EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009H0023

Kommissionens rekommendation av den 19 december 2008 om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp [delgivet med nr K(2008) 8625]

OJ L 9, 14.1.2009, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2009/23/oj

14.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 9/52


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

av den 19 december 2008

om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp

[delgivet med nr K(2008) 8625]

(Endast de engelska, finska, franska, grekiska, italienska, maltesiska, nederländska, portugisiska, spanska, slovenska, svenska och tyska texterna är giltiga)

(2009/23/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 211, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 106.2 i fördraget får medlemsstaterna ge ut mynt i den omfattning som godkänns av Europeiska centralbanken.

(2)

Rådet har i enlighet med artikel 106.2 andra meningen i fördraget vidtagit harmoniseringsåtgärder på detta område genom rådets förordning (EG) nr 975/98 av den 3 maj 1998 om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (1).

(3)

Enligt artikel 11 i rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron (2), ska mynt i euro eller i cent som överensstämmer med valörerna och de tekniska specifikationerna ha ställning som lagliga betalningsmedel i alla deltagande medlemsstater såsom de definieras i den förordningen.

(4)

Enligt en gemensam praxis mellan deltagande medlemsstater bör euromynt som ska sättas i omlopp, inberäknat minnesmynt avsedda att sättas i omlopp, sättas i omlopp till nominellt värde. Detta utesluter dock inte att en liten del av det totala värdet av utgivna mynt säljs till ett högre pris om dessa mynt tillverkas med en särskilt hög kvalitet eller presenteras i en specialförpackning.

(5)

Euromynt är inte enbart i omlopp i utgivarmedlemsstaten, utan också i hela euroområdet och även utanför detta. I detta sammanhang bör utgivningsmedlemsstatens namn på ett tydligt sätt markeras på euromyntets nationella sida, så att de som använder mynten lättare kan identifiera vilken den utgivande medlemsstaten är.

(6)

Euromynt har en gemensam europeiska sida och en särskiljande nationell sida. På den gemensamma europeiska sidan av myntet anges både den gemensamma valutans namn och myntets valör. Varken valutans namn eller myntets valör bör upprepas på den nationella sidan.

(7)

Varje deltagande medlemsstat beslutar om utformningen av de nationella sidorna av euromynten, men utformningen bör helt och hållet omges av Europaflaggans tolv stjärnor.

(8)

De deltagande medlemsstaterna bör följa gemensamma regler i fråga om ändringar av euromyntens nationella sidor. De utformningar som används för de nationella sidorna av ordinarie euromynt som ska sättas i omlopp bör i princip inte ändras, utom om den statschef som det hänvisas till på ett mynt inte längre är landets statschef.

(9)

Minnesmynt är särskilda mynt avsedda att sättas i omlopp där det ordinarie nationella motivet ersätts av ett annat nationellt motiv i syfte att uppmärksamma ett specifikt ämne. Den valör som bäst lämpar sig för detta ändamål är 2-euromyntet, särskilt på grund av myntets stora diameter och dess tekniska kännetecken som ger ett adekvat skydd mot förfalskning.

(10)

Utgivningar av minnesmynt avsedda att sättas i omlopp bör endast ske för att uppmärksamma ämnen av stor nationell eller europeisk betydelse, eftersom sådana mynt är avsedda att vara i omlopp i hela euroområdet. Mindre betydelsefulla ämnen bör helst uppmärksammas genom utgivning av samlarmynt i euro, som ej är avsedda att sättas i omlopp och lätt måste kunna skiljas från euromynt i omlopp. Minnesmynt som gemensamt ges ut av alla deltagande medlemsstater bör reserveras för ämnen av allra största europeiska betydelse.

(11)

Begränsningen av utgivningen av minnesmynt avsedda att sättas i omlopp till ett mynt per utgivande medlemsstat och år har fungerat väl och bör finnas kvar jämsides med en kompletterande möjlighet till en gemensam utgivning av ett minnesmynt avsett att sättas i omlopp i vilken alla deltagande medlemsstater deltar. Medlemsstaterna får vidare ge ut ett eurominnesmynt avsett att sättas i omlopp om statschefsämbetet tillfälligt är vakant eller temporärt tillsatt.

(12)

Det är nödvändigt att införa vissa volymbegränsningar för minnesmynt i omlopp i syfte att säkerställa att sådana mynt även i fortsättningen kommer att utgöra en liten procentandel av det totala antalet 2-euromynt i omlopp. Dessa volymbegränsningar bör samtidigt medge att ett tillräckligt antal mynt ges ut för att säkerställa att minnesmynt verkligen kan sättas i omlopp.

(13)

Eftersom euromynt är i omlopp i hela euroområdet är deras nationella kännetecken en fråga av allmänt intresse. Utgivande medlemsstater bör informera varandra om nya nationella sidor i god tid före den planerade utgivningsdagen. I detta syfte bör utgivande medlemsstater lämna in sina utkast till utformningar av euromynt till kommissionen, som kommer att kontrollera att de är förenliga med rekommendationen.

(14)

För att ta hänsyn till medlemsstaternas olika nationella traditioner och preferenser på detta särskilda område har de rådfrågats om de riktlinjer som anges i denna rekommendation.

(15)

Gemenskapen har slutit monetära avtal med Furstendömet Monaco, Republiken San Marino och Vatikanstaten, som ger dessa stater rätt att ge ut vissa kvantiteter euromynt. De gemensamma riktlinjerna ska även gälla de mynt i omlopp som ges ut av dessa stater.

(16)

En översyn av denna rekommendation bör utarbetas före utgången av 2015 för att fastställa huruvida det finns skäl att ändra riktlinjerna.

(17)

Denna rekommendation bör ersätta kommissionens rekommendation av den 29 september 2003 om gemensam praxis för ändringarna i utformningarna av de nationella framsidorna av euromynt i omlopp (3) och kommissionens rekommendation av den 3 juni 2005 om gemensamma riktlinjer för de nationella sidorna av euromynt i omlopp (4).

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

1.   Euromynt som ska sättas i omlopp

Euromynt avsedda att sättas i omlopp bör sättas i omlopp till nominellt värde. Detta utesluter inte att en liten del av de euromynt som ges ut säljs till ett högre pris om det är motiverat med hänvisning till en särskilt hög kvalitet eller specialförpackning.

2.   Uppgift om den utgivande medlemsstaten

På den nationella sidan på alla valörer av euromynten som är avsedda att sättas i omlopp bör det genom namn eller en förkortning anges vilken den utgivande medlemsstaten är.

3.   Ingen uppgift om valutanamn eller valör

1.

På den nationella sidan av euromynt som är avsedda att sättas i omlopp bör myntets valör, eller delar därav, inte upprepas och inte heller den gemensamma valutans eller decimalvalutans namn, såvida inte en sådan angivelse är motiverad därför att medlemsstaten i fråga använder ett avvikande alfabet.

2.

På randpräglingen på tvåeuromynten får valören anges, under förutsättning att endast siffran ”2” eller termen ”euro” eller båda dessa används.

4.   Utformning av de nationella sidorna

På den nationella sidan av euromynten avsedda att sättas i omlopp bör det nationella motivet helt och hållet omges av EU:s tolv stjärnor, och även årtalet och medlemsstatens namn bör återfinnas på den myntsidan. EU-stjärnorna bör återges som på Europaflaggan.

5.   Ändringar av de nationella sidorna av de ordinarie euromynten avsedda att sättas i omlopp

De utformningar som används för de nationella sidorna av ordinarie euromynt som ska sättas i omlopp bör i princip inte ändras, utom i det fall då den statschef som det hänvisas till på ett mynt inte längre är landets statschef. Utgivande medlemsstater bör dock tillåtas att uppdatera utformningen av euromynt som avbildar statschefen vart femtonde år för att ta hänsyn till en förändring i statschefens utseende. Utgivande medlemsstater bör också tillåtas att uppdatera sina nationella sidor av euromynten för att i full utsträckning följa denna rekommendation.

Ett tillfälligt vakant statschefsämbete eller en provisoriskt tillsatt statschef bör inte ge rätt att ändra de nationella sidorna av de ordinarie euromynten avsedda att sättas i omlopp.

6.   Utgivning av eurominnesmynt avsedda att sättas i omlopp

1.

Utgivningar av minnesmynt avsedda att sättas i omlopp som visar ett annorlunda motiv på den nationella sidan än det som finns på de ordinarie euromynten avsedda att sättas i omlopp bör endast uppmärksamma ämnen av stor nationell eller europeiska betydelse. Minnesmynt avsedda att sättas i omlopp som gemensamt ges ut av samtliga deltagande medlemsstater enligt definitionen i artikel 1 i förordning (EG) nr 974/98 (nedan kallade deltagande medlemsstater) bör endast uppmärksamma ämnen av allra största europeiska betydelse och utgivningen av dessa mynt bör godkännas av rådet.

2.

Utgivningen av minnesmynt avsedda att sättas i omlopp bör följa följande regler:

a)

Antalet utgivningar bör begränsas till en per utgivande medlemsstat och år, utom i de fall då

i)

minnesmynt i euro avsedda att sättas i omlopp gemensamt ges ut av alla deltagande medlemsstater,

ii)

ett eurominnesmynt avsett för omlopp ges ut till följd av att statschefsämbetet tillfälligt är vakant eller att statschefen är provisoriskt tillsatt.

b)

Euromynt i valören 2 euro bör vara den enda valör som används för dessa utgivningar.

c)

Det totala antalet mynt som sätts i omlopp för varje enskild utgivning bör inte överstiga det högre av följande två utgivningstak:

i)

0,1 % av det totala antalet 2-euromynt som alla berörda deltagande medlemsstater har satt i omlopp fram till början av det år som föregår minnesmyntets utgivningsår. Detta tak kan höjas till 2,0 % av det totala antalet 2-euromynt i omlopp i alla deltagande medlemsstater om utgivningen görs till minne av en global händelse som har mycket högt symbolvärde, men den utgivande medlemsstaten i fråga bör i detta fall samtidigt avstå från att utnyttja det höjda utgivningstaket för att ge ut ett annat minnesmynt avsett att sättas i omlopp under de följande fyra åren och bör vidare ange skälen till valet av detta höjda utgivningstak när den tillhandahåller den förhandsinformation som anges i punkt 7.

ii)

5,0 % av det totala antalet 2-euromynt som den utgivande medlemsstaten har satt i omlopp fram till början av det år som föregår minnesmyntets utgivningsår.

d)

Randpräglingen på minnesmynt i euro avsedda att sättas i omlopp bör vara densamma som på de ordinarie euromynten avsedda att sättas i omlopp.

7.   Informationsförfarande och offentliggörande av framtida ändringar

Medlemsstaterna bör informera varandra om utkast till utformningen av nya nationella sidor av euromynt, inklusive randpräglingar, och om utgivningsvolymen innan de formellt godkänner dessa utformningar. Den utgivande medlemsstaten bör i detta syfte som regel inkomma till kommissionen med utkast till utformningar av nya euromynt minst sex månader före den planerade utgivningsdagen. Kommissionen bör kontrollera att de är förenliga med riktlinjerna i denna rekommendation och utan dröjsmål informera de övriga medlemsstaterna via ekonomiska och finansiella kommitténs relevanta underkommitté. Om och när kommissionen anser att riktlinjerna i denna rekommendation inte efterlevs bör ekonomiska och finansiella kommitténs relevanta underkommitté besluta om huruvida utformningen kan godkännas.

Ekonomiska och finansiella kommitténs relevanta underkommitté bör godkänna utformningarna av minnesmynt i euro som är avsedda att sättas i omlopp och som gemensamt ges ut av samtliga deltagande medlemsstater.

Alla relevanta uppgifter om nya nationella myntutformningar kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

8.   De rekommenderade riktlinjernas räckvidd

Denna rekommendation bör tillämpas på nationella sidor och randpräglingar på både ordinarie mynt och minnesmynt i omlopp. Den bör inte tillämpas på de nationella sidorna och randpräglingarna på ordinarie mynt och minnesmynt i euro avsedda att sättas i omlopp som första gången givits ut eller godkänts enligt det informationsförfarande som gällde före antagandet av denna rekommendation.

9.   Upphävande av tidigare rekommendationer

Rekommendationerna 2003/734/EG och 2005/491/EG ska härmed upphöra att gälla.

10.   Adressater

Denna rekommendation riktar sig till samtliga deltagande medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2008.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 139, 11.5.1998, s. 6.

(2)  EGT L 139, 11.5.1998, s. 1.

(3)  EUT L 264, 15.10.2003, s. 38.

(4)  EUT L 186, 18.7.2005, s. 1.


Top