EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0121

Kommissionens direktiv 2009/121/EG av den 14 september 2009 om ändring av bilagorna I och V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/121/EG om benämningar på textilier för att anpassa dessa bilagor till den tekniska utvecklingen (Text av betydelse för EES)

EUT L 242, 15.9.2009, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2012; upphävd genom 32011R1007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/121/oj

15.9.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 242/13


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/121/EG

av den 14 september 2009

om ändring av bilagorna I och V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/121/EG om benämningar på textilier för att anpassa dessa bilagor till den tekniska utvecklingen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/121/EG av den 14 januari 2009 om benämningar på textilier (1), särskilt artikel 15.1, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2008/121/EG fastställs regler för etikettering och märkning av produkter med avseende på deras innehåll av textilfibrer, vilket ska garantera att konsumenternas intressen skyddas. Textilprodukter får endast släppas ut på marknaden i gemenskapen om de uppfyller kraven i detta direktiv.

(2)

Med hänsyn till de resultat som en teknisk arbetsgrupp nyligen kommit fram till är det nödvändigt att föra in fibern melamin i förteckningen över fibrer i bilagorna I och V till direktiv 2008/121/EG för att anpassa direktivet till den tekniska utvecklingen.

(3)

Direktiv 2008/121/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för direktiv om benämningar på textilier och deras märkningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2008/121/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I ska följande rad 48 läggas till:

”48

melamin

fiber som till minst 85 viktprocent bildas av tvärbundna makromolekyler uppbyggda av melaminderivat”

2.

I bilaga V ska följande post 48 läggas till:

”48

Melamin

7,00”

Artikel 2

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 15 september 2010 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 september 2009.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EUT L 19, 23.1.2009, s. 29.


Top