EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0148

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG av den 30 november 2009 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (Text av betydelse för EES)

OJ L 330, 16.12.2009, p. 28–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 239 - 247

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/148/oj

16.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 330/28


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/148/EG

av den 30 november 2009

om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet

(kodifierad version)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 137.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 83/477/EEG av den 19 september 1983 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 8 i direktiv 80/1107/EEG) (3) har ändrats flera gånger (4) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

Asbest är ett särskilt farligt ämne som kan orsaka allvarliga sjukdomar och som återfinns i olika former i ett stort antal arbetssituationer. Många arbetstagare utsätts därför för en potentiell hälsorisk. Krokidolit anses vara en speciellt farlig typ av asbest.

(3)

Fastän nuvarande kunskaper inom vetenskapen inte är sådana att man kan fastställa en nivå under vilken det inte finns några hälsorisker, kommer en minskning av exponeringen för asbest ändå att reducera risken för att sjukdomar orsakade av asbest ska utvecklas. Det är därför nödvändigt att inrätta specifika harmoniserade förfaranden för att skydda arbetstagarna mot asbest. Detta direktiv innehåller därför minimikrav, som ska revideras på basis av erfarenhet och teknisk utveckling inom detta område.

(4)

Den mest använda metoden för mätning av asbest är optisk mikroskopi, även om man med den inte kan räkna de allra minsta fibrerna som är skadliga för hälsan.

(5)

Förebyggande åtgärder för att skydda hälsan hos de arbetstagare som exponeras för asbest samt medlemsstaternas åtagande beträffande läkarundersökningar för arbetstagarna är därför viktiga.

(6)

För att klargöra definitionen av fibrer bör dessa definieras antingen i mineralogiska termer eller genom CAS-nummer (Chemical Abstracts Service).

(7)

Utan att tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om saluföring och användning av asbest påverkas, bör en begränsning av sådan verksamhet som medför exponering för asbest spela en mycket viktig roll i förebyggandet av sjukdomar med anknytning till denna exponering.

(8)

Anmälningssystemet för verksamhet som medför exponering för asbest bör anpassas till nya arbetsförhållanden.

(9)

Förbudet mot att anbringa asbest genom sprutning är inte tillräckligt för att förhindra att asbestfibrer släpps ut i luften. Det är viktigt att också förbjuda verksamhet som exponerar arbetstagare för asbestfibrer vid utvinning av asbest, framställning och bearbetning av asbestprodukter eller vid framställning och bearbetning av produkter som innehåller asbestfibrer som har tillförts avsiktligt, med tanke på den höga exponeringsnivån, som är svår att förebygga.

(10)

Med hänsyn till den senaste tekniska kunskapen bör provtagningsmetoden för att mäta asbesthalten i luften och metoden för fiberräkning specificeras.

(11)

Även om det ännu inte har varit möjligt att fastställa någon nedre exponeringsgräns, under vilken asbest inte utgör någon cancerrisk, bör arbetstagares exponering för asbest i arbetet sänkas till lägsta möjliga nivå.

(12)

Arbetsgivarna bör ha skyldighet att konstatera förekomst eller trolig förekomst av asbest i byggnader eller installationer innan asbestsanering påbörjas och meddela detta till andra som kan exponeras för asbest genom användning av byggnaderna eller i samband med underhåll eller annan verksamhet i eller på byggnaderna.

(13)

Det måste absolut säkerställas att rivningsarbete eller arbete med asbestsanering utförs av företag som känner till alla de förebyggande åtgärder som måste vidtas för att skydda arbetstagarna.

(14)

En särskild utbildning bör anordnas för arbetstagare som exponeras eller som kan komma att exponeras för asbest för att bidra till att avsevärt minska de risker som denna exponering medför.

(15)

De praktiska rekommendationerna för den kliniska övervakningen av exponerade arbetstagare bör utformas i ljuset av den senaste medicinska kunskapen för att asbestrelaterade sjukdomar ska kunna upptäckas på ett tidigt stadium.

(16)

Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, nämligen att förbättra skyddet för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför på grund av åtgärdens omfattning och verkan bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(17)

Bestämmelserna i detta direktiv utgör en konkret åtgärd för att förverkliga den inre marknadens sociala dimension. Dessa bestämmelser begränsas till ett minimum för att inte i onödan förhindra tillkomsten och utvecklingen av små och medelstora företag.

(18)

Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga II, del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Detta direktiv har till syfte att skydda arbetstagarna mot hälsorisker inklusive att förebygga sådana risker, som uppstår eller kan uppstå vid exponering för asbest i arbetet.

Det fastställer gränsvärden för sådan exponering liksom andra specifika krav.

2.   Detta direktiv ska inte inskränka rätten för medlemsstaterna att tillämpa eller införa lagar och andra författningar, som säkerställer en högre skyddsnivå för arbetstagarna, i synnerhet vad gäller att ersätta asbest med andra mindre farliga material.

Artikel 2

I detta direktiv avses med asbest följande fibrösa silikat:

a)

Aktinolit, CAS-nr 77536-66-4 (5).

b)

Asbest grunerit (amosit), CAS-nr 12172-735 (5).

c)

Antofyllit, CAS-nr 77536-67-5 (5).

d)

Krysotil, CAS-nr 12001-295 (5).

e)

Krokidolit, CAS-nr 12001-28-4 (5).

f)

Tremolit, CAS-nr 77536-68-6 (5).

Artikel 3

1.   Detta direktiv ska tillämpas på verksamheter i vilka arbetstagarna i arbetet är eller kan bli exponerade för damm från asbest eller asbesthaltiga material.

2.   När det gäller en verksamhet, som sannolikt kan innebära en risk för exponering för damm från asbest eller asbesthaltiga material, ska denna risk bedömas på så sätt att man fastställer arten och graden av arbetstagarnas exponering för damm från asbest eller asbesthaltiga material.

3.   Om arbetstagarna utsätts för sporadisk exponering av låg intensitet och om riskbedömningen som avses i punkt 2 klart visar att gränsvärdet för exponering för asbest i luften inom arbetsområdet inte överskrids, behöver artiklarna 4, 18 och 19 inte tillämpas om arbetet innefattar

a)

kortvariga icke fortlöpande underhållsarbeten, vid vilka arbetet endast berör icke spröda material,

b)

avlägsnande av oskadade material, i vilka asbestfibrerna är fast bundna i en form, utan att materialet tar skada,

c)

inkapsling och förseglad kapsling av material i gott skick som innehåller asbest,

d)

övervakning av luften och luftmätningar samt provtagning för att upptäcka om det i ett visst material förekommer asbest.

4.   Medlemsstaterna ska efter samråd med arbetsmarknadens parter i enlighet med nationell lagstiftning och praxis utarbeta praktiska riktlinjer för att fastställa vad som är sådan sporadisk exponering av låg intensitet som avses i punkt 3.

5.   Bedömningen som avses i punkt 2 ska bli föremål för samråd med arbetstagarna och/eller deras representanter på företaget eller i verksamheten och ska revideras om det finns anledning att tro att den inte är riktig eller det sker en väsentlig förändring av arbetet.

Artikel 4

1.   Med förbehåll för artikel 3.3 ska de åtgärder som avses i punkt 2–5 vidtas.

2.   Den verksamhet som avses i artikel 3.1 ska omfattas av ett anmälningssystem, som administreras av medlemsstatens behöriga myndighet.

3.   Den anmälan som avses i punkt 2 ska göras av arbetsgivaren till behörig myndighet i medlemsstaten, innan arbetet påbörjas, i överensstämmelse med bestämmelser i nationella lagar och andra författningar.

Denna anmälan ska minst innefatta en kort beskrivning av

a)

arbetsplatsens läge,

b)

typer och kvantiteter av asbest som används eller hanteras,

c)

verksamheter och tillverkningsprocesser,

d)

antal berörda arbetstagare,

e)

datum när arbetet ska påbörjas och hur länge det kommer att pågå,

f)

åtgärder som vidtagits för att begränsa arbetstagarnas exponering för asbest.

4.   Arbetstagarna och/eller deras representanter på företagen eller i verksamheten ska i överensstämmelse med nationell lagstiftning ha tillgång till de handlingar som är föremål för den anmälan som avses i punkt 2 och som gäller deras eget företag eller verksamhet.

5.   Varje gång det sker en förändring av arbetsförhållandena som kan leda till en betydande ökning av exponeringen för damm från asbest eller asbesthaltiga material ska en ny anmälan göras.

Artikel 5

Anbringande av asbest genom sprutning samt arbetsmetoder som innefattar användning av isolerings- och ljudisolerande material med låg täthet (mindre än 1 g/cm3) som innehåller asbest ska förbjudas.

Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om saluföring och användning av asbest, ska sådan verksamhet som exponerar arbetstagare för asbestfibrer vid utvinning av asbest, framställning och bearbetning av asbestprodukter eller framställning och bearbetning av produkter som innehåller asbest som har tillförts avsiktligt vara förbjuden, med undantag för behandling och deponi av produkter som härrör från rivningsarbete och asbestsanering.

Artikel 6

Vid allt arbete som avses i artikel 3.1 ska arbetstagarnas exponering för damm från asbest eller asbesthaltiga material på arbetsplatsen reduceras till en så låg nivå som möjligt, dock alltid under det gränsvärde som fastställs i artikel 8, särskilt genom följande åtgärder:

a)

Antalet arbetstagare som exponeras eller kan exponeras för damm från asbest eller asbesthaltiga material ska vara så lågt som möjligt.

b)

Arbetsprocesserna ska vara utformade så att de inte ger upphov till asbestdamm eller, om detta visar sig omöjligt, så att spridning av asbestdamm i luften undviks.

c)

Alla lokaler och utrustningar som används vid behandling av asbest ska kunna rengöras och underhållas regelbundet och effektivt.

d)

Asbest, material som avger asbestdamm eller asbesthaltiga material ska förvaras och transporteras i lämplig sluten förpackning.

e)

Avfall ska samlas ihop och avlägsnas från arbetsplatsen så snart som möjligt i lämplig sluten förpackning med etiketter som anger att den innehåller asbest. Denna åtgärd ska inte gälla vid brytning av asbesthaltigt bergmaterial. Detta avfall ska sedan tas om hand i enlighet med rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall (6).

Artikel 7

1.   Beroende på resultaten av den första riskbedömningen, och för att säkerställa att bestämmelsen om gränsvärde i artikel 8 följs, ska halten av asbestfibrer i luften på arbetsplatsen mätas regelbundet.

2.   Provtagningen ska vara representativ för arbetstagarens individuella exponering för damm från asbest eller asbesthaltiga material.

3.   Provtagning ska göras efter samråd med arbetstagarna och/eller deras representanter på företaget eller i verksamheten.

4.   Provtagningen ska utföras av tillräckligt kvalificerade personer. Proverna ska därefter analyseras i enlighet med punkt 6 i laboratorier som är utrustade för fiberräkning.

5.   Varaktigheten på provtagningen ska vara sådan att en representativ exponering kan fastställas för en referensperiod på åtta timmar (ett skift) genom mätningar eller tidsvägda beräkningar.

6.   Fiberräkning ska där så är möjligt utföras med hjälp av faskontrastmikroskop (PCM) i enlighet med den metod som Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderade 1997 (7) eller annan metod som ger likvärdiga resultat.

För mätningen av asbest i luften som avses i första stycket ska endast fibrer med en längd av mer än 5 mikrometer, en bredd av mindre än 3 mikrometer och ett längd-bredd-förhållande som är större än 3:1 beaktas.

Artikel 8

Arbetsgivarna ska se till att inga arbetstagare exponeras för en asbesthalt i luften som överskrider 0,1 fibrer per cm3, som tidsvägt genomsnitt under åtta timmar (TWA).

Artikel 9

De ändringar som är nödvändiga för att anpassa bilaga I till detta direktiv till de tekniska framstegen ska göras i enlighet med det förfarande som avses i artikel 17 i rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (8).

Artikel 10

1.   Om det gränsvärde som fastställs i artikel 8 överskrids, ska anledningen till detta klarläggas och lämpliga åtgärder för att lösa problemet ska vidtas så snart som möjligt.

Arbetet får inte fortsätta på det berörda området så länge lämpliga åtgärder inte har vidtagits för att skydda de berörda arbetstagarna.

2.   För att kontrollera effektiviteten hos de metoder som omnämns i punkt 1 första stycket, ska en ytterligare bestämning av halterna asbest i luften utföras omedelbart.

3.   Om exponeringen inte kan reduceras med andra medel och om det med beaktande av gränsvärdet visar sig nödvändigt att bära personligt andningsskydd, får denna lösning inte vara permanent och ska för varje enskild arbetstagare utnyttjas i minsta möjliga mån. Under den tid av arbetet då personligt andningsskydd krävs, ska nödvändiga pauser, som motiveras av den fysiska och klimatologiska belastningen, läggas in, i tillämpliga fall efter samråd med arbetstagarna och/eller deras representanter, i överensstämmelse med nationell lagstiftning och praxis.

Artikel 11

Innan rivnings- eller underhållsarbete påbörjas, ska arbetsgivarna, om så behövs genom att erhålla information från ägarna till lokalerna, vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att identifiera de material som kan tänkas innehålla asbest.

Om minsta tveksamhet råder när det gäller förekomst av asbest i ett material eller en konstruktion, ska tillämpliga bestämmelser i detta direktiv följas.

Artikel 12

När det gäller viss verksamhet, såsom rivningsarbete, asbestsanering, reparation och underhåll, där det går att förutsäga att det fastställda gränsvärdet i artikel 8 kommer att överskridas trots tekniska förebyggande åtgärder för att begränsa halterna av asbest i luften, ska arbetsgivaren vidta särskilt följande åtgärder för att säkerställa skydd av arbetstagarna medan de är sysselsatta i sådan verksamhet:

a)

Arbetstagarna ska förses med lämpligt andningsskydd och annan personlig skyddsutrustning, som de ska bära.

b)

Varningsskyltar ska sättas upp, av vilka det framgår att det kan förutsägas att gränsvärdet i artikel 8 kommer att överskridas.

c)

Spridning av damm från asbest eller asbesthaltiga material utanför lokalerna/platsen där arbetet utförs ska förhindras.

Arbetsgivaren ska samråda med arbetstagarna och/eller deras representanter på företaget eller i verksamheten angående dessa åtgärder innan det aktuella arbetet börjar.

Artikel 13

1.   En arbetsplan ska upprättas innan man påbörjar rivningsarbeten eller arbete med att ta bort produkter av asbest och/eller asbesthaltiga material från byggnader, konstruktioner, anläggningar eller installationer eller från fartyg.

2.   I den plan som avses i punkt 1 ska de åtgärder föreskrivas som behövs för att säkerställa arbetstagarnas hälsa och säkerhet i arbetet.

I planen ska det särskilt föreskrivas att

a)

asbest och/eller asbesthaltiga material ska avlägsnas innan rivningsarbete påbörjas, utom i de fall då detta skulle medföra en större risk för arbetstagarna än om asbest och/eller asbesthaltiga material lämnades kvar,

b)

personlig skyddsutrustning enligt artikel 12 första stycket a ska tillhandahållas vid behov,

c)

man, sedan rivningsarbeten eller asbestsanering avslutats, i enlighet med nationell lagstiftning och praxis måste förvissa sig om att det på arbetsplatsen inte finns några risker för exponering för asbest.

På begäran av behöriga myndigheter ska planen omfatta information om

a)

arbetets art och troliga varaktighet,

b)

platsen där arbetet utförs,

c)

de metoder som tillämpas om arbetet innefattar hantering av asbest eller av material som innehåller asbest,

d)

karaktäristika för utrustning som används för

i)

skydd och sanering av dem som utför arbetet,

ii)

skydd av andra personer som finns på eller i närheten av arbetsplatsen.

3.   På begäran av behöriga myndigheter ska den plan som avses i punkt 1 anmälas till dessa innan det projekterade arbetet påbörjas.

Artikel 14

1.   Arbetsgivarna ska tillhandahålla lämplig utbildning för alla de arbetstagare som exponeras eller kan komma att exponeras för damm från asbest eller asbesthaltiga material. Sådan utbildning måste tillhandahållas med regelbundna mellanrum och utan kostnad för arbetstagarna.

2.   Utbildningens innehåll bör vara lättförståeligt för arbetstagarna. Det bör ge dem möjlighet att förvärva de kunskaper och kvalifikationer som behövs i fråga om förebyggande åtgärder och skydd, särskilt när det gäller

a)

asbestens egenskaper och dess effekter på hälsan samt synergism med rökning,

b)

de typer av produkt eller material som kan innehålla asbest,

c)

verksamhet som kan medföra exponering för asbest och vikten av förebyggande kontroller för att minimera exponeringen,

d)

säkra arbetsmetoder, kontrollåtgärder och skyddsutrustning,

e)

syftet med och valet av andningsskydd, deras begränsningar och riktiga användning,

f)

nödfallsåtgärder,

g)

saneringsåtgärder,

h)

avfallshantering,

i)

bestämmelser om hälsokontroll.

3.   Praktiska riktlinjer för utbildning av arbetstagare som utför asbestsanering ska utarbetas på gemenskapsnivå.

Artikel 15

Innan rivningsarbete eller asbestsanering påbörjas, ska företagen förete bevis för att de är kvalificerade inom detta område. Dessa bevis ska ha utfärdats i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis.

Artikel 16

1.   Vid alla typer av verksamhet som avses i artikel 3.1 och med förbehåll för artikel 3.3 ska lämpliga åtgärder vidtas för att säkerställa följande:

a)

De platser där ovanstående verksamhet ska äga rum

i)

ska vara klart avgränsade och försedda med varningsskyltar,

ii)

ska inte vara tillgängliga för andra arbetstagare än de som i sitt arbete ska gå in där,

iii)

ska omfattas av rökförbud.

b)

Områden ska finnas tillgängliga där arbetstagarna kan äta och dricka utan att riskera förorening från asbestdamm.

c)

Arbetstagarna ska förses med lämpliga arbets- eller skyddskläder. Dessa arbets- eller skyddskläder ska bli kvar på företaget. De kan dock tvättas på inrättningar utanför företaget, vilka har utrustning för sådant arbete, om inte tvätten görs inom företaget. I så fall ska kläderna transporteras i slutna behållare.

d)

Separata förvaringsplatser ska finnas för arbets- eller skyddskläder och för gångkläder.

e)

Arbetstagarna ska ha tillfredsställande tvätt- och toalettutrymmen till sitt förfogande inklusive duschar i arbete där mycket damm förekommer.

f)

Skyddsutrustningen ska placeras på en bestämd plats och den ska kontrolleras och rengöras efter varje användning. Man ska vidta lämpliga åtgärder för att reparera eller ersätta defekt utrustning innan man använder den igen.

2.   Arbetstagarna får inte påföras kostnader för de åtgärder som vidtagits enligt punkt 1.

Artikel 17

1.   I fråga om alla typer av verksamhet som avses i artikel 3.1, ska lämpliga åtgärder vidtas för att säkerställa att arbetstagarna och deras representanter på företaget eller i verksamheten får tillfredsställande information rörande

a)

de potentiella hälsorisker som uppstår vid exponering för asbestdamm eller damm från asbesthaltiga material,

b)

förekomsten av lagstadgade gränsvärden och behovet av luftundersökningar,

c)

hygieniska krav inklusive kravet på att undvika rökning,

d)

de skyddsåtgärder som ska vidtas beträffande bärandet och användningen av skyddsutrustning och skyddskläder,

e)

speciella skyddsåtgärder avsedda att minimera exponeringen för asbest.

2.   Utöver de åtgärder som avses i punkt 1 ska, med förbehåll för artikel 3.3, lämpliga åtgärder vidtas för att säkerställa följande:

a)

Arbetstagare och/eller deras representanter på företaget eller i verksamheten ska ha tillgång till resultaten från mätningarna av halten asbest i luften och de ska kunna få förklaringar om betydelsen av dessa resultat.

b)

Om resultaten överskrider gränsvärdet enligt artikel 8, ska de berörda arbetstagarna och deras representanter på företaget eller i verksamheten informeras så snart som möjligt om överskridandet och anledningen till det. Samråd ska ske med arbetstagarna och/eller deras representanter på företaget eller i verksamheten om de åtgärder som ska vidtas eller, i brådskande fall, ska de informeras om de åtgärder som har vidtagits.

Artikel 18

1.   Med förbehåll för artikel 3.3 ska de åtgärder som avses i punkterna 2–5 vidtas.

2.   En bedömning av hälsotillståndet ska finnas tillgänglig för varje arbetstagare innan arbetstagaren exponeras för damm från asbest eller asbesthaltiga material på arbetsplatsen.

Denna bedömning ska omfatta en särskild undersökning av bröstet. I bilaga I finns praktisk vägledning som medlemsstaterna kan använda beträffande den kliniska undersökningen av arbetstagarna. Denna vägledning ska anpassas till de tekniska framstegen i överensstämmelse med det förfarande som avses i artikel 17 i direktiv 89/391/EEG.

Bedömningen ska upprepas åtminstone vart tredje år så länge exponeringen fortsätter.

En individuell hälsojournal ska upprättas i överensstämmelse med nationella bestämmelser och/eller praxis för varje arbetstagare som avses i första stycket.

3.   Efter den kliniska undersökningen som avses i punkt 2 andra stycket, ska den läkare eller det organ, som ansvarar för läkarundersökningarna av arbetstagarna i överensstämmelse med nationella bestämmelser, ge råd om och bestämma vilka individuella skyddsåtgärder eller förebyggande åtgärder som ska vidtas.

Åtgärderna kan vid behov omfatta att arbetstagaren upphör med allt arbete som innebär exponering för damm från asbest eller asbesthaltiga material.

4.   Information och råd ska ges till arbetstagarna om de hälsokontroller som de kan genomgå efter det att exponeringen har upphört.

Den läkare eller den myndighet som är ansvarig för läkarkontrollerna får ange att kontrollerna ska fortsätta efter det att exponeringen har upphört, så länge som de anser vara nödvändigt för att skydda den berörda personens hälsa.

Dessa fortsatta kontroller ska ske i överensstämmelse med nationell lagstiftning och/eller praxis.

5.   Den berörde arbetstagaren eller arbetsgivaren kan i överensstämmelse med nationella bestämmelser begära en granskning av de bedömningar som avses i punkt 3.

Artikel 19

1.   Med förbehåll för artikel 3.3 ska de åtgärder som avses i punkterna 2, 3 och 4 vidtas.

2.   Arbetsgivaren ska föra ett register över de arbetstagare som utför sådant arbete som avses i artikel 3.1. Registret ska innehålla uppgifter om arten och varaktigheten av arbetet samt den exponering som arbetstagaren varit utsatt för. Den läkare och/eller det organ som ansvarar för hälsokontroller ska ha tillgång till detta register. Varje arbetstagare ska ha tillgång till de resultat i registret som berör honom personligen. Arbetstagarna och/eller deras representanter ska ha tillgång till avidentifierad kollektiv information i registret.

3.   Det register som avses i punkt 2 och läkarjournalerna som avses i artikel 18.2 fjärde stycket ska i överensstämmelse med nationella bestämmelser och/eller nationell praxis bevaras under minst 40 år efter det att exponeringen upphört.

4.   Den behöriga myndigheten ska i enlighet med nationella bestämmelser och/eller nationell praxis ges tillgång till de dokument som avses i punkt 3, om företaget lägger ner sin verksamhet.

Artikel 20

Medlemsstaterna ska fastställa lämpliga påföljder för överträdelser av nationell lagstiftning som antagits i enlighet med detta direktiv. Dessa påföljder ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Artikel 21

Medlemsstaterna ska föra ett register över upptäckta fall av asbestos och mesoteliom.

Artikel 22

Vart femte år ska medlemsstaterna rapportera till kommissionen om det praktiska genomförandet av detta direktiv genom ett särskilt kapitel i den samlade rapport som avses i artikel 17a.1–17a.3 i direktiv 89/391/EG och som ska tjäna som underlag till kommissionens utvärdering i enlighet med artikel 17a.4 i det direktivet.

Artikel 23

Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 24

Direktiv 83/477/EEG i dess lydelse enligt de direktiv som anges i bilaga II ska upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga II del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till detta direktiv och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 25

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 26

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 november 2009.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

B. ASK

Ordförande


(1)  Yttrande av den 10 juni 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 20 oktober 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 26 november 2009.

(3)  EGT L 263, 24.9.1983, s. 25.

(4)  Se bilaga II, del A.

(5)  Nummer i registret för Chemical Abstracts Service (CAS).

(6)  EGT L 377, 31.12.1991, s. 20.

(7)  Determination of airborne fibre number concentrations. A recommended method, by phase contrast optical microscopy (membrane filter method). WHO, Genève 1997 (ISBN 92 4 154496 1).

(8)  EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.


BILAGA I

Praktisk vägledning för klinisk bedömning av arbetstagare som avses i artikel 18.2 andra stycket

1.

Nuvarande kunskaper ger vid handen att exponering för fria asbestfibrer kan ge upphov till följande sjukdomar:

Asbestos.

Mesoteliom.

Bronkialcancer.

Cancer i magtarmkanalen.

2.

Den läkare och/eller det organ som ansvarar för läkarundersökningen av arbetstagare som exponeras för asbest ska känna till varje arbetstagares exponeringsförhållanden eller exponeringsomständigheter.

3.

Hälsokontroll av arbetstagarna ska utföras enligt rådande principer och rutiner inom yrkesmedicinen. Undersökningen ska inkludera åtminstone följande åtgärder:

Upprättande av arbetstagarens läkar- och yrkesjournal.

Personligt samtal.

Allmän klinisk undersökning, särskilt av bröstkorgen.

Undersökning av andningsfunktionen (spirometri och flöde-volym-kurva).

Läkaren och/eller den myndighet som ansvarar för hälsokontrollen ska besluta om ytterligare undersökningar, såsom cytologprov av sputum, röntgenundersökning av bröstkorgen eller datortomografi, med hänsyn till de senaste rönen inom yrkesmedicinen.


BILAGA II

DEL A

Upphävt direktiv och ändringar av det i kronologisk ordning

(som det hänvisas till i artikel 24)

Rådets direktiv 83/477/EEG

(EGT L 263, 24.9.1983, s. 25)

 

Rådets direktiv 91/382/EEG

(EGT L 206, 29.7.1991, s. 16)

 

Rådets direktiv 98/24/EG

(EGT L 131, 5.5.1998, s. 11)

Endast artikel 13.2

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/18/EG

(EUT L 97, 15.4.2003, s. 48)

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/30/EG

(EUT L 165, 27.6.2007, s. 21)

Endast artikel 2.1

DEL B

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning

(som det hänvisas till i artikel 24)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

83/477/EEG

31 december 1986 (1)

91/382/EEG

1 januari 1993 (2)

98/24/EG

5 maj 2001

2003/18/EG

14 april 2006

2007/30/EG

31 december 2012


(1)  Detta datum har ändrats till den 31 december 1989 vad gäller brytning av asbesthaltigt bergmaterial.

(2)  För Grekland är tidsfristen för införlivande av detta direktiv den 1 januari 1996. Tidsfristen för införlivande av bestämmelserna vad gäller brytning av asbesthaltigt bergmaterial är den 1 januari 1996 för alla medlemsstater och den 1 januari 1999 för Grekland.


BILAGA III

Jämförelsetabell

Direktiv 83/477/EEG

Detta direktiv

Artikel 1.1

Artikel 1.1

Artikel 1.2

Artikel 1.3

Artikel 1.2

Artikel 2, första-sjätte strecksatsen

Artikel 2 a-f

Artikel 3.1–3.3

Artikel 3.1–3.3

Artikel 3.3a

Artikel 3.4

Artikel 3.4

Artikel 3.5

Artikel 4, inledande ord

Artikel 4.1

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Artikel 4.4

Artikel 4.5

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6.1–6.5

Artikel 6 punkterna a-e

Artiklarna 7 och 8

Artiklarna 7 och 8

Artikel 9.2

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 10a

Artikel 11

Artikel 11.1 och 11.2

Artikel 12, första och andra stycket

Artikel 12.1

Artikel 13.1

Artikel 12.2, första stycket

Artikel 13.2, första stycket

Artikel 12.2, andra stycket, första strecksatsen

Artikel 13.2, andra stycket a

Artikel 12.2, andra stycket, andra strecksatsen

Artikel 13.2, andra stycket b

Artikel 12.2, andra stycket, tredje strecksatsen

Artikel 13.2, andra stycket c

Artikel 12.2, tredje stycket, första strecksatsen

Artikel 13.2, tredje stycket a

Artikel 12.2, tredje stycket, andra strecksatsen

Artikel 13.2, tredje stycket b

Artikel 12.2, tredje stycket, tredje strecksatsen

Artikel 13.2, tredje stycket c

Artikel 12.2, tredje stycket, fjärde strecksatsen

Artikel 13.2, tredje stycket d

Artikel 12.2, tredje stycket, fjärde strecksatsen, första understrecksatsen

Artikel 13.2, tredje stycket d i

Artikel 12.2, tredje stycket, fjärde strecksatsen, andra understrecksatsen

Artikel 13.2, tredje stycket d ii

Artikel 12.3

Artikel 13.3

Artikel 12a

Artikel 14

Artikel 12b

Artikel 15

Artikel 13.1 a

Artikel 16.1 a

Artikel 13.1 b

Artikel 16.1 b

Artikel 13.1 c i och ii

Artikel 16.1 c

Artikel 13.1 c iii

Artikel 16.1 d

Artikel 13.1 c iv

Artikel 16.1 e

Artikel 13.1 c v

Artikel 16.1 f

Artikel 13.2

Artikel 16.2

Artikel 14.1 inledningen

Artikel 17.1 inledningen

Artikel 14.1, första-femte strecksatsen

Artikel 17.1 a-e

Artikel 14.2

Artikel 17.2

Artikel 15, inledningen

Artikel 18.1

Artikel 15.1–15.4

Artikel 18.2–18.5

Artikel 16, inledningen

Artikel 19.1

Artikel 16.1–16.3

Artikel 19.2–19.4

Artikel 16a

Artikel 20

Artikel 17

Artikel 21

Artikel 17a

Artikel 22

Artikel 18.1

Artikel 18.2

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 19

Artikel 26

Bilaga II

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III


Top