Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1341

Rådets förordning (EG) nr 1341/2008 av den 18 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden i fråga om vissa inkomstgenererande projekt

OJ L 348, 24.12.2008, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 187 - 187

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; upphävd genom 32013R1303

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1341/oj

24.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 348/19


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1341/2008

av den 18 december 2008

om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden i fråga om vissa inkomstgenererande projekt

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 161 tredje stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets samtycke (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

efter att ha hört Regionkommittén, och

av följande skäl:

(1)

Den rättsliga ramen för programperioden 2007–2013 har utformats och förhandlats fram med syfte att ytterligare förenkla programplaneringen och förvaltningen av fonderna, effektivisera stödet från fonderna och öka subsidiariteten vid genomförandet.

(2)

En mer noggrann och krävande metod som bygger på en beräkning av högsta bidragsberättigande utgift har införts för inkomstgenererande projekt som omfattas av artikel 55 i förordning (EG) nr 1083/2006 (3).

(3)

Flera svårigheter har visat sig i samband med tillämpningen av bestämmelserna i artikel 55, bl.a. leder den till en oproportionerligt stor arbetsbörda, framför allt när det gäller insatser som samfinansieras av Europeiska socialfonden och små insatser som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) eller Sammanhållningsfonden.

(4)

Svårigheterna kan leda till negativa konsekvenser i fråga om förvaltningen av insatserna, särskilt när det gäller projekt på områden som prioriteras av gemenskapen, t.ex. miljö, social integration, forskning, innovation och energi, samt i fråga om arbetsbördan. Artikel 55 bör därför förenklas.

(5)

Förenklingen bör gälla för alla projekt som får stöd från strukturfonderna eller Sammanhållningsfonden under programperioden 2007–2013. Tillämpningen bör därför vara retroaktiv.

(6)

Förordning (EG) nr 1083/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 55.5 i förordning (EG) nr 1083/2006 ska ersättas med följande:

”5.   Punkterna 1–4 i denna artikel gäller endast insatser som samfinansieras av ERUF eller Sammanhållningsfonden och vars totala kostnad överstiger 1 miljon euro.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 augusti 2006 för alla insatser som får stöd från strukturfonderna eller Sammanhållningsfonden under programperioden 2007–2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2008.

På rådets vägnar

M. BARNIER

Ordförande


(1)  Samtycke av den 16 december 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrande av den 27 oktober 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.


Top