EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0867

Kommissionens förordning (EG) nr 867/2008 av den 3 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller aktörsorganisationer inom olivsektorn, deras arbetsprogram och finansiering

OJ L 237, 4.9.2008, p. 5–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 272 - 284

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2014; upphävd genom 32014R0611 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/867/oj

4.9.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 237/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 867/2008

av den 3 september 2008

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller aktörsorganisationer inom olivsektorn, deras arbetsprogram och finansiering

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 103.2 tredje stycket jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 201.1 c i förordning (EG) nr 1234/2007 upphör rådets förordning (EG) nr 865/2004 av den 29 april 2004 om den gemensamma organisationen av marknaden för olivolja och bordsoliver och om ändring av förordning (EEG) nr 827/68 (2) att gälla från och med den 1 juli 2008. Eftersom det finns så många hänvisningar till särskilda bestämmelser i förordning (EG) nr 865/2004 i kommissionens förordning (EG) nr 2080/2005 (3), i vilken det fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 865/2004, samt för enkelhetens och tydlighetens skull bör förordning (EG) nr 2080/2005 upphävas och ersättas av en ny förordning, där den nya rättsliga grunden anges och där det hänvisas till de rätta grundläggande bestämmelserna. Den nya förordningen bör även innehålla vissa ändringar som anses nödvändiga efter två års erfarenhet av genomförandet av arbetsprogram.

(2)

För att de godkända aktörsorganisationerna inom olivsektorn ska vara effektiva bör godkännandet avse olika kategorier av aktörer som är särskilt verksamma inom sektorn för olivolja eller bordsoliver, samtidigt som det säkerställs att organisationerna uppfyller vissa minimikrav för att nå ekonomiska resultat av tillräcklig omfattning.

(3)

För att producentmedlemsstaterna ska kunna förvalta ordningen med godkända aktörsorganisationer inom olivsektorn bör det fastställas rutiner och maximala tidsfrister för godkännande av dessa organisationer, urvalskriterier för deras arbetsprogram samt bestämmelser för utbetalning och fördelning av gemenskapsfinansieringen.

(4)

Enligt artikel 110i.4 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 (4), i vilken det upprättas gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och vissa stödsystem för jordbrukare, får medlemsstaterna hålla inne högst 10 % av andelen olivolja enligt det nationella tak som avses i artikel 41 i förordning (EG) nr 1782/2003 för att säkerställa gemenskapsfinansiering av de arbetsprogram som de godkända aktörsorganisationerna har fastställt inom ett eller flera av de åtgärdsområden som avses i artikel 103.1 i förordning (EG) nr 1234/2007.

(5)

I enlighet med de gemensamma bestämmelserna om finansiering av direktstöd och för att medlemsstaten ska kunna använda de tillgängliga beloppen får de årliga utgifterna för att genomföra arbetsprogrammen inte överskrida de belopp som medlemsstaterna varje år får hålla inne enligt artikel 110i.4 i förordning (EG) nr 1782/2003.

(6)

För att säkerställa övergripande enhetlighet inom de åtgärder som de godkända aktörsorganisationerna genomför bör det preciseras vilka typer av åtgärder som berättigar respektive inte berättigar till gemenskapsfinansiering. Likaså bör det preciseras vilka bestämmelser som gäller för inlämnande av program och urvalskriterierna för programmen. Eftersom den moderna tekniken blir allt effektivare är det lämpligt att betrakta förbättrad lagring eller bearbetning som även kan leda till en indirekt ökning av kapaciteten som stödberättigad. Det bör emellertid föreskrivas att de berörda medlemsstaterna får fastställa ytterligare villkor för stödberättigande för att bättre anpassa åtgärderna till de nationella förhållandena inom olivsektorn.

(7)

Med hänsyn till de erfarenheter som gjorts, bör det fastställas tak för gemenskapsfinansieringen för åtminstone de områden som omfattar förbättring av olivodlingens inverkan på miljön, spårbarhetssystem, certifiering och upprätthållande av kvaliteten på olivolja och bordsoliver, särskilt kontroll av kvaliteten på olivolja som säljs till konsumenter, under ledning av nationella förvaltningar, för att se till att det genomförs åtminstone ett visst antal åtgärder inom dessa känsliga och samtidigt prioriterade områden. För att beakta de erfarenheter som gjorts bör taket för det område som rör förbättring av olivodlingens inverkan på miljön anpassas så att utvecklingen på detta område avspeglas. En ökad procentsats för de allmänna kostnaderna bör föreskrivas för dessa arbetsprogram för att underlätta genomförandet av dem.

(8)

För att säkerställa att arbetsprogrammen genomförs inom de fastställda tidsfristerna och i enlighet med artikel 103.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 och för att ordningen med godkända aktörsorganisationer inom olivsektorn ska förvaltas på ett effektivt sätt bör det fastställas bestämmelser för ansökningar om godkännande, urval och godkännande av arbetsprogrammen. Vid urvalet av arbetsprogrammen bör medlemsstaterna även beakta utvärderingen av program som genomförts av aktörsorganisationer inom ramen för denna förordning, kommissionens förordning (EG) nr 1334/2002 av den 23 juli 2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1638/98 vad gäller verksamhetsprogrammen för organisationer för aktörer inom olivsektorn för regleringsåren 2002/03, 2003/04 och 2004/05 (5) samt förordning (EG) nr 2080/2005.

(9)

För att garantera att de godkända arbetsprogrammen fullföljs på ett bra sätt är det viktigt att öka beloppet för den banksäkerhet som krävs för att ansökan ska godkännas och fastställa att den får frisläppas först när hela arbetsprogrammet har fullföljts.

(10)

För att göra det möjligt att på ett korrekt sätt använda den finansiering som står till varje medlemsstats förfogande, bör det fastställas ett årligt förfarande för ändring av godkända arbetsprogram för det efterföljande året, så att hänsyn tas till eventuella väl motiverade ändringar i förhållande till de ursprungliga förutsättningarna. Dessutom bör det vara möjligt för medlemsstaterna att fastställa vilka villkor som måste vara uppfyllda för att få göra en ändring av ett arbetsprogram och en omfördelning av de avsatta medlen utan att de årliga belopp som producentmedlemsstaterna håller inne enligt artikel 110i.4 i förordning (EG) nr 1782/2003 överskrids. Om en aktörsorganisation begär en ändring av ett program och för att ge utrymme för flexibilitet vid tillämpningen av arbetsprogrammen är det lämpligt att förkorta tidsfristen för den förhandsanmälan som ska ges till de behöriga myndigheterna.

(11)

För att arbetet ska kunna inledas i rätt tid bör aktörsorganisationerna inom olivsektorn, genom att ställa en säkerhet på de villkor som anges i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter (6) kunna få ett förskott på högst 90 % av de årliga stödberättigande utgifterna för det godkända arbetsprogrammet. För att underlätta och påskynda genomförandet av arbetsprogrammen är det lämpligt att skapa en mer balanserad fördelning av förskottsbeloppen.

(12)

För att öka de samlade effekterna av de arbetsprogram som genomförs inom området uppföljning och administrativ förvaltning av sektorn och marknaden för olivolja och bordsoliver bör det fastställas att aktörsorganisationerna och medlemsstaterna ska offentliggöra resultaten av de åtgärder som de vidtagit på detta område på sina webbplatser.

(13)

För att skapa en god förvaltning av bestämmelserna rörande aktörsorganisationer inom olivsektorn bör de berörda medlemsstaterna upprätta en plan för kontroller och utarbeta ett system för påföljder för de fall där bestämmelserna i denna förordning inte följs. Det bör dessutom föreskrivas att aktörsorganisationerna inom olivsektorn ska meddela resultaten av sin verksamhet till de berörda medlemsstaternas nationella myndigheter samt till kommissionens enheter. Med beaktande av det slutdatum som fastställs för när aktörsorganisationerna ska lämna in sina finansieringsansökningar och medlemsstaterna ska genomföra nödvändiga kontroller bör en ny tidsfrist fastställas för medlemsstaternas meddelanden.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för artiklarna 103 och 125 i förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller godkännandet av aktörsorganisationer, åtgärder som berättigar till gemenskapsfinansiering, godkännandet av arbetsprogram och genomförandet av godkända arbetsprogram.

Artikel 2

Villkor för godkännande av aktörsorganisationer inom olivsektorn

1.   Medlemsstaterna ska godkänna de aktörsorganisationer som har rätt till gemenskapsfinansiering av de arbetsprogram som avses i artikel 103 i förordning (EG) nr 1234/2007.

2.   Medlemsstaterna ska fastställa villkoren för godkännandet och de ska minst omfatta följande:

a)

Producentorganisationerna ska uteslutande bestå av olivproducenter som inte ingår i någon annan godkänd producentorganisation.

b)

Sammanslutningar av producentorganisationer ska uteslutande bestå av godkända producentorganisationer som inte ingår i någon annan godkänd sammanslutning av producentorganisationer.

c)

Övriga aktörsorganisationer ska uteslutande bestå av aktörer inom olivsektorn som inte ingår i någon annan godkänd aktörsorganisation.

d)

Branschorganisationerna ska på ett omfattande och balanserat sätt vara representativa för all ekonomisk verksamhet som rör produktion, bearbetning och saluföring av olivolja och/eller bordsoliver.

e)

Aktörsorganisationen ska kunna lägga fram ett arbetsprogram för åtminstone ett av de åtgärdsområden som avses i artikel 5.1 första stycket a–e.

f)

Aktörsorganisationen ska åta sig att genomgå de kontroller som föreskrivs i artikel 14.

3.   Vid genomgången av de ansökningar om godkännande som aktörsorganisationerna lämnar in ska medlemsstaterna särskilt beakta

a)

olivsektorns särskilda egenskaper i varje regional zon, som medlemsstaten definierar (nedan kallad regional zon),

b)

konsumentintresset och balansen på marknaden,

c)

förbättringen av produktionskvaliteten på olivolja och bordsoliver,

d)

bedömningen av de framlagda arbetsprogrammens effektivitet.

Artikel 3

Förfarande för godkännande av aktörsorganisationer inom olivsektorn

1.   Organisationen för aktörer inom olivsektorn ska, för godkännandet, före ett datum som medlemsstaten fastställer (dock senast den 15 februari varje år) lämna in en ansökan om godkännande av vilken det framgår att organisationen uppfyller villkoren i artikel 2.2.

Ansökan om godkännande ska göras enligt en förlaga som medlemsstatens behöriga myndighet tillhandahåller så att den kan kontrollera att villkoren i artikel 2.2 är uppfyllda. Ansökan ska särskilt innehålla uppgifter som gör det möjligt att identifiera varje medlem i aktörsorganisationen.

2.   Senast den 1 april varje år som det godkända arbetsprogrammet genomförs ska medlemsstaten godkänna aktörsorganisationen inom olivsektorn, och organisationen ska få ett godkännandenummer.

3.   Godkännandet ska omedelbart nekas, hållas inne eller återkallas om aktörsorganisationen inte uppfyller villkoren i artikel 2.2.

4.   Aktörsorganisationen ska emellertid behålla de rättigheter som förvärvats genom godkännandet tills godkännandet återkallas, under förutsättning att den agerat med ärligt uppsåt när det gäller uppfyllandet av villkoren i artikel 2.2.

Om godkännandet återkallas för att aktörsorganisationen avsiktligt eller av grov oaktsamhet inte har uppfyllt åtagandena i den överenskommelse som avses i artikel 2.2, ska beslutet om återkallande börja gälla från och med den tidpunkt då villkoren för godkännandet inte längre uppfylls.

5.   Godkännandet ska omedelbart nekas, hållas inne eller återkallas om aktörsorganisationen

a)

under regleringsåren 2002/03–2004/05 har omfattats av påföljder på grund av överträdelse i samband med den produktionsstödordning som föreskrivs i rådets förordning nr 136/66/EEG (7), eller

b)

under regleringsåren 2002/03–2004/05 har omfattats av påföljder på grund av överträdelse i samband med finansieringen av de handlingsprogram för producentorganisationer som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1638/98 (8).

6.   Aktörsorganisationer som har godkänts av en medlemsstat enligt förordning (EG) nr 1334/2002 eller som har fått finansiering för arbetsprogram som genomförts av aktörsorganisationer under regleringsåren 2002/03–2004/05 ska anses vara godkända enligt denna förordning om de uppfyller villkoren i artikel 2.2.

Artikel 4

Gemenskapsfinansiering

1.   Gemenskapens årliga finansiering av aktörsorganisationernas arbetsprogram är garanterad upp till det belopp som hålls inne enligt artikel 110i.4 i förordning (EG) nr 1782/2003.

Medlemsstaterna ska se till att de årliga utgifterna för genomförandet av de godkända arbetsprogrammen inte överskrider det belopp som avses i första stycket.

2.   Medlemsstaterna ska se till att gemenskapsfinansieringen fördelas i proportion till längden på den period som anges i artikel 8.1.

Artikel 5

Åtgärder som berättigar till gemenskapsfinansiering

1.   De åtgärder som berättigar till gemenskapsfinansiering enligt artikel 103.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 (nedan kallade stödberättigande åtgärder) är följande:

a)

Inom området uppföljning och administrativ förvaltning av sektorn och marknaden för olivolja och bordsoliver:

i)

Insamlande av uppgifter om sektorn och marknaden, i enlighet med den behöriga nationella myndighetens specifikationer avseende metod, geografisk representativitet och precision.

ii)

Utarbetande av undersökningar, särskilt när det gäller ämnen som rör andra åtgärder som anges i arbetsprogrammet för den berörda aktörsorganisationen inom olivsektorn.

b)

Inom området förbättring av olivodlingens inverkan på miljön:

i)

Gemensamma åtgärder för bevarande av olivodlingar som är värdefulla för miljön och som riskerar att försämras, i enlighet med villkor som, på grundval av objektiva kriterier, fastställts av den behöriga nationella myndigheten särskilt när det gäller de regionala zoner som kan vara stödberättigande samt den areal och det minsta antal producenter inom olivsektorn som måste vara delaktiga för att verksamheten i fråga ska bli effektiv.

ii)

Utarbetande av god jordbrukspraxis för olivodling, på grundval av miljökriterier som är anpassade till lokala förhållanden, samt spridning av dessa bland olivodlarna och uppföljning av deras praktiska tillämpning.

iii)

Praktisk demonstration av alternativ till kemiska produkter för bekämpning av olivflugan.

iv)

Praktisk demonstration av metoder för olivodling i syfte att skydda miljön och bevara landskapet, t.ex. hållbart och integrerat ekologiskt jordbruk.

v)

Införande av miljödata i det geografiska informationssystem för olivodlingar som avses i artikel 20 i förordning (EG) nr 1782/2003.

c)

Inom området förbättring av produktionskvaliteten på olivolja och bordsoliver:

i)

Förbättring av förhållandena för odling, särskilt bekämpning av olivflugan, för skörd, leverans och lagring av oliver före bearbetning, i enlighet med de tekniska specifikationer som fastställts av den behöriga nationella myndigheten.

ii)

Sortförbättring inom olivodlingarna när det gäller enskilda företag på villkor att de bidrar till arbetsprogrammens målsättningar.

iii)

Förbättring av förhållandena för lagring och tillvaratagande av biprodukter från produktion av olivolja och bordsoliver.

iv)

Tekniskt stöd till bearbetningsindustrin för oliver när det gäller produkternas kvalitet.

v)

Upprättande och förbättring av analyslaboratorier för jungfruolja.

vi)

Utbildning av provsmakare för organoleptiska kontroller av jungfruolja.

d)

Inom området spårbarhetssystem, certifiering och upprätthållande av kvaliteten på olivolja och bordsoliver, särskilt kontroll av kvaliteten på olivolja som säljs till konsumenter, under ledning av nationella förvaltningar:

i)

Upprättande och förvaltning av system som skapar spårbarhet för produkter från olivodling till förpackning och märkning, i enlighet med de särskilda bestämmelser som fastställts av den behöriga nationella myndigheten.

ii)

Upprättande och förvaltning av system för kvalitetscertifiering, baserade på ett system för riskanalys och kontroll av kritiska punkter, för vilket specifikationerna är anpassade till de tekniska kriterier som fastställts av den behöriga nationella myndigheten.

iii)

Upprättande och förvaltning av system för uppföljning av att reglerna följs när det gäller äkthet, kvalitet och saluföring av olivolja och bordsoliver som avsätts på marknaden, i enlighet med de särskilda tekniska bestämmelser som fastställts av den behöriga nationella myndigheten.

e)

Inom området spridning av information om de åtgärder som genomförts av aktörsorganisationerna i syfte att förbättra kvaliteten på olivolja och bordsoliver:

i)

Spridning av information om det arbete som genomförts av aktörsorganisationerna på de områden som avses i leden a–d.

ii)

Skapande och underhåll av en webbplats om de åtgärder som genomförs av aktörsorganisationerna på de områden som avses i leden a–d.

När det gäller den åtgärd som anges i första stycket led c ii ska medlemsstaterna säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att återfå investeringen eller dess resterande värde om den medlem som innehar det enskilda företaget lämnar aktörsorganisationen.

2.   Medlemsstaten får fastställa ytterligare villkor som preciserar de stödberättigande åtgärderna, förutsatt att de inte gör det omöjligt att genomföra eller presentera dessa åtgärder.

Artikel 6

Fördelning av gemenskapsfinansieringen

På medlemsstatsnivå ska minst 25 % av det belopp i gemenskapsfinansiering som finns tillgängligt enligt artikel 103 i förordning (EG) nr 1234/2007 avsättas för vart och ett av de åtgärdsområden som avses i artikel 5.1 första stycket led b, och minst 12 % av gemenskapsfinansieringen avsättas för det område som avses i artikel 5.1 första stycket led d.

Om den lägsta procentsats som avses i första stycket inte utnyttjas fullt ut inom de åtgärdsområden som nämns i det stycket får de outnyttjade beloppen inte avsättas för andra åtgärdsområden, utan ska återföras till gemenskapens budget.

Artikel 7

Åtgärder och utgifter som inte berättigar till gemenskapsfinansiering

1.   Gemenskapsfinansiering enligt artikel 103 i förordning (EG) nr 1234/2007 får inte beviljas för åtgärder som

a)

är föremål för annan gemenskapsfinansiering än den som föreskrivs i artikel 103 i förordning (EG) nr 1234/2007,

b)

direkt syftar till en ökning av produktionen, lagrings- eller bearbetningskapaciteten,

c)

är knutna till inköp eller lagring av olivolja eller bordsoliver eller som påverkar deras pris,

d)

är knutna till säljfrämjande åtgärder för olivolja eller bordsoliver,

e)

är knutna till forskning,

f)

skulle kunna snedvrida konkurrensen inom övrig ekonomisk verksamhet som aktörsorganisationen inom olivsektorn bedriver.

2.   För att säkerställa att bestämmelserna i punkt 1 a följs, ska aktörsorganisationerna skriftligen på sina egna och sina medlemmars vägnar åta sig att i samband med åtgärder som konkret finansieras enligt artikel 103 i förordning (EG) nr 1234/2007 avstå från all finansiering enligt någon annan gemenskapsstödordning eller nationell stödordning.

3.   Vid genomförandet av de åtgärder som avses i artikel 5 är bland annat följande utgifter inte stödberättigande:

a)

Återbetalning av lån (särskilt i form av annuiteter) vilka tagits för åtgärder som, helt eller delvis, genomförts innan arbetsprogrammet inleddes.

b)

Ersättning för förlorad inkomst till aktörer som deltar i möten och utbildningsprogram.

c)

Administrativa kostnader och personalkostnader som förorsakas medlemsstaterna och stödmottagare som får stöd från EUGFJ.

d)

Förvärv av obebyggd mark.

e)

Köp av begagnad utrustning.

f)

Utgifter knutna till leasingkontrakt (skatter, ränta, försäkringskostnader m.m.)

g)

Förhyrning i stället för inköp, och driftskostnader för det förhyrda.

4.   Medlemsstaterna får fastställa ytterligare villkor som preciserar de åtgärder och utgifter som inte är stödberättigande och som avses i punkterna 1 och 3.

Artikel 8

Arbetsprogram och ansökan om godkännande

1.   Arbetsprogram som berättigar till gemenskapsfinansiering enligt artikel 103.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska genomföras under en period på högst tre år. Första perioden börjar den 1 april 2006. Följande perioder börjar den 1 april vart tredje år.

2.   Varje aktörsorganisation som godkänts i enlighet med denna förordning får, före ett datum som medlemsstaten fastställer (dock senast den 15 februari varje år), lämna in en ansökan om godkännande för ett enda arbetsprogram.

Ansökan om godkännande ska omfatta följande:

a)

Identifiering av den aktuella aktörsorganisationen.

b)

Information om de urvalskriterier som anges i artikel 9.1.

c)

Beskrivning, motivering och tidsplan för de föreslagna åtgärdernas genomförande.

d)

Utgiftsplan, fördelad per åtgärd och per åtgärdsområde enligt artikel 5, och uppdelad i tolvmånadersperioder från och med dagen för arbetsprogrammets godkännande, med åtskillnad mellan allmänna kostnader, som inte får överstiga 7 % av de totala kostnaderna, och övriga huvudsakliga kostnadsslag.

e)

Finansieringsplan per åtgärdsområde enligt artikel 5, uppdelad i högst tolvmånadersperioder från och med dagen för arbetsprogrammets godkännande, med angivande särskilt av den gemenskapsfinansiering som söks och av eventuella finansiella bidrag från aktörerna och bidrag från medlemsstaten.

f)

Beskrivning av kvantitativa och kvalitativa effektivitetsindikatorer som gör det möjligt att utvärdera programmet under dess genomförande och i efterhand utifrån allmänna principer som medlemsstaten har fastställt.

g)

Bevis på att det har ställts en säkerhet enligt förordning (EEG) nr 2220/85 på ett belopp som motsvarar minst 10 % av den sökta gemenskapsfinansieringen.

h)

En ansökan om förskott enligt artikel 11.

i)

Den deklaration som föreskrivs i artikel 7.2.

j)

För branschorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer, identifiering av de aktörsorganisationer som ansvarar för det faktiska genomförandet av de åtgärder som delegerats ut.

k)

För aktörsorganisationer som ingår i en producentsammanslutning eller en branschorganisation, ett intyg om att de planerade åtgärderna i deras program inte ingår i en annan ansökan om gemenskapsfinansiering i enlighet med denna förordning.

Artikel 9

Urval och godkännande av arbetsprogram

1.   Medlemsstaten ska välja ut arbetsprogrammen på grundval av följande kriterier:

a)

Programmets allmänna kvalitet och dess överensstämmelse med den inriktning och de prioriteringar för olivsektorn i den berörda regionala zonen som fastställts av medlemsstaten.

b)

Om aktörsorganisationen har tillräckliga resurser och ekonomisk trovärdighet för att genomföra de föreslagna åtgärderna.

c)

Utbredningen av den regionala zon som omfattas av arbetsprogrammet.

d)

De varierande ekonomiska förhållanden i den berörda regionala zonen som det tagits hänsyn till i arbetsprogrammet.

e)

Förekomsten av flera åtgärdsområden och storleken på aktörernas finansiella bidrag.

f)

De kvantitativa och kvalitativa effektivitetsindikatorer som medlemsstaten fastställt och som gör det möjligt att utvärdera programmet under dess genomförande och i efterhand.

g)

Utvärderingen av eventuella arbetsprogram som aktörsorganisationen redan har genomfört inom ramen för denna förordning, förordning (EG) nr 1334/2002 eller förordning (EG) nr 2080/2005.

Medlemsstaten ska beakta hur ansökningarna är fördelade mellan de olika typerna av aktörsorganisationer i varje regional zon.

2.   Medlemsstaten får inte godkänna arbetsprogram som är ofullständiga eller som innehåller oriktiga uppgifter, eller som omfattar en åtgärd som inte berättigar till stöd enligt artikel 7.

3.   Medlemsstaten ska senast den 15 mars varje år informera aktörsorganisationerna om vilka arbetsprogram som godkänts och, om tillämpligt, om de arbetsprogram för vilka man har beviljat motsvarande nationell finansiering.

För det slutliga godkännandet av ett arbetsprogram får det ställas som villkor att det görs de ändringar som medlemsstaten anser nödvändiga. I sådana fall ska den berörda aktörsorganisationen lämna sitt godkännande senast 15 dagar efter det att ändringarna meddelades.

4.   Om det föreslagna arbetsprogrammet inte godkänns ska medlemsstaten omedelbart frisläppa den säkerhet som avses i artikel 8.2 g.

5.   Medlemsstaterna ska se till att gemenskapsfinansieringen fördelas inom varje kategori av aktörsorganisationer med hänsyn till värdet av den olivolja som producerats eller saluförts av aktörsorganisationernas medlemmar.

Artikel 10

Ändring av arbetsprogram

1.   En aktörsorganisation får, enligt ett förfarande som medlemsstaten fastställer, begära ändring av sitt redan godkända arbetsprograms innehåll och budget, men utan att dessa ändringar får medföra någon höjning av det belopp som hålls inne enligt artikel 110i.4 i förordning (EG) nr 1782/2003.

2.   Begäran om ändring av ett arbetsprogram ska åtföljas av handlingar i vilka det anges skäl för ändringarna, vilken typ av ändring det rör sig om och vad de har för effekter. Aktörsorganisationen ska lämna in begäran till den behöriga myndigheten minst tre månader innan den berörda åtgärden börjar genomföras.

3.   Om de aktörsorganisationer som ingår i en sammanslagen aktörsorganisation före sammanslagningen hade egna arbetsprogram ska de genomföra sina program parallellt och separat fram till den 1 januari året efter sammanslagningen. Aktörsorganisationerna ska därefter begära en sammanslagning av arbetsprogrammen i form av en ändring av sina respektive arbetsprogram i enlighet med punkterna 1 och 2.

Genom avvikelse från första stycket har medlemsstaterna rätt att på begäran av aktörsorganisationerna i vederbörligen motiverade fall tillåta att de separata arbetsprogrammen genomförs parallellt utan att de slås samman.

4.   Medlemsstatens behöriga myndighet ska senast två månader efter mottagandet av den begäran om ändring som avses i punkt 2 och efter att ha gått igenom bifogade dokument meddela sitt beslut till den berörda aktörsorganisationen. Varje begäran om ändring för vilken beslut inte har fattats inom den tidsfristen ska anses som godkänd.

5.   Om den gemenskapsfinansiering som aktörsorganisationen har fått är lägre än det godkända programmet får stödmottagarna justera sitt program till den erhållna finansieringen.

Artikel 11

Förskott

1.   En aktörsorganisation som har ansökt om förskott i enlighet med artikel 8.2 h, ska, på de villkor som anges i punkt 2 i den här artikeln, få ett förskott på totalt högst 90 % av de stödberättigande utgifter som planeras för varje år som det godkända arbetsprogrammet omfattar.

2.   Före utgången av den månad som närmast följer på den månad då det godkända arbetsprogrammet börjar genomföras varje år ska medlemsstaten göra en första utbetalning på halva det belopp som avses i punkt 1 till den berörda aktörsorganisationen.

En andra utbetalning på återstoden av det belopp som avses i punkt 1 ska göras efter det att den kontroll som föreskrivs i punkt 3 har genomförts.

3.   Medlemsstaten ska kontrollera att varje förskotterat belopp faktiskt har använts innan den betalar ut nästa belopp.

Denna kontroll ska göras av medlemsstaten på grundval av den rapport som avses i artikel 13 eller på grundval av en kontroll på plats enligt artikel 14.

4.   Ett villkor för de betalningar som avses i punkt 2 är att den berörda aktörsorganisationen har ställt en säkerhet i enlighet med förordning (EEG) nr 2220/85 på ett belopp motsvarande 110 % av det förskottsbelopp som begärts. Det primära kravet, i den mening som avses i artikel 20.2 i den förordningen, är att de åtgärder som anges i det godkända arbetsprogrammet genomförs.

5.   De berörda aktörsorganisationerna får, före ett datum som medlemsstaten fastställer (dock senast vid utgången av varje år som arbetsprogrammet genomförs) ansöka om att den säkerhet som avses i punkt 4 frisläpps upp till ett belopp som motsvarar hälften av de faktiska utgifterna. Medlemsstaten ska fastställa vilka verifikationer som ska åtfölja ansökan, samt kontrollera dessa, och frisläppa de säkerheter som motsvarar de berörda utgifterna, senast under den andra månaden efter det att ansökan lämnades in.

Artikel 12

Ansökan om gemenskapsfinansiering

1.   För utbetalning av gemenskapsfinansieringen enligt artikel 103 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska aktörsorganisationen, före ett datum som medlemsstaten fastställer (dock senast tre månader efter utgången av varje år då arbetsprogrammet genomförs) ansöka om detta hos utbetalningsstället.

Medlemsstaten får betala aktörsorganisationer det resterande beloppet av gemenskapsfinansieringen motsvarande varje års genomförande av arbetsprogrammet efter att ha kontrollerat, mot bakgrund av rapporten enligt artikel 13 eller en kontroll på plats enligt artikel 14, att de båda förskottsbetalningar som avses i artikel 11.2 faktiskt har använts.

Ansökningar om gemenskapsfinansiering som lämnas in efter det datum som avses i första stycket ska avslås och de belopp som eventuellt erhållits för gemenskapsfinansiering av programmet ska betalas tillbaka enligt förfarandet i artikel 17.

2.   Ansökan om gemenskapsfinansiering ska göras enligt den förlaga som medlemsstatens behöriga myndighet tillhandahåller. För att ansökan ska godtas ska den åtföljas av

a)

handlingar som styrker

i)

utgifterna under arbetsprogrammets genomförandeperiod (fakturor och bankdokument som styrker deras betalning),

ii)

att aktörernas och den berörda medlemsstatens eventuella finansiella bidrag faktiskt har betalats.

b)

en rapport som innehåller

i)

en exakt beskrivning av de programetapper som har genomförts, uppdelad per åtgärdsområde enligt artikel 5,

ii)

en förklaring av eventuella skillnader mellan de etapper av arbetsprogrammet som medlemsstaten godkänt och de etapper av arbetsprogrammet som faktiskt har genomförts, samt av de finansiella följderna,

iii)

en utvärdering av arbetsprogrammet på grundval av de indikatorer som anges i artikel 8.2 f.

3.   Ansökningar om finansiering som inte uppfyller villkoren i punkterna 1 och 2 ska avslås. Den berörda aktörsorganisationen får lämna in en ny ansökan om finansiering inom en tidsfrist som medlemsstaten fastställer.

4.   Ansökningar som rör utgifter som betalats mer än två månader efter utgången av arbetsprogrammets genomförandeperiod ska avslås.

5.   Senast tre månader efter den dag då ansökan om finansiering och de åtföljande dokument som avses i punkt 2 lämnades in, och efter genomgången av de åtföljande dokumenten och de kontroller som avses i artikel 14, ska medlemsstaten betala ut gemenskapsfinansieringen och i förekommande fall frisläppa den säkerhet som avses i artikel 11.4.

Den säkerhet som avses i artikel 8.2 g ska frisläppas efter det att hela arbetsprogrammet har genomförts, de åtföljande dokumenten har granskats och kontrollerna enligt artikel 14 har genomförts.

Artikel 13

Rapporter från aktörsorganisationerna

1.   Från och med 2007 ska aktörsorganisationerna före den 1 maj varje år lämna in årsrapporter om genomförandet av arbetsprogrammen under det föregående kalenderåret. Rapporterna ska omfatta

a)

de etapper av arbetsprogrammet som genomförts eller som håller på att genomföras,

b)

större förändringar av arbetsprogram,

c)

utvärdering av resultaten på grundval av de indikatorer som anges i artikel 8.2 f.

För arbetsprogrammets sista genomförandeår ska en slutrapport ersätta de rapporter som föreskrivs i första stycket.

2.   För arbetsprogram som varar mindre än ett år ska slutrapporten lämnas in senast två månader efter det att programmet har avslutats.

3.   Slutrapporten ska bestå av en utvärdering av arbetsprogrammet och innehålla minst följande:

a)

En redogörelse på grundval av minst de indikatorer som anges i artikel 9.1 f och alla andra relevanta kriterier som förklarar i vilken utsträckning de mål som satts upp i programmet har uppnåtts.

b)

En förklaring av de ändringar som gjorts av arbetsprogrammet.

c)

Upplysning om eventuella faktorer som bör beaktas vid utarbetandet av nästa arbetsprogram.

4.   Uppgifter som samlats in och studier som genomförts i samband med genomförandet av åtgärder enligt artikel 5.1 a ska offentliggöras på aktörsorganisationens webbplats när åtgärden i fråga har genomförts.

Artikel 14

Kontroller på plats

1.   Medlemsstaterna ska kontrollera att villkoren för beviljande av gemenskapsfinansiering är uppfyllda, särskilt när det gäller

a)

villkoren för godkännande,

b)

genomförandet av de godkända arbetsprogrammen, däribland bestämmelserna om investeringar,

c)

de faktiska utgifterna i förhållande till den begärda finansieringen och det finansiella bidraget från de berörda aktörerna.

2.   Den behöriga myndigheten ska ta fram en kontrollplan i vilken det ingår stickprov på aktörsorganisationer enligt artikel 103.3 i förordning (EG) nr 1234/2007. Den behöriga myndigheten ska fastställa stickproven genom riskanalys så att

a)

alla producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer kontrolleras på plats minst en gång efter förskottsutbetalningen och före slutbetalningen av gemenskapsfinansieringen,

b)

alla övriga aktörsorganisationer och branschorganisationer kontrolleras varje år under genomförandeperioden för varje godkänt arbetsprogram, utom om de under året har fått ett förskott, då kontrollen ska göras efter utbetalningsdagen för förskottet.

Om kontrollerna visar på oegentligheter ska den behöriga myndigheten göra ytterligare kontroller under det innevarande året och öka antalet kontrollerade aktörsorganisationer det påföljande året.

3.   Kontroller på plats ska göras utan förvarning. För att underlätta kontrollarbetet får dock den kontrollerade aktörsorganisationen informeras högst 48 timmar i förväg.

4.   Den behöriga myndigheten ska välja vilka aktörsorganisationer som ska kontrolleras på grundval av en riskanalys som beaktar

a)

finansieringsbeloppet för det godkända arbetsprogrammet,

b)

typen av åtgärder som finansieras inom arbetsprogrammet,

c)

hur långt man kommit i arbetsprogrammets genomförande,

d)

förhållanden som konstaterats vid kontrollerna på plats eller vid genomgången under godkännandeförfarandet,

e)

andra riskfaktorer som medlemsstaterna fastställer.

5.   Tiden för varje kontroll på plats ska överensstämma med hur långt det godkända programmets genomförande har kommit.

Artikel 15

Kontrollrapporter

För varje kontroll på plats ska en rapport göras med en noggrann redogörelse för bland annat

a)

dag och tid för kontrollen,

b)

en förteckning över närvarande personer,

c)

en förteckning över kontrollerade fakturor,

d)

referenser till de utvalda fakturorna i bokföringen (inköps- eller försäljningsregister, momsregister i vilka de utvalda fakturorna registrerats),

e)

bankdokument som styrker att de utvalda beloppen betalats,

f)

uppgifter om redan genomförda åtgärder som särskilt analyserats på plats.

Artikel 16

Korrigeringar och påföljder

1.   Om ett godkännande återkallas enligt artikel 3.3 på grund av att aktörsorganisationen avsiktligt eller till följd av grov oaktsamhet inte har uppfyllt sina åtaganden, får aktörsorganisationen inte beviljas gemenskapsfinansiering för hela arbetsprogrammet, och den ska till den behöriga myndigheten betala tillbaka ett belopp som motsvarar den finansiering som den inte hade rätt till.

2.   Om en viss åtgärd inte genomförs i enlighet med arbetsprogrammet ska aktörsorganisationen uteslutas från finansiering för åtgärden i fråga. Detta gäller inte om aktörsorganisationen har lämnat in sakligt korrekta uppgifter eller på annat sätt kan visa att den inte gjort fel.

3.   Om det har konstaterats oegentligheter i genomförandet av arbetsprogrammet ska följande påföljder gälla för aktörsorganisationer:

a)

Om det rör sig om oegentligheter på grund av vårdslöshet ska aktörsorganisationen

i)

uteslutas från finansiering för den berörda åtgärden, och

ii)

till den behöriga myndigheten betala ett belopp som motsvarar den uteblivna finansieringen.

b)

Om det rör sig om en oegentlighet som gjorts uppsåtligt, t.ex. oriktiga uppgifter, ska aktörsorganisationen

i)

uteslutas från finansiering för hela arbetsprogrammet, och

ii)

till den behöriga myndigheten betala ett belopp som motsvarar den uteblivna finansieringen,

iii)

uteslutas från gemenskapsfinansiering enligt artikel 103 i förordning (EG) nr 1234/2007 under hela treårsperioden efter den period för vilken oegentligheten konstaterades.

4.   Korrigerings- eller påföljdsbelopp enligt denna artikel ska återbetalas till utbetalningsstället och dras av från de utgifter som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket.

Artikel 17

Återvinning av felaktigt utbetalda belopp

1.   Om en felaktig utbetalning har gjorts, ska beloppet betalas tillbaka till medlemsstatens behöriga myndighet, i förekommande fall jämte ränta beräknad enligt punkt 2.

2.   Räntan ska beräknas

a)

på grundval av den tidsperiod som löpt mellan utbetalningen och mottagarens återbetalning,

b)

med den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar för sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner, som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien, och som gäller den dag den felaktiga utbetalningen gjordes, ökad med tre procentenheter.

3.   Om en åtgärd som senare visar sig inte berättiga till stöd har genomförts enligt det godkända arbetsprogrammet, får medlemsstaten besluta att betala ut finansieringen eller att inte återkräva redan utbetalda belopp, om ett sådant beslut är tillåtet i jämförbara fall som finansieras via den nationella budgeten och om aktörsorganisationen inte har handlat vårdslöst eller uppsåtligt.

4.   Belopp som återkrävts eller betalats ut enligt denna artikel ska återbetalas till utbetalningsstället och dras av från de utgifter som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket.

Artikel 18

Meddelanden från medlemsstaterna

1.   Senast den 31 januari 2006 avseende den första treårsperioden som börjar den 1 april 2006 och senast den 31 januari 2009 avseende den andra treårsperioden som börjar den 1 april 2009 ska de medlemsstater som producerar olivolja underrätta kommissionen om de nationella bestämmelser som antagits för genomförandet av denna förordning, och särskilt bestämmelser avseende

a)

de villkor för godkännande av aktörsorganisationer som avses i artikel 2.2,

b)

de ytterligare villkor som preciserar de stödberättigande åtgärderna och som fastställts genom tillämpning av artikel 5.2,

c)

de inriktningar och prioriteringar för olivsektorn som avses i artikel 9.1 a och de kvantitativa och kvalitativa indikatorer som avses i artikel 9.1 f,

d)

de bestämmelser för förskott som avses i artikel 11 och, i förekommande fall, för betalning av den nationella finansieringen,

e)

genomförandet av kontroller enligt artikel 14 och korrigeringar och påföljder enligt artikel 16,

f)

den tidsfrist som avses i artikel 12.3.

2.   Senast den 1 maj varje år som de godkända arbetsprogrammen genomförs ska medlemsstaterna lämna följande uppgifter till kommissionen:

a)

Godkända aktörsorganisationer.

b)

Arbetsprogrammen och deras innehåll, uppdelade per typ av aktörsorganisation, per åtgärdsområde och per regional zon.

c)

Storleken på den finansiering som tilldelats varje arbetsprogram.

d)

Tidsplanen för gemenskapsfinansieringen per budgetår för hela arbetsprogrammets varaktighet.

3.   Senast den 20 oktober varje år som det godkända arbetsprogrammet genomförs ska medlemsstaterna lämna en rapport till kommissionen om genomförandet av denna förordning, innehållande minst följande:

a)

Antal arbetsprogram som finansieras, stödmottagare, arealer, kvarnar, bearbetningsfabriker samt de volymer olivolja och bordsoliver som berörs.

b)

Detaljuppgifter om de åtgärder som planeras inom vart och ett av åtgärdsområdena.

c)

Skillnader mellan planerade och faktiskt genomförda åtgärder och deras inverkan på utgifterna.

d)

Beskrivning och utvärdering av resultaten, baserat främst på de utvärderingar av arbetsprogrammen som avses i artikel 12.2 b iii.

e)

Statistik över de kontroller som utförts enligt artiklarna 14 och 15 och de korrigeringar eller påföljder som tillämpats enligt artikel 16.

f)

Utgifter per arbetsprogram och åtgärdsområde och finansiella bidrag från gemenskapen, medlemsstaten och från aktörerna.

4.   De meddelanden som avses i denna artikel ska lämnas elektroniskt enligt de anvisningar som kommissionen lämnar till medlemsstaterna.

5.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska på sina webbplatser offentliggöra alla uppgifter som samlats in och studier som genomförts i samband med åtgärder enligt artikel 5.1 a när de har genomförts.

Artikel 19

Övergångsbestämmelse

1.   Medlemsstaterna får förskottera gemenskapsfinansieringen för programmets första genomförandeår.

2.   Detta förskott får inte vara större än gemenskapsfinansieringen.

3.   Utgifter som följer av förskottsutbetalningen enligt punkt 2 ska redovisas som utgifter som uppkommit under perioden 16–31 oktober 2006.

4.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska på sina webbplatser offentliggöra alla uppgifter som samlats in och studier som genomförts i samband med åtgärder enligt artikel 5.1 a i förordning (EG) nr 2080/2005 när de har genomförts.

Artikel 20

Upphävande

Förordning (EG) nr 2080/2005 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilagan.

Artikel 21

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 april 2009. Artikel 19.4 ska dock tillämpas från och med den dag då förordningen träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 september 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 161, 30.4.2004, s. 97. Rättad i EUT L 206, 9.6.2004, s. 37.

(3)  EUT L 333, 20.12.2005, s. 8.

(4)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.

(5)  EGT L 195, 24.7.2002, s. 16. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 2080/2005.

(6)  EGT L 205, 3.8.1985, s. 5.

(7)  EGT 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

(8)  EGT L 210, 28.7.1998, s. 32.


BILAGA

Jämförelsetabell som avses i artikel 20 andra stycket

Förordning (EG) nr 2080/2005

Den här förordningen

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9.1 första stycket a–f

Artikel 9.1 första stycket a–f

Artikel 9.1 första stycket g

Artikel 9.1 andra stycket

Artikel 9.1 andra stycket

Artikel 9.2–9.5

Artikel 9.2–9.5

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11.1–11.3

Artikel 11.1–11.3

Artikel 11.4 första stycket

Artikel 11.4 första stycket

Artikel 11.4 andra stycket

Artikel 11.5

Artikel 11.5

Artikel 12.1–12.4

Artikel 12.1–12.4

Artikel 12.5

Artikel 12.5 första stycket

Artikel 12.5 andra stycket

Artikel 13.1–13.3

Artikel 13.1–13.3

Artikel 13.4

Artikel 14.1

Artikel 14.1

Artikel 14.2 första stycket inledningen

Artikel 14.2 första stycket inledningen

Artikel 14.2, första och andra strecksatsen

Artikel 14.2 a och b

Artikel 14.2 andra stycket

Artikel 14.2 andra stycket

Artikel 14.3–14.5

Artikel 14.3–14.5

Artikel 15

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17

Artikel 18.1–18.4

Artikel 18.1–18.4

Artikel 18.5

Artikel 19.1–19.3

Artikel 19.1–19.3

Artikel 19.4

Artikel 20 första stycket

Artikel 20 första stycket

Artikel 20 andra stycket

Artikel 20 andra stycket

Artikel 21 första stycket

Artikel 21 första stycket

Artikel 21 andra stycket


Top