MFI

Icke-MFI

Totalt

Offentlig sektor (S.13)

Övriga inhemska sektorer

Offentlig sektor (S.13)

Övriga inhemska sektorer

 

Banker

icke-banker

Totalt

Staten (S.1311)

Övrig offentlig sektor

Totalt

Andra finansinstitut + finansiella serviceföretag (S.123 + S.124)

Försäkringsföretag och pensionsinstitut (S.125)

Icke-finansiella företag (S.11)

Hushåll + hushållens icke vinstdrivande organisationer (S.14+S.15)

Totalt

Staten (S.1311)

Övrig offentlig sektor

Totalt

Andra finansinstitut + finansiella serviceföretag (S.123 + S.124)

Försäkringsföretag och pensionsinstitut (S.125)

Icke-finansiella företag (S.11)

Hushåll + hushållens icke vinstdrivande organisationer (S.14 + S.15)

Offentlig sektor

Övriga inhemska sektorer

Totalt

Delstater (S.1312)

Kommuner (S.1313)

Socialförsäkring (S.1314)

Totalt

Konsumtionskrediter

Bostadslån

Övriga fordringar

Totalt

Delstater (S.1312)

Kommuner (S.1313)

Socialförsäkring (S.1314)

Totalt

Konsumtionskrediter

Bostadslån

Övriga fordringar

 

Fast egendom som säkerhet

 

Fast egendom som säkerhet

 

Fast egendom som säkerhet

 

Fast egendom som säkerhet

 

Fast egendom som säkerhet

 

Fast egendom som säkerhet

 

Fast egendom som säkerhet

 

Fast egendom som säkerhet

SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Utelöpande sedlar och mynt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Inlåning

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

9.1

Över natten

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

Med överenskommen löptid

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3

Med uppsägningstid

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4

Repor

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Andelar i penningmarknadsfonder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Emitterade skuldförbindelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Kapital och reserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Övriga skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kassa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Lån

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

upp till 1 år

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

över 1 och upp till 5 år

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

över 5 år

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lån med ursprunglig löptid över 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav: utlåning med återstående löptid på maximalt 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav: utlåning med återstående löptid över 1 år där räntebindningstiden går ut inom 12 månader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lån med ursprunglig löptid över 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav: utlåning med återstående löptid på maximalt 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav: utlåning med återstående löptid över 2 år där räntebindningstiden går ut inom 24 månader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Värdepapper andra än aktier

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

upp till 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

över 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Andelar i penningmarknadsfonder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Aktier och andra ägarandelar

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

6.

Fasta tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Övriga tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Uppgifter som ska lämnas varje månad, se tabell 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabell 3

Kvartalsvisa stockar (uppdelning efter land)

BALANSRÄKNINGSPOSTER

Varje annan deltagande medlemsstat (exklusive inhemska sektorer) och varje annan EU-medlemsstat

Övriga utlandet (exklusive EU)

Medlemsstat

Medlemsstat

Medlemsstat

Medlemsstat

SKULDER

 

 

 

 

 

8.

Utelöpande sedlar och mynt

 

 

 

 

 

9.

Inlåning

 

 

 

 

 

från MFI

 

 

 

 

 

från icke-MFI

 

 

 

 

 

10.

Andelar i penningmarknadsfonder

 

 

 

 

 

11.

Emitterade skuldförbindelser

 

 

 

 

 

12.

Kapital och reserver

 

 

 

 

 

13.

Övriga skulder

 

 

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

1.

Kassa

 

 

 

 

 

2.

Lån

 

 

 

 

 

till MFI

 

 

 

 

 

till icke-MFI

 

 

 

 

 

3.

Värdepapper andra än aktier

 

 

 

 

 

emitterade av MFI

 

 

 

 

 

upp till 1 år

 

 

 

 

 

över 1 år och upp till 2 år

 

 

 

 

 

över 2 år

 

 

 

 

 

emitterade av icke-MFI

 

 

 

 

 

4.

Andelar i penningmarknadsfonder

 

 

 

 

 

5.

Aktier och andra ägarandelar

 

 

 

 

 

6.

Fasta tillgångar

 

 

 

 

 

7.

Övriga tillgångar

 

 

 

 

 


Tabell 4

Kvartalsvisa stockar (uppdelning efter valuta)

BALANSRÄKNINGSPOSTER

Alla valutor sammanlagt

Euro

Andra EU-valutor än euro

Andra valutor än EU-medlemsstaters valutor sammanlagt

Totalt

EU-medlemsstats valuta

EU-medlemsstats valuta

EU-medlemsstats valuta

GBP

Totalt

USD

JPY

CHF

Övriga valutor sammantaget

SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Inlåning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Inhemska motparter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

från MFI

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

från icke-MFI

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Övriga deltagande medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

från MFI

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

från icke-MFI

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Övriga utlandet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upp till 1 år

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

över 1 år

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

från banker

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

från icke-banker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Andelar i penningmarknadsfonder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Emitterade skuldförbindelser

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Kapital och reserver

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Övriga skulder

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Lån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Inhemska motparter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

till MFI

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

till icke-MFI

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Övriga deltagande medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

till MFI

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

till icke-MFI

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Övriga utlandet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upp till 1 år

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

över 1 år

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

till banker

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

till icke-banker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Värdepapper andra än aktier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Inhemska motparter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emitterade av MFI

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emitterade av icke-MFI

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Övriga deltagande medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emitterade av MFI

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emitterade av icke-MFI

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Övriga utlandet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emitterade av banker

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emitterade av banker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Andelar i penningmarknadsfonder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Inhemska motparter

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Övriga deltagande medlemsstater

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Övriga utlandet

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. + 6. + 7.

Övriga tillgångar

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Uppgifter som ska lämnas varje månad, se tabell 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

Uppgifter som ska lämnas varje kvartal, se tabell 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL 4

Uppgifter utanför balansräkningen (årsvisa uppgifter)

För betalningsbalansstatistiken och andra ändamål behöver ECB information om följande två poster:

1.

Antal konton med inlåning över natten som är överförbar.

Denna post avser antalet konton med inlåning över natten som är överförbar (se definitioner av instrumentkategorier i del 2 i bilaga II) hos det rapporterande institutet.

2.

Antal konton med inlåning över natten som är överförbar: Internet/PC-anslutna.

Denna post avser antalet konton hos det rapporterande institutet med inlåning över natten som innehavaren kan använda elektroniskt via Internet eller PC med hjälp av speciell programvara och speciella telekommunikationsförbindelser för att utföra betalningar. Detta omfattar inte överlåtbar inlåning över natten som nås via telefon eller mobiltelefon, om denna inte också är tillgänglig via Internet- eller PC-banktjänster.

Tabell

Årsvisa uppgifter

POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

A.

Inhemska motparter

B.

Övriga deltagande medlemsstater

C.

Övriga utlandet

D.

Ofördelat

 

Icke-banker

 

Icke-banker

 

Icke-banker

 

Icke-banker (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal konton med överförbar inlåning över natten

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal konton med överförbar inlåning över natten som är Internet/PC-anslutna

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL 5

Rapportering av justeringar för omvärdering för sammanställningen av transaktioner

För att sammanställa penningmängdsaggregaten och motparterna för de deltagande medlemsstaternas territorium behöver ECB information om justeringar för omvärdering avseende av- och nedskrivningar på lån samt prisförändringar på värdepapper:

1.   Avskrivningar/nedskrivningar av lån

Uppgifter om av- och nedskrivningar på lån rapporteras för att ECB ska kunna sammanställa finansiella transaktioner från de stockuppgifter som rapporteras under två på varandra följande rapporteringsperioder. Justeringarna speglar förändringar i de lånestockar som rapporteras i enlighet med del 2 och 3 som är följden av nedskrivningar, inklusive nedskrivningar av hela det utestående lånebeloppet (avskrivning). Justeringen bör också visa förändringar av reserveringar för lån för de fall där en nationell centralbank beslutar att utestående stockar ska redovisas utan reserveringar. Av- och nedskrivningar av lån som noteras när lånet säljs eller överförs till tredje man ska också tas upp om de är kända.

De minimikrav som gäller för av- och nedskrivningar framgår av tabell 1A.

2.   Prisförändringar av värdepapper

Justeringar för prisförändringar rörande värdepapper avser värdeförändring som uppkommer på grund av ändringar av det pris till vilket värdepapper noteras eller handlas. Däri ingår förändringar som uppkommer över tiden i stockarnas balansvärde på grund av förändringar i det referensvärde till vilket värdepapper noteras, dvs. möjliga vinster/förluster. Justeringarna kan även innefatta värdeförändringar till följd av värdepapperstransaktioner, dvs. vinster/förluster.

De minimikrav som gäller för prisomvärdering av värdepapper framgår av tabell 1A.

Inga minimikrav anges för rapportering av balansräkningens skuldsida. Men om den värderingspraxis som tillämpas av uppgiftslämnarna på emitterade värdepapper resulterar i ändringar av stockarna vid periodens slut, kan de nationella centralbankerna samla in uppgifter om sådana ändringar. Sådana uppgifter ska rapporteras som justeringar för ”övriga värdeförändringar”.

Tabell 1A

Månadsvisa justeringar för omvärdering  (8)

BALANSRÄKNINGSPOSTER

A.

Inhemska motparter

B.

Övriga deltagande medlemsstater

C.

Övriga utlandet

D.

Ofördelat

 

MFI

Icke-MFI

 

MFI

Icke-MFI

 

varav kassakravspliktiga kreditinstitut, ECB och NCB

Offentlig sektor

Övriga inhemska sektorer

 

varav kassakravspliktiga kreditinstitut, ECB och NCB

Offentlig sektor

Övriga inhemska sektorer

Staten

Övrig offentlig sektor

Totalt

Andra finansinstitut + finansiella serviceföretag (S.123 + S.124)

Försäkringsföretag och pensionsinstitut (S.125)

Icke-finansiella företag (S.11)

Hushåll + hushållens icke vinstdrivande organisationer (S.14 + S.15)

Staten

Övrig offentlig sektor

Totalt

Andra finansinstitut + finansiella serviceföretag (S.123 + S.124)

Försäkringsföretag och pensionsinstitut (S.125)

Icke-finansiella företag (S.11)

Hushåll + hushållens icke vinstdrivande organisationer (S.14 + S.15)

SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Utelöpande sedlar och mynt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Inlåning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upp till 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

över 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

Över natten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2e

Med överenskommen löptid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upp till 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

över 1 och upp till 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

över 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3e

Med uppsägningstid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upp till 3 månader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

över 3 månader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav över 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4e

Repoavtal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.x

Utländska valutor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

Över natten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2x

Med överenskommen löptid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upp till 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

över 1 och upp till 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

över 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3x

Med uppsägningstid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upp till 3 månader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

över 3 månader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav över 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4x

Repoavtal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Andelar i penningmarknadsfonder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Emitterade skuldförbindelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upp till 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

över 1 och upp till 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

över 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

11x

Utländska valutor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upp till 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

över 1 och upp till 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

över 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

12.

Kapital och reserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Övriga skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1A. Skulder


BALANSRÄKNINGSPOSTER

A.

Inhemska motparter

B.

Övriga deltagande medlemsstater

C.

Övriga utlandet

D.

Ofördelat

MFI

Icke-MFI

MFI

Icke-MFI

Offentlig sektor

Övriga inhemska sektorer

Offentlig sektor

Övriga inhemska sektorer

Totalt

Andra finansinstitut + finansiella serviceföretag (S.123 + S.124)

Försäkringsföretag och pensionsinstitut (S.125)

Icke-finansiella företag (S.11)

Hushåll + hushållens icke vinstdrivande organisationer (S.14+S.15)

Totalt

Andra finansinstitut + finansiella serviceföretag (S.123 + S.124)

Försäkringsföretag och pensionsinstitut (S.125)

Icke-finansiella företag (S.11)

Hushåll + hushållens icke vinstdrivande organisationer (S.14+S.15)

Konsumtionskrediter

Bostadslån

Övriga fordringar

Konsumtionskrediter

Bostadslån

Övriga fordringar

 

varav: SP/UP

 

varav: SP/UP

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kassa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e

varav euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Lån

MINIMUM

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM