Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0604

2009/604/EG: Kommissionens beslut av den 7 augusti 2009 om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för år 2009 till ett tvåårigt pilotprojekt om luftkvalitet i skolor

OJ L 206, 8.8.2009, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/604/oj

8.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/16


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 7 augusti 2009

om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för år 2009 till ett tvåårigt pilotprojekt om luftkvalitet i skolor

(2009/604/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1), särskilt artiklarna 49.6 a och b och 75.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2), särskilt artikel 90, och

av följande skäl:

(1)

I Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009 ingår budgetposten 17 03 09 – pilotprojekt inom Sammansatt forskning om hälsa, miljö, transport och klimatförändringar – Förbättring av inom- och utomhusluftens kvalitet.

(2)

Enligt artikel 49.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (nedan kallad budgetförordningen) måste en grundläggande rättsakt antas i förväg, innan anslag som förts upp i budgeten för gemenskapens eller Europeiska unionens åtgärder får användas.

(3)

Enligt artikel 49.6 a och b i budgetförordningen får som undantag från artikel 49.1 anslag användas utan någon grundläggande rättsakt för pilotprojekt av experimentell karaktär som syftar till att kontrollera om en åtgärd är genomförbar och ändamålsenlig samt för förberedande åtgärder inom tillämpningsområdet för EG-fördraget avsedda att förbereda förslag till framtida åtgärder, förutsatt att de åtgärder de är avsedda att finansiera omfattas av gemenskapernas eller Europeiska unionens behörighet.

(4)

Enligt artikel 75.2 i budgetförordningen ska ett utgiftsåtagande föregås av ett finansieringsbeslut som fattats av en institution eller av de myndigheter till vilka ansvaret för sådana beslut delegerats.

(5)

Enligt artikel 90.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 (nedan kallade budgetförordningens genomförandebestämmelser) ska, när anslag utnyttjas på grundval av ett årligt arbetsprogram som bedömts vara tillräckligt detaljerat, arbetsprogrammet utgöra finansieringsbeslut för de bidrag och upphandlingskontrakt som behöver tilldelas.

(6)

Budgetmyndigheten har avsatt särskilda medel i Europeiska unionens budget för 2009, närmare bestämt budgetposten 17 03 09, för ett pilotprojekt inom Sammansatt forskning om hälsa, miljö, transport och klimatförändringar – Förbättring av inom- och utomhusluftens kvalitet.

(7)

Det är lämpligt att anta det årliga arbetsprogrammet för pilotprojektet inom Sammansatt forskning om hälsa, miljö, transport och klimatförändringar – Förbättring av inom- och utomhusluftens kvalitet, vilket kommer att utgöra finansieringsbeslutet för projektet i den mening som avses i artikel 75 i budgetförordningen och artikel 90 i budgetförordningens genomförandebestämmelser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det arbetsprogram som beskrivs i bilagan godkänns härmed och ska finansieras genom budgetpost 17 03 09 i Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2009, dock med högst 4 000 000 euro.

Artikel 2

Detta beslut utgör ett finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 75 i budgetförordningen och artikel 90 i budgetförordningens genomförandebestämmelser.

Generaldirektören för hälso- och konsumentfrågor ska ansvara för dess genomförande.

Utfärdat i Bryssel den 7 augusti 2009.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.


BILAGA

Pilotprojekt inom Sammansatt forskning om hälsa, miljö, transport och klimatförändringar – Förbättring av inom- och utomhusluftens kvalitet (budgetpost 17 03 09)

1.   INLEDNING

1.1   Budgetpost: 17 03 09

1.2   Grundläggande rättsakt

Pilotprojekt i den mening som avses i artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1525/2007 (2).

1.3   Pilotprojektets allmänna mål

Budgetmyndigheten har gett kommissionen anslag för att finansiera ett pilotprojekt med målet att öka våra kunskaper om inomhusluftens kvalitet i skolor och barnomsorgsmiljöer.

Inomhusluftens kvalitet har tidigare uppmärksammats mindre inom forskningen än utomhusluftens kvalitet, även om forskningen på det senare området i vissa fall kan tillämpas på inomhusluften. Det finns också heltäckande lagstiftning om utomhusluft, medan inomhusluften lagregleras i spridda initiativ och rättsakter. Inomhusluftens kvalitet i skolor har dessutom studerats mycket mindre än inomhusluftens kvalitet i andra inomhusmiljöer. Eftersom omkring 20 % av EU:s befolkning tillbringar långa perioder varje dag i skolor och eftersom förekomsten av astma och andra andningssjukdomar ökar snabbt i Europa, särskilt hos barn, har projektet följande mål:

Kartlägga och analysera problem med inomhusluften i skolor, med särskild tonvikt på ventilation, byggnadskonstruktion, underhåll och rengöring.

Bedöma nyttan av lämplig ventilation för att minska luftföroreningar i skolor.

Bedöma klimatförändringarnas inverkan (ökad förekomst av värmeböljor, köldknäppar och luftföroreningar) i skolor på barns hälsa.

Bedöma inverkan av föroreningsbegränsande åtgärder mot luftföroreningar utomhus, inbegripet kortfristiga åtgärder, på luftkvaliteten inomhus och på barns exponering i skolmiljöer.

Ge lämpliga rekommendationer för att lösa problem med luftkvaliteten inomhus i skolmiljöer.

1.4   Särskilda prioriteringar för 2009

1.

Utföra inomhusmätningar i skolor för att få fram nya data om halterna av viktiga föroreningar inomhus i skolor.

2.

Bedöma kopplingen till transporter (trafik) och klimatförändringarnas inverkan på skolmiljöerna.

3.

Bedöma hälsoeffekterna av barns exponering för föroreningar i inomhusluft och ge rekommendationer om förebyggande och minskning av sjukdomar i andningsorganen genom sundare skolmiljöer och relaterade åtgärder.

4.

Göra en systematisk, kvantitativ uppdelning av källorna till föroreningar i inomhusluften i skolmiljöer. En kartläggning av de viktigaste källorna skulle bidra till att minska dem. Här är det särskilt viktigt med kunskap om läckage av kemikalier från konsumentprodukter och byggnadsmaterial.

5.

Undersöka mekanismerna för kemisk och biokemisk interaktion i sådana inomhusluftblandningar som typiskt förekommer i skolor på olika geografiska latituder och utveckla metoder för bättre underbyggda hälsoriskbedömningar där hänsyn tas till hur sådan interaktion påverkar den totala hälsorisken.

6.

Ta fram europeiska riktlinjer för sunda europeiska skolor med ledning av ovanstående.

Tidigare har två projekt kring samma ämne fått stöd av kommissionen och parlamentet.

Kommissionen stödde 2001 ett projekt om luftvägshälsa i skolor i fem europeiska städer i Danmark, Frankrike, Italien, Norge och Sverige. Under projektet konstaterades gemensamma problem såsom dålig ventilation, hög förekomst av partikelformiga föroreningar, mögel och allergiframkallande ämnen. Man fann att en liknande studie där alla medlemsstater ingick skulle vara synnerligen befogad (3).

Ett pilotprojekt om exponering för kemikalier i inomhusluft och eventuella hälsorisker, finansierat av Europaparlamentet, presenterades 2008. I projektet ingick skolor och barnomsorg i städer i valda EU-länder. De viktigaste resultaten var bl.a. att det krävdes mer forskning om hur luftföroreningar inomhus påverkar folkhälsan (särskilt i inomhusmiljöer där barn uppehåller sig ofta såsom skolor och förskolor) i Europeiska unionen (4).

Man konstaterade 2009 att med tanke på tillgängliga anslag borde pilotprojektet få större geografisk täckning i EU:s medlemsstater, särskilt de nya medlemsstaterna. Kandidatländerna och länderna i Central- och Östeuropa ska också ingå. Målet är att ta fram riktlinjer för åtgärder mot föroreningarna som ska täcka ett bredare spektrum av europeiska miljöer.

Pilotprojektet bör bygga vidare på tidigare projekt och samverka med befintliga projekt på området (t.ex. HITEA) (5).

2.   DET EKONOMISKA STÖDETS FORM: INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD

2.1   Uppdelning av medel mellan åtgärder som ska genomföras (se nedanstående avsnitt)

Total disponibel budget: 4 000 000 euro. Ett enda globalt tjänstekontrakt kommer att tilldelas efter en offentlig ansökningsomgång.

2.2   Förväntade resultat av åtgärden

Syftet med ansökningsomgången är att öka kunskaperna om inomhusluftens kvalitet i skolor, eftersom barn, som ju är särskilt känsliga för föroreningar, tillbringar en stor del av sin tid i skolmiljöer. Dessutom har projektet som mål att samla in kunskap om de olika situationer som kan uppstå i skolmiljöer i hela Europa. Projektet ska sedan utmynna i riktlinjer för olika situationer med syftet att skapa sunda skolmiljöer.

2.3   Preliminär tidplan

Anbudsinfordran

Senast i slutet av första halvåret 2009

Urval och undertecknade av kontraktet

Senast i slutet av 2009


(1)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 343, 27.12.2007, s. 9.

(3)  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/pollution/pollution_2002_04_en.htm

(4)  http://www.bookshop.europa.eu/eubookshop/download.action?fileName=LBNA23087ENC_002.pdf&eubphfUid=582569&catalogNbr=LB-NA-23087-EN-C

(5)  HITEA: Health Effects of Indoor Pollutants: Integrating microbial, toxicological and epidemiological approaches. http://www.hitea.eu/


Top