EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0383

2009/383/EG: Kommissionens beslut av den 14 maj 2009 om tillfälligt upphävande av den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1683/2004 på import av glyfosat med ursprung i Folkrepubliken Kina

OJ L 120, 15.5.2009, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 131 P. 213 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/383/oj

15.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 120/20


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 14 maj 2009

om tillfälligt upphävande av den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1683/2004 på import av glyfosat med ursprung i Folkrepubliken Kina

(2009/383/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artikel 14.4,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   FÖRFARANDE

(1)

Efter en översynsundersökning enligt artikel 11.2 i grundförordningen (nedan kallad översynsundersökningen) införde rådet genom förordning (EG) nr 1683/2004 (2) en slutgiltig antidumpningstull på import av glyfosat, för närvarande klassificerat enligt KN-nummer ex 2931 00 95 (Taric-nummer 2931009582) och ex 3808 93 27 (Taric-nummer 3808932719), med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallad den berörda produkten). Förordningen har utvidgats till att även gälla import av glyfosat från Malaysia (oavsett om produkten deklareras ha ursprung i Malaysia eller inte) enligt Taric-nummer 2931009581 och 3808932711, med undantag av de produkter som tillverkas av Crop protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 ½ Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia (Taric-tilläggsnummer A 309), och import av glyfosat med ursprung i Taiwan (oavsett om produkten deklareras ha ursprung i Taiwan eller inte), enligt Taric-nummer 2931009581 och 3808932711, med undantag av de produkter som tillverkas av Sinon Corporation, No 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taiwan (Taric-tilläggsnummer A 310). Den antidumpningstull som infördes uppgår till 29,9 %.

(2)

Audace, en intresseorganisation för användare och distributörer av den berörda produkten, har lämnat in uppgifter om en förändring av marknadsförhållandena, som ägde rum efter det att perioden för översynen vid giltighetstidens utgång (dvs. 1 januari 2002–31 december 2002) hade löpt ut, och hävdade att sådana förändringar gör det befogat att tillfälligt upphäva de gällande åtgärderna i enlighet med artikel 14.4 i grundförordningen. Kommissionen har därför undersökt om det finns skäl för ett sådant tillfälligt upphävande.

B.   GRUND FÖR UNDERSÖKNINGEN

(3)

Enligt artikel 14.4 i grundförordningen får antidumpningsåtgärder, om det ligger i gemenskapens intresse, tillfälligt upphävas om marknadsförhållandena tillfälligt har ändrats på så sätt att det finns anledning att anta att skada inte kommer att återuppstå om åtgärderna tillfälligt upphävs och under förutsättning att gemenskapsindustrin har getts tillfälle att yttra sig och att dessa yttranden har beaktats. I artikel 14.4 anges det dessutom att antidumpningsåtgärderna i fråga när som helst kan återinföras om skälet till att de tillfälligt upphävdes inte längre är tillämpligt.

(4)

När det gäller gemenskapsindustrin, kan man konstatera att dess situation förbättrades fram till det första halvåret 2008. Beroende på stora prisökningar på EU-marknaden, en ökning av försäljningsvolymen och försäljningsvärdet samt relativt stabila tillverkningskostnader, har vinsten uttryckt i procent av omsättningen ökat markant. Dessa positiva tendenser bekräftas av nyare siffror för tillverkningen och försäljningsvolymen hos den främste gemenskapstillverkaren, som står för merparten av gemenskapsindustrins tillverkning och försäljningsvolym. På grundval av den marknadsinformation som för närvarande finns tillgänglig, är det inte troligt att situationen nämnvärt kommer att förändras om åtgärderna tillfälligt upphävs.

(5)

Gemenskapsindustrin har bekräftat att den aktuella prisnivån på EU-marknaden överlag är oförändrad, trots att Folkrepubliken Kinas exportpriser har sjunkit avsevärt sedan juli 2008.

(6)

Den ökade produktionskapaciteten och tillverkningen i Folkrepubliken Kina kan komma att få en negativ inverkan på EU:s glyfosatpriser på medellång eller lång sikt. Aktuella uppgifter visar emellertid att denna effekt till stor del kan komma att uppvägas av en ökande global efterfrågan.

(7)

Det har inte framkommit något som tyder på att ett tillfälligt upphävande skulle strida mot gemenskapens intresse.

(8)

Med tanke på den tillfälliga förändringen av marknadsförhållandena och då särskilt den nuvarande prisnivån på gemenskapsmarknaden, tillsammans med de höga vinstnivåer som gemenskapsindustrin för närvarande uppnår, trots att Folkrepubliken Kinas exportpriser sjunkit de senaste månaderna, anses det osannolikt att den skada som beror på importen av den berörda produkten med ursprung i Folkrepubliken Kina skulle återuppstå till följd av ett tillfälligt upphävande. Kommissionen föreslår därför att de gällande åtgärderna tillfälligt upphävs för en period av nio månader i enlighet med artikel 14.4 i grundförordningen.

C.   SAMRÅD MED GEMENSKAPSINDUSTRIN

(9)

I enlighet med artikel 14.4 i grundförordningen har kommissionen underrättat gemenskapsindustrin om att den avser att tillfälligt upphäva de gällande antidumpningsåtgärderna. Gemenskapsindustrin har givits tillfälle att yttra sig och deras synpunkter har beaktats.

D.   SLUTSATSER

(10)

Kommissionen anser därför att alla krav för att tillfälligt upphäva den antidumpningstull som införts på den berörda produkten är uppfyllda i enlighet med artikel 14.4 i grundförordningen. Följaktligen bör den antidumpningstull som införts genom förordning (EG) nr 1683/2004 tillfälligt upphävas för en period av nio månader.

(11)

Om den situation som ledde till det tillfälliga upphävandet ändras, kan kommissionen, genom att häva detta, omgående återinföra de berörda antidumpningsåtgärderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den slutgiltiga antidumpningstull som rådet införde genom förordning (EG) nr 1683/2004 på import av glyfosat, klassificerat enligt KN-nummer ex 2931 00 95 (Taric-nummer 2931009582) och ex 3808 93 27 (Taric-nummer 3808932719), med ursprung i Folkrepubliken Kina, och som har utvidgats till att även gälla import av glyfosat från Malaysia (oavsett om produkten deklareras ha ursprung i Malaysia eller inte), enligt Taric-nummer 2931009581 och 3808932711, med undantag av de produkter som tillverkas av Crop protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 ½ Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia (Taric-tilläggsnummer A 309), och import av glyfosat med ursprung i Taiwan (oavsett om produkten deklareras ha ursprung i Taiwan eller inte), enligt Taric-nummer 2931009581 och 3808932711, med undantag av de produkter som tillverkas av Sinon Corporation, No 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taiwan (Taric-tilläggsnummer A 310), ska tillfälligt upphävas för en period av nio månader.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 maj 2009.

På kommissionens vägnar

Catherine ASHTON

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  EUT L 303, 30.9.2004, s. 1.


Top