EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0657

Kommissionens förordning (EG) nr 657/2008 av den 10 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om gemenskapsstöd för utdelning av mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever

OJ L 183, 11.7.2008, p. 17–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 234 - 243

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2017; upphävd genom 32017R0040 . Latest consolidated version: 13/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/657/oj

11.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 657/2008

av den 10 juli 2008

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om gemenskapsstöd för utdelning av mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 102 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 2707/2000 av den 11 december 2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter till skolelever (2) har vid flera tillfällen ändrats på ett genomgripande sätt (3). Eftersom det är nödvändigt att införa fler ändringar, bör den förordningen upphävas och ersättas med en ny förordning för förbättrad tydlighet och av rationella skäl.

(2)

Stödet för att leverera mjölk och vissa mjölkprodukter till elever bör finnas för förskolor eller andra inrättningar där förskoleverksamhet sker, grundskolor och gymnasieskolor. Med tanke på kampen mot övervikt och för att skolbarn ska få tillgång till hälsosamma mejeriprodukter, bör dessa skoltyper behandlas på samma sätt och få tillgång till ordningen. För att förenkla förvaltningen av ordningen bör elevers mjölkkonsumtion under vistelse på sommarkoloni uteslutas.

(3)

För att tillämpningen av denna ordning ska bli tydligare bör det understrykas att skolelever bör omfattas av stödet endast under skoldagar. Vidare bör det totala antalet skoldagar med avdrag för lediga dagar bekräftas av skolstyrelsen eller skolan i varje medlemsstat.

(4)

Erfarenheterna visar att det är svårt att övervaka användningen av subventionerade mjölkprodukter som används vid tillagning av skolmåltider. Det är dessutom inget effektivt sätt att uppnå ordningens utbildningssyfte. Därför bör utdelning av mjölk för tillagning av måltider begränsas.

(5)

För att ta hänsyn till att det i gemenskapen finns olika konsumtionsmönster för mjölk och vissa mjölkprodukter och mot bakgrund av dagens tendenser på hälsoområdet och inom näringslära, bör listan över stödberättigande produkter utvidgas och förenklas samtidigt som medlemsstaterna själv får bestämma vilka produkter på listan som ska omfattas av stödet.

(6)

För att garantera att de stödberättigande produkterna erbjuder en hög hälsoskyddsnivå ska de beredas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (4) samt vara försedda med det identifieringsmärke som krävs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (5).

(7)

För att man ska kunna förvalta och kontrollera ordningen bör det inrättas ett godkännandesystem av de sökande.

(8)

Stödnivån för de olika stödberättigande produkterna bör fastställas med beaktande av det stöd till mjölk som fastställs i artikel 102 i förordning (EG) nr 1234/2007 samt det tekniska sammanhanget mellan produkterna.

(9)

När det gäller utbetalningen av stödet bör det fastställas vilka villkor de ansökande ska uppfylla, vilka krav som måste uppfyllas för att få lämna in en ansökan, vilka kontroller och sanktioner som behöriga myndigheter ska använda sig av och hur stödet ska betalas ut.

(10)

I artikel 102.4 i förordning (EG) nr 1234/2007 fastställs att stödet får beviljas för högst 0,25 liter mjölkekvivalent per elev och dag. Mjölkekvivalenter för olika mjölkprodukter bör fastställas.

(11)

Inom ramen för stödordningen bör det fastställas vilka kontroller som garanterar att stödbeloppet blir synligt i det pris som stödmottagarna betalar och att de subventionerade mjölkprodukterna inte omdestineras till andra mål än de föreskrivna.

(12)

För att man ska kunna skydda gemenskapens ekonomiska intressen, bör det antas lämpliga bestämmelser för bekämpning av oegentligheter och bedrägeri. Bestämmelserna bör omfatta fullständiga administrativa kontroller kompletterade med kontroller på plats. För att kontrollerna i medlemsstaterna ska utföras på likartade sätt bör kontrollernas omfattning, innehåll, tidsmässiga planering och rapportering anges, varvid hänsyn tas till att ordningen genomförs på olika sätt i medlemsstaterna. Dessutom bör felaktigt utbetalda belopp återkrävas och man bör fastställa sanktioner för att avskräcka sökande från att begå bedrägerier.

(13)

För att förenkla medlemsstaternas administration, bör de maximalt stödberättigande kvantiteterna beräknas utifrån antalet elever i regelbunden skolgång med den sökandens uppgifter som underlag.

(14)

Erfarenheterna visar att stödmottagarna inte känner till den roll som Europeiska unionen spelar i skolmjölksordningen. Vid varje skola som omfattas av skolmjölksordningen bör det därför tydligt anges att Europeiska unionen subventionerar projektet.

(15)

Av övervakningsskäl bör varje år viss information om skolmjölksordningen skickas till kommissionen.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1234/2007 beträffande beviljande, enligt artikel 102 i den förordningen, av gemenskapsstöd för utdelning av vissa mjölkprodukter till skolelever (nedan kallat stödet).

Artikel 2

Stödmottagare

Stödmottagarna ska vara elever med regelbunden skolgång, som går i någon av följande skolor: förskolor eller andra inrättningar där förskoleverksamhet ges, grundskolor och gymnasieskolor, som organiseras eller erkänns av den behöriga myndigheten i medlemsstaten.

Artikel 3

Stödberättigande mjölkprodukter

1.   Medlemsstaterna får betala stödet för de stödberättigande mjölkprodukter som listas i bilaga I. De får tillämpa striktare normer i enlighet med kraven i bilaga I för de stödberättigande mjölkprodukterna.

2.   För de franska utomeuropeiska departementen får mjölk som är smaksatt med choklad eller på annat sätt, och som det hänvisas till i bilaga I, vara rekonstituerad mjölk.

3.   Medlemsstaterna får tillåta att högst 5 mg fluor tillsätts per kilo produkt i kategori I.

4.   Stöd ska bara beviljas för de produkter som listas i bilaga I till den här förordningen om de uppfyller kraven i förordning (EG) nr 852/2004 och förordning (EG) nr 853/2004, framförallt de krav som rör framställning i en godkänd anläggning och de krav på identifieringsmärkning som anges i avsnitt I i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004.

Artikel 4

Stödnivå

1.   Stödbeloppen fastställs i bilaga II.

2.   Om ett stödbelopp (i euro) ändras, ska det stödbelopp som gällde den första dagen i månaden gälla för alla kvantiteter som levereras under den månaden.

3.   Om de kvantiteter av produkter som tillhandahålls uttrycks i liter, ska koefficienten 1,03 användas vid omräkningen av liter till kilon.

Artikel 5

Maximal stödberättigande kvantitet

1.   Medlemsstaterna ska verifiera att den maximala kvantiteten 0,25 liter som anges i artikel 102.4 i förordning (EG) nr 1234/2007 inte överskrids, med beaktande av antalet skoldagar och antalet elever med regelbunden närvaro under den period som omfattas av en stödansökan samt av den koefficient som nämns i artikel 4.3 i den här förordningen.

2.   Vid den verifiering som avses i punkt 1 ska följande ekvivalenter användas för produkter i kategorierna II–V som listas i bilaga I:

a)

kategori II: 100 kg = 90 kg mjölk.

b)

kategori III: 100 kg = 300 kg mjölk.

c)

kategori IV: 100 kg = 899 kg mjölk.

d)

kategori V: 100 kg = 765 kg mjölk.

3.   De stödmottagare som specificeras i artikel 2 ska omfattas av stödet enbart under skoldagar. Det totala antalet skoldagar, förutom lovdagar, ska anmälas av skolstyrelsen eller av skolan till den behöriga myndigheten i medlemsstaten och, om det är lämpligt, till den sökande. Elever ska inte få del av stödet när de befinner sig på skollovsläger.

4.   Mjölk och mjölkprodukter som används vid tillagning av måltider ska inte omfattas av stödet.

Om mjölken och mjölkprodukterna används vid tillagning av måltider i skollokaler och om det rör sig om kalla rätter kan de dock omfattas av stödet. Uppvärmning av produkter som ingår i kategori I a och I b i bilaga I är dock tillåten.

5.   Vid tillämpning av punkt 4 i fråga om att skilja mellan produkter som används i uppvärmda maträtter och i kalla maträtter och/eller för direkt konsumtion kan en koefficient användas som ska fastställas på basis av tidigare använda kvantiteter och/eller recept i enlighet med den berörda medlemsstatens krav.

Artikel 6

Allmänna villkor för beviljande av stöd

1.   För att en stödansökan ska vara giltig måste den lämnas in av en sökande som i enlighet med artiklarna 7, 8 och 9 är godkänd för leverans av de gemenskapsprodukter som listas i bilaga I.

2.   Ansökan om stöd kan göras av

a)

en skola,

b)

en skolstyrelse som ansöker om stöd för de produkter som delas ut till skolelever för vilka den ansvarar,

c)

leverantören av produkterna, om medlemsstaten tillåter,

d)

en organisation som lämnar in stödansökan för en eller flera skolors eller skolstyrelsers räkning och som har upprättats särskilt för detta ändamål, om medlemsstaten tillåter.

Artikel 7

Godkännande av sökande

De sökande ska vara godkända av den behöriga myndighet i den medlemsstat där skolan ligger dit mjölkprodukterna levereras.

Artikel 8

Allmänna villkor för godkännande

1.   För att bli godkänd måste den sökande skriftligen garantera den behöriga medlemsstaten följande:

a)

Att endast använda mjölkprodukterna för förtäring i enlighet med den här förordningen av eleverna i sökandens skola eller den skola för vars räkning ansökan om stöd har lämnats in.

b)

Att betala tillbaka de stöd som felaktigt betalats ut för berörda kvantiteter om det konstateras att mjölkprodukterna inte har lämnats till de mottagare som avses i artikel 2 eller när stödet har betalats ut för andra kvantiteter än de som avses i artikel 5.

c)

Att på begäran av den behöriga myndigheten lägga fram styrkande handlingar.

d)

Att underkasta sig alla kontroller som den behöriga myndigheten i medlemsstaten fattar beslut om, framför allt i form av granskning av räkenskaperna och fysiska kontroller.

2.   Godkännanden som beviljats enligt artiklarna 7, 8 och 9 i förordning (EG) nr 2707/2000 ska fortsätta att gälla när den här förordningen tillämpas.

Artikel 9

Särskilda villkor för godkännande av vissa sökande

Om stödet söks av en sökande som avses i artikel 6.2 c och d, måste denne, förutom de skriftliga garantier som avses i artikel 8, även skriftligen garantera att föra register över namn på och adresser till skolor eller i förekommande fall skolstyrelser, och de kvantiteter mjölkprodukter som sålts eller levererats till dem.

Artikel 10

Indragning och återkallande av godkännande

Om det fastställs att en sökande inte längre uppfyller de villkor som anges i artiklarna 8 och 9, eller någon annan skyldighet som följer av denna förordning, ska godkännandet dras in under en till tolv månader, eller återkallas beroende på hur allvarlig överträdelsen är.

De åtgärder som anges i första stycket ska inte vidtas i fall av force majeure eller om medlemsstaten fastställer att överträdelsen inte begåtts avsiktligt eller genom allvarlig försummelse eller om den är av mindre allvarlig art.

Den sökande kan på begäran återfå tillståndet, dock först efter en period på minst tolv månader.

Artikel 11

Ansökan om utbetalning

1.   Ansökan om utbetalning av stöd ska ske i enlighet med de föreskrifter som utfärdats av den behöriga myndigheten i medlemsstaten och ska innehålla minst följande uppgifter:

a)

Distribuerade kvantiteter per kategori och underkategori.

b)

Namn på och adress till den skola eller skolstyrelse som berörs av informationen i punkt a), eller dess unika identifieringsnummer.

2.   Medlemsstaten ska fastställa hur ofta ansökan om utbetalningar av stöd ska lämnas in. Ansökningarna kan omfatta perioder av en till sju månader.

3.   Med undantag för fall av force majeure ska ansökan om utbetalning av stöd, korrekt ifylld, lämnas in senast den sista dagen i den tredje månaden som följer på den period som ansökan gäller.

Om den tidsfrist som avses i första stycket överskrids med mindre än två månader ska stödet ändå betalas ut, men minskas med

a)

5 % av beloppet om tidsfristen överskrids med en månad eller mindre,

b)

10 % av beloppet om tidsfristen överskrids med mer än en månad, men mindre än två månader.

4.   De belopp som anges i ansökan om utbetalning ska styrkas genom fakturor som de behöriga myndigheterna ska kunna ta del av. I dessa fakturor ska priset anges separat för de levererade produkterna. Fakturorna ska vidare vara kvitterade eller åtföljas av bevis på att betalning har erlagts.

Artikel 12

Utbetalning av stödet

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11.4 ska stödet betalas till de leverantörer eller organisationer som avses i artikel 6.2 c och d endast om något av följande villkor är uppfyllda:

a)

Ett kvitto för de kvantiteter som levererats ska kunna uppvisas.

b)

Det ska finnas en kontrollrapport upprättad av den behöriga myndigheten, som har utarbetats före den slutliga utbetalningen av stödet och som visar att villkoren för utbetalningen är uppfyllda.

c)

Uppvisande, om medlemsstaten godkänner det, av ett annat bevis för att de kvantiteter som levererats i enlighet med den här förordningen har betalats.

2.   Den behöriga myndigheten ska betala ut stödet inom tre månader från den dag då den korrekt ifyllda ansökan som avses i artikel 11 har lämnats in, under förutsättning att administrativa undersökningar inte har inletts.

Artikel 13

Betalning av förskott

1.   Medlemsstaterna får betala ut ett förskott som motsvarar det stöd som begärts, under förutsättning att en säkerhet på 110 % av förskottsbeloppet ställs.

2.   Om det rör sig om en begäran om förskott från en leverantör som avses i artikel 6.2 c och d får den behöriga myndigheten betala ut förskottet på grundval av de kvantiteter som levererats utan att kräva de styrkande handlingar som avses i artikel 12.1. Leverantören eller organisationen ska, inom en månad från och med den dag då förskottet betalades ut, skicka de handlingar till den behöriga myndigheten som krävs för att den ska kunna göra den slutliga stödutbetalningen, såvida den behöriga myndigheten inte har upprättat den rapport som avses i artikel 12.1 b.

Artikel 14

Prisövervakning

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att garantera att stödbeloppet avspeglas i de priser som stödmottagaren betalar.

2.   Medlemsstaterna ska fastställa de maximala priser som stödmottagarna ska betala för de olika produkter som anges i bilaga I och som distribueras inom landet.

Artikel 15

Kontroller och påföljder

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att bestämmelserna i denna förordning efterlevs. Åtgärderna ska omfatta fullständiga administrativa kontroller av stödansökningarna, och kompletteras av kontroller på plats i enlighet med punkterna 2–8.

2.   Administrativa kontroller ska ske av samtliga stödansökningar och ska omfatta kontroll av styrkande handlingar enligt medlemsstaternas definitioner, ifråga om produktleveranser och efterlevnad av maximikvantitet per elev och dag i enlighet med artikel 5.1.

De administrativa kontroller som avses i första stycket ska kompletteras med kontroller på plats som framförallt ska vara inriktade på följande:

a)

Hur stödet påverkar det pris stödmottagaren ska betala.

b)

De register som avses i artikel 9, även bokföring i form av kvitton över inköp och försäljning samt kontoutdrag.

c)

Att de subventionerade produkterna används i enlighet med bestämmelserna i denna förordning, särskilt när det finns skäl att misstänka oegentligheter.

3.   Det totala antalet kontroller på plats som utförs under perioden 1 augusti–31 juli ska omfatta minst 5 % av de sökande som avses i artikel 6. Om antalet sökande i en medlemsstat är färre än hundra, ska kontrollerna på plats ske i lokalerna hos fem sökande. Om antalet sökande i en medlemsstat är färre än fem, ska samtliga sökande kontrolleras. Det totala antalet kontroller på plats som utförs under perioden 1 augusti–31 juli ska omfatta minst 5 % av det nationellt fördelade stödet.

4.   Kontroller på plats ska utföras under perioden 1 augusti–31 juli och ska omfatta en period på minst de 12 föregående månaderna.

5.   Den behöriga kontrollmyndigheten ska välja ut vilka sökande som ska kontrolleras på plats. Vid urvalet ska hänsyn tas till olika geografiska områden samtidigt som det baseras på en riskanalys som grundas på typen av återkommande fel och resultaten från tidigare års kontroller. Riskanalysen ska beakta de olika stödbelopp som ingår och typer av sökande som avses i artikel 6.2.

6.   Om den sökande som avses i artikel 6.2 b, c och d ansöker om stöd, ska de kontroller som sker i den sökandes lokaler kompletteras med kontroller på plats hos minst två skolor eller hos minst 1 % av de skolor som anges på den sökandes lista, beroende på vilket som leder till flest kontrollbesök.

7.   En kontroll får aviseras i förväg med kortast möjliga varsel såvitt det kan ske utan att syftet med kontrollen äventyras.

8.   Den behöriga kontrollmyndigheten ska upprätta en kontrollrapport för varje kontroll på plats. Rapporten ska innehålla en exakt beskrivning av de olika punkter som kontrollerats.

Den ska omfatta följande delar:

a)

En allmän del med bland annat uppgifter om

i)

mjölkordningen, den period som avses, vilka ansökningar som kontrollerats, de kvantiteter av mjölkprodukter som stöd betalats för och till vilka belopp,

ii)

närvarande ansvariga personer.

b)

En del med beskrivning av de kontroller som utförts, och i synnerhet med information om

i)

vilka dokument som kontrollerats,

ii)

kontrollernas utformning och omfattning,

iii)

påpekanden och resultat.

9.   Återvinning av felaktigt utbetalda belopp regleras genom artikel 73.1, 73.3, 73.4 och 73.8 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 (6) efter nödvändiga ändringar.

10.   Utan att det påverkar artikel 10 ska en sökande som begått bedrägeri, förutom att betala tillbaka de felaktigt utbetalade beloppen i enlighet med punkt 9, betala skillnaden mellan den summa som ursprungligen betalades och den summa den sökande har rätt till.

Artikel 16

Europeisk skolmjölksaffisch

De skolor som distribuerar produkter i enlighet med den här förordningen ska ta fram eller ha tagit fram en affisch i enlighet med minimikraven i bilaga III. Affischen ska permanent hänga uppe vid skolans entré där den ska synas tydligt och vara lätt att läsa.

Artikel 17

Anmälningar

1.   Senast den 30 november efter slutet av den föregående perioden 1 augusti–31 juli, ska medlemsstaterna till kommissionen lämna uppgifter om hur många sökande och skolor som deltar samt om de kontroller på plats som gjorts och resultaten av dessa kontroller.

2.   Före den 31 januari varje år ska medlemsstaterna till kommissionen lämna minst följande uppgifter i fråga om den föregående perioden 1 augusti–31 juli:

a)

De kvantiteter mjölk och mjölkprodukter uppdelade i kategorier och underkategorier för vilka stöd har betalats under den föregående perioden 1 augusti–31 juli samt den maximalt tillåtna kvantiteten och hur den räknats fram.

b)

Det antal elever som beräknas delta i skolmjölksordningen.

3.   Anmälningarnas form och innehåll ska fastställas enligt de förlagor som kommissionen ställt till medlemsstaternas förfogande. Förlagorna ska inte gälla innan förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har informerats.

Artikel 18

Upphävande

Förordning (EG) nr 2707/2000 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga IV.

Artikel 19

Övergångsbestämmelse

1.   Förordning (EG) nr 2707/2000 fortsätter att gälla för leveranser som skett före den 1 augusti 2008.

2.   Tillstånd som beviljats i enlighet med artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2707/2000 fortsätter att gälla till och med den 31 december 2008.

Artikel 20

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med 1 augusti 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 510/2008 (EUT L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EGT L 311, 12.12.2000, s. 37. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1544/2007 (EUT L 337, 21.12.2007, s. 64).

(3)  Se bilaga IV.

(4)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 3.

(5)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1243/2007 (EUT L 281, 25.10.2007, s. 8).

(6)  EUT L 141, 30.4.2004, s. 18.


BILAGA I

LISTA ÖVER PRODUKTER SOM FÅR OMFATTAS AV STÖD FRÅN GEMENSKAPEN

Kategori I

a)

Värmebehandlad mjölk (1).

b)

Värmebehandlad mjölk innehållande choklad, fruktjuice (2) eller smaksatt, innehållande minst 90 viktprocent mjölk enligt punkt a och med maximalt 7 % tillsatt socker (3) och/eller honung.

c)

Fermenterade mjölkprodukter med eller utan fruktjuice (2), smaksatta eller icke-smaksatta, innehållande minst 90 viktprocent mjölk enligt punkt a och med maximalt 7 % tillsatt socker och/eller honung (3).

Kategori II

Smaksatta eller icke-smaksatta fermenterade mjölkprodukter som innehåller frukt (4), innehållande minst 80 viktprocent mjölk enligt kategori I punkt a och med maximalt 7 % tillsatt socker (5) och/eller honung.

Kategori III

Smaksatta och icke-smaksatta färskostar eller smältostar innehållande minst 90 viktprocent ost.

Kategori IV

Grana Padano-ost och Parmigiano Reggiano-ost.

Kategori V

Smaksatta och icke-smaksatta ostar innehållande minst 90 viktprocent ost, och som inte ingår i kategorierna III och IV.


(1)  Inklusive laktosfria mjölkdrycker.

(2)  Fruktjuice ska tillsättas i enlighet med rådets direktiv 2001/112/EG av den 20 december 2001 om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel.

(3)  Vid tillämpningen av den här kategorin avses med socker de produkter som omfattas av KN-numren 1701 och 1702. I fråga om drycker baserade på mjölk och mjölkprodukter, energireducerade eller utan tillsats av socker, ska sötningsmedel användas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel.

(4)  Vid tillämpningen av den här kategorin ska fermenterade mjölkprodukter som innehåller frukt innehålla frukt, fruktkött, fruktpuré eller fruktjuice. Vid tillämpningen av den här kategorin avses med frukt de produkter som listas i kapitel 8 i KN, exklusive nötter och produkter som innehåller nötter. Fruktjuice, fruktkött och fruktpuré ska tillsättas i enlighet med rådets direktiv 2001/112/EG av den 20 december 2001 om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel.

(5)  Vid tillämpningen av den här kategorin avses med socker de produkter som omfattas av KN-numren 1701 och 1702. Det socker som tillsatts frukten ska räknas in i det tillsatta socker som högst får uppgå till 7 % tillsatt socker. I fråga om drycker baserade på mjölk och mjölkprodukter, energireducerade eller utan tillsats av socker, ska sötningsmedel användas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel.


BILAGA II

Stödbelopp

a)

18,15 euro per 100 kg produkter i kategori I.

b)

16,34 euro per 100 kg produkter i kategori II.

c)

54,45 euro per 100 kg produkter i kategori III.

d)

163,14 euro per 100 kg produkter i kategori IV.

e)

138,85 euro per 100 kg produkter i kategori V.


BILAGA III

Minimikrav för den europeiska skolmjölksaffischen

Affischens storlek: Minst A3-format.

Bokstäver: Minst 1 cm stora.

Rubrik: Europeisk skolmjölk.

Innehåll: Följande mening måste finnas med på affischen:

”På vår [ange typ av skola (t.ex. förskola, lågstadium)] använder vi mejeriprodukter som subventioneras av EU”.

Man bör även betona de näringsmässiga fördelarna samt näringsriktlinjer för barn.

Placering: Affischen ska hänga uppe vid skolans huvudentré där den ska synas tydligt och vara lätt att läsa.


BILAGA IV

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 2707/2000

Den här förordningen

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2.1 a, b och c

Artikel 2

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 3

Artikel 3.1 första meningen

Artikel 3.1 andra meningen

Artikel 3.2–4

Artikel 3.2–4

Artikel 4.1

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.3 första stycket

Artikel 4.2

Artikel 4.3 andra stycket

Artikel 4.4

Artikel 4.3

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6.1

Artikel 6.1

Artikel 6.2

Artikel 6.2

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8.1

Artikel 8.2

Artikel 9.1

Artikel 9

Artikel 9.2

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12.1 a

Artikel 12.1 a

Artikel 12.1 b

Artikel 12.1 b

Artikel 12.1 c

Artikel 12.1 c

Artikel 12.2

Artikel 12.2

Artikel 12.3

Artikel 13.1–2

Artikel 13.1–2

Artikel 13.3

Artikel 14.1 första stycket

Artikel 14.1

Artikel 14.1 andra stycket första meningen

Artikel 14.2

Artikel 14.1 andra stycket andra och tredje meningen

Artikel 14.2–3

Artikel 15

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17–20

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga IV


Top