EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0709

Kommissionens förordning (EG) nr 709/2008 av den 24 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller branschorganisationer och branschavtal inom tobakssektorn

OJ L 197, 25.7.2008, p. 23–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 260 - 264

No longer in force, Date of end of validity: 25/02/2016; upphävd genom 32016R0232

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/709/oj

25.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/23


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 709/2008

av den 24 juli 2008

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller branschorganisationer och branschavtal inom tobakssektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artiklarna 127 och 179 jämförda med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EEG) nr 2077/92 av den 30 juni 1992 om branschorganisationer och branschavtal inom tobakssektorn (2) upphör att gälla den 1 juli 2008 enligt artikel 201.1 c i förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)

Vissa av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2077/92 har inte införlivats med förordning (EG) nr 1234/2007. För att tobakssektorn ska fortsätta att fungera väl och av tydlighetsskäl och effektivitetsskäl bör det antas en ny förordning som innehåller dessa bestämmelser och de gällande genomförandebestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 86/93 av den 19 januari 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2077/92 om branschorganisationer och branschavtal inom tobakssektorn (3).

(3)

Förordning (EEG) nr 86/93 bör därför upphöra att gälla.

(4)

Det är troligt att branschorganisationerna som bildas av enskilda eller grupper, och som representerar en betydande del av de olika kategorier som är sysselsatta med produktion, beredning och saluföring inom tobakssektorn, bidrar till att större hänsyn tas till marknadssituationen och uppmuntrar till ett ändrat ekonomiskt beteende för att öka kunskapen om produktion, beredning och saluföring och organisationen av dessa verksamheter. En del av branschorganisationernas verksamhet kan också bidra till att förbättra marknadsbalansen och medverkar därigenom till att målen i artikel 33 i fördraget uppfylls. Det bör fastställas vilka åtgärder från branschorganisationernas sida som ger dessa effekter.

(5)

Det är därför lämpligt att särskilt erkänna de organisationer som kan påvisa att de är representativa på regional eller interregional nivå eller på gemenskapsnivå och som aktivt strävar efter att förverkliga de ovan nämnda målen. Ett sådant erkännande bör kunna beviljas av medlemsstaten eller av kommissionen, beroende på hur omfattande branschorganisationens verksamhet är.

(6)

För att stödja den del av branschorganisationernas verksamhet som är av särskilt intresse med tanke på de nuvarande reglerna för marknadsordningen för tobakssektorn bör bestämmelser införas som gör det möjligt att på vissa villkor utvidga de regler som en branschorganisation antagit för sina medlemmar till att även omfatta producenter eller producentgrupper som inte är medlemmar och är belägna i en eller flera regioner. Icke medlemmar bör också vara skyldiga att betala hela eller en del av den medlemsavgift som är avsedd att täcka de kostnader för nämnda verksamhet som inte avser administration. Detta förfarande bör genomföras på ett sådant sätt att rättigheterna för berörda socioekonomiska grupper garanteras, särskilt konsumentens rättigheter.

(7)

Annan verksamhet som de erkända branschorganisationerna bedriver kan vara av allmänt ekonomiskt eller tekniskt intresse för tobakssektorn och därmed vara värdefulla för alla som är sysselsatta inom branscherna i fråga, vare sig de är medlemmar i organisationen eller inte. I dessa fall förefaller det rimligt att icke medlemmar betalar den medlemsavgift som är avsedd att täcka andra kostnader än de rent administrativa kostnader som uppkommer som en direkt följd av verksamheten i fråga.

(8)

För att programmet ska fungera på ett riktigt sätt bör det etableras ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen. Kommissionen bör också ha stående kontrollbefogenhet, särskilt när det gäller erkännandet av de branschorganisationer som arbetar på regional eller interregional nivå och när det gäller de avtal och de samordnade förfaranden som dessa organisationer tillämpar.

(9)

För att informera medlemsstaterna och andra intressenter bör det minst en gång per år offentliggöras en förteckning över de organisationer som erkänts under det föregående året och en förteckning över de organisationer som fått sitt erkännande återkallat under samma period samt de bestämmelser som fått ett utvidgat tillämpningsområde med angivande av deras omfattning.

(10)

För att vara tillräckligt representativ för den region där den är verksam måste en branschorganisation omfatta minst en tredjedel av de kvantiteter som produceras, bereds eller köps in av medlemmarna i var och en av branscherna. För att undvika obalans mellan regionerna måste den uppfylla detta krav i alla de regioner där den är verksam.

(11)

Det bör preciseras att handel med tobak förutom grossisthandel omfattar slutanvändarnas direkta inköp av baltobak.

(12)

Det bör anges vilken information branschorganisationen måste tillhandahålla kommissionen när kommissionen är ansvarig för erkännandet av den.

(13)

Ett återkallande av ett erkännande bör normalt ske med verkan från den tidpunkt när kraven för tillståndet inte längre uppfylls.

(14)

Det bör fastställas att branschorganisationer som verkar tvärregionalt måste uppnå åtminstone samma representationsgrad som den nivå som har fastställts för de regionala branschorganisationerna.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs de villkor som gäller för erkännande av branschorganisationer och deras verksamhet inom den sektor som omfattas av marknadsordningen för tobaksprodukter i enlighet med del XIV i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007.

Artikel 2

Erkännande

Erkännandet av en branschorganisation ska innebära att den får tillstånd att utöva den verksamhet som avses i första stycket punkt c i artikel 123 i förordning (EG) nr 1234/2007, på de villkor som fastställs i denna förordning.

Artikel 3

Erkännande från medlemsstaterna

1.   Medlemsstaterna ska efter ansökan erkänna de branschorganisationer som är etablerade inom deras territorier och som

a)

bedriver sin verksamhet på regional eller interregional nivå inom territoriet,

b)

arbetar för de mål som avses i första stycket punkt c i artikel 123 i förordning (EG) nr 1234/2007 genom att

i)

medverka till ökad samordning av avsättningen av tobak i blad och tobak i balar,

ii)

utarbeta standardavtal som är i överensstämmelse med gemenskapens bestämmelser,

iii)

förbättra kunskapen om marknaden och insynen i den,

iv)

öka produkternas förädlingsvärde, särskilt genom saluföringsåtgärder och forskning om nya användningsområden som inte utgör ett hot mot folkhälsan,

v)

omorientera branschen mot produkter som bättre tillgodoser marknadens behov och hänsynen till folkhälsan,

vi)

forska om metoder som gör det möjligt att begränsa användningen av växtskyddsmedel samtidigt som produktens kvalitet säkerställs och marken skyddas,

vii)

utveckla metoder och medel för förbättring av produktkvaliteten i produktions- och beredningsledet,

viii)

använda certifierat utsäde och kontrollera produktkvaliteten,

c)

inte själva producerar, bereder eller saluför de produkter som avses i artikel 1,

d)

inom sitt verksamhetsområde och de branscher de representerar täcker en betydande del av produktionen eller handeln. Om en branschorganisation omfattar flera regioner måste den påvisa att den är representativ för var och en av de berörda branscherna och regionerna.

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 d ska en branschorganisation anses vara representativ på regionalt plan när den svarar för minst en tredjedel av de kvantiteter som produceras, bereds eller köps in av medlemmarna i var och en av de branscher som den omfattar och som är verksamma inom produktionen eller den första beredningen av eller handeln med den tobak eller de grupper av tobakssorter som branschorganisationens verksamhet omfattar.

Om en branschorganisation arbetar tvärregionalt eller inom hela gemenskapen ska den uppfylla kraven i första stycket i var och en av de berörda regionerna.

3.   Före erkännandet ska medlemsstaterna anmäla all den information till kommissionen som krävs för att påvisa att de villkor för erkännande av branschorganisationen uppfylls som anges i artikel 123 i förordning (EG) nr 1234/2007 och i punkterna 1 och 2 i denna artikel.

Kommissionen kan inom 60 dagar efter medlemsstatens anmälan motsätta sig ett erkännande.

4.   Medlemsstaten ska återkalla erkännandet om

a)

de villkor som anges i denna artikel inte längre uppfylls,

b)

branschorganisationen omfattas av artikel 177.2 i förordning (EG) nr 1234/2007,

c)

branschorganisationen underlåter att uppfylla anmälningsplikten enligt artikel 177.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007.

5.   Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta kommissionen om beslut om återkallande av erkännandet.

Artikel 4

Erkännande från kommissionen

1.   Kommissionen ska efter ansökan erkänna branschorganisationer som

a)

helt eller delvis bedriver sin verksamhet inom flera medlemsstaters territorier eller inom hela gemenskapen,

b)

har bildats i överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning,

c)

uppfyller villkoren i artikel 3.1 b, c och d.

2.   De branschorganisationer som är verksamma inom flera medlemsstaters territorier eller delar av dessa, eller inom gemenskapen som helhet, ska till kommissionen lämna in ansökningar om erkännande tillsammans med alla de handlingar som behövs för att visa

a)

att de efterlever de villkor som fastställs i artikel 123 i förordning (EG) nr 1234/2007,

b)

omfattningen av deras verksamhet och att den är förenlig med artikel 3.1,

c)

inom vilket geografiskt område de är verksamma,

d)

att de har bildats i överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning,

e)

att de uppfyller de relevanta representationskrav som anges i artikel 3.2.

3.   Kommissionen ska underrätta de medlemsstater inom vilkas territorier branschorganisationen är etablerad och dess verksamhet bedrivs om inkomna ansökningar om erkännande. De berörda medlemsstaterna ska därefter ha två månader på sig att inkomma med synpunkter på erkännandet.

4.   Kommissionen ska fatta beslut om eventuellt erkännande inom fyra månader efter det att den har mottagit ansökan och all nödvändig information i enlighet med punkt 2.

5.   Kommissionen ska återkalla erkännandet av de branschorganisationer som avses i punkt 1 i denna artikel av de anledningar som anges i artikel 3.4.

Artikel 5

Återkallat erkännande

Återkallelse av ett godkännande enligt artiklarna 3.4 eller 4.5 ska ske med verkan från den tidpunkt när villkoren för erkännandet inte längre är uppfyllda.

Artikel 6

Offentliggörande av erkända branschorganisationer

Kommissionen ska i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning minst en gång per år eller oftare vid behov offentliggöra namnen på de branschorganisationer som har erkänts. I offentliggörandet ska det anges i vilken ekonomisk sektor eller vilket geografiskt område de är verksamma och vilka av verksamheterna i artikel 123 punkt c i förordning (EG) nr 1234/2007 som bedrivs. Återkallade erkännanden ska också offentliggöras minst en gång per år.

Artikel 7

Utvidgad tillämpning av vissa bestämmelser på icke medlemmar

Kommissionens godkännande av den utvidgade tillämpningen av befintliga avtal och samordnade förfaranden i enlighet med artikel 178.3 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska omfattas av det förfarande som fastställs i artikel 8 i denna förordning.

Artikel 8

Förfarande för utvidgad tillämpning av vissa bestämmelser på icke medlemmar

1.   När det gäller befintliga avtal och samordnade förfaranden som fastställts av branschorganisationer som erkänts av medlemsstaterna, ska medlemsstaterna svara för att berörda socioekonomiska grupper informeras genom offentliggörande av de avtal eller samordnade förfaranden vars tillämpning de avser utvidga till att omfatta enskilda eller grupper som inte tillhör någon branschorganisation i en bestämd region eller grupp av regioner i enlighet med artikel 178 i förordning (EG) nr 1234/2007.

De berörda socioekonomiska grupperna ska lämna in sina anmärkningar till den behöriga myndigheten i medlemsstaten inom två månader från dagen för offentliggörandet.

2.   I slutet av tvåmånadersperioden och innan de fattar beslut ska medlemsstaterna till kommissionen anmäla vilka bestämmelser de avser göra bindande och tillhandahålla all relevant information, särskilt avseende bedömningen av en sådan utvidgad tillämpning och huruvida bestämmelserna i fråga rent tekniskt är förenliga med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG (4). Anmälan ska innehålla alla anmärkningar som tagits emot från berörda socioekonomiska grupper i enlighet med punkt 1 andra stycket och bedömningen av ansökan om utvidgning.

3.   Kommissionen ska i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra de bestämmelser för vilka utvidgad tillämpning begärts av de branschorganisationer som erkänts av kommissionen i enlighet med artikel 4. Efter offentliggörandet ska medlemsstaterna och de berörda socioekonomiska grupperna lämna in sina anmärkningar inom två månader räknat från dagen för offentliggörandet.

4.   Om de bestämmelser för vilka utvidgad tillämpning begärs är tekniska föreskrifter i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ska de anmälas till kommissionen i enlighet med artikel 8 i det direktivet samtidigt med den anmälan som avses i punkt 2 i denna artikel.

Om förutsättningarna för att avge ett detaljerat utlåtande enligt artikel 9 i direktiv 98/34/EG är uppfyllda, ska kommissionen vägra att godkänna den begärda utvidgningen av bestämmelserna, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 5 i denna artikel.

5.   Kommissionen ska anta ett beslut om tillämpningen av utvidgningen av bestämmelserna inom tre månader efter medlemsstatens anmälan i enlighet med punkt 2. I de fall punkt 3 är tillämplig ska kommissionen anta ett beslut inom fem månader efter offentliggörandet av bestämmelserna i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionen ska avslå ansökan om den finner att den utvidgade tillämpningen skulle

a)

förhindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på en betydande del av den gemensamma marknaden,

b)

begränsa näringsfriheten, eller

c)

äventyra målen för den gemensamma jordbrukspolitiken eller andra delar av gemenskapslagstiftningen.

6.   De bestämmelser för vilka tillämpningen har utvidgats ska offentliggöras i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 9

Medlemsavgift för icke medlemmar

1.   Om bestämmelser i enlighet med artikel 8 gjorts bindande för icke medlemmar i en branschorganisation, får medlemsstaten eller kommissionen, allt efter omständigheterna, besluta att enskilda eller grupper som inte är medlemmar ska betala hela eller en del av medlemsavgiften till organisationen. Sådana avgifter ska inte användas för att täcka administrativa kostnader i samband med tillämpningen av avtalen eller de samordnade förfarandena.

2.   Varje beslut som medlemsstaterna eller kommissionen antar om åtgärder som innebär att enskilda eller grupper som inte är medlemmar i en branschorganisation ska betala avgift ska offentliggöras i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning. Beslutet ska träda i kraft två månader efter dagen för offentliggörandet.

3.   Om en branschorganisation kräver att enskilda eller grupper som inte är medlemmar betalar hela eller en del av medlemsavgiften i enlighet med denna artikel eller artikel 126.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska organisationen meddela medlemsstaten eller kommissionen, alltefter omständigheterna, storleken på den avgift som ska betalas. Medlemsstaten eller kommissionen får därvid göra de kontroller som de finner nödvändiga hos den berörda branschorganisationen.

Artikel 10

Upphävande

Förordning (EEG) nr 86/93 ska upphöra att gälla.

Artikel 11

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 510/2008 (EUT L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EGT L 215, 30.7.1992, s. 80. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  EGT L 12, 20.1.1993, s. 13.

(4)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.


Top