EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0114

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/114/EG av den 16 september 2009 om ändring av rådets direktiv 87/372/EEG om vilka frekvensband som skall reserveras för det samordnade införandet av allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär, digital, landbaserad mobilkommunikation inom gemenskapen (Text av betydelse för EES)

OJ L 274, 20.10.2009, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 169 - 171

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/114/oj

20.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 274/25


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/114/EG

av den 16 september 2009

om ändring av rådets direktiv 87/372/EEG om vilka frekvensband som skall reserveras för det samordnade införandet av allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär, digital, landbaserad mobilkommunikation inom gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 87/372/EEG (3), kompletterat med rådets rekommendation av den 25 juni 1987 om det samordnade införandet av allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär, digital, landbaserad mobilkommunikation inom gemenskapen (4) och med rådets resolution av den 14 december 1990 om slutfasen i det samordnade införandet av alleuropeisk, landbaserad, allmänt tillgänglig och digital, cellulär mobilkommunikation i gemenskapen (GSM) (5), erkände behovet av att fullt ut använda de resurser som moderna telekommunikationsnätverk erbjuder, särskilt mobil radio, för gemenskapens ekonomiska utveckling. Den unika möjlighet som erbjöds av överflyttningen till den andra generationens cellulära, digitala mobilkommunikationssystem för att upprätta verkligt alleuropeiska mobila kommunikationer har även erkänts.

(2)

Frekvensbanden 890–915 MHz och 935–960 MHz reserverades för den allmänt tillgängliga alleuropeiska cellulära och digitala mobilkommunikationstjänst som skulle tillhandahållas i varje medlemsstat och uppfylla den gemensamma specifikationen, känd som GSM. Senare blev det så kallade utökningsbandet (880–890 MHz och 925-935 MHz) tillgängligt för GSM-användning, och tillsammans kallas dessa frekvensband för 900 MHz-bandet.

(3)

Sedan 1987 har nya digitala radiotekniker, som kan tillhandahålla innovativa alleuropeiska bredbandstjänster utvecklats, vilka kan samexistera med GSM på 900 MHz-bandet om bestämmelserna blir mer tekniskt neutrala än tidigare. 900 MHz-bandet har goda spridningsegenskaper, täcker större avstånd än högre frekvensband, och medger att moderna röst-, data- och multimedietjänster kan utbyggas till mindre tätbefolkade områden och landsbygdsområden.

(4)

För att bidra till målen med den inre marknaden och med dem i kommissionens meddelande av den 1 juni 2005 med titeln ”i2010-initiativet – Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning”, samtidigt som tillgängligheten till GSM bibehålls för användare i hela Europa, och för att skapa största möjliga konkurrens genom att erbjuda användarna ett brett urval av tjänster och teknik, bör 900 MHz-bandet vara tillgängligt för andra typer av teknik, för tillhandahållande av fler kompatibla och avancerade alleuropeiska tjänster, som kan samexistera med GSM.

(5)

Den framtida användningen av 900 MHz-bandet och särskilt frågan om hur länge GSM kommer att fortsätta vara referenstekniken för teknisk samexistens i detta band är en strategiskt viktig fråga för den inre marknaden. Den bör behandlas tillsammans med andra frågor i samband med gemenskapens politik för tillträde till trådlösa elektroniska kommunikationstjänster i de framtida programmen för radiospektrumpolitiken, som ska antas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) (6). Inom dessa program kommer de politiska riktlinjerna och målsättningarna för den strategiska planeringen av radiospektrumanvändning att fastställas i nära samarbete med den genom kommissionens beslut 2002/622/EG (7) upprättade gruppen för radiospektrumpolitik.

(6)

Liberaliseringen av användningen av 900 MHz-bandet skulle kunna medföra snedvridning av konkurrensen. Särskilt när vissa mobiloperatörer inte har tilldelats spektrum i 900 MHz-bandet, kan dessa missgynnas vad gäller kostnader och effektivitet i jämförelse med operatörer som kommer att kunna tillhandahålla 3G-tjänster via det bandet. Enligt regelverket för elektronisk kommunikation, och särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektiv) (8), kan medlemsstater ändra och/eller granska rättigheter att använda spektrum och har därför verktyg att, när så krävs, hantera sådana möjliga störningar.

(7)

Medlemsstaterna bör införliva direktiv 87/372/EG i dess ändrade lydelse inom sex månader från och med att detta direktiv har trätt i kraft. Införlivandet medför i sig inga krav på medlemsstaterna att ändra redan gällande nyttjanderätter eller att inleda auktorisationsförfaranden, men medlemsstaterna är skyldiga att efterleva bestämmelserna i direktiv 2002/20/EG så snart som 900 MHz-bandet har gjorts tillgängligt i enlighet med detta direktiv. I samband med detta bör de särskilt undersöka huruvida införandet av detta direktiv kan snedvrida konkurrensen på de berörda mobilmarknaderna. Om de konstaterar att så är fallet bör de överväga huruvida det är objektivt motiverat och rimligt att ändra användningsrättigheterna för de operatörer som beviljades rätt att använda 900 MHz-frekvenserna, och om rimligt, att granska dessa nyttjanderätter och omfördela sådana rätter för att motverka sådan snedvridning. Alla beslut om att vidta sådana åtgärder bör föregås av ett offentligt samråd.

(8)

Varje del av spektrum som görs tillgänglig i enlighet med detta direktiv bör allokeras på ett insynsvänligt sätt och utan att konkurrensen på de berörda marknaderna snedvrids.

(9)

För att andra system ska kunna samexistera med GSM-system på samma frekvensband, bör skadliga störningar förhindras genom tillämpning av tekniska villkor för användningen vilka är tillämpliga på andra tekniker än GSM som använder 900 MHz-bandet.

(10)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut) (9) ger kommissionen rätt att anta tekniska genomförandebestämmelser för att säkerställa harmoniserade villkor för tillgång till och effektiv användning av radiospektrum.

(11)

I enlighet med kommissionens begäran har Europeiska post- och telesammanslutningen (Cept) tagit fram tekniska rapporter som visar att UMTS-system (Universal Mobile Telecommunications system) skulle kunna samexistera med GSM-system i 900 MHz-bandet. 900 MHz-bandet bör därför öppnas för såväl UMTS, vilket är ett system som kan samexistera med GSM, som andra system, så snart det kan visas att de kan samexistera med GSM-system i enlighet med förfarandet i radiospektrumbeslutet för antagande av harmoniserad tillgång till och effektiv användning av radiospektrum. Om en medlemsstat beslutar att tilldela nyttjanderätter till system som använder specifikationen UMTS 900 kommer tillämpningen av radiospektrumbeslutet och bestämmelserna i direktiv 2002/21/EG att garantera att dessa system skyddas från skadlig störning från andra system i drift.

(12)

Lämpligt skydd bör säkerställas mellan användare av de band som omfattas av detta direktiv och för befintliga användare på angränsande band. Vidare bör kommande flygkommunikationssystem över 960 MHz som hjälper till att uppfylla gemenskapens politiska mål inom detta område beaktas. Cept har tagit fram tekniska råd för detta.

(13)

Flexibiliteten i spektrumhantering och tillträdet till spektrum bör ökas för att bidra till uppnåendet av målen för den inre marknaden för elektronisk kommunikation. Därför bör 900 MHz-bandet öppnas för andra system för tillhandahållande av andra alleuropeiska tjänster så snart som det kan visas att dessa system kan samexistera med GSM-system.

(14)

För att ny digital teknik ska kunna användas i 900 MHz-bandet vid sidan om GSM-system bör direktiv 87/372/EEG ändras och detta bands exklusiva reservation för GSM bör tas bort.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av direktiv 87/372/EEG

Direktiv 87/372/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

1.   Medlemsstaterna ska göra 880–915 MHz- och 925–960 MHz-frekvensbanden (900 MHz-bandet) tillgängliga för såväl GSM- och UMTS-system som för andra markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster som kan samexistera med GSM-system, i enlighet med de tekniska genomförandeåtgärder som antagits enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut) (10).

2.   Medlemsstaterna ska, när de genomför detta direktiv, undersöka huruvida de befintliga tilldelningarna av 900 MHz-bandet till konkurrerande mobiloperatörer på deras territorium kan förmodas snedvrida konkurrensen på de berörda mobilmarknaderna och när så är motiverat och proportionerligt ska sådana snedvridningar hanteras i enlighet med artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektiv) (11).

2.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

I detta direktiv avses med

a)

GSM-system: ett elektroniskt kommunikationsnät som uppfyller GSM-standarder, såsom de offentliggjorts av Etsi, särskilt EN 301502 och EN 301511.

b)

UMTS-system: ett elektroniskt kommunikationsnät som uppfyller UMTS-standarder, såsom de offentliggjorts av Etsi, särskilt EN 301 908–1, EN 301 908–2, EN 301 908–3 och EN 301 908–11.”

3.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 9 maj 2010. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.”

4.

Artikel 4 ska utgå.

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 16 september 2009.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

C. MALMSTRÖM

Ordförande


(1)  Yttrande av den 25 feburari 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 6 maj 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 27 juli 2009.

(3)  EGT L 196, 17.7.1987, s. 85.

(4)  EGT L 196, 17.7.1987, s. 81.

(5)  EGT C 329, 31.12.1990, s. 25.

(6)  EUT L 108, 24.4.2002, s. 33.

(7)  EUT L 198, 27.7.2002, s. 49.

(8)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 21.

(9)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 1.

(10)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 1.

(11)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 21.”


Top