Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0981

Kommissionens förordning (EG) nr 981/2008 av den 7 oktober 2008 om ändring av förordning (EG) nr 423/2008 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 och om införandet av en gemenskapskodex för oenologiska metoder och behandlingar

OJ L 267, 8.10.2008, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; tyst upphävande genom 32009R0606

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/981/oj

8.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 267/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 981/2008

av den 7 oktober 2008

om ändring av förordning (EG) nr 423/2008 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 och om införandet av en gemenskapskodex för oenologiska metoder och behandlingar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artikel 46.1 och 46.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1493/1999 har upphävts genom rådets förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, om ändring av förordningarna (EG) nr 1493/1999, (EG) nr 1782/2003, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 3/2008 samt om upphävande av förordningarna (EEG) nr 2392/86 och (EG) nr 1493/1999 (2). Emellertid fortsätter kapitel I i avdelning V i förordning (EG) nr 1493/1999 om oenologiska metoder och behandlingar, artikel 70 och motsvarande bestämmelser i bilagorna till förordningen att gälla fram till den 31 juli 2009.

(2)

I bilaga V punkt A.2 till förordning (EG) nr 1493/1999 föreskrivs undantag från bestämmelserna om den högsta tillåtna svaveldioxidhalten för vissa kategorier av vin med en restsockerhalt på lägst 5 g/l.

(3)

I bilaga V punkt B.3 till förordning (EG) nr 1493/1999 föreskrivs undantag från den högsta tillåtna halten av flyktiga syror för vissa kategorier av vin.

(4)

I kommissionens förordning (EG) nr 423/2008 (3) fastställs vissa tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999, särskilt beträffande den högsta tillåtna totala svaveldioxidhalten och högsta tillåtna halten av flyktiga syror i vin. I artikel 23.1 i förordning 423/2008 anges att ändringar i förteckningarna över viner i bilaga V punkt A.2 till förordning (EG) nr 1493/1999 anges i bilaga XIV till förordning (EG) nr 423/2008 och i artikel 24 i samma förordning anges att de viner för vilka det föreskrivs undantag från den högsta tillåtna halten av flyktiga syror i enlighet med bilaga V punkt B.3 till förordning (EG) nr 1493/1999 anges i bilaga XVI till förordningen.

(5)

Vissa portugisiska vita kvalitetsviner fso med ursprungsbeteckningen Douro med benämningen ”colheita tardia” har en restsockerhalt på lägst 80g/l och behöver för att kunna lagras med bibehållen kvalitet ha en svaveldioxidhalt på mer än det allmänna gränsvärdet 260 mg/l, men under 400 g/ml. Det är således lämpligt att lägga till dessa viner i första stycket punkt b i förteckningen i bilaga XIV till förordning (EG) nr 423/2008.

(6)

Vissa spanska kvalitetsviner fso med ursprungsbeteckningen ”Rioja” eller ursprungsbeteckningen ”Málaga” och vissa portugisiska vita kvalitetsviner fso med ursprungsbeteckningen ”Douro”, vilka framställs med särskilda metoder och som har en alkoholhalt överstigande 13 volymprocent har vanligtvis en halt av flyktiga syror som överstiger de gränser som anges i punkt 1 i del B i bilaga V till förordning (EG) nr 1493/1999 men som dock är lägre än 25 eller 40 (beroende på det särskilda fallet) milliekvivalenter per liter. Det är således lämpligt att lägga till dessa viner i förteckningen i bilaga XVI till förordning (EG) nr 423/2008.

(7)

I förordning (EG) nr 423/2008 fastställs i artikel 44 allmänna bestämmelser om hur medlemsstaterna kan använda nya oenologiska metoder för försöksändamål. I punkt 1 c i samma artikel anges att de produkter som framställs inte får sändas utanför den medlemsstats gränser i vilken försöket har utförts, på grund av att det är svårt för aktörerna att bedöma de ekonomiska följderna av sådana försöksmetoder. Denna restriktiva bestämmelse bör inte tillämpas då det är fråga om en metod som har godkänts och offentliggjorts av Internationella vinorganisationen.

(8)

Den nya möjligheten till omsättning i hela gemenskapen av viner som har producerats med oenologiska försöksmetoder bör kontrolleras noggrant och de försöksmetoder som har använts för produktionen bör anges på det kontrollerade dokument som avses i artikel 70.1 i förordning (EG) nr 1493/1999 och i det register som avses i artikel 70.2 i samma förordning.

(9)

Förordning (EG) nr 423/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 423/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 44.1 ska första stycket ändras på följande sätt:

a)

Följande ska läggas till i led c:

”I de fall då den metod eller den oenologiska behandling som har tillåtits för försöksändamål är en oenologisk metod som har rekommenderats och offentliggjorts av Internationella vinorganisationen får de produkter som framställs saluföras i hela gemenskapen,”.

b)

Följande led ska läggas till som led e:

”e)

att de berörda metoderna eller behandlingarna anges på det kontrollerade dokument som avses i artikel 70.1 i förordning (EG) nr 1493/1999 och i det register som avses i artikel 70.2 i samma förordning.”

2.

Bilagorna XIV och XVI ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.

(2)  EUT L 148, 6.6.2008, s. 1.

(3)  EUT L 127, 15.5.2008, s. 13.


BILAGA

Bilagorna till förordning (EG) nr 423/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga XIV led b ska följande införas som den sjunde strecksatsen:

”—

vita kvalitetsviner med ursprungsbeteckningen ’Douro’ och med benämningen ’colheita tardia’.”

2.

Bilaga XVI ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt f ska led i och ii ersättas med följande:

”i)

till 25 milliekvivalenter/l för

kvalitetsviner fso som uppfyller villkoren för benämningen ’vendimia tardía’,

vita kvalitetsviner fso och kvalitetsroséviner fso av övermogna druvor som har rätt till ursprungsbeteckningen Rioja,

ii)

till 35 milliekvivalenter per liter för

kvalitetsviner fso av övermogna druvor som har rätt till ursprungsbeteckningen Ribeiro, och

kvalitetslikörviner fso med beteckningen ’generoso’ eller ’generoso de licor’ som har rätt till ursprungsbeteckningarna Condado de Huelva, Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga och Montilla-Moriles,

kvalitetsviner och söta kvalitetslikörviner som har rätt till ursprungsbeteckningen Málaga;”.

b)

Följande ska läggas till som punkt p:

”p)

för portugisiska viner:

till 30 milliekvivalenter/l för vita kvalitetsviner fso med ursprungsbeteckningen ’Douro’ och med benämningen ’colheita tardia’ med en total alkoholhalt på lägst 16 volymprocent och med en restsockerhalt på minst 80 g/l.”


Top