Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0078

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/78/EG av den 13 juli 2009 om stöd för tvåhjuliga motorfordon (Text av betydelse för EES)

OJ L 231, 3.9.2009, p. 8–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 016 P. 193 - 205

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; upphävd genom 32013R0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/78/oj

3.9.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 231/8


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EG

av den 13 juli 2009

om stöd för tvåhjuliga motorfordon

(kodifierad version)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 93/31/EEG av den 14 juni 1993 om stöd för tvåhjuliga motorfordon (3) har ändrats (4) på väsentliga punkter. Av tydlighetsskäl bör därför direktivet i fråga kodifieras.

(2)

Direktiv 93/31/EEG är ett av särdirektiven i det system för EG-typgodkännande som föreskrivs i rådets direktiv 92/61/EEG av den 30 juni 1992 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon, ersatt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon (5), och fastställer tekniska föreskrifter om utformning och konstruktion av tvåhjuliga motorfordon vad gäller deras stöd. Dessa tekniska föreskrifter gäller tillnärmningen av medlemsstaternas lagstiftning för att därmed för varje typ av motorfordon möjliggöra det förfarande för EG-typgodkännande som föreskrivs i direktiv 2002/24/EG. Bestämmelserna i direktiv 2002/24/EG om fordonssystem, komponenter och separata tekniska enheter gäller därför för det här direktivet.

(3)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att fastställa regler för EG-typgodkännande av stöd för tvåhjuliga motorfordon, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför på grund av åtgärdens omfattning och verkningar bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(4)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i bilaga II del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv ska tillämpas på stöd för alla typer av tvåhjuliga motorfordon enligt definitionen i artikel 1 i direktiv 2002/24/EG.

Artikel 2

Det förfarande för att bevilja EG-typgodkännande av stöd för en typ av tvåhjuligt motorfordon och de villkor som styr fri rörlighet av sådana fordon ska vara de som föreskrivs i kapitlen II och III i direktiv 2002/24/EG.

Artikel 3

De ändringar som är nödvändiga för att anpassa kraven i bilaga I till detta direktiv till den tekniska utvecklingen ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 i direktiv 2002/24/EG.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterna får inte av skäl som hänför sig till stöd

vägra bevilja EG-typgodkännande av någon typ av tvåhjuliga motorfordon, eller

förbjuda registrering, försäljning eller utsläppande på marknaden av tvåhjuliga motorfordon,

om stöden hos dessa fordon uppfyller kraven i detta direktiv.

2.   Medlemsstaterna ska vägra att bevilja EG-typgodkännande av alla nya typer av tvåhjuliga motorfordon, av skäl som hänför sig till stöden, om kraven i detta direktiv inte har uppfyllts.

3.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Direktiv 93/31/EEG i dess lydelse enligt direktivet som anges i bilaga II del A, ska upphöra att gälla utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpningen av de direktiv som anges i bilaga II del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till detta direktiv och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 6

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 juli 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

E. ERLANDSSON

Ordförande


(1)  EUT C 234, 30.9.2003, s. 20.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 25 september 2007 (EUT C 219 E, 28.8.2008, s. 66) och rådets beslut av den 7 juli 2009.

(3)  EGT L 188, 29.7.1993, s. 19.

(4)  Se bilaga II del A.

(5)  EGT L 124, 9.5.2002, s. 1.


BILAGA I

1.   DEFINITIONER

I detta direktiv avses med:

1.1   stöd: en anordning som är fast fästad vid fordonet och som kan hålla fordonet i dess vertikala (eller nästan vertikala) parkeringsläge när det lämnas obevakat av föraren.

1.2   sidostöd: ett stöd som när det fälls ut eller svängs till ett öppet läge stöder fordonet på endast ena sidan, medan båda hjulen har kontakt med det stödjande underlaget.

1.3   centralstöd: ett stöd som när det svängs till öppet läge stöder fordonet genom att förse det med en eller flera kontaktpunkter mellan fordonet och det stödjande underlaget på båda sidor av fordonets längsgående mittplan.

1.4   tvärgående lutning (tl): lutningen uttryckt i procent av det faktiska stödjande underlaget, skärningspunkten på fordonets längsgående mittplan och det stödjande underlaget vinkelrätt mot den maximala lutningslinjen (figur 1).

1.5   längsgående lutning (ll): lutningen uttryckt i procent av det faktiska stödjande underlaget med fordonets längsgående mittplan parallellt mot den maximala lutningen (figur 2).

1.6   fordonets längsgående mittplan: det längsgående symmetriplanet på fordonets bakre hjul.

2.   ALLMÄNNA KRAV

2.1

Alla tvåhjuliga fordon ska vara utrustade med åtminstone ett stöd för att hålla dem stadiga när de är stillastående (t.ex. parkerade) men inte hållna i ett orörligt läge av en person eller genom yttre medel. Tvillinghjuliga fordon behöver inte utrustas med stöd men ska uppfylla de krav som anges i punkt 6.2.2 när de är i parkeringsläge (parkeringsbromsen anbringad).

2.2

Stödet måste vara antingen av sido- eller centraltyp, eller båda.

2.3

När stödet svänger vid den lägre delen eller under fordonet ska den yttre änden på detta stöd svänga mot fordonets bakre del för att uppnå det stängda eller uppfällda läget.

3.   SÄRSKILDA KRAV

3.1   Sidostöd

3.1.1   Sidostöd ska

3.1.1.1

kunna stödja fordonet på ett sådant sätt att det ger sidostabilitet, oavsett om fordonet befinner sig på ett horisontellt stödjande underlag eller i en sluttning, för att förhindra att det alltför lätt lutar ytterligare (och genom att göra detta roterar på den stödpunkt som ges genom sidostödet) eller rör sig alltför lätt till, eller förbi, vertikal ställning (och därmed välter till den sida som är mittemot sidostödet),

3.1.1.2

kunna stödja fordonet på ett sådant sätt att det behåller stabiliteten när fordonet parkeras på en sluttning enligt punkt 6.2.2,

3.1.1.3

kunna svänga tillbaka automatiskt till infällt eller uppfällt läge,

3.1.1.3.1

när fordonet går tillbaka till sitt normala (vertikala) körläge,

eller

3.1.1.3.2

när fordonet rör sig framåt som ett resultat av medvetet agerande av föraren,

3.1.1.4

utan inverkan av kraven som föreskrivs i punkt 3.1.1.3 vara utformade och konstruerade på ett sådant sätt att de inte stängs automatiskt om lutningsvinkeln ändras oförmodat (t.ex. om fordonet knuffas lätt av en tredje part eller av en vindpust från ett passerande fordon):

3.1.1.4.1

när det är i utfällt läge eller parkeringsläge

3.1.1.4.2

när fordonet är lutat för att få den yttre delen av sidostödet att komma i kontakt med marken,

och

3.1.1.4.3

när fordonet lämnas obevakat i parkeringsläge.

3.1.2   Kraven som anges i punkt 3.1.1.3 gäller inte om fordonet är konstruerat på ett sådant sätt att det inte kan drivas av dess motor när sidostödet är utfällt.

3.2   Centralstöd

3.2.1   Centralstöd ska:

3.2.1.1

kunna stödja fordonet med antingen det ena eller båda hjulen i kontakt med det stödjande underlaget eller utan att något av hjulen kommer i kontakt med underlaget på ett sådant sätt att det ger stabilitet åt fordonet:

3.2.1.1.1

på ett horisontellt stödjande underlag,

3.2.1.1.2

i lutande ställning,

3.2.1.1.3

på en sluttning i enlighet med punkt 6.2.2,

3.2.1.2

kunna fällas bakåt automatiskt till sitt infällda läge eller körläge:

3.2.1.2.1

när fordonet rör sig framåt på ett sådant sätt att centralstödet höjs från det stödjande underlaget.

3.2.2   Kraven som anges i punkt 3.2.1.2 gäller inte om fordonet är konstruerat på ett sådant sätt att det inte kan drivas av sin motor när centralstödet är utfällt.

4.   ANDRA KRAV

4.1

Dessutom får fordonen utrustas med en kontrollampa som är klart synlig för föraren när denne sitter i körställning och som när tändningen är påslagen tänds och förblir tänd till dess att stödet är i sitt infällda läge eller i körläge.

4.2

Alla stöd ska förses med ett återhållningssystem som håller dem i infällt läge eller i körläge. Detta system kan bestå av antingen

två oberoende anordningar såsom två separata fjädrar eller en fjäder och en kvarhållningsanordning såsom en klämma,

eller

en enda anordning som ska kunna fungera utan brister i åtminstone

10 000 normalanvändningscykler om fordonet har utrustats med två stöd,

eller

15 000 normalanvändningscykler om fordonet är utrustat med ett enda stöd.

5.   STABILITETSPROVNINGAR

5.1   Följande provningar ska utföras för att bestämma förmågan att hålla fordonet i ett stadigt läge enligt vad som anges i punkterna 3 och 4.

5.2   Fordonets skick

5.2.1

Fordonet ska inlämnas i körklart skick.

5.2.2

Däcken ska vara uppumpade till det tryck som rekommenderas av tillverkaren för avsett ändamål.

5.2.3

Transmissionen ska vara i neutralläge eller vad avser automatisk transmission i ”parkeringsläge” när sådant finns.

5.2.4

Om fordonet är utrustat med en parkeringsbroms ska den anbringas.

5.2.5

Styrningen ska vara i låst läge. Om styrningen kan låsas när den vänds antingen åt vänster eller åt höger ska provningarna utföras i båda lägena.

5.3   Testbana

5.3.1

En flat, horisontell bana med en hård yta som är torr och fri från gruskorn kan användas för provningarna som anges i punkt 6.1.

5.4   Provningsutrustning

5.4.1

En parkeringsplattform ska användas för de provningar som anges i punkt 6.2.

5.4.2

Parkeringsplattformen ska ha en fast, platt, rektangulär yta som kan ge stöd åt fordonet utan att märkbart ge efter.

5.4.3

Parkeringsplattformens yta ska ha tillräckliga antiglidegenskaper för att hindra att fordonet glider tvärsöver det stödjande underlaget under lutningsprovningarna.

5.4.4

Parkeringsplattformen ska vara utformad på ett sådant sätt att den kan inta åtminstone den tvärgående lutningen (tl) och den längsgående lutningen (ll) som krävs enligt punkt 6.2.2.

6.   PROVNINGSFÖRFARANDEN

6.1   Stabilitet på det horisontellt stödjande underlaget (provning enligt punkt 3.1.1.4)

6.1.1

Med fordonet på provningsbanan fälls sidostödet ut eller förs i parkeringsläge och fordonet anbringas att vila på det.

6.1.2

Fordonet rörs för att öka vinkeln som formas av det längsgående mittplanet och det stödjande underlaget med tre grader (genom att fordonet rörs mot vertikalplanet).

6.1.3

Denna rörelse ska inte orsaka att sidostödet automatiskt går tillbaka till sitt infällda läge eller i körläge.

6.2   Stabilitet på ett lutande underlag (provningarna gäller punkterna 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2.1.1.2 och 3.2.1.1.3)

6.2.1

Fordonet placeras på parkeringsplattformen med sidostödet respektive centralstödet utfällt i parkeringsläge och fordonet får vila på stödet.

6.2.2

Parkeringsplattformen skiftas till sin minimala tvärgående lutning (tl) och sedan, separat, till sin minimala längsgående lutning (ll) i enlighet med följande tabell:

Lutning

Sidostöd

Centralstöd

Moped

Motorcykel

Moped

Motorcykel

tl (vänster och höger)

5 %

6 %

6 %

8 %

ll nedåt

5 %

6 %

6 %

8 %

ll uppåt

6 %

8 %

12 %

14 %

Se figurerna 1a, 1b och 2.

6.2.3

När ett fordon på en lutande parkeringsplattform vilar på centralstödet och bara ett hjul och fordonet kan behållas i detta läge med centralstödet och antingen främre eller bakre hjulet i kontakt med det stödjande underlaget ska provningarna som beskrivs ovan endast utföras med fordonet vilande på centralstödet och bakre hjulet förutsatt att de andra kraven som anges i denna punkt är uppfyllda.

6.2.4

Fordonet ska förbli stabilt när parkeringsplattformen lutas enligt angivna värden och de ovan angivna kraven är vederbörligen uppfyllda.

6.2.5

Alternativt kan parkeringsplattformen lutas enligt angivna värden innan fordonet förs i läge.

Figur 1a

Tvärgående lutning

Image

Figur 1b

Tvärgående lutning

Image

Figur 2

Längsgående lutning uppåt

Image

Längsgående lutning nedåt

Image

Tillägg 1

Informationsdokument angående stöd för en typ av tvåhjuligt motorfordon

(bifogas ansökan om EG-typgodkännande om denna inte inlämnas samtidigt som ansökan om EG-typgodkännande av fordonet)

Löpnummer (tilldelat av den sökande): …

Ansökan om EG-typgodkännande av stöd för en typ av tvåhjuligt motorfordon ska innehålla den information som anges i bilaga II till direktiv 2002/24/EG.

Del 1 avsnitt A, punkterna:

0.1

0.2

0.4–0.6

2.1

2.1.1

Del 1 avsnitt B, punkt:

1.3.1

Tillägg 2

Image


BILAGA II

DEL A

Upphävt direktiv och ändring av det

(som det hänvisas till i artikel 5)

Rådets direktiv 93/31/EEG

(EGT L 188, 29.7.1993, s. 19)

Kommissionens direktiv 2000/72/EG

(EGT L 300, 29.11.2000, s. 18)

DEL B

Förteckning över tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning

(som det hänvisas till i artikel 5)

Direktiv

Tidsfrist för genomförande

Datum för tillämpning

93/31/EEG

14 december 1994

14 juni 1995 (1)

2000/72/EG

31 december 2001

1 januari 2002 (2)


(1)  I enlighet med tredje stycket i artikel 4.1 i direktiv 93/31/EEG:

”Från och med den dag som anges i första stycket får medlemsstaterna inte av skäl som hänför sig till stöd förbjuda att fordon som uppfyller kraven i detta direktiv tas i bruk för första gången.”

Nämnda datum är den 14 december 1994; se artikel 4.1 första stycket i direktiv 93/31/EEG.

(2)  I enlighet med Artikel 2 i direktiv 2000/72/EG:

”1.   Från och med den 1 januari 2002 får medlemsstaterna inte, av skäl som hänför sig till stöd

vägra bevilja EG-typgodkännande av någon typ av tvåhjuliga motorfordon, eller

förbjuda registrering, försäljning eller utsläppande på marknaden av tvåhjuliga motorfordon,

om stöden hos dessa fordon uppfyller kraven i direktiv 93/31/EEG, senast ändrat genom detta direktiv.

2.   Från och med den 1 juli 2002 ska medlemsstaterna vägra att bevilja EG-typgodkännande av alla nya typer av tvåhjuliga motorfordon, av skäl som hänför sig till stöden, om kraven i direktiv 93/31/EEG, senast ändrat genom detta direktiv, inte har uppfyllts.”


BILAGA III

JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 93/31/EEG

Direktiv 2000/72/EG

Detta direktiv

Artiklarna 1, 2 och 3

 

Artiklarna 1, 2 och 3

Artikel 4.1

 

 

Artikel 2.1

Artikel 4.1

 

Artikel 2.2

Artikel 4.2

Artikel 4.2

 

Artikel 4.3

 

Artikel 5

 

Artikel 6

Artikel 5

 

Artikel 7

Bilaga

 

Bilaga I

Tillägg 1

 

Tillägg 1

Tillägg 2

 

Tillägg 2

 

Bilaga II

 

Bilaga III


Top