EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1052

Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1052/2008 av den 22 oktober 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2008/10)

OJ L 282, 25.10.2008, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 005 P. 78 - 80

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2021; upphävd genom 32021R0378

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1052/oj

25.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 282/14


EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EG) nr 1052/2008

av den 22 oktober 2008

om ändring av förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) om tillämpningen av minimireserver (kassakrav)

(ECB/2008/10)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), särskilt artikel 19.1,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver (1),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2532/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (2), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 19.1 i ECBS-stadgan får ECB-rådet fastställa regler för att beräkna och fastställa de minimireserver som krävs.

(2)

Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 2531/98 kan ECB på icke-diskriminerande grunder undanta institut från kraven på minimireserver enligt kriterier som fastställs av ECB.

(3)

ECB anser det nödvändigt att strama upp kriterierna för att medge undantag från kassakraven och samtidigt lägga till ett nytt kriterium avseende möjligheten att medge undantag för institut som omfattas av åtgärder vidtagna av gemenskapen eller en medlemsstat som resulterar i en frysning av tillgångar eller inskränker användningen av ett instituts tillgångar eller som på något annat sätt omfattas av ett beslut av ECB-rådet om att utesluta eller stänga av deras tillgång till öppna marknadstransaktioner eller till Eurosystemets stående faciliteter.

(4)

Mot bakgrund av tidigare erfarenheter är det också nödvändigt att ändra Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) (3) för att förbättra definitionen av de komponenter som utgör kassakravsbasen mot vilken minimireserverna beräknas samt bestämmelserna för att medge ett undantag från kraven på separat rapportering för institut som innehar kassakravsmedel genom en mellanhand.

(5)

Förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) bör också innehålla allmänna bestämmelser avseende övergångsvisa uppfyllandeperioder för institut som kommer att omfattas ECB:s kassakrav på grund av att den medlemsstat där de är belägna inför euron.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2.2 och 2.3 ska ersättas med följande:

”2.   Ett institut ska, utan krav på föregående ansökan, undantas från kassakrav från och med början av den uppfyllandeperiod inom vilken dess auktorisation återkallas eller institutet avstår från den, eller inom vilken en rättslig myndighet eller annan behörig myndighet i en deltagande medlemsstat beslutar att inleda ett likvidationsförfarande beträffande institutet.

ECB får, med beaktande av principen om likabehandling, medge undantag från kassakraven för följande institut:

a)

Institut som är föremål för rekonstruktion.

b)

Institut vars tillgångar har frusits och/eller som är föremål för andra åtgärder vidtagna av gemenskapen eller en medlemsstat med stöd av artikel 60.2 i fördraget som begränsar möjligheten att förfoga över tillgångarna eller ett beslut av ECB-rådet om att utesluta eller stänga av deras tillgång till öppna marknadstransaktioner eller till Eurosystemets stående faciliteter.

c)

Institut för vilka gäller att syftet med ECB:s kassakravssystem inte skulle uppnås genom att dessa institut ålades kassakrav. Vid beslut om sådana undantag ska ECB beakta ett eller flera av nedanstående kriterier:

i)

Institutet har endast tillstånd att bedriva verksamhet med särskilt ändamål.

ii)

Institutet får inte utöva aktiv bankverksamhet i konkurrens med andra kreditinstitut.

iii)

Institutet är enligt lag skyldigt att ha all sin inlåning öronmärkt för syften som avser regionalt och/eller internationellt utvecklingsbistånd.

3.   ECB ska offentliggöra en förteckning över de institut som omfattas av kassakrav. ECB ska också offentliggöra en förteckning över de institut som beviljats undantag från kassakraven av andra skäl än att de är föremål för

a)

rekonstruktion,

b)

frysning av sina tillgångar och/eller andra åtgärder vidtagna av gemenskapen eller en medlemsstat med stöd av artikel 60.2 i fördraget som begränsar möjligheten att förfoga över institutets tillgångar eller ett beslut av ECB-rådet om att utesluta eller stänga av ett instituts tillgång till öppna marknadstransaktioner eller till Eurosystemets stående faciliteter.

Instituten får utgå från dessa förteckningar när de avgör huruvida deras skulder är gentemot ett institut som själv omfattas av kassakrav. Förteckningarna ska inte vara avgörande för huruvida institut omfattas av kassakrav enligt artikel 2.”

2.

Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

”2.   Följande skulder ska inte ingå i kassakravsbasen:

a)

Skulder gentemot varje annat institut som inte är upptaget på förteckningen enligt artikel 2.3 över institut som är undantagna från ECB:s kassakravssystem.

b)

Skulder gentemot ECB eller gentemot en deltagande nationell centralbank.

För att sådana skulder ska kunna avräknas från kassakravsbasen ska institutet vid tillämpningen av denna bestämmelse lämna uppgifter till den berörda deltagande nationella centralbanken som styrker det faktiska beloppet av dess skulder gentemot andra institut som inte är upptagna på förteckningen över institut undantagna från ECB:s kassakravssystem och det faktiska beloppet av dess skulder gentemot ECB eller gentemot en deltagande NCB. Om institutet inte kan lämna sådana uppgifter om skuldförbindelser som emitterats med en ursprunglig löptid på högst två år, får det göra ett schablonavdrag från kassakravsbasen i förhållande till beloppet av dess utelöpande skuldförbindelser som emitterats med en ursprunglig löptid på högst två år. Beloppen av sådana schablonavdrag ska offentliggöras av ECB på samma sätt som de förteckningar som avses i artikel 2.3.”

3.

Artikel 4.1 ska ersättas med följande:

”1.   En kassakravsprocent på 0 % ska tillämpas på följande kategorier av skulder (enligt den definition som gäller för ECB:s datainsamling för monetär och finansiell statistik i förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13)):

a)

Inlåning med en överenskommen löptid på mer än två år.

b)

Inlåning med en uppsägningstid på mer än två år.

c)

Repoavtal.

d)

Skuldförbindelser som emitterats med en ursprunglig löptid på mer än två år.”

4.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Konsoliderade kassakravsmedel

Institut som har fått tillstånd att rapportera statistiska uppgifter om sin konsoliderade kassakravsbas som grupp (enligt definitionen i ECB:s ramverk för rapportering av monetär och finansiell statistik enligt förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13)) ska, med tillämpning av vad som sägs i artikel 10, hålla sina kassakravsmedel via ett av gruppens institut, vilket fungerar som mellanhand endast för dessa institut. När tillstånd erhålls från ECB att rapportera statistiska uppgifter om den konsoliderade kassakravsbasen för hela gruppen, ska det institut som fungerar som mellanhand för gruppen automatiskt undantas från bestämmelserna i artikel 10.6, och endast gruppen som helhet ska ha rätt till det avdrag som avses i artikel 5.2.”

5.

Följande artikel 13a ska införas:

”Artikel 13a

Utvidgning av euroområdet

1.   ECB-rådet delegerar till ECB:s direktion att, när en medlemsstat inför euron i enlighet med fördraget, fatta beslut om nedanstående frågor, under förutsättningar att man vid behov först hör ECBS kommitté för marknadsoperationer:

a)

Datum för den övergångsvisa uppfyllandeperioden för tillämpningen av kassakrav på institut belägna i den medlemsstaten, där det första datumet är lika med den dag då euron införs i den medlemsstaten.

b)

Metoden för att beräkna kassakravsbasen för att bestämma nivån på de minimireserver som de institut som är belägna i den medlemsstat som inför euron ska hålla under den övergångsvisa uppfyllandeperioden, dock med beaktande av ECB:s ramverk för rapportering av monetär och finansiell statistik enligt förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13).

c)

Tidsfristen inom vilken beräkningen och verifieringen av minimireserverna ska utföras av de institut som är belägna i den medlemsstat som inför euron och centralbanken i denna stat avseende den övergångsvisa uppfyllandeperioden.

ECB-rådet ska offentliggöra sitt beslut senast två månader före den dag då euron införs i den medlemsstaten.

2.   Därutöver delegerar ECB-rådet till ECB:s direktion att godkänna att institut belägna i andra deltagande medlemsstater, under de uppfyllandeperioder som sammanfaller med och följer på den övergångsvisa uppfyllandeperioden, från sin kassakravsbas drar av skulder till institut belägna i den medlemsstat som inför euron även om dessa institut, vid tidpunkten för kassakravets beräknande, inte finns upptagna på förteckningen över institut som omfattas av kassakrav enligt artikel 2.3. I sådana fall får det beslut som ECB:s direktion fattar med stöd av denna punkt innehålla ytterligare anvisningar om hur sådana skulder ska dras av.

3.   Varje beslut som ECB:s direktion fattar enligt punkterna 1 och 2 ska ofördröjligen meddelas ECB-rådet och direktionen ska följa alla beslut som ECB-rådet fattar i frågan.”

Artikel 2

Slutbestämmelse

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 22 oktober 2008.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 1.

(2)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 4.

(3)  EUT L 250, 2.10.2003, s. 10.


Top