EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0316

Rådets beslut 2009/316/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) i enlighet med artikel 11 i rambeslut 2009/315/RIF

OJ L 93, 7.4.2009, p. 33–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 002 P. 199 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2022; ersatt av 32019L0884

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/316/oj

7.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/33


RÅDETS BESLUT 2009/316/RIF

av den 6 april 2009

om inrättande av det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) i enlighet med artikel 11 i rambeslut 2009/315/RIF

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 31 och 34.2 c,

med beaktande av rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll (1), särskilt artikel 11.4,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

I artikel 29 i fördraget om Europeiska unionen anges att unionens mål ska vara att ge medborgarna en hög säkerhetsnivå inom ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. Detta mål förutsätter att medlemsstaternas behöriga myndigheter systematiskt utbyter uppgifter ur kriminalregistren på ett sätt som garanterar en gemensam syn på hur uppgifterna ska tolkas och effektivitet i utbytet.

(2)

Uppgifter om fällande domar som en domstol i en medlemsstat meddelat med avseende på en annan medlemsstats medborgare kan inte spridas effektivt med hjälp av nuvarande bestämmelser i Europarådets konvention om inbördes rättshjälp i brottmål av den 20 april 1959. Det finns således ett behov av mer effektiva och tillgängliga förfaranden för utbyte av sådana uppgifter på EU-nivå.

(3)

Behovet av att förbättra utbytet av uppgifter om fällande domar i brottmål angavs som ett prioriterat mål i Europeiska rådets uttalande av den 25–26 mars 2004 om bekämpande av terrorism; målet bekräftades i Haagprogrammet (3) och i handlingsplanen (4) för dess genomförande. Vidare förklarade Europeiska rådet i sina slutsatser av den 21–22 juni 2007 att en datoriserad sammankoppling av kriminalregister på EU-nivå är en politisk prioritering.

(4)

Den datoriserade sammankopplingen av kriminalregister är en del av e-juridikprojektet, som Europeiska rådet vid flera tillfällen under 2007 angav som en prioritering.

(5)

Ett pilotprojekt håller för närvarande på att utarbetas i syfte att koppla samman kriminalregister. Resultaten av projektet kommer att vara ett värdefullt underlag för det fortsatta arbetet med datoriserat utbyte av uppgifter på EU-nivå.

(6)

Detta beslut syftar till att genomföra rambeslut 2009/315/RIF för att bygga upp och utveckla ett datoriserat system för utbyte av uppgifter om fällande domar mellan medlemsstaterna. Ett sådant system bör kunna överföra uppgifter om fällande domar på ett sätt som gör att det är lätt att förstå uppgifterna. Därför bör ett standardiserat format införas som gör det möjligt att utbyta sådana uppgifter i en enhetlig och elektronisk form som medger problemfri maskinöversättning, och som även på andra sätt kan bidra till att organisera och underlätta ett elektroniskt utbyte av uppgifter om fällande domar mellan medlemsstaternas centralmyndigheter.

(7)

Detta beslut bygger på de principer som fastställts i rambeslut 2009/315/RIF och tillämpar och kompletterar dessa principer från en teknisk synpunkt.

(8)

I rambeslut 2009/315/RIF fastställs vilka kategorier av uppgifter som ska föras in i systemet, syftena med och kriterierna för införandet av dessa uppgifter, vilka myndigheter som ska ha tillgång till uppgifterna samt vissa särskilda bestämmelser om skydd av personuppgifter.

(9)

Varken detta beslut eller rambeslut 2009/315/RIF fastställer någon skyldighet att utbyta information om annan dom än brottmålsdom.

(10)

Eftersom syftet med detta beslut inte är att harmonisera nationella system för kriminalregister finns det ingen skyldighet för en medlemsstat där en fällande dom har meddelats att ändra sitt interna system för kriminalregister i fråga om uppgifter som ska användas för inhemska ändamål.

(11)

Det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) är ett decentraliserat informationstekniskt system. Uppgifterna i kriminalregistren bör endast lagras i databaser som drivs av medlemsstaterna, och det bör inte finnas någon direkt online-åtkomst till andra medlemsstaters datoriserade kriminalregister. Medlemsstaterna bör ansvara för driften av nationella datoriserade kriminalregister och för ett effektivt genomförande av informationsutbyten som de själva deltar i. Inledningsvis bör kommunikationsnätet för säkra transeuropeiska telematiktjänster för myndigheter (s-Testa) fungera som gemensam kommunikationsinfrastruktur för Ecris. Alla kostnader för denna gemensamma kommunikationsinfrastruktur bör täckas med medel ur Europeiska unionens allmänna budget.

(12)

Referenstabellerna över brottskategorier och påföljds- och åtgärdskategorier i detta beslut bör underlätta automatisk översättning och möjliggöra ömsesidig förståelse av den översända informationen med hjälp av ett kodsystem. Innehållet i tabellerna är resultatet av en analys av alla de 27 medlemsstaternas behov. Vid analysen togs hänsyn till den kategorisering som tillämpats i pilotprojektet och resultatet av arbetet med att försöka samla olika nationella brott och påföljder och åtgärder i grupper. När det gäller tabellen över brott har man också tagit hänsyn till de harmoniserade gemensamma definitioner som redan fastställts på europeisk nivå och internationellt, samt till de datamodeller som utformats för Eurojust och Europol.

(13)

För att säkerställa ömsesidig förståelse och öppenhet i fråga om den gemensamma kategoriseringen bör varje medlemsstat tillhandahålla en förteckning över de nationella brott och påföljder och åtgärder som faller inom de olika kategorierna i respektive tabell. Medlemsstaterna får beskriva brotten och påföljderna och åtgärderna, och bör, med tanke på hur användbart detta kan vara, uppmuntras att göra så. Sådan information bör göras tillgänglig för medlemsstaterna.

(14)

Referenstabellerna över brottskategorier och påföljds- och åtgärdskategorier i detta beslut är inte ämnade att fastställa rättslig överensstämmelse mellan brott och påföljder och åtgärder på nationell nivå. De är ett redskap för att hjälpa mottagaren att bättre förstå det eller de förhållanden och den eller de påföljds- och åtgärdstyper som förekommer i den överförda informationen. De nämnda kodernas riktighet kan inte helt garanteras av den medlemsstat som lämnar uppgiften och bör inte utesluta att behöriga myndigheter i den mottagande medlemsstaten tolkar informationen.

(15)

Referenstabellerna över brottskategorier och påföljds- och åtgärdskategorier bör ses över och uppdateras i enlighet med förfarandet för antagandet av genomförandeåtgärder för beslut enligt fördraget om Europeiska unionen.

(16)

Medlemsstaterna och kommissionen bör samråda med varandra inom rådet i enlighet med villkoren i fördraget om Europeiska unionen, för att utarbeta en icke bindande handbok för tillämpare som bör behandla de förfaranden som styr informationsutbytet, särskilt metoderna för identifiering av gärningsmän, den gemensamma synen på brottskategorierna och påföljds- och åtgärdskategorierna samt förklara problematiska nationella brott och påföljder och åtgärder samt säkerställa nödvändig samordning för utvecklingen och handhavandet av Ecris.

(17)

För att påskynda utvecklingen av Ecris bör kommissionen vidta en rad tekniska åtgärder för att bistå medlemsstaterna vid förberedandet av den tekniska infrastruktur som krävs för att koppla samman deras datoriserade kriminalregister. Kommissionen kan tillhandahålla medlemsstaterna en genomförandehänvisningsprogramvara, dvs. en lämplig programvara för denna sammankoppling; medlemsstaterna kan välja att använda denna i stället för sin egen anslutningsprogramvara för att genomföra en gemensam uppsättning protokoll som möjliggör utbyte av uppgifter mellan nationella datoriserade kriminalregister.

(18)

Rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (5) bör tillämpas vid det datoriserade utbytet av uppgifter ur medlemsstaternas kriminalregister, vilket skulle ge en tillräcklig uppgiftsskyddsnivå vid utbyte av information mellan medlemsstaterna och göra det möjligt för medlemsstaterna att kräva högre standarder på skydd av nationell databehandling.

(19)

Eftersom målet för detta beslut, nämligen att utveckla ett system för datoriserat utbyte av uppgifter om fällande domar mellan medlemsstaterna, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av behovet av en samordnad insats på EU-nivå, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan rådet vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, till vilken det hänvisas i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i artikel 5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(20)

Detta beslut står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen och återspeglas i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom detta beslut inrättas det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris).

Genom detta beslut fastställs också komponenterna i ett standardiserat format för elektroniskt utbyte mellan medlemsstaterna av uppgifter ur kriminalregister, särskilt uppgifter om det brott som föranlett en fällande dom och upplysningar om domens innehåll, samt andra allmänna och tekniska aspekter på genomförandet som hör samman med arbetet med att organisera och underlätta informationsutbytet.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut ska definitionerna i rambeslut 2009/315/RIF gälla.

Artikel 3

Det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris)

1.   Ecris är ett decentraliserat informationstekniskt system som bygger på datoriserade kriminalregister i varje medlemsstat. Det består av följande delar:

a)

En anslutningsprogramvara som utformats i enlighet med en gemensam uppsättning protokoll som medger utbyte av uppgifter mellan medlemsstaternas datoriserade kriminalregister.

b)

En gemensam kommunikationsinfrastruktur med ett krypterat nät.

2.   Detta beslut syftar inte till att inrätta något centraliserat datoriserat kriminalregister. Uppgifter i kriminalregister får endast lagras i databaser som drivs av medlemsstaterna.

3.   Medlemsstaternas centralmyndigheter enligt artikel 3 i rambeslut 2009/315/RIF ska inte ha direkt elektronisk tillgång till andra medlemsstaters datoriserade kriminalregister. Medlemsstaterna ska gemensamt och med stöd av kommissionen fastställa bästa tillgängliga teknik för att garantera konfidentialitet och integritet för de uppgifter i kriminalregister som översänds till andra medlemsstater.

4.   Den berörda medlemsstaten ska ansvara för anslutningsprogramvaran och de databaser som lagrar, sänder och tar emot uppgifter ur kriminalregister.

5.   Den gemensamma kommunikationsinfrastrukturen ska vara kommunikationsnätet s-Testa. Alla vidareutvecklingar av detta och alla andra säkra nät ska garantera att den gemensamma kommunikationsinfrastrukturen uppfyller de villkor som fastställs i punkt 6.

6.   Kommissionen ska ansvara för den gemensamma kommunikationsinfrastrukturen som ska uppfylla säkerhetskraven och fullt ut motsvara det som krävs av Ecris.

7.   För att garantera att Ecris fungerar på ett effektivt sätt ska kommissionen ge allmänt stöd och tekniskt bistånd, inbegripet den insamling och sammanställning av statistik som avses i artikel 6.2 b i och i genomförandehänvisningsprogramvaran.

8.   Trots möjligheten att använda Europeiska unionens finansieringsprogram i enlighet med tillämpliga bestämmelser, ska varje medlemsstat bära sina egna kostnader för genomförande, förvaltning, användning och underhåll av sitt datoriserade kriminalregister och den anslutningsprogramvara som avses i punkt 1.

Kommissionen ska bära kostnaderna för genomförande, förvaltning, användning, underhåll och framtida utveckling av den gemensamma kommunikationsinfrastrukturen för Ecris samt genomförande och framtida utveckling av genomförandehänvisningsprogramvaran.

Artikel 4

Format för överföringen av uppgifter

1.   När medlemsstaterna i enlighet med artikel 4.2 och 4.3 och artikel 7 i rambeslut 2009/315/RIF översänder uppgifter om ett brotts beteckning eller rättsliga klassificering och om tillämplig lagbestämmelse, ska de hänvisa till motsvarande kod för varje brott om vilket uppgifter ska överföras i enlighet med tabellen över brott i bilaga A. I undantagsfall, om ett visst brott inte motsvarar någon specifik underkategori, ska koden ”öppen kategori” i den relevanta eller mest närliggande brottskategorin användas, eller, om det inte finns någon närliggande kategori, ska koden ”andra brott” användas.

Medlemsstaterna kan också ge information om graden av fullbordande av och deltagande i brottet och, i tillämpliga fall, förekomsten av fullständig eller partiell befrielse från straffansvar eller av återfall i brottslighet.

2.   När medlemsstaterna i enlighet med artikel 4.2 och 4.3 och artikel 7 i rambeslut 2009/315/RIF översänder uppgifter om domens innehåll, särskilt domslutet och eventuella kompletterande påföljder, säkerhetsåtgärder och efterföljande beslut som påverkar verkställigheten av domen, ska de hänvisa till motsvarande kod för varje påföljd och åtgärd om vilken uppgifter ska överföras i enlighet med tabellen över påföljder och åtgärder i bilaga B. I undantagsfall, om en viss påföljd eller åtgärd inte motsvarar någon specifik underkategori, ska koden ”öppen kategori” i den relevanta eller mest närliggande påföljds- eller åtgärdskategorin användas, eller, och om det inte finns någon närliggande kategori, ska koden ”andra påföljder och åtgärder” användas.

Medlemsstaterna ska i tillämpliga fall även tillhandahålla tillgängliga uppgifter om typen av och/eller villkoren för verkställighet av den påföljd eller åtgärd som utdömts i enlighet med parametrarna i bilaga B. Parametern ”annan dom än brottmålsdom” ska anges endast i sådana fall där uppgifter om en sådan dom tillhandahålls frivilligt av den medlemsstat i vilken den berörda personen är medborgare, som svar på en mottagen framställan om uppgifter om en fällande dom.

Artikel 5

Uppgifter om nationella brott och påföljder och åtgärder

1.   Medlemsstaterna ska lämna följande uppgifter till rådets generalsekretariat inför utarbetandet av en sådan icke bindande handbok för tillämpare som avses i artikel 6.2 a:

a)

En förteckning över nationella brott inom var och en av de kategorier som anges i tabellen över brott i bilaga A. Denna förteckning ska inkludera brottets beteckning eller rättsliga klassificering samt en hänvisning till tillämplig lagbestämmelse. Den får även omfatta en kort beskrivning av brottsrekvisiten.

b)

En förteckning över typer av domar, eventuella kompletterande påföljder, säkerhetsåtgärder och efterföljande beslut som ändrar verkställigheten av domen enligt nationell lagstiftning, för var och en av de kategorier som det hänvisas till i tabellen över påföljder och åtgärder i bilaga B. Den kan även innehålla en kort beskrivning av den specifika påföljden eller åtgärden.

2.   De förteckningar och beskrivningar som avses i punkt 1 ska uppdateras regelbundet av medlemsstaterna. De uppdaterade uppgifterna ska översändas till rådets generalsekretariat.

3.   Rådets generalsekretariat ska underrätta medlemsstaterna och kommissionen om de uppgifter som tagits emot enligt denna artikel.

Artikel 6

Genomförandeåtgärder

1.   Rådet ska efter att ha hört Europaparlamentet vid behov anta nödvändiga ändringar av bilagorna A och B med kvalificerad majoritet.

2.   Företrädarna för de behöriga enheterna inom medlemsstaternas förvaltningar och kommissionen ska informera och samråda med varandra inom rådet i syfte att

a)

utarbeta en icke bindande handbok för tillämpare som beskriver förfarandet för utbyte av uppgifter via Ecris och som särskilt behandlar metoderna för identifiering av gärningsmän och redogör för den gemensamma synen på brottskategorierna och påföljds- och åtgärdskategorierna i bilagorna A och B,

b)

samordna sina åtgärder för utvecklingen och driften av Ecris, särskilt avseende

i)

fastställande av system och förfaranden för loggning som ger möjlighet att övervaka hur Ecris och fastställandet av icke personrelaterad statistik över utbytet av uppgifter ur kriminalregister via Ecris fungerar,

ii)

antagande av tekniska specifikationer för utbytet, inklusive säkerhetskrav, särskilt den gemensamma uppsättningen protokoll,

iii)

fastställande av förfaranden för att bekräfta att den nationella programvaran överensstämmer med de tekniska specifikationerna.

Artikel 7

Rapport

Kommissionens avdelningar ska regelbundet offentliggöra en rapport om utbytet via Ecris av uppgifter ur kriminalregister, vilken särskilt baseras på sådan statistik som avses i artikel 6.2 b i. Denna rapport ska offentliggöras för första gången ett år efter överlämnandet av den rapport som avses i artikel 13.3 i rambeslut 2009/315/RIF.

Artikel 8

Genomförande och tidsfrister

1.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att följa detta rambeslut senast den 7 april 2012.

2.   Medlemsstaterna ska använda sig av det format som anges i artikel 4 och respektera de metoder för att organisera och underlätta utbytet av uppgifter som fastställs i detta beslut från det datum som ska underrättas i enlighet med artikel 11.6 i rambeslut 2009/315/RIF.

Artikel 9

Verkan

Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Luxemburg den 6 april 2009.

På rådets vägnar

J. POSPÍŠIL

Ordförande


(1)  Se sidan 23 i detta nummer av EUT.

(2)  Yttrandet avgivet den 9 oktober 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EUT C 53, 3.3.2005, s. 1.

(4)  EUT C 198, 12.8.2005, s. 1.

(5)  EUT L 350, 30.12.2008, s. 60.


BILAGA A

Gemensam tabell över brottskategorier som det hänvisas till i artikel 4

Parametrar

Grad av fullbordan:

Fullbordat brott

C

Försök eller förberedelse

A

Ingen uppgift lämnad

Ø

Grad av medverkan:

Gärningsman

M

Medhjälpare eller anstiftare/organisatör, konspiratör

H

Ingen uppgift lämnad

Ø

Befrielse från straffrättsligt ansvar:

Mental sjukdom eller nedsatt tillräknelighet

S

Återfall i brott

R


Kod

Kategorier och underkategorier av påföljder

0100 00

öppen kategori

Brott som omfattas av den internationella brottmålsdomstolens behörighet

0101 00

Folkmord

0102 00

Brott mot mänskligheten

0103 00

Krigsförbrytelser

0200 00

öppen kategori

Deltagande i en kriminell organisation

0201 00

Ledning av en kriminell organisation

0202 00

Medvetet deltagande i en kriminell organisations brottsliga verksamhet

0203 00

Medvetet deltagande i en kriminell organisations icke-brottsliga verksamhet

0300 00

öppen kategori

Terrorism

0301 00

Ledning av en terroristgrupp

0302 00

Medvetet deltagande i en terroristgrupps verksamhet

0303 00

Finansiering av terrorism

0304 00

Offentlig uppmaning till terroristbrott

0305 00

Rekrytering eller utbildning för terroristsyften

0400 00

öppen kategori

Människohandel

0401 00

Människohandel i syfte att utnyttja arbetskraft eller tjänster

0402 00

Människohandel för prostitutionsändamål eller andra former av sexuellt utnyttjande

0403 00

Människohandel i syfte att avlägsna organ eller mänsklig vävnad

0404 00

Människohandel för slaveri, slaveriliknande syften eller träldom

0405 00

Människohandel i syfte att utnyttja minderårigas arbetskraft eller tjänster

0406 00

Människohandel i syfte att utnyttja minderåriga för prostitution eller utsätta dem för andra former av sexuellt utnyttjande

0407 00

Människohandel i syfte att avlägsna organ eller mänsklig vävnad på minderåriga

0408 00

Människohandel i syfte att utnyttja minderåriga för slaveri, slaveriliknande syften eller träldom

0500 00

öppen kategori

Olaglig vapenhandel (1) och andra brott avseende vapen, eldvapen, delar och komponenter till sådana samt ammunition och sprängmedel

0501 00

Olaglig tillverkning av vapen, eldvapen, delar och komponenter till sådana, ammunition och sprängmedel

0502 00

Olaglig tillverkning av vapen, eldvapen, delar och komponenter till sådana, ammunition och sprängmedel på nationell nivå (2)

0503 00

Olaglig export eller import av vapen, eldvapen, delar och komponenter till sådana, ammunition och sprängmedel

0504 00

Otillåtet innehav eller otillåten användning av vapen, eldvapen, delar och komponenter till sådana, ammunition och sprängmedel

0600 00

öppen kategori

Miljöbrott

0601 00

Gärningar varigenom skyddade djur och växter dödas eller skadas

0602 00

Olagliga utsläpp av förorenande ämnen eller joniserande strålning i luft, mark eller vatten

0603 00

Brott med anknytning till avfall, inklusive farligt avfall

0604 00

Brott med anknytning till olaglig handel (1) med skyddade djur och växter, eller delar av sådana djur eller växter

0605 00

Oavsiktliga överträdelser av miljölagstiftningen

0700 00

öppen kategori

Brott med anknytning till narkotika eller prekursorer, samt annan folkhälsorelaterad brottslighet

0701 00

Brott med anknytning till olaglig handel (3) med narkotika, psykotropa ämnen och prekursorer som inte enbart är avsedda för eget bruk

0702 00

Olagligt bruk av narkotika samt förvärv, innehav eller framställning av narkotika enbart för eget bruk

0703 00

Medhjälp eller anstiftan till olaglig användning av narkotika eller psykotropa ämnen

0704 00

Framställning eller tillverkning av narkotika som inte enbart är avsedd för eget bruk

0800 00

öppen kategori

Brott mot person

0801 00

Mord/dråp

0802 00

Mord/dråp med försvårande inslag (4)

0803 00

Vållande till annans död

0804 00

Uppsåtligt dödande av nyfödd, förövat av barnets moder

0805 00

Olaglig abort

0806 00

Olaglig dödshjälp

0807 00

Brott med anknytning till självmord

0808 00

Misshandel med dödlig utgång

0809 00

Uppsåtligt vållande till allvarlig kroppsskada, vanställdhet eller bestående invaliditet

0810 00

Oavsiktligt vållande till allvarlig kroppsskada, vanställdhet eller bestående invaliditet

0811 00

Uppsåtligt vållande till mindre kroppsskada

0812 00

Oavsiktligt vållande till mindre kroppsskada

0813 00

Utsättande av annan för livsfara eller allvarlig kroppsskada

0814 00

Tortyr

0815 00

Underlåtenhet att hjälpa eller bistå

0816 00

Brott med anknytning till avlägsnande av organ eller vävnad utan tillstånd eller samtycke

0817 00

Brott med anknytning till olaglig handel (3) med mänskliga organ eller mänsklig vävnad

0818 00

Våld eller hot inom familjen

0900 00

öppen kategori

Brott mot personlig frihet, värdighet och andra skyddade intressen (exempelvis rasism och främlingsfientlighet)

0901 00

Människorov, människorov med krav på lösen, olaga frihetsberövande

0902 00

Myndigheters olagliga gripande eller frihetsberövande

0903 00

Tagande av gisslan

0904 00

Olagligt beslagtagande av ett flygplan eller ett fartyg

0905 00

Förolämpning, förtal, missaktning

0906 00

Olaga hot

0907 00

Olaga tvång, påtryckning, stalkning, ofredande eller angrepp av psykologisk eller känslomässig natur

0908 00

Utpressning

0909 00

Grov utpressning

0910 00

Olaga intrång i privat egendom

0911 00

Kränkande av privatlivet, utöver olaga intrång i privat egendom

0912 00

Brott mot bestämmelser om skydd av personuppgifter

0913 00

Dataintrång eller olaglig avlyssning

0914 00

Diskriminering på grund av kön, ras, sexuell läggning, religion eller etnisk tillhörighet

0915 00

Offentlig uppmaning till rasdiskriminering

0916 00

Offentlig uppmaning till rashat

0917 00

Utpressning

1000 00

öppen kategori

Sexualbrott

1001 00

Våldtäkt

1002 00

Grov våldtäkt (5), utöver våldtäkt på minderårig

1003 00

Sexuellt tvång

1004 00

Koppleri

1005 00

Blottande

1006 00

Sexuellt ofredande

1007 00

Erbjudande av sexuella tjänster mot betalning

1008 00

Sexuellt utnyttjande av barn

1009 00

Brott med anknytning till barnpornografi eller skildring av minderåriga i pornografiska bilder

1010 00

Våldtäkt på minderårig

1011 00

Sexuellt ofredande av minderårig

1100 00

öppen kategori

Brott mot familjelagstiftningen

1101 00

Otillåtna sexuella förbindelser mellan nära familjemedlemmar

1102 00

Månggifte

1103 00

Underlåtenhet att uppfylla underhållsskyldighet

1104 00

Försummande eller övergivande av en minderårig eller en funktionshindrad person

1105 00

Underlåtenhet att följa ett föreläggande om att överlämna en minderårig eller undanhållande av en minderårig

1200 00

öppen kategori

Brott som riktar sig mot staten, den allmänna ordningen, rättssystemet eller offentliga tjänstemän

1201 00

Spioneri

1202 00

Högförräderi

1203 00

Brott med anknytning till val och folkomröstningar

1204 00

Attentat mot statsöverhuvudets liv eller hälsa

1205 00

Förolämpningar mot staten, nationen eller statssymboler

1206 00

Förolämpning av eller motstånd mot tjänsteman

1207 00

Utpressning av eller olaga tvång eller påtryckning mot tjänsteman

1208 00

Våld eller hot mot tjänsteman

1209 00

Brott mot allmän ordning och frid

1210 00

Våld under sportevenemang

1211 00

Stöld av offentliga eller administrativa dokument

1212 00

Förhindrande eller störande av rättvisans gång, falsk tillvitelse i samband med straffrättsligt eller rättsligt förfarande, mened

1213 00

Föregivande av allmän ställning

1214 00

Rymning från laga frihetsberövande

1300 00

öppen kategori

Brott mot allmän egendom eller allmänna intressen

1301 00

Bedrägeri i syfte att tillskansa sig offentliga bidrag, socialförsäkring eller familjeförmåner

1302 00

Bedrägeri i syfte att tillskansa sig EU-bidrag

1303 00

Brott med anknytning till olaglig spelverksamhet

1304 00

Obstruktion av offentliga upphandlingsförfaranden

1305 00

Mutbrott och bestickning avseende offentlig tjänsteman, person som innehar offentligt ämbete eller offentliga myndigheter

1306 00

Förskingring eller annat undanhållande av egendom av offentlig tjänsteman

1307 00

Missbruk av offentlig tjänstemans tjänsteställning

1400 00

öppen kategori

Skatte- och tullbrott

1401 00

Skattebrott

1402 00

Tullbrott

1500 00

öppen kategori

Brott med anknytning till ekonomi och handel

1501 00

Konkurs eller oberättigad insolvens

1502 00

Brott mot bokföringsbestämmelser, förskingring, undanhållande av tillgångar eller olaglig ökning av ett bolags skulder

1503 00

Konkurrensbrott

1504 00

Tvätt av vinning av brott

1505 00

Mutbrott och bestickning i den privata sektorn

1506 00

Avslöjande av hemligheter eller brott mot sekretessplikten

1507 00

”Insider-handel”

1600 00

öppen kategori

Egendomsbrott eller vållande av materiell skada

1601 00

Självtäkt

1602 00

Stöld eller avledande av energi

1603 00

Bedrägeri, inklusive svindleri

1604 00

Häleri

1605 00

Olaglig handel (6) med kulturföremål, inklusive antikviteter och konstverk

1606 00

Uppsåtligt skadande eller förstörelse av egendom

1607 00

Ouppsåtligt skadande eller förstörelse av egendom

1608 00

Sabotage

1609 00

Brott mot industriell eller immateriell äganderätt

1610 00

Mordbrand

1611 00

Mordbrand som leder till persons död eller till personskador

1612 00

Uppsåtligt anläggande av skogsbrand

1700 00

öppen kategori

Stöldbrott

1701 00

Stöld

1702 00

Stöld efter olaga intrång i egendom

1703 00

Stöld med våld eller vapen eller med hot om våld eller vapen mot person

1704 00

Former av grov stöld utan våld eller vapen eller utan hot om våld eller vapen, riktade mot personer

1800 00

öppen kategori

Brott mot informationssystem och andra datorrelaterade brott

1801 00

Olagligt intrång i informationssystem

1802 00

Olaglig systemstörning

1803 00

Olaglig datastörning

1804 00

Tillverkning, innehav eller spridning av eller handel med datorutrustning eller data som gör det möjligt att begå datorrelaterade brott

1900 00

öppen kategori

Förfalskning av betalningsmedel

1901 00

Förfalskning av valuta, inklusive euron

1902 00

Förfalskning av andra betalningsmedel än pengar

1903 00

Förfalskning av offentliga värdebevis

1904 00

Sättande i omlopp/användning av förfalskad valuta, andra betalningsmedel än pengar eller offentliga värdebevis

1905 00

Innehav av en anordning för förfalskning av valuta eller offentliga värdebevis

2000 00

öppen kategori

Förfalskning av dokument

2001 00

Förfalskning av ett offentligt eller administrativt dokument av en privatperson

2002 00

Förfalskning av ett dokument av en offentlig tjänsteman eller en myndighet

2003 00

Tillhandahållande eller förvärvande av ett förfalskat offentligt eller administrativt dokument; tillhandahållande eller förvärvande av ett dokument av en offentlig tjänsteman eller en myndighet

2004 00

Användning av förfalskade offentliga eller administrativa dokument

2005 00

Innehav av en anordning för förfalskning av offentliga eller administrativa dokument

2006 00

Förfalskning av privata dokument av en privatperson

2100 00

öppen kategori

Trafikbrott

2101 00

Vårdslöshet i trafik

2102 00

Körning under påverkan av alkohol eller narkotika

2103 00

Olovlig körning

2104 00

Smitning

2105 00

Undvikande av vägkontroll

2106 00

Brott med anknytning till vägtransport

2200 00

öppen kategori

Brott mot arbetslagstiftningen

2201 00

Olaglig anställning

2202 00

Brott med anknytning till löneutbetalningar, inklusive socialförsäkringsbidrag

2203 00

Brott med anknytning till arbetsvillkor samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

2204 00

Brott rörande tillgången till eller utövandet av en förvärvsverksamhet

2205 00

Brott rörande arbets- och vilotid

2300 00

öppen kategori

Brott mot invandringslagstiftningen

2301 00

Olaglig inresa eller vistelse

2302 00

Underlättande av olaglig inresa eller vistelse

2400 00

öppen kategori

Åsidosättande av militära skyldigheter

2500 00

öppen kategori

Brott med anknytning till hormonpreparat och andra tillväxtsubstanser

2501 00

Olaglig import, export eller leverans av hormonpreparat och andra tillväxtsubstanser

2600 00

öppen kategori

Brott med anknytning till olaglig handel med nukleära eller andra farliga radioaktiva ämnen

2601 00

Olaglig import, export eller leverans eller olagligt förvärv av nukleära eller radioaktiva ämnen

2700 00

öppen kategori

Andra brott

2701 00

Andra avsiktliga brott

2702 00

Andra oaktsamhetsbrott


(1)  Med handel avses import, export, förvärv, försäljning, leverans, förflyttning eller överföring, om inte annat anges i denna kategori.

(2)  I begreppet handel ingår i denna underkategori förvärv, försäljning, leverans, förflyttning eller överföring.

(3)  I begreppet handel ingår i denna underkategori import, export, förvärv, försäljning, leverans, förflyttning eller överföring.

(4)  Till exempel särskilt svåra omständigheter.

(5)  Till exempel våldtäkt med inslag av särskild grymhet

(6)  I begreppet handel ingår import, export, förvärv, försäljning, leverans, förflyttning eller överföring.


BILAGA B

Gemensam tabell över påföljds- och åtgärdskategorier som det hänvisas till i artikel 4

Kod

Kategorier och underkategorier av påföljder och åtgärder

1000

öppen kategori

Frihetsberövande

1001

Fängelse

1002

Livstids fängelse

2000

öppen kategori

Inskränkningar i den personliga friheten

2001

Förbud mot att besöka vissa platser

2002

Förbud mot att resa utomlands

2003

Förbud mot att vistas på vissa platser

2004

Förbud mot att delta i massevenemang

2005

Förbud mot att ta någon som helst kontakt med vissa personer

2006

Elektronisk övervakning (1)

2007

Skyldighet att vid bestämda tidpunkter inställa sig hos en angiven myndighet

2008

Skyldighet att stanna/bosätta sig på en viss plats

2009

Skyldighet att befinna sig på bosättningsorten vid en viss tidpunkt

2010

Skyldighet att rätta sig efter de prövotidsåtgärder som domstolen fastställt, inbegripet skyldigheten att förbli under tillsyn

3000

öppen kategori

Förlust av en viss rättighet eller ställning

3001

Förlust av rätten att utöva en viss funktion

3002

Förlust/tillfälligt upphävande av rätten att inneha eller bli utsedd till ett offentligt ämbete

3003

Förlust/tillfälligt upphävande av rösträtten eller rätten att kandidera i val

3004

Uteslutning från deltagande i offentliga upphandlingar

3005

Förlust av rätten till offentliga bidrag

3006

Permanent återkallelse av körkort (2)

3007

Återkallelse av körkort

3008

Förbud mot att framföra vissa fordon

3009

Förlust/upphävande av föräldraansvar

3010

Förlust/upphävande av rätten att vara sakkunnig i rättegångar/vittna under ed/fungera som jurymedlem

3011

Förlust/upphävande av vårdnadsrätten (3)

3012

Förlust/upphävande av rätten till dekoration eller titel

3013

Förbud mot att utöva yrkesverksamhet, näringsverksamhet eller social verksamhet

3014

Förbud mot att arbeta med eller utöva annan verksamhet som involverar minderåriga

3015

Skyldighet att stänga en affärsverksamhet

3016

Förbud mot att inneha eller bära vapen

3017

Återkallande av en jakt-/fiskelicens

3018

Förbud mot att använda checkar eller betal-/kreditkort

3019

Förbud mot att hålla djur

3020

Förbud mot att äga eller använda vissa föremål, utöver vapen

3021

Förbud mot att spela vissa spel/utöva vissa sporter

4000

öppen kategori

Inreseförbud eller utvisning

4001

Förbud mot att resa in på landets territorium

4002

Utvisning från landets territorium

5000

öppen kategori

Personliga förpliktelser

5001

Skyldighet att genomgå läkarbehandling eller annan terapiform

5002

Skyldighet att delta i ett socialpedagogiskt program

5003

Skyldighet att underkasta sig familjens vård/kontroll

5004

Utbildningsåtgärder

5005

Villkorlig dom med social och rättslig uppföljning

5006

Utbildnings-/arbetsplikt

5007

Skyldighet att förse rättsliga myndigheter med viss information

5008

Skyldighet att offentliggöra domen

5009

Skyldighet att ersätta den skada som vållats genom brottet

6000

öppen kategori

Påföljder som berör personlig egendom

6001

Beslagtagande

6002

Rivning

6003

Restaurering

7000

öppen kategori

Inskrivning vid institution

7001

Inskrivning vid en psykiatrisk institution

7002

Inskrivning vid behandlingshem för missbrukare

7003

Inskrivning vid utbildningsinstitution

8000

öppen kategori

Ekonomiska påföljder

8001

Böter

8002

Dagsböter (4)

8003

Böter till förmån för en särskild mottagare (5)

9000

öppen kategori

Arbete som påföljd

9001

Samhällstjänst eller samhällsarbete

9002

Samhällstjänst eller samhällsarbete åtföljt av restriktiva åtgärder

10000

öppen kategori

Militära påföljder

10001

Degradering (6)

10002

Avsked

10003

Militärfängelse

11000

öppen kategori

Befrielse från påföljd/uppskjutande av påföljd/varning

12000

öppen kategori

Andra påföljder och åtgärder


Parametrar (specificeras i förekommande fall)

ø

Påföljd

m

Åtgärd

a

Uppskjuten påföljd eller åtgärd

b

Delvis uppskjuten påföljd eller åtgärd

c

Uppskjuten påföljd eller åtgärd i samband med villkorlig frigivning eller skyddstillsyn

d

Delvis uppskjuten påföljd eller åtgärd i samband med villkorlig frigivning eller skyddstillsyn

e

Omvandling av påföljd eller åtgärd

f

Alternativ påföljd eller åtgärd som utdömts som huvudpåföljd

g

Alternativ påföljd eller åtgärd för det fall att huvudpåföljden inte fullgörs

h

Återkallande av uppskjuten påföljd eller åtgärd

i

Senare fastställande av en samlad påföljd

j

Avbrott i verkställigheten eller uppskjutande av påföljden eller åtgärden (7)

k

Påföljdseftergift

l

Eftergift av en uppskjuten påföljd

n

Formell bekräftelse på att påföljden har fullgjorts

o

Nåd

p

Amnesti

q

Villkorlig frigivning (frigivning på fastställda villkor av en person som ännu inte har avtjänat hela sitt straff)

r

Rehabilitering (med eller utan avlägsnande av uppgifter om dom i kriminalregister)

s

Särskild påföljd eller åtgärd för minderåriga

t

Annan dom än brottmålsdom (8)


(1)  Fast eller rörlig.

(2)  Ett nytt ansökningsförfarande krävs för att den berörda personen ska kunna erhålla ett nytt körkort.

(3)  Vårdnadshavare för en person som är omyndigförklarad eller för en minderårig.

(4)  Böter uttryckt i dagsenheter.

(5)  Exempelvis till förmån för en institution, en förening, en stiftelse eller ett brottsoffer.

(6)  Förlust av militär tjänstegrad.

(7)  Leder inte till upphävd påföljd.

(8)  Denna parameter får anges endast om denna uppgift lämnas som svar på en framställan från den medlemsstat i vilken den berörda personen är medborgare.


Top