EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0451

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 451/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en ny statistisk indelning av produkter efter näringsgren (CPA) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3696/93 (Text av betydelse för EES)

EUT L 145, 4.6.2008, p. 65–226 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/451/oj

4.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 145/65


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 451/2008

av den 23 april 2008

om fastställande av en ny statistisk indelning av produkter efter näringsgren (CPA) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3696/93

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EEG) nr 3696/93 (2) fastställdes den statistiska indelningen av produkter efter näringsgren (CPA) inom Europeiska ekonomiska gemenskapen.

(2)

CPA bör uppdateras så att den återspeglar den tekniska utvecklingen och strukturförändringarna i ekonomin.

(3)

Genom att fastställa en produktindelning vars uppbyggnad stämmer överens med motsvarande produktionsverksamhet undviker man att det skapas en mängd olika produktkoder som inte har något samband med själva produktionen, och det förenklar klassificeringen för producenterna på de berörda marknaderna.

(4)

Det behövs en referensram för jämförelser av statistik över produktion, konsumtion, utrikeshandel och transporter.

(5)

En uppdaterad CPA är betydelsefull för kommissionens pågående översyn av gemenskapsstatistiken. Eftersom en sådan indelning förväntas ge mer jämförbara och relevanta data torde den ekonomiska styrningen förbättras på gemenskapsnivå och på nationell nivå.

(6)

För att den inre marknaden ska fungera krävs det statistiska standarder för insamling, rapportering och offentliggörande av nationell statistik och gemenskapsstatistik så att företag, finansinstitut, regeringar och alla andra aktörer på den inre marknaden har tillgång till tillförlitlig och jämförbar statistik. Därför är det viktigt att de olika kategorierna i CPA tolkas på samma sätt i alla medlemsstater.

(7)

Tillförlitlig och jämförbar statistik krävs för att företag ska kunna bedöma hur konkurrenskraftiga de är, och den hjälper gemenskapsinstitutionerna att förebygga snedvridning av konkurrensen.

(8)

Enbart det faktum att en gemensam statistisk indelning av produkter efter näringsgren införs innebär inte att medlemsstaterna är skyldiga att samla in, offentliggöra eller tillhandahålla uppgifter. Det är bara om medlemsstaterna använder produktindelningar som är kopplade till gemenskapsindelningen som det är möjligt att få fram sammanhängande uppgifter med den tillförlitlighet, hastighet, flexibilitet och detaljnivå som krävs för den inre marknadens funktion.

(9)

Medlemsstaterna bör kunna införa ytterligare kategorier som bygger på CPA i sina nationella indelningar för att tillgodose nationella krav.

(10)

För att den ekonomiska statistiken ska kunna jämföras internationellt måste medlemsstaterna och gemenskapsinstitutionerna använda produktindelningar som är direkt kopplade till den centrala produktklassifikationen CPC version 2, som antagits av FN:s statistikkommission.

(11)

Vid användningen av indelningen av CPA måste kommissionen bistås av den kommitté för det statistiska programmet som inrättades genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom (3), särskilt när det gäller utvärderingen av problem som uppkommit vid tillämpningen av CPA och att införa ändringar i CPA.

(12)

I och med att det fastställs en ny statistisk produktindelning bör man ändra framför allt hänvisningarna till CPA. Det är därför nödvändigt att upphäva förordning (EEG) nr 3696/93.

(13)

De åtgärder som är nödvändiga för att tillämpa denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4). Kommissionen bör särskilt ges behörighet att ändra CPA för att ta hänsyn till den tekniska eller ekonomiska utvecklingen och anpassa indelningen till andra ekonomiska och sociala indelningar. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(14)

Eftersom målet med denna förordning, nämligen att fastställa en ny CPA, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(15)

Kommittén för det statistiska programmet har hörts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Genom denna förordning fastställs en ny gemensam CPA inom gemenskapen, med syftet att se till att indelningen stämmer överens med den ekonomiska verkligheten och är jämförbar med andra nationella och internationella indelningar samt gemenskapsindelningar, vilket därmed säkrar jämförbarheten mellan nationell statistik, gemenskapsstatistik och internationell statistik.

2.   Med ”produkter” avses resultatet av näringsverksamhet, antingen varor eller tjänster.

3.   Denna förordning ska endast tillämpas på användningen av indelning för statistikändamål.

Artikel 2

Uppbyggnad och olika nivåer av CPA

1.   CPA ska bestå av

a)

en första nivå som betecknas med en bokstavskod (avdelningar),

b)

en andra nivå som betecknas med en tvåsiffrig kod (huvudgrupper),

c)

en tredje nivå som betecknas med en tresiffrig kod (grupper),

d)

en fjärde nivå som betecknas med en fyrsiffrig kod (undergrupper),

e)

en femte nivå som betecknas med en femsiffrig kod (kategorier),

f)

en sjätte nivå som betecknas med en sexsiffrig kod (underkategorier).

2.   CPA återfinns i bilagan.

Artikel 3

Användning av CPA

Kommissionen ska använda CPA för all statistik som delas in i produkter efter näringsgren.

Artikel 4

Nationella indelningar av produkter efter näringsgren

1.   Medlemsstaterna får använda CPA för att utarbeta mer aggregerade eller mer detaljerade, nationella, specifika eller funktionella indelningar som baseras på underkategorierna i CPA.

2.   Dessa indelningar ska utarbetas på grundval av CPA enligt följande regler:

a)

Indelningar som är mer aggregerade än CPA ska bestå av sammanslagningar av hela underkategorier i CPA.

b)

Indelningar som är mer detaljerade än CPA ska bestå av underindelningar som helt ryms inom CPA:s underkategorier.

Indelningar som härletts i enlighet med denna punkt kan ges en annan kod.

3.   Medlemsstaterna får använda nationella indelningar av produkter efter näringsgren härledda ur CPA. I sådana fall ska de översända ett utkast till den nationella standarden till kommissionen. Kommissionen ska inom tre månader efter att man mottagit ett sådant utkast kontrollera att den föreslagna nationella indelningen uppfyller kraven i punkt 2 och ska översända den till övriga medlemsstater för information. Medlemsstaternas nationella standarder ska innehålla en jämförelsetabell mellan dessa och CPA.

Artikel 5

Kommissionens uppgifter

Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna se till att CPA sprids, underhålls och främjas, särskilt genom att

a)

utforma, uppdatera och offentliggöra förklaringar till CPA,

b)

utarbeta och offentliggöra riktlinjer för hur CPA ska tillämpas,

c)

offentliggöra jämförelsetabeller mellan den nya versionen och föregående version av CPA; mellan föregående version och den nya versionen av CPA; och mellan CPA och Kombinerade nomenklaturen (KN), vilken återges i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (5),

d)

sträva efter att förbättra överensstämmelse med andra standarder.

Artikel 6

Tillämpningsåtgärder

1.   Följande åtgärder för att tillämpa och uppdatera denna förordning ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 7.2:

a)

Beslut som måste fattas på grund av problem med tillämpningen av CPA, inbegripet placeringen av produkter i specifika undergrupper.

b)

Tekniska åtgärder för att säkerställa en fullt samordnad övergång från föregående version av CPA.

2.   Följande åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.3:

a)

Ändringar av CPA för att ta hänsyn till den tekniska eller ekonomiska utvecklingen.

b)

Ändringar av CPA för att anpassa den till andra indelningar för samhällsstatistik och ekonomisk statistik.

3.   Hänsyn ska tas till principen att fördelarna med att uppdatera CPA måste vara större än kostnaderna för detta och till principen att ytterligare kostnader och insatser måste hållas inom rimliga gränser.

Artikel 7

Kommitté

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för det statistiska programmet.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 8

Upphävande av förordning (EEG) nr 3696/93

Förordning (EEG) nr 3696/93 ska upphöra att gälla den 1 januari 2008.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 23 april 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande av den 10 juli 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 14 februari 2008.

(2)  EGT L 342, 31.12.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 360/2008 (EUT L 111, 23.4.2008, s. 9).


BILAGA

CPA 2008

((*): del av)

Kod

Benämning

CPC version 2

A

PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE

 

01

Jordbruks- och jaktprodukter och tjänster i anslutning härtill

 

01.1

Ett- och tvååriga växter

 

01.11

Spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter

 

01.11.1

Vete

 

01.11.11

Durumvete

01111 (*)

01112 (*)

01.11.12

Vete, utom durumvete

01111 (*)

01112 (*)

01.11.2

Majs

 

01.11.20

Majs

01121

01122

01.11.3

Korn, råg och havre

 

01.11.31

Korn

01151

01152

01.11.32

Råg

01161

01162

01.11.33

Havre

01171

01172

01.11.4

Durra, hirs och annan spannmål

 

01.11.41

Durra

01141

01142

01.11.42

Hirs

01181

01182

01.11.49

Annan spannmål

01190

01.11.5

Halm, agnar och skal av spannmål

 

01.11.50

Halm, agnar och skal av spannmål

01913

01.11.6

Gröna baljväxter

 

01.11.61

Gröna bönor

01241

01.11.62

Gröna ärter

01242

01.11.69

Andra gröna baljväxter

01249

01.11.7

Trindsäd

 

01.11.71

Bönor, torkade

01701

01.11.72

Bondbönor, torkade

01702

01.11.73

Kikärter, torkade

01703

01.11.74

Linser, torkade

01704

01.11.75

Ärter, torkade

01705

01.11.79

Övrig trindsäd

01709

01.11.8

Sojabönor, jordnötter och bomullsfrön

 

01.11.81

Sojabönor

01411

01412

01.11.82

Jordnötter med skal

01421

01422

01.11.83

Jordnötter utan skal

21421

01.11.84

Bomullsfrö

01431

01432

01.11.9

Andra oljeväxtfrön

 

01.11.91

Linfrö

01441

01.11.92

Senapsfrö

01442

01.11.93

Raps- eller rybsfrö

01443

01.11.94

Sesamfrö

01444

01.11.95

Solrosfrö

01445

01.11.99

Övriga oljeväxtfrön

01446

01449

01.12

Ris, med ytterskal

 

01.12.1

Ris, med ytterskal

 

01.12.10

Ris, med ytterskal

01131

01132

01.13

Grönsaker och meloner, rotfrukter och stam- eller rotknölar

 

01.13.1

Blad- eller stjälkgrönsaker

 

01.13.11

Sparris

01211

01.13.12

Kål

01212

01.13.13

Blomkål och broccoli

01213

01.13.14

Trädgårdssallat

01214 (*)

01.13.15

Cikoriasallat

01214 (*)

01.13.16

Spenat

01215

01.13.17

Kronärtskockor

01216

01.13.19

Andra blad- eller stjälkgrönsaker

01219

01.13.2

Meloner

 

01.13.21

Vattenmeloner

01221

01.13.29

Andra meloner

01229

01.13.3

Andra grönsaksfrukter

 

01.13.31

Chilifrukter och paprika, grön (endast Capsicum)

01231

01.13.32

Gurkor

01232

01.13.33

Äggplanta (aubergine)

01233

01.13.34

Tomater

01234

01.13.39

Övriga grönsaksfrukter

01235

01239

01.13.4

Lök, morötter, rovor, rödbetor och liknande rotfrukter

 

01.13.41

Morötter och rovor

01251

01.13.42

Vitlök

01252

01.13.43

Kepalök (matlök)

01253

01.13.44

Purjolök och lök av andra Allium-arter

01254

01.13.49

Annat slags lök, rovor, betor och liknande rotfrukter (utan hög halt av stärkelse eller inulin)

01259

01.13.5

Rotfrukter och ätliga stam- eller rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin

 

01.13.51

Potatis

01510

01.13.52

Sötpotatis

01591

01.13.53

Kassava

01592

01.13.59

Andra rotfrukter och ätliga stam- eller rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin

01593

01599

01.13.6

Köksväxtfrön, utom betfrön

 

01.13.60

Köksväxtfrön, utom betfrön

01260

01.13.7

Sockerbetor och sockerbetsfrön

 

01.13.71

Sockerbetor

01801

01.13.72

Sockerbetsfrön

01803

01.13.8

Svampar och tryffel

 

01.13.80

Svampar och tryffel

01270

01.13.9

Övriga färska köksväxter

 

01.13.90

Övriga färska köksväxter

01290

01.14

Sockerrör

 

01.14.1

Sockerrör

 

01.14.10

Sockerrör

01802

01809

01.15

Råtobak

 

01.15.1

Råtobak

 

01.15.10

Råtobak

01970

25010

01.16

Fiberväxter

 

01.16.1

Fiberväxter

 

01.16.11

Bomull, även orensad

01921

01.16.12

Jute, gambohampa och andra bastfibrer för textilt ändamål, oberedda eller rötade, utom lin, mjukhampa och rami

01922

01.16.19

Lin, mjukhampa och övriga oberedda fiberväxter

01929

01.19

Andra ett- och tvååriga växter

 

01.19.1

Foderväxter

 

01.19.10

Foderväxter

01911

01912

01919

01.19.2

Snittblommor och blomknoppar; blomsterfrön

 

01.19.21

Snittblommor och blomknoppar

01962

01.19.22

Blomsterfrön

01963

01.19.3

Betfrön och frön till foderväxter; andra oberedda vegetabiliska material

 

01.19.31

Betfrön (utom sockerbetsfrön) och frön till foderväxter

01940

01.19.39

Övriga oberedda vegetabiliska material

01990

01.2

Fleråriga växter

 

01.21

Vindruvor

 

01.21.1

Vindruvor

 

01.21.11

Bordsdruvor

01330 (*)

01.21.12

Andra vindruvor, färska

01330 (*)

01.22

Tropiska och subtropiska frukter

 

01.22.1

Tropiska och subtropiska frukter

 

01.22.11

Avokado

01311

01.22.12

Bananer, mjölbananer o.d.

01312

01313

01.22.13

Dadlar

01314

01.22.14

Fikon

01315

01.22.19

Andra tropiska och subtropiska frukter

01316

01317

01318

01319

01.23

Citrusfrukter

 

01.23.1

Citrusfrukter

 

01.23.11

Pomelo och grapefrukt

01321

01.23.12

Citroner och limefrukter

01322

01.23.13

Apelsiner

01323

01.23.14

Tangeriner, mandariner, clementiner

01324

01.23.19

Andra citrusfrukter

01329

01.24

Kärnfrukter och stenfrukter

 

01.24.1

Äpplen

 

01.24.10

Äpplen

01351

01.24.2

Andra kärnfrukter och stenfrukter

 

01.24.21

Päron

01352 (*)

01.24.22

Kvittenfrukter

01352 (*)

01.24.23

Aprikoser

01353

01.24.24

Körsbär

01354

01.24.25

Persikor

01355 (*)

01.24.26

Nektariner

01355 (*)

01.24.27

Plommon

01356 (*)

01.24.28

Slånbär

01356 (*)

01.24.29

Övriga kärnfrukter och stenfrukter

01359

01.25

Andra frukter, bär och nötter

 

01.25.1

Frukter och bär, inkl. bär av släktet Vaccinium

 

01.25.11

Kiwi

01342

01.25.12

Hallon

01343

01.25.13

Jordgubbar och smultron

01344

01.25.19

Andra bär och övriga bär av släktet Vaccinium

01341

01349

01.25.2

Frukt- och bärfrön

 

01.25.20

Frukt- och bärfrön

01360

01.25.3

Nötter (utom vildväxande ätliga nötter, jordnötter och kokosnötter)

 

01.25.31

Mandlar

01371

21422

01.25.32

Kastanjer

01373

21429 (*)

01.25.33

Hasselnötter

01374

21423

01.25.34

Pistaschmandlar

01375

21429 (*)

01.25.35

Valnötter

01376

21429 (*)

01.25.39

Andra nötter (utom vildväxande ätliga nötter, jordnötter och kokosnötter)

01372

01377

01379

21424

21429 (*)

01.25.9

Övriga frukter, bär och nötter

 

01.25.90

Övriga frukter, bär och nötter

01391

01399

01.26

Oljehaltiga frukter

 

01.26.1

Oliver

 

01.26.11

Bordsoliver

01450 (*)

01.26.12

Oliver för framställning av olivolja

01450 (*)

01.26.2

Kokosnötter

 

01.26.20

Kokosnötter

01460

21429 (*)

01.26.9

Andra oljehaltiga frukter

 

01.26.90

Övriga oljehaltiga frukter

01491

01499

01.27

Kaffe, te, mate, kakao och humle

 

01.27.1

Kaffe, te, mate, kakao och humle

 

01.27.11

Kaffebönor, orostade

01610

01.27.12

Teblad

01620

01.27.13

Mateblad

01630

01.27.14

Kakaobönor

01640

01.28

Kryddväxter, drog- och medicinalväxter

 

01.28.1

Obearbetade kryddor

 

01.28.11

Peppar (Piper spp.), rå

01651

01.28.12

Chilipeppar och paprika (spanskpeppar, Capsicum spp.), torkad, rå

01652

01.28.13

Muskot, muskotblomma och kardemumma, rå

01653

01.28.14

Anis, stjärnanis, koriander, spiskummin, kummin, fänkål och enbär, rå

01654

01.28.15

Kanel, rå

01655

01.28.16

Kryddnejlika (med blomskaft), rå

01656

01.28.17

Ingefära, torkad, rå

01657

01.28.18

Vanilj, rå

01658

01.28.19

Andra obearbetade kryddor

01690

01.28.2

Humle

 

01.28.20

Humle

01659

01.28.3

Växter som används främst för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål

 

01.28.30

Växter som används främst för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål

01930 (*)

01.29

Andra fleråriga växter

 

01.29.1

Naturgummi

 

01.29.10

Naturgummi

01950

01.29.2

Julgranar, fällda

 

01.29.20

Julgranar, fällda

03241

01.29.3

Vegetabiliska material av sådana slag som används främst för flätning, fyllning, stoppning, färgning eller garvning

 

01.29.30

Vegetabiliska material av sådana slag som används främst för flätning, fyllning, stoppning, färgning eller garvning

03250

01.3

Plantmaterial: levande växter, lökar, stam- och rotknölar, sticklingar och ympkvistar; svampmycelium

 

01.30

Plantmaterial: levande växter, lökar, stam- och rotknölar, sticklingar och ympkvistar; svampmycelium

 

01.30.1

Plantmaterial: levande växter, lökar, stam- och rotknölar, sticklingar och ympkvistar; svampmycelium

 

01.30.10

Plantmaterial: levande växter, lökar, stam- och rotknölar, sticklingar och ympkvistar; svampmycelium

01961 (*)

01.4

Levande djur samt produkter från dessa

 

01.41

Levande nötkreatur av mjölkras och obearbetad mjölk från dessa

 

01.41.1

Levande nötkreatur av mjölkras

 

01.41.10

Levande nötkreatur av mjölkras

0211 (*)

01.41.2

Obearbetad mjölk från nötkreatur av mjölkras

 

01.41.20

Obearbetad mjölk från nötkreatur av mjölkras

0221

01.42

Andra levande nötkreatur och andra oxdjur samt sperma från dessa djur

 

01.42.1

Andra levande nötkreatur och andra oxdjur

 

01.42.11

Andra levande nötkreatur och andra oxdjur, utom kalvar

0211 (*)

01.42.12

Levande kalvar av nötkreatur och andra oxdjur

0211 (*)

01.42.2

Sperma från nötkreatur och andra oxdjur

 

01.42.20

Sperma från nötkreatur och andra oxdjur

02411

01.43

Levande hästar och andra hästdjur

 

01.43.1

Levande hästar och andra hästdjur

 

01.43.10

Levande hästar och andra hästdjur

02130

01.44

Levande kameler och kameldjur

 

01.44.1

Levande kameler och kameldjur

 

01.44.10

Levande kameler och kameldjur

02121

01.45

Levande får och getter; obearbetad mjölk och klippt ull av får och getter

 

01.45.1

Levande får och getter

 

01.45.11

Levande får

02122

01.45.12

Levande getter

02123

01.45.2

Obearbetad mjölk från får och getter

 

01.45.21

Obearbetad mjölk från får

02291

01.45.22

Obearbetad mjölk från getter

02292

01.45.3

Klippt ull från får och getter, otvättad ull (fetull), inklusive fårtvättad klippt ull

 

01.45.30

Klippt ull från får och getter, otvättad ull (fetull), inklusive fårtvättad klippt ull

02941

01.46

Levande svin

 

01.46.1

Levande svin

 

01.46.10

Levande svin

02140

01.47

Levande fjäderfä och ägg från dessa

 

01.47.1

Levande fjäderfä

 

01.47.11

Levande kycklingar

02151

01.47.12

Levande kalkoner

02152

01.47.13

Levande gäss

02153

01.47.14

Levande ankor och pärlhöns

02154

02155

01.47.2

Färska ägg med skal

 

01.47.21

Färska hönsägg med skal

02310

01.47.22

Färska ägg från andra fjäderfän, med skal

02320

01.47.23

Kläckägg

02330

01.49

Andra produktionsdjur samt produkter från dessa

 

01.49.1

Andra levande produktionsdjur

 

01.49.11

Levande tamkaniner

02191

01.49.12

Övriga levande tamfåglar

02193

02194

01.49.13

Levande reptiler (inkl. ormar och sköldpaddor) uppfödda i fångenskap

02195

01.49.19

Övriga levande produktionsdjur

02129

02192

02196

02199

01.49.2

Andra produkter från djur inom animalieproduktionen

 

01.49.21

Naturlig honung

02910

01.49.22

Övrig obearbetad mjölk

02293

02299

01.49.23

Sniglar, utom havssniglar, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake

02920

01.49.24

Övriga ätliga produkter från djur inom animalieproduktionen

02930

01.49.25

Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling

02944

01.49.26

Insektsvaxer och spermaceti (valrav), även raffinerade eller färgade

02960

01.49.27

Djurembryon för reproduktion

02419

02420

01.49.28

Övriga icke ätliga produkter från djur inom animalieproduktionen

02943

01.49.3

Oberedda pälsskinn och diverse oberedda hudar och skinn

 

01.49.31

Oberedda pälsskinn utom pälsskinn av lamm

02955 (*)

01.49.32

Oberedda pälsskinn av lamm

02955 (*)

01.49.39

Oberedda skinn av övriga djur (färska eller hållbarhetsbehandlare, men inte vidare beredda)

02959

01.6

Stödtjänster till jordbruk och djurskötsel, utom veterinärtjänster

 

01.61

Stödtjänster till växtodling

 

01.61.1

Stödtjänster till växtodling

 

01.61.10

Stödtjänster till växtodling

86119

01.62

Stödtjänster till husdjursskötsel

 

01.62.1

Stödtjänster till husdjursskötsel

 

01.62.10

Stödtjänster till husdjursskötsel

86121

01.63

Bearbetningstjänster avseende skördade växter

 

01.63.1

Bearbetningstjänster avseende skördade växter

 

01.63.10

Bearbetningstjänster avseende skördade växter

86111

01.64

Bearbetningstjänster avseende utsäde

 

01.64.1

Bearbetningstjänster avseende utsäde

 

01.64.10

Bearbetningstjänster avseende utsäde

86112

01.7

Jakt och tjänster i anslutning härtill

 

01.70

Jakt och tjänster i anslutning härtill

 

01.70.1

Jakt och tjänster i anslutning härtill

 

01.70.10

Jakt och tjänster i anslutning härtill

86130

02

Skogsbruksprodukter och tjänster i anslutning till skogsbruk

 

02.1

Tjänster i anslutning till skogsträd och skogsodlingsmaterial

 

02.10

Tjänster i anslutning till skogsträd och skogsodlingsmaterial

 

02.10.1

Levande plantor av skogsträd; frön av skogsträd

 

02.10.11

Levande plantor av skogsträd

01961 (*)

02.10.12

Frön av skogsträd

01360

02.10.2

Skogsodlingsmaterial

 

02.10.20

Skogsodlingsmaterial

86140 (*)

02.10.3

Skogsträd

 

02.10.30

Skogsträd

03300

02.2

Obearbetat virke

 

02.20

Obearbetat virke

 

02.20.1

Obearbetat virke

 

02.20.11

Massaved och sågtimmer av barrträ

03110

02.20.12

Massaved och sågtimmer av lövträ, utom tropiska träslag

03120 (*)

02.20.13

Massaved och sågtimmer av tropiska träslag

03120 (*)

02.20.14

Brännved

03130 (*)

02.3

Annat vilt växande skogsmaterial än trä

 

02.30

Annat vilt växande skogsmaterial än trä

 

02.30.1

Naturgummi

 

02.30.11

Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga produkter

03211

02.30.12

Schellack, balsamer och andra naturliga gummiarter och hartser

03219

02.30.2

Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad

 

02.30.20

Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad

03220

02.30.3

Växtdelar, gräs, mossa och lavar som är lämpliga för prydnadsändamål

 

02.30.30

Växtdelar, gräs, mossa och lavar som är lämpliga för prydnadsändamål

03249

02.30.4

Vilt växande ätliga produkter

 

02.30.40

Vilt växande ätliga produkter

03230

02.4

Stödtjänster till skogsbruk

 

02.40

Stödtjänster till skogsbruk

 

02.40.1

Stödtjänster till skogsbruk

 

02.40.10

Stödtjänster till skogsbruk

86140 (*)

03

Fisk och andra fiskeriprodukter; vattenbruksprodukter; stödtjänster till fiske

 

03.0

Fisk och andra fiskeriprodukter; vattenbruksprodukter; stödtjänster till fiske

 

03.00

Fisk och andra fiskeriprodukter; vattenbruksprodukter; stödtjänster till fiske

 

03.00.1

Levande fisk

 

03.00.11

Levande akvariefisk

04111

03.00.12

Levande saltvattensfisk, ej odlad

04119 (*)

03.00.13

Levande sötvattensfisk, ej odlad

04119 (*)

03.00.14

Levande saltvattensfisk, odlad

04119 (*)

03.00.15

Levande sötvattensfisk, odlad

04119 (*)

03.00.2

Fisk, färsk eller kyld

 

03.00.21

Färsk eller kyld saltvattensfisk, ej odlad

04120 (*)

03.00.22

Färsk eller kyld sötvattensfisk, ej odlad

04120 (*)

03.00.23

Färsk eller kyld saltvattensfisk, odlad

04120 (*)

03.00.24

Färsk eller kyld sötvattensfisk, odlad

04120 (*)

03.00.3

Kräftdjur, ej frysta

 

03.00.31

Kräftdjur, ej frysta, ej odlade

04210 (*)

03.00.32

Kräftdjur, ej frysta, odlade

04210 (*)

03.00.4

Blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, levande, färska eller kylda

 

03.00.41

Ostron, levande, färska eller kylda, ej odlade

04220 (*)

03.00.42

Andra blötdjur och ryggradslösa vattendjur, levande, färska eller kylda, ej odlade

0429 (*)

03.00.43

Ostron, levande, färska eller kylda, odlade

04220 (*)

03.00.44

Andra blötdjur och ryggradslösa vattendjur, levande, färska eller kylda, odlade

0429 (*)

03.00.5

Pärlor, obearbetade

 

03.00.51

Naturpärlor, obearbetade

38210 (*)

03.00.52

Odlade pärlor, obearbetade

38210 (*)

03.00.6

Andra vattenlevande växter och djur och produkter av dem

 

03.00.61

Korall och liknande produkter, skal av blötdjur, kräftdjur eller tagghudingar samt ryggskal av bläckfisk

04910

03.00.62

Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung

04920

03.00.63

Sjögräs och andra alger, ej odlade

04930 (*)

03.00.64

Sjögräs och andra alger, odlade

04930 (*)

03.00.69

Övriga vattenlevande växter och djur och produkter av dem

0 (*)

03.00.7

Stödtjänster till fiske och vattenbruk

 

03.00.71

Stödtjänster till fiske

86150 (*)

03.00.72

Stödtjänster till vattenbruk

86150 (*)

B

PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL

 

05

Stenkol och brunkol

 

05.1

Stenkol

 

05.10

Stenkol

 

05.10.1

Stenkol

 

05.10.10

Stenkol

11010

05.2

Brunkol

 

05.20

Brunkol

 

05.20.1

Brunkol

 

05.20.10

Brunkol

11030 (*)

06

Råpetroleum och naturgas

 

06.1

Råpetroleum

 

06.10

Råpetroleum

 

06.10.1

Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral

 

06.10.10

Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral

12010

06.10.2

Bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand

 

06.10.20

Bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand

12030

06.2

Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform

 

06.20

Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform

 

06.20.1

Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform

 

06.20.10

Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform

12020

07

Metallmalmer

 

07.1

Järnmalm

 

07.10

Järnmalm

 

07.10.1

Järnmalm

 

07.10.10

Järnmalm

14100

07.2

Icke-järnmalm

 

07.21

Uranmalm och toriummalm

 

07.21.1

Uranmalm och toriummalm

 

07.21.10

Uranmalm och toriummalm

13000

07.29

Annan icke-järnmalm, även anrikad

 

07.29.1

Annan icke-järnmalm, även anrikad

 

07.29.11

Kopparmalm, även anrikad

14210

07.29.12

Nickelmalm, även anrikad

14220

07.29.13

Aluminiummalm, även anrikad

14230

07.29.14

Ädelmetallmalm, även anrikad

14240

07.29.15

Bly-, zink- och tennmalm, även anrikad

14290 (*)

07.29.19

Övrig icke-järnmalm, även anrikad

14290 (*)

08

Andra produkter från utvinning av mineral

 

08.1

Sten, sand och lera

 

08.11

Natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer

 

08.11.1

Natursten

 

08.11.11

Marmor och annan kalkhaltig natursten

15120

08.11.12

Granit, sandsten och annan natursten

15130

08.11.2

Kalksten och gipssten

 

08.11.20

Kalksten och gipssten

15200

08.11.3

Krita och obränd dolomit

 

08.11.30

Krita och obränd dolomit

16330

08.11.4

Skiffer

 

08.11.40

Skiffer

15110

08.12

Grus, sand, lera och kaolin

 

08.12.1

Grus och sand

 

08.12.11

Natursand

15310

08.12.12

Krosskorn, skärv och pulver; småsten, grus

15320 (*)

08.12.13

Blandningar av slagg och liknande industriellt avfall, med eller utan småsten, grus, singel och flinta för byggnadsändamål

15320 (*)

08.12.2

Leror och kaolin

 

08.12.21

Kaolin och andra kaolinartade leror

15400 (*)

08.12.22

Andra leror, andalusit, kyanit och sillimanit; mullit; chamotte och dinas

15400 (*)

08.9

Övriga produkter från utvinning av malmer och mineral

 

08.91

Mineral för framställning av kemikalier och gödselmedel

 

08.91.1

Mineral för framställning av kemikalier och gödselmedel

 

08.91.11

Naturliga kalciumfosfater eller aluminiumkalciumfosfater

16110

08.91.12

Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade; råsvavel och oraffinerat svavel

16120

08.91.19

Andra kemiska mineral

16190 (*)

08.92

Torv

 

08.92.1

Torv

 

08.92.10

Torv

11040 (*)

08.93

Salt och ren natriumklorid, havsvatten

 

08.93.1

Salt och ren natriumklorid, havsvatten

 

08.93.10

Salt och ren natriumklorid; havsvatten

16200 (*)

08.99

Diverse andra produkter från utvinning av malmer och mineral

 

08.99.1

Naturlig bitumen och naturasfalt; asfaltit och asfaltsten

 

08.99.10

Naturlig bitumen och naturasfalt; asfaltit och asfaltsten

15330

08.99.2

Andra ädelstenar och halvädelstenar; industridiamanter, obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade; pimpsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel; övriga mineraler

 

08.99.21

Ädelstenar och halvädelstenar (utom industridiamanter), obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade

16310

08.99.22

Industridiamanter, obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade; pimpsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel

16320

08.99.29

Övriga mineraler

16390

09

Stödtjänster till utvinning

 

09.1

Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning

 

09.10

Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning

 

09.10.1

Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning

 

09.10.11

Borrningstjänster för utvinning av råpetroleum och naturgas

86211 (*)

09.10.12

Tjänster avseende uppförande, reparation och nedmontering av borrtorn i samband med utvinning av råpetroleum och naturgas

86211 (*)

09.10.13

Tjänster avseende förtätning av naturgas till vätska eller återförande till gasform på utvinningsplatsen, för transport

86211 (*)

09.9

Stödtjänster till annan utvinning

 

09.90

Stödtjänster till annan utvinning

 

09.90.1

Stödtjänster till annan utvinning

 

09.90.11

Stödtjänster till stenkolsutvinning

86219 (*)

09.90.19

Stödtjänster till annan utvinning

86219 (*)

C

TILLVERKADE VAROR

 

10

Livsmedel

 

10.1

Hållbarhetsbehandlat kött och köttprodukter

 

10.11

Berett och hållbarhetsbehandlat kött

 

10.11.1

Kött av nötkreatur och andra oxdjur, svin, får, get, häst och andra hästdjur, färskt eller kylt

 

10.11.11

Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt eller kylt

21111

21112

10.11.12

Kött av svin, färskt eller kylt

21113

10.11.13

Kött av får, färskt eller kylt

21115

10.11.14

Kött av get, färskt eller kylt

21116

10.11.15

Kött av häst och andra hästdjur, färskt eller kylt

21118

10.11.2

Ätliga slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, svin, får, get, häst och andra hästdjur, färska eller kylda

 

10.11.20

Ätliga slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, svin, får, get, häst och andra hästdjur, färska eller kylda

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

10.11.3

Fryst kött och ätliga slaktbiprodukter; annat kött och ätliga slaktbiprodukter

 

10.11.31

Kött av nötkreatur och andra oxdjur, fryst

21131

21132

10.11.32

Kött av svin, fryst

21133

10.11.33

Kött av får, fryst

21135

10.11.34

Kött av get, fryst

21136

10.11.35

Kött av häst och andra hästdjur, fryst

21138

10.11.39

Annat kött och ätliga slaktbiprodukter, färskt, kylt eller fryst

21114

21117

21119

21134

21137

21139

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

21159

21190

10.11.4

Skinnull, oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur, får och getter

 

10.11.41

Skinnull, otvättad ull (fetull), inklusive fårtvättad skinnull

02942

10.11.42

Hela oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur

02951

10.11.43

Andra oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur

02952

10.11.44

Oberedda hudar och skinn av får eller lamm

02953

10.11.45

Oberedda hudar och skinn av getter och killingar

02954

10.11.5

Fett av nötkreatur och andra oxdjur, får, getter eller svin

 

10.11.50

Fett av nötkreatur och andra oxdjur, får, getter eller svin

21511 (*)

21512

21513

21514

21515

21519 (*)

21521

10.11.6

Andra djurdelar, inte ätliga, inte beredda

 

10.11.60

Andra djurdelar, inte ätliga, inte beredda

39110 (*)

10.11.9

Delar av tillverkningen av berett och hållbarhetsbehandlat kött som utförs av underleverantörer

 

10.11.99

Delar av tillverkningen av berett och hållbarhetsbehandlat kött som utförs av underleverantörer

88111 (*)

10.12

Berett och hållbarhetsbehandlat fjäderfäkött

 

10.12.1

Kött av fjäderfä, färskt eller kylt

 

10.12.10

Kött av fjäderfä, färskt eller kylt

21121

21122

21123

21124

21125

10.12.2

Kött av fjäderfä, fryst

 

10.12.20

Kött av fjäderfä, fryst

21141

21142

21143

21144

21149

10.12.3

Fett av fjäderfä

 

10.12.30

Fett av fjäderfä

21511 (*)

21522

10.12.4

Ätliga slaktbiprodukter av fjäderfä

 

10.12.40

Ätliga slaktbiprodukter av fjäderfä

21160

10.12.5

Fjädrar och skinn av fåglar med fjädrar

 

10.12.50

Fjädrar och skinn av fåglar med fjädrar

39110 (*)

10.12.9

Delar av tillverkningen av berett och hållbarhetsbehandlat fjäderfäkött som utförs av underleverantörer

 

10.12.99

Delar av tillverkningen av berett och hållbarhetsbehandlat fjäderfäkött som utförs av underleverantörer

88111 (*)

10.13

Köttvaror

 

10.13.1

Beredningar av kött, slaktbiprodukter eller blod

 

10.13.11

Svinkött och styckningsdelar därav, rimmat, torkat eller rökt (bacon och skinka)

21171

10.13.12

Nötkött, rimmat, torkat eller rökt

21172

10.13.13

Annat kött och ätliga slaktbiprodukter, rimmat, i saltlake, torkat eller rökt (utom svin- och nötkött); ätligt mjöl av kött eller slaktbiprodukter

21173

10.13.14

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod

21174

10.13.15

Andra beredningar av kött, slaktbiprodukter eller blod, utom färdigrätter av kött och slaktbiprodukter

21179

10.13.16

Mjöl och pelletar av kött eller andra djurdelar, otjänliga som människoföda; grevar

21181

21182

21183

21184

21185

21186

21187

21188

21189

10.13.9

Tillagning och andra beredningstjänster för tillverkning av köttvaror; delar av tillverkningen av köttvaror som utförs av underleverantörer

 

10.13.91

Tillagning och andra beredningstjänster för tillverkning av köttvaror

88111 (*)

10.13.99

Delar av tillverkningen av köttvaror som utförs av underleverantörer

88111 (*)

10.2

Beredd och hållbarhetsbehandlad fisk, kräftdjur och blötdjur

 

10.20

Beredd och hållbarhetsbehandlad fisk, kräftdjur och blötdjur

 

10.20.1

Fisk, färsk, kyld eller fryst

 

10.20.11

Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska eller kylda

21221

10.20.12

Lever och rom av fisk, färsk eller kyld

21225

10.20.13

Fisk, fryst

21210

10.20.14

Fiskfiléer, frysta

21222

10.20.15

Fiskkött (även hackat eller malet), fryst

21223

10.20.16

Lever och rom av fisk, fryst

21226

10.20.2

Fisk, beredd eller hållbarhetsbehandlad på annat sätt; kaviar och kaviarersättning

 

10.20.21

Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake men inte rökta

21224

10.20.22

Lever och rom av fisk, torkad, rökt, saltad eller i saltlake; mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel

21227

21233 (*)

10.20.23

Fisk, torkad, saltad eller osaltad eller i saltlake

21231

10.20.24

Fisk, även fiskfiléer, rökt

21232

10.20.25

Fisk, beredd eller hållbarhetsbehandlad på annat sätt, utom färdiga fiskrätter

21242 (*)

10.20.26

Kaviar och kaviarersättning

21243

10.20.3

Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, frysta, beredda eller hållbarhetsbehandlade

 

10.20.31

Kräftdjur, frysta

21250

10.20.32

Kräftdjur, frysta, torkade, saltade eller i saltlake, rökta

21261

10.20.33

Andra ryggradslösa vattendjur, frysta, torkade, saltade eller i saltlake, rökta

21269

10.20.34

Kräftdjur, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt; blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt

21270

21280

10.20.4

Mjöl och pelletar, otjänliga som livsmedel, och övriga produkter av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

 

10.20.41

Mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, otjänliga som livsmedel

21291

10.20.42

Andra oätliga varor av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

21299

10.20.9

Tjänster avseende rökning och annan hållbarhetsbehandling och beredning vid tillverkning av fiskprodukter; delar av tillverkningen av beredd och hållbarhetsbehandlad fisk, kräftdjur och blötdjur som utförs av underleverantörer

 

10.20.91

Tjänster avseende rökning och annan hållbarhetsbehandling och beredning vid tillverkning av fiskprodukter

88111 (*)

10.20.99

Delar av tillverkningen av beredd och hållbarhetsbehandlad fisk, kräftdjur och blötdjur som utförs av underleverantörer

88111 (*)

10.3

Beredda och hållbarhetsbehandlade frukter, bär och köksväxter

 

10.31

Beredd och hållbarhetsbehandlad potatis

 

10.31.1

Beredd och hållbarhetsbehandlad potatis

 

10.31.11

Potatis, fryst

21313

10.31.12

Potatis, torkad, även i bitar eller skivad, men inte vidare beredd

21393 (*)

10.31.13

Potatis, torkad, i form av mjöl, flingor, granulat och pelletar

21392

10.31.14

Potatis, beredd eller hållbarhetsbehandlad

21323 (*)

10.31.9

Tjänster avseende tillagning och annan beredning av potatis och potatisprodukter; delar av tillverkningen av beredd och hållbarhetsbehandlad potatis som utförs av underleverantörer

 

10.31.91

Tjänster avseende tillagning och annan beredning av potatis och potatisprodukter

88111 (*)

10.31.99

Delar av tillverkningen av beredd och hållbarhetsbehandlad potatis som utförs av underleverantörer

88111 (*)

10.32

Frukt-, bär- och grönsakssaft

 

10.32.1

Frukt-, bär- och grönsakssaft

 

10.32.11

Tomatsaft

21331

10.32.12

Apelsinsaft

21431

10.32.13

Grapefruktsaft

21432

10.32.14

Ananassaft

21433

10.32.15

Druvsaft

21434

10.32.16

Äppelsaft

21435

10.32.17

Blandningar av frukt-, bär- och grönsakssaft

21339

10.32.19

Annan frukt- och grönsakssaft

21439

10.32.9

Delar av tillverkningen av frukt- och grönsakssaft som utförs av underleverantörer

 

10.32.99

Delar av tillverkningen av frukt- och grönsakssaft som utförs av underleverantörer

88111 (*)

10.39

Andra beredda och hållbarhetsbehandlade frukter, bär och köksväxter

 

10.39.1

Beredda och hållbarhetsbehandlade köksväxter, utom potatis

 

10.39.11

Köksväxter, frysta

21311

21312

21319

10.39.12

Köksväxter, tillfälligt konserverade

21399 (*)

10.39.13

Torkade köksväxter

21393 (*)

10.39.14

Skurna och förpackade köksväxter och frukter

0 (*)

10.39.15

Bönor, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter

21321

10.39.16

Ärter, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter

21322

10.39.17

Andra köksväxter (utom potatis), beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter

21329 (*)

21399

10.39.18

Köksväxter (utom potatis), frukt, bär, nötter och andra ätliga växtdelar, beredda eller hållbarhetsbehandlade med ättika eller ättiksyra

21394

10.39.2

Frukt, bär och nötter, beredda och hållbarhetsbehandlade

 

10.39.21

Frukt, bär och nötter, även kokta, frysta

21493

10.39.22

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter

21494

10.39.23

Nötter, jordnötter, rostade, saltade eller på annat sätt beredda

21495

10.39.24

Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade, olämpliga för direkt konsumtion

21496

10.39.25

Andra beredda eller hållbarhetsbehandlade frukter och bär

21411

21412

21419

21491

21492

10.39.3

Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter

 

10.39.30

Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter

39120 (*)

10.39.9

Tjänster avseende kokning och annan bearbetning vid hållbarhetsbehandling av frukt och köksväxter; delar av tillverkningen av andra beredda och hållbarhetsbehandlade frukter, bär och köksväxter som utförs av underleverantörer

 

10.39.91

Tjänster avseende kokning och annan bearbetning vid hållbarhetsbehandling av köksväxter

88111 (*)

10.39.99

Delar av tillverkningen av andra beredda och hållbarhetsbehandlade frukter, bär och köksväxter som utförs av underleverantörer

88111 (*)

10.4

Vegetabiliska och animaliska oljor och fetter

 

10.41

Oljor och fetter

 

10.41.1

Råa animaliska oljor och fetter, samt fraktioner av sådana oljor eller fetter

 

10.41.11

Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda

21529 (*)

10.41.12

Fetter och oljor samt fraktioner av fetter eller oljor av fisk och havsdäggdjur

21524

21525

21526

10.41.19

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

21519 (*)

21523

21529 (*)

10.41.2

Råa vegetabiliska oljor

 

10.41.21

Sojabönolja, rå

21531

10.41.22

Jordnötsolja, rå

21532

10.41.23

Olivolja, rå

21537

10.41.24

Solrosolja, rå

21533

10.41.25

Bomullsfröolja, rå

21538

10.41.26

Rapsolja, rybsolja och senapsolja, rå

21534

10.41.27

Palmolja, rå

21535

10.41.28

Kokosolja, rå

21536

10.41.29

Övriga vegetabiliska oljor, råa

21539 (*)

10.41.3

Bomullslinters

 

10.41.30

Bomullslinters

21600

10.41.4

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor; mjöl och pelletar av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter

 

10.41.41

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor

21710

10.41.42

Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter, utom mjöl av senapsfrön

21720

10.41.5

Raffinerade oljor, utom återstoder

 

10.41.51

Sojabönolja och fraktioner av denna olja, raffinerade men inte kemiskt modifierade

21541

10.41.52

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, raffinerade men inte kemiskt modifierade

21542

10.41.53

Olivolja och fraktioner av denna olja, raffinerade men inte kemiskt modifierade

21547

10.41.54

Solrosolja och fraktioner av denna olja, raffinerade men inte kemiskt modifierade

21543

10.41.55

Bomullsfröolja och fraktioner av denna olja, raffinerade men inte kemiskt modifierade

21548

10.41.56

Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, raffinerade men inte kemiskt modifierade

21544

10.41.57

Palmolja och fraktioner av denna olja, raffinerade men inte kemiskt modifierade

21545

10.41.58

Kokosolja och fraktioner av denna olja, raffinerade men inte kemiskt modifierade

21546

10.41.59

Andra oljor och fraktioner av dessa, raffinerade men inte kemiskt modifierade; icke flyktiga vegetabiliska fetter och andra oljor (utom majsolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, raffinerade men inte kemiskt modifierade

21549 (*)

10.41.6

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, helt eller delvis hydrerade eller omförestrade, men inte vidare bearbetade

 

10.41.60

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, helt eller delvis hydrerade eller omförestrade, men inte vidare bearbetade

21590 (*)

10.41.7

Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider); degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer

 

10.41.71

Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider)

21731

10.41.72

Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer

21732

10.41.9

Delar av framställningen av oljor och fetter som utförs av underleverantörer

 

10.41.99

Delar av framställningen av oljor och fetter som utförs av underleverantörer

88111 (*)

10.42

Margarin och liknande beredningar

 

10.42.1

Margarin och liknande beredningar

 

10.42.10

Margarin och liknande beredningar

21550

10.42.9

Delar av tillverkningen av margarin och liknande beredningar som utförs av underleverantörer

 

10.42.99

Delar av tillverkningen av margarin och liknande beredningar som utförs av underleverantörer

88111 (*)

10.5

Mejeriprodukter och glass

 

10.51

Mejeriprodukter

 

10.51.1

Behandlad mjölk och grädde i flytande form

 

10.51.11

Behandlad mjölk i flytande form

22110

10.51.12

Mjölk och grädde med en fetthalt av mer än 6 viktprocent, inte koncentrerad eller sötad

22120

10.51.2

Mjölk i fast form

 

10.51.21

Skummjölkspulver

22212

10.51.22

Helmjölkspulver

22211

10.51.3

Smör och bredbara mejerivaror

 

10.51.30

Smör och bredbara mejerivaror

22241

22242

22249

10.51.4

Ost och ostmassa

 

10.51.40

Ost och ostmassa

22251

22252

22253

22254

22259

10.51.5

Andra mejeriprodukter

 

10.51.51

Mjölk och grädde, koncentrerad eller med tillsats av socker eller annat sötningsmedel, inte i fast form

22221

22222

22229

10.51.52

Yoghurt och annan fermenterad eller syrad mjölk eller grädde

22230

10.51.53

Kasein

22260

10.51.54

Mjölksocker och lösningar av mjölksocker

23210 (*)

10.51.55

Vassle

22130

22219 (*)

10.51.56

Övriga mejeriprodukter

22290

10.51.9

Delar av framställningen av mejeriprodukter som utförs av underleverantörer

 

10.51.99

Delar av framställningen av mejeriprodukter som utförs av underleverantörer

88111 (*)

10.52

Glass

 

10.52.1

Glass

 

10.52.10

Glass

22270

10.52.9

Delar av glasstillverkningen som utförs av underleverantörer

 

10.52.99

Delar av glasstillverkningen som utförs av underleverantörer

88111 (*)

10.6

Kvarnprodukter, stärkelse och stärkelseprodukter

 

10.61

Kvarnprodukter

 

10.61.1

Ris, helt eller delvis slipat, eller befriat från ytterskalet (råris) eller brutet

 

10.61.11

Ris, endast befriat från ytterskalet (råris)

23162

10.61.12

Ris, helt eller delvis slipat eller brutet

23161

10.61.2

Mjöl av spannmål, annat vegetabiliskt mjöl; blandningar av dessa

 

10.61.21

Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg

23110

10.61.22

Finmalet mjöl av annan spannmål

23120

10.61.23

Vegetabiliskt mjöl, annat än av spannmål

23170

10.61.24

Mixer för beredning av bakverk

23180

10.61.3

Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och andra produkter av spannmål

 

10.61.31

Krossgryn och mjöl av vete

23130 (*)

10.61.32

Krossgryn, grovt mjöl (inklusive fingryn) och pelletar av annan spannmål

23130 (*)

10.61.33

Frukostflingor och andra produkter av spannmål

23140

10.61.4

Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid bearbetning av spannmål

 

10.61.40

Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid bearbetning av spannmål

39120 (*)

10.61.9

Delar av tillverkningen av kvarnprodukter som utförs av underleverantörer

 

10.61.99

Delar av tillverkningen av kvarnprodukter som utförs av underleverantörer

88111 (*)

10.62

Stärkelse och stärkelseprodukter

 

10.62.1

Diverse annan stärkelse och stärkelseprodukter; socker och sirap

 

10.62.11

Stärkelse; inulin; vetegluten; dextrin och annan modifierad stärkelse

23220

10.62.12

Flingor, gryn o.d., framställda av stärkelse

23230

10.62.13

Druvsocker (inklusive kemiskt ren glukos) samt sirap och andra lösningar av druvsocker; fruktsocker samt sirap och andra lösningar av fruktsocker; invertsocker; socker och sirap

23210 (*)

10.62.14

Majsolja

21539 (*)

21549 (*)

10.62.2

Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder

 

10.62.20

Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder

39130

10.62.9

Delar av framställningen av stärkelse och stärkelseprodukter som utförs av underleverantörer

 

10.62.99

Delar av framställningen av stärkelse och stärkelseprodukter som utförs av underleverantörer

88111 (*)

10.7

Bageri- och mjölprodukter

 

10.71

Bröd; färska bakverk

 

10.71.1

Mjukt matbröd och färska bakverk

 

10.71.11

Mjukt matbröd

23491

10.71.12

Färska bakverk

23431

10.71.9

Delar av tillverkningen av färskt eller fryst bröd och färska bakverk som utförs av underleverantörer

 

10.71.99

Delar av tillverkningen av färskt eller fryst bröd och färska bakverk som utförs av underleverantörer

88111 (*)

10.72

Knäckebröd, kex och hållbarhetsbehandlade bakverk

 

10.72.1

Knäckebröd, kex och hållbarhetsbehandlade bakverk

 

10.72.11

Knäckebröd, skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter

23410

10.72.12

Pepparkakor, söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers)

23420

10.72.19

Andra torra eller hållbarhetsbehandlade bakverk

23439

23499

10.72.9

Delar av tillverkningen av knäckebröd, kex och hållbarhetsbehandlade bakverk som utförs av underleverantörer

 

10.72.99

Delar av tillverkningen av knäckebröd, kex och hållbarhetsbehandlade bakverk som utförs av underleverantörer

88111 (*)

10.73

Pastaprodukter

 

10.73.1

Makaroner, nudlar, couscous och liknande pastaprodukter

 

10.73.11

Makaroner, nudlar och liknande pastaprodukter

23710

10.73.12

Couscous

23721 (*)

10.73.9

Delar av tillverkningen av pastaprodukter som utförs av underleverantörer

 

10.73.99

Delar av tillverkningen av pastaprodukter som utförs av underleverantörer

88111 (*)

10.8

Andra livsmedel

 

10.81

Socker

 

10.81.1

Råsocker eller raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor; melass

 

10.81.11

Socker från sockerrör eller sockerbetor, i fast form

23511

23512

10.81.12

Raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor eller kemiskt ren sackaros, i fast form, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen

23520

10.81.13

Raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor, med tillsats av aromämnen eller färgämnen; lönnsocker samt sirap och andra lösningar av lönnsocker

23530

10.81.14

Melass

23540

10.81.2

Betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning

 

10.81.20

Betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning

39140

10.81.9

Delar av sockerframställningen som utförs av underleverantörer

 

10.81.99

Delar av sockerframställningen som utförs av underleverantörer

88111 (*)

10.82

Kakao, choklad och sockerkonfektyrer

 

10.82.1

Kakaomassa, även avfettad, kakaosmör, -fett och -olja, kakaopulver

 

10.82.11

Kakaomassa, även avfettad

23610

10.82.12

Kakaosmör, -fett och -olja

23620

10.82.13

Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

23630

10.82.14

Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

23640

10.82.2

Choklad och sockerkonfektyrer

 

10.82.21

Choklad och beredningar innehållande kakao (utom sötat kakaopulver), löst förpackat

23650

10.82.22

Choklad och beredningar innehållande kakao (utom sötat kakaopulver), ej löst förpackat

23660

10.82.23

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

23670

10.82.24

Frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, kanderade, glaserade eller på liknande sätt beredda med socker

21499

10.82.3

Kakaoskal och annat kakaoavfall

 

10.82.30

Kakaoskal och annat kakaoavfall

39150

10.82.9

Delar av tillverkningen av kakao, choklad och sockerkonfektyrer som utförs av underleverantörer

 

10.82.99

Delar av tillverkningen av kakao, choklad och sockerkonfektyrer som utförs av underleverantörer

88111 (*)

10.83

Kaffe och te

 

10.83.1

Behandlat te och kaffe

 

10.83.11

Kaffe, även rostat och koffeinfritt

23911

10.83.12

Kaffesurrogat; extrakter, essenser och koncentrat av kaffe eller kaffesurrogat; skal och hinnor av kaffe

23912

10.83.13

Grönt (ofermenterat) te, svart (fermenterat) te och delvis fermenterat te, löst förpackat i förpackningar innehållande högst 3 kg

23913

10.83.14

Extrakter, essenser och koncentrat av te eller mate

23914

10.83.15

Örtteer

01930 (*)

10.83.9

Delar av framställningen av kaffe och te som utförs av underleverantörer

 

10.83.99

Delar av framställningen av kaffe och te som utförs av underleverantörer

88111 (*)

10.84

Kryddor, såser och andra smaksättningsmedel

 

10.84.1

Ättika; såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver; beredd senap

 

10.84.11

Ättika

23994

10.84.12

Såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap

23995

10.84.2

Kryddor, bearbetade

 

10.84.21

Peppar (Piper spp.), bearbetad

23921

10.84.22

Chilipeppar och paprika (spanskpeppar, Capsicum spp.), torkad, bearbetad

23922

10.84.23

Kanel, bearbetad; andra bearbetade kryddor

23923

23924

23925

23926

23927

23928

10.84.3

Koksalt

 

10.84.30

Koksalt

16200 (*)

10.84.9

Delar av framställningen av kryddor, såser och andra smaksättningsmedel som utförs av underleverantörer

 

10.84.99

Delar av framställningen av kryddor, såser och andra smaksättningsmedel som utförs av underleverantörer

88111 (*)

10.85

Lagad mat och färdigrätter

 

10.85.1

Lagad mat och färdigrätter

 

10.85.11

Lagad mat och färdigrätter av kött, slaktbiprodukter eller blod

21176

10.85.12

Lagad mat och färdigrätter av fisk, kräftdjur och blötdjur

21241

21242 (*)

10.85.13

Lagad mat och färdigrätter av grönsaker

21391

10.85.14

Beredda måltider eller rätter baserade på pastaprodukter

23721 (*)

23722

10.85.19

Annan lagad mat eller färdigrätter (inklusive fryst pizza)

23997

10.85.9

Delar av tillverkningen av lagad mat och färdigrätter som utförs av underleverantörer

 

10.85.99

Delar av tillverkningen av lagad mat och färdigrätter som utförs av underleverantörer

88111 (*)

10.86

Homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat

 

10.86.1

Homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat

 

10.86.10

Homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat

23991

10.86.9

Delar av tillverkningen av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat som utförs av underleverantörer

 

10.86.99

Delar av tillverkningen av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat som utförs av underleverantörer

88111 (*)

10.89

Övriga livsmedel

 

10.89.1

Soppor, ägg, jäst och andra livsmedel; extrakter och safter av kött, fisk och ryggradslösa vattendjur

 

10.89.11

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger

23992

10.89.12

Ägg utan skal samt äggula, färska eller hållbarhetsbehandlade; ägg med skal, färska eller kokta; äggalbumin

22300

23993

10.89.13

Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda; beredda bakpulver

23996

10.89.14

Extrakter och safter av kött, fisk och ryggradslösa vattendjur

21175

10.89.15

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, växtslem och andra förtjockningsmedel

23999 (*)

10.89.19

Diverse andra livsmedel

23210 (*)

23999 (*)

10.89.9

Delar av framställningen av övriga livsmedel som utförs av underleverantörer

 

10.89.99

Delar av framställningen av övriga livsmedel som utförs av underleverantörer

88111 (*)

10.9

Beredda djurfoder

 

10.91

Beredda fodermedel

 

10.91.1

Beredda fodermedel, utom mjöl och pelletar av lusern

 

10.91.10

Beredda fodermedel, utom mjöl och pelletar av lusern

23311

23313

23315

23319

10.91.2

Mjöl och pelletar av lusern (alfalfa)

 

10.91.20

Mjöl och pelletar av lusern (alfalfa)

23320

10.91.9

Delar av framställningen av beredda fodermedel som utförs av underleverantörer

 

10.91.99

Delar av framställningen av beredda fodermedel som utförs av underleverantörer

88111 (*)

10.92

Mat till sällskapsdjur

 

10.92.1

Mat till sällskapsdjur

 

10.92.10

Mat till sällskapsdjur

23314

10.92.9

Delar av tillverkningen av mat till sällskapsdjur som utförs av underleverantörer

 

10.92.99

Delar av tillverkningen av mat till sällskapsdjur som utförs av underleverantörer

88111 (*)

11

Drycker

 

11.0

Drycker

 

11.01

Destillerade, alkoholhaltiga drycker

 

11.01.1

Destillerade, alkoholhaltiga drycker

 

11.01.10

Destillerade, alkoholhaltiga drycker

24131

24139

11.01.9

Delar av framställningen av destillerade, alkoholhaltiga drycker som utförs av underleverantörer

 

11.01.99

Delar av framställningen av destillerade, alkoholhaltiga drycker som utförs av underleverantörer

88111 (*)

11.02

Vin från druvor

 

11.02.1

Vin av färska druvor, druvmust

 

11.02.11

Mousserande vin av färska druvor

24211

11.02.12

Vin av färska druvor, utom mousserande vin; druvmust

24212

11.02.2

Vindruv; rå vinsten

 

11.02.20

Vindruv; rå vinsten

39170

11.02.9

Delar av framställningen av vin från druvor som utförs av underleverantörer

 

11.02.99

Delar av framställningen av vin från druvor som utförs av underleverantörer

88111 (*)

11.03

Cider och andra fruktviner

 

11.03.1

Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd; blandade alkoholhaltiga drycker

 

11.03.10

Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd; blandade alkoholhaltiga drycker

24230

11.03.9

Delar av framställningen av cider och andra fruktviner som utförs av underleverantörer

 

11.03.99

Delar av framställningen av cider och andra fruktviner som utförs av underleverantörer

88111 (*)

11.04

Andra icke-destillerade jästa drycker

 

11.04.1

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

 

11.04.10

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

24220

11.04.9

Delar av framställningen av andra icke-destillerade jästa drycker som utförs av underleverantörer

 

11.04.99

Delar av framställningen av andra icke-destillerade jästa drycker som utförs av underleverantörer

88111 (*)

11.05

Öl

 

11.05.1

Öl utom drav och andra biprodukter från bryggerier

 

11.05.10

Öl utom drav och andra biprodukter från bryggerier

24310

11.05.2

Drav, drank och andra biprodukter från bryggerier eller brännerier

 

11.05.20

Drav, drank och andra biprodukter från bryggerier eller brännerier

39160

11.05.9

Delar av öltillverkningen som utförs av underleverantörer

 

11.05.99

Delar av öltillverkningen som utförs av underleverantörer

88111 (*)

11.06

Malt

 

11.06.1

Malt

 

11.06.10

Malt

24320

11.06.9

Delar av framställningen av malt som utförs av underleverantörer

 

11.06.99

Delar av framställningen av malt som utförs av underleverantörer

88111 (*)

11.07

Läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska

 

11.07.1

Mineralvatten och läskedrycker

 

11.07.11

Mineralvatten och kolsyrat vatten, ej sötat eller smaksatt

24410

11.07.19

Andra alkoholfria drycker

24490

11.07.9

Delar av framställningen av mineralvatten och läskedrycker som utförs av underleverantörer

 

11.07.99

Delar av framställningen av mineralvatten och läskedrycker som utförs av underleverantörer

88111 (*)

12

Tobaksvaror

 

12.0

Tobaksvaror

 

12.00

Tobaksvaror

 

12.00.1

Tobaksvaror

 

12.00.11

Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning

25020

12.00.19

Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; ”homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak; extrakter och essenser av tobak

25090

12.00.2

Tobaksavfall

 

12.00.20

Tobaksavfall

39180

12.00.9

Delar av framställningen av tobaksvaror som utförs av underleverantörer

 

12.00.99

Delar av framställningen av tobaksvaror som utförs av underleverantörer

88112

13

Textilvaror

 

13.1

Garn och tråd

 

13.10

Garn och tråd

 

13.10.1

Ullfett (inklusive lanolin)

 

13.10.10

Ullfett (inklusive lanolin)

21519 (*)

13.10.2

Naturliga textilfibrer, beredda för spinning

 

13.10.21

Råsilke, inte snott eller tvinnat

26110

13.10.22

Ull, avfettad eller karboniserad, inte kardad eller kammad

26130

13.10.23

Kamavfall av ull eller fina djurhår

26140

13.10.24

Ull och fina eller grova djurhår, kardade och kammade

26150

13.10.25

Bomull, kardad eller kammad

26160

13.10.26

Jute och andra textilfibrer (utom lin, mjukhampa och rami), beredda men inte spunna

26170

13.10.29

Andra vegetabiliska textilfibrer, beredda men inte spunna

26190

13.10.3

Konststapelfibrer, beredda för spinning

 

13.10.31

Syntetstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

26210

13.10.32

Regenatstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

26220

13.10.4

Garn av natursilke och garn spunnet av avfall av natursilke

 

13.10.40

Garn av natursilke och garn spunnet av avfall av natursilke

26310

13.10.5

Garn av ull, i detaljhandelsuppläggningar eller inte; garn av fina eller grova djurhår eller tagel

 

13.10.50

Garn av ull, i detaljhandelsuppläggningar eller inte; garn av fina eller grova djurhår eller tagel

26320

26330

26340

13.10.6

Garn av bomull; sytråd av bomull

 

13.10.61

Garn av bomull (annat än sytråd)

26360

26370

13.10.62

Sytråd av bomull

26350

13.10.7

Garn av andra vegetabiliska textilfibrer än bomull (inklusive lin, jute, kokosfiber och mjukhampa); pappersgarn

 

13.10.71

Garn av lin

26380 (*)

13.10.72

Garn av jute eller andra bastfibrer, garn av andra vegetabiliska textilfibrer samt pappersgarn

26380 (*)

13.10.8

Textilgarn av konstfilament eller konststapelfibrer

 

13.10.81

Tvinnat (flertrådigt) garn av konstfilament (annat än sytråd, högstyrkegarn av polyamider, polyestrar eller viskos), inte i detaljhandelsuppläggningar; garn av konstfilament (annat än sytråd), i detaljhandelsuppläggningar

26420

13.10.82

Garn av syntetstapelfibrer (annat än sytråd), innehållande minst 85 viktprocent sådana fibrer

26430

13.10.83

Garn av syntetstapelfibrer (annat än sytråd), innehållande mindre än 85 viktprocent sådana fibrer

26440

13.10.84

Garn (annat än sytråd) av regenatstapelfibrer, inte i detaljhandelsuppläggningar

26450

26460

13.10.85

Sytråd och garn av regenat- och syntetfilament och av regenat- och syntetstapelfibrer

26410

13.10.9

Rivet avfall och riven lump; beredningstjänster avseende naturliga textilfibrer; delar av tillverkningen av garn och tråd som utförs av underleverantörer

 

13.10.91

Rivet avfall och riven lump av ull eller av fina eller grova djurhår

39213

13.10.92

Rivet avfall och riven lump samt annat avfall av bomull

39215

13.10.93

Beredningstjänster avseende naturliga textilfibrer

88121 (*)

13.10.99

Delar av tillverkningen av garn och tråd som utförs av underleverantörer

88121 (*)

13.2

Textilvävnader

 

13.20

Textilvävnader

 

13.20.1

Vävnader (utom speciella vävnader) av naturfibrer, utom bomull

 

13.20.11

Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke

26510

13.20.12

Kardgarns- eller kamgarnsvävnader av ull eller fina djurhår, av grova djurhår eller av tagel

26520

26530

26540

26550

13.20.13

Vävnader av lin

26560

13.20.14

Vävnader av jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (utom lin, mjukhampa och rami)

26570

13.20.19

Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer; vävnader av pappersgarn

26590

13.20.2

Vävnader av bomull

 

13.20.20

Vävnader av bomull

26610

26620

26630

26690

13.20.3

Vävnader (med undantag av speciella vävnader) av konstfilament och konststapelfibrer

 

13.20.31

Vävnader av garn av syntetfilament eller regenatfilament

26710

26720

26730

13.20.32

Vävnader av syntetstapelfibrer

26740

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.33

Vävnader av regenatstapelfibrer

26750

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.4

Luggvävnader, handduksfrotté och andra speciella vävnader

 

13.20.41

Luggvävnader och sniljvävnader (andra än handduksfrotté och band)

26810

26820

26830

13.20.42

Handduksfrotté och liknande frottévävnader (andra än band) av bomull

26840

13.20.43

Annan handduksfrotté och liknande frottévävnader (andra än band)

26850

13.20.44

Slingervävnader (andra än band)

26860

13.20.45

Tuftade dukvaror av textilmaterial, andra än mattor

26880

13.20.46

Vävnader (även band) av glasfibrer

26890

13.20.5

Pälsimitationer framställda genom vävning

 

13.20.50

Pälsimitationer framställda genom vävning

28330

13.20.9

Delar av vävnadstillverkningen som utförs av underleverantörer

 

13.20.99

Delar av vävnadstillverkningen som utförs av underleverantörer

88121 (*)

13.3

Tjänster avseende textilberedning

 

13.30

Tjänster avseende textilberedning

 

13.30.1

Tjänster avseende textilberedning

 

13.30.11

Tjänster avseende blekning och färgning av textilfibrer och garn

88122 (*)

13.30.12

Tjänster avseende blekning av vävnader och textilvaror (inkl. kläder)

88122 (*)

13.30.13

Tjänster avseende färgning av vävnader och textilvaror (inkl. kläder)

88122 (*)

13.30.14

Tjänster avseende tryckning av vävnader och textilvaror (inkl. kläder)

88122 (*)

13.30.19

Tjänster avseende annan beredning av textilier och textilvaror (inkl. kläder)

88122 (*)

13.9

Andra textilier

 

13.91

Trikåväv

 

13.91.1

Trikåväv

 

13.91.11

Luggvaror, inklusive varor med lång lugg samt frotté, av trikå

28110

13.91.19

Annan trikåväv, även syntetpäls av trikå

28190

28330

13.91.9

Delar av tillverkningen av trikåväv som utförs av underleverantörer

 

13.91.99

Delar av tillverkningen av trikåväv som utförs av underleverantörer

88121 (*)

13.92

Sydda textilvaror, utom beklädnadsvaror

 

13.92.1

Sydda textilvaror för hushåll

 

13.92.11

Filtar, utom elektriska filtar

27110

13.92.12

Sänglinne

27120 (*)

13.92.13

Bordslinne

27120 (*)

13.92.14

Toaletthanddukar, kökshanddukar och liknande artiklar

27120 (*)

13.92.15

Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängkappor

27130

13.92.16

Diverse andra sydda textilinredningsartiklar; satser bestående av vävnadsstycken och garn, avsedda för tillverkning av mattor och tapisserier och liknande

27140

13.92.2

Andra sydda textilvaror

 

13.92.21

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor

27150

13.92.22

Presenningar och markiser; segel till båtar, segelbrädor eller fordon; tält och campingartiklar (inkl. luftmadrasser)

27160

13.92.23

Fallskärmar (inklusive styrbara fallskärmar) och s.k. rotochutes; delar och tillbehör till dessa

27170

13.92.24

Sängtäcken, kuddar, puffar, sovsäckar o.d., försedda med resårer, stoppning eller inlägg av vilket material som helst eller tillverkade av poröst gummi eller porös plast

27180

13.92.29

Andra sydda textilvaror (inkl. skurtrasor, disktrasor, dammtrasor och liknande rengöringstrasor, flytvästar och livbälten)

27190

13.92.9

Delar av tillverkningen av sydda textilvaror, utom kläder, som utförs av underleverantörer

 

13.92.99

Delar av tillverkningen av sydda textilvaror, utom kläder, som utförs av underleverantörer

88121 (*)

13.93

Mattor

 

13.93.1

Mattor

 

13.93.11

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna

27210

13.93.12

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, vävda, inte tuftade eller flockade

27220

13.93.13

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade

27230

13.93.19

Andra mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial (även av filt)

27290

13.93.9

Delar av tillverkningen av mattor som utförs av underleverantörer

 

13.93.99

Delar av tillverkningen av mattor som utförs av underleverantörer

88121 (*)

13.94

Tågvirke och bindgarn

 

13.94.1

Tågvirke och bindgarn

 

13.94.11

Surrningsgarn och tågvirke, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål

27310

13.94.12

Knutna nät av surrningsgarn eller tågvirke, av textilmaterial; diverse andra varor av garn, remsor o.d.

27320

13.94.2

Lump, inklusive klipp och liknande avfall av textilvaror (även av surrningsgarn och tågvirke)

 

13.94.20

Lump, inklusive klipp och liknande avfall av textilvaror (även av surrningsgarn och tågvirke)

39218

13.94.9

Delar av tågvirkes- och bindgarnstillverkningen som utförs av underleverantörer

 

13.94.99

Delar av tågvirkes- och bindgarnstillverkningen som utförs av underleverantörer

88121 (*)

13.95

Bondad duk och varor av bondad duk, utom beklädnadsvaror

 

13.95.1

Bondad duk och varor av bondad duk, utom beklädnadsvaror

 

13.95.10

Bondad duk och varor av bondad duk, utom beklädnadsvaror

27922

13.95.9

Delar av tillverkningen av bondad duk och varor av bondad duk, utom beklädnadsvaror som utförs av underleverantörer

 

13.95.99

Delar av tillverkningen av bondad duk och varor av bondad duk, utom beklädnadsvaror som utförs av underleverantörer

88121 (*)

13.96

Andra tekniska textilier och industritextilier

 

13.96.1

Metalliserat garn (även överspunnet); vävnader av metalltråd och vävnader av metalliserat garn; tråd och rep av gummi, textilöverdragna samt textilvaror för tekniskt bruk

 

13.96.11

Metalliserat garn (även överspunnet)

27993

13.96.12

Vävnader av metalltråd och vävnader av metalliserat garn

27994

13.96.13

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o.d., impregnerade eller överdragna med gummi eller plast

27992

13.96.14

Diverse andra textilvävnader, impregnerade, överdragna eller belagda

27997

13.96.15

Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos

27996

13.96.16

Textilvaror för tekniskt bruk (inkl. vekar, glödstrumpor, slangar, drivremmar eller transportband, siktdukar och filterdukar)

27998

13.96.17

Vävda band; band bestående av sammanklistrade parallella trådar eller fibrer; snörmakerier och liknande

27911

13.96.9

Delar av tillverkningen av tekniska textilier och industritextilier som utförs av underleverantörer

 

13.96.99

Delar av tillverkningen av tekniska textilier och industritextilier som utförs av underleverantörer

88121 (*)

13.99

Övriga textilier

 

13.99.1

Tyll, spets och broderier; överspunnet garn och remsor; sniljgarn; chainettegarn

 

13.99.11

Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, med undantag av vävda dukvaror av trikå; spetsar som längdvara eller i form av motiv

27912

13.99.12

Broderier som längdvara eller i form av motiv

27913

13.99.13

Filt, överdragen, belagd eller laminerad

27921

13.99.14

Textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial

27991 (*)

13.99.15

Överspunnet garn och remsor; sniljgarn; chainettegarn

27995

13.99.16

Kviltade textilvaror som längdvara

27999

13.99.19

Övriga textilier och textilvaror

38994 (*)

13.99.9

Delar av övrig textilietillverkning som utförs av underleverantörer

 

13.99.99

Delar av övrig textilietillverkning som utförs av underleverantörer

88121 (*)

14

Kläder

 

14.1

Kläder, utom pälsvaror

 

14.11

Läder- och skinnkläder

 

14.11.1

Kläder av läder eller konstläder

 

14.11.10

Kläder av läder eller konstläder

28241

14.11.9

Delar av tillverkningen av läder- och skinnkläder som utförs av underleverantörer

 

14.11.99

Delar av tillverkningen av läder- och skinnkläder som utförs av underleverantörer

88124 (*)

14.12

Arbetskläder

 

14.12.1

Arbetskläder för män

 

14.12.11

Uniformer, uniformsjackor, skyddsrockar och liknande arbetskläder för män

28231 (*)

14.12.12

Uniformsbyxor, overaller och liknande arbetskläder för män

28231 (*)

14.12.2

Arbetskläder för kvinnor

 

14.12.21

Uniformer, uniformsjackor, skyddsrockar och liknande arbetskläder för kvinnor

28233 (*)

14.12.22

Uniformsbyxor, overaller och liknande arbetskläder för kvinnor

28233 (*)

14.12.3

Andra arbetskläder

 

14.12.30

Andra arbetskläder

28236 (*)

14.12.9

Delar av tillverkningen av arbetskläder som utförs av underleverantörer

 

14.12.99

Delar av tillverkningen av arbetskläder som utförs av underleverantörer

88123 (*)

14.13

Andra gång- och ytterkläder

 

14.13.1

Gång- och ytterkläder, av trikå

 

14.13.11

Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, av trikå, för män eller pojkar

28221 (*)

14.13.12

Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och byxor, av trikå, för män eller pojkar

28221 (*)

14.13.13

Kappor (inklusive slängkappor), bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, av trikå, för kvinnor eller flickor

28223 (*)

14.13.14

Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, av trikå, för kvinnor eller flickor

28223 (*)

14.13.2

Andra gång- och ytterkläder för män eller pojkar

 

14.13.21

Överrockar, regnrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar

28231 (*)

14.13.22

Kostymer och ensembler av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar

28231 (*)

14.13.23

Kavajer, blazrar och jackor av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar

28231 (*)

14.13.24

Byxor av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar

28231 (*)

14.13.3

Andra gång- och ytterkläder för kvinnor

 

14.13.31

Kappor (inklusive slängkappor), bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

28233 (*)

14.13.32

Dräkter och ensembler av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

28233 (*)

14.13.33

Kavajer, blazrar och jackor av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

28233 (*)

14.13.34

Klänningar, kjolar och byxkjolar av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

28233 (*)

14.13.35

Byxor av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

28233 (*)

14.13.4

Begagnade kläder och andra begagnade artiklar

 

14.13.40

Begagnade kläder och andra begagnade artiklar

39217

14.13.9

Delar av tillverkningen av gång- och ytterkläder som utförs av underleverantörer

 

14.13.99

Delar av tillverkningen av gång- och ytterkläder som utförs av underleverantörer

88123 (*)

14.14

Skjortor, blusar och underkläder

 

14.14.1

Skjortor, blusar och underkläder, av trikå

 

14.14.11

Skjortor för män eller pojkar, av trikå

28222 (*)

14.14.12

Kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för män eller pojkar

28222 (*)

14.14.13

Blusar, skjortor och skjortblusar för kvinnor eller flickor, av trikå

28224 (*)

14.14.14

Underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, morgonrockar, negligéer, badrockar och liknande artiklar, av trikå, för kvinnor eller flickor

28224 (*)

14.14.2

Andra underkläder, skjortor och blusar

 

14.14.21

Skjortor av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar

28232 (*)

14.14.22

Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar

28232 (*)

14.14.23

Blusar, skjortor och skjortblusar av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

28234 (*)

14.14.24

Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

28234 (*)

14.14.25

Bysthållare, gördlar, korsetter, hängslen, strumphållare, strumpeband och liknande artiklar samt delar till sådana varor, även av trikå

28237

14.14.3

T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå

 

14.14.30

T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå

28225

14.14.9

Delar av tillverkningen av skjortor, blusar och underkläder som utförs av underleverantörer

 

14.14.99

Delar av tillverkningen av skjortor, blusar och underkläder som utförs av underleverantörer

88123 (*)

14.19

Andra kläder och tillbehör

 

14.19.1

Babykläder, träningsoveraller och andra kläder, tillbehör till kläder eller delar till kläder, av trikå

 

14.19.11

Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå

28227

14.19.12

Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor, av trikå

28228

14.19.13

Handskar, halvhandskar och vantar av trikå

28229 (*)

14.19.19

Andra konfektionerade tillbehör till kläder, av trikå; delar till kläder eller till tillbehör till kläder, av trikå

28229 (*)

14.19.2

Babykläder och andra kläder, tillbehör till kläder eller delar till kläder av annan textilvara än trikå

 

14.19.21

Babykläder och tillbehör till sådana kläder av annan textilvara än trikå

28235

14.19.22

Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor; andra kläder av annan textilvara än trikå

28236 (*)

14.19.23

Näsdukar, sjalar, scarfar, slöjor, slipsar, kravatter, handskar och andra konfektionerade tillbehör till kläder; diverse andra delar till kläder eller till tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå

28238

14.19.3

Tillbehör till kläder, av läder; kläder av filt eller av dukvaror; kläder av överdragna textilier

 

14.19.31

Tillbehör till kläder, av läder eller konstläder, utom sporthandskar

28242

14.19.32

Kläder av filt eller bondad duk eller av impregnerade eller överdragna vävnader

28250

14.19.4

Huvudbonader

 

14.19.41

Hattstumpar av filt; plana eller cylindriska hattämnen av filt; hattstumpar, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material

28261

14.19.42

Hattar och andra huvudbonader av filt eller flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material, eller av trikå eller tillverkade av spetsar eller annan textilvara i längder; hårnät

28262

14.19.43

Andra huvudbonader, utom av plast eller gummi, skyddshjälmar och huvudbonader av asbest; svettremmar, foder, skyddsöverdrag, hattstommar, hattställningar, mösskärmar och hakremmar för huvudbonader

28269

14.19.9

Delar av tillverkningen av andra kläder och tillbehör som utförs av underleverantörer

 

14.19.99

Delar av tillverkningen av andra kläder och tillbehör som utförs av underleverantörer

88123 (*)

14.2

Pälsvaror

 

14.20

Pälsvaror

 

14.20.1

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn, utom huvudbonader

 

14.20.10

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn, utom huvudbonader

28320

14.20.9

Delar av tillverkningen av pälsvaror som utförs av underleverantörer

 

14.20.99

Delar av tillverkningen av pälsvaror som utförs av underleverantörer

88123 (*)

14.3

Trikåvaror

 

14.31

Strumpor av trikå

 

14.31.1

Strumpbyxor, trikåer, strumpor, sockor o.d., av trikå

 

14.31.10

Strumpbyxor, trikåer, strumpor, sockor o.d., av trikå

28210

14.31.9

Delar av tillverkningen av strumpor som utförs av underleverantörer

 

14.31.99

Delar av tillverkningen av strumpor som utförs av underleverantörer

88123 (*)

14.39

Andra trikåvaror

 

14.39.1

Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå

 

14.39.10

Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå

28226

14.39.9

Delar av tillverkningen av andra trikåvaror som utförs av underleverantörer

 

14.39.99

Delar av tillverkningen av andra trikåvaror som utförs av underleverantörer

88123 (*)

15

Läder, läder- och skinnvaror m.m.

 

15.1

Garvat och på annat sätt berett läder; reseffekter, handväskor, sadel- och seldon; beredd och färgad päls

 

15.11

Garvat och på annat sätt berett läder; beredd och färgad päls

 

15.11.1

Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn

 

15.11.10

Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn

28310

15.11.2

Sämskläder; lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder

 

15.11.21

Sämskläder

29110 (*)

15.11.22

Lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder

29110 (*)

15.11.3

Läder av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur

 

15.11.31

Läder av nötkreatur och andra oxdjur, hela hudar

29120 (*)

15.11.32

Läder, av nötkreatur och andra oxdjur, inte hela hudar

29120 (*)

15.11.33

Läder av hästdjur

29120 (*)

15.11.4

Läder av får och lamm, get och killing samt av svin

 

15.11.41

Läder av får och lamm

29130 (*)

15.11.42

Läder av get och killing

29130 (*)

15.11.43

Läder av svin

29130 (*)

15.11.5

Läder av andra djur; konstläder på basis av läder

 

15.11.51

Läder av andra djur

29130 (*)

15.11.52

Konstläder på basis av läder eller läderfibrer

29130 (*)

15.11.9

Delar av tillverkningen av garvat och på annat sätt berett läder samt av beredd och färgad päls som utförs av underleverantörer

 

15.11.99

Delar av tillverkningen av garvat och på annat sätt berett läder samt av beredd och färgad päls som utförs av underleverantörer

88124 (*)

15.12

Reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m.

 

15.12.1

Sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande varor; andra lädervaror

 

15.12.11

Sadelmakeriarbeten för alla slags djur, av alla slags material

29210

15.12.12

Reseffekter, handväskor och liknande varor, av läder, konstläder, plast (i form av plattor, duk eller folier), textilvara, vulkaniserade fibrer eller papp; reseetuier med toalettartiklar, artiklar för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder

29220

15.12.13

Urarmband (utom av metall) och delar till urarmband

29230

15.12.19

Övriga varor av läder eller konstläder (även artiklar till maskiner eller mekaniska redskap eller för annat tekniskt ändamål)

29290

15.12.9

Delar av tillverkningen av sadelmakeriarbeten, reseffekter, handväskor m.m. som utförs av underleverantörer

 

15.12.99

Delar av tillverkningen av sadelmakeriarbeten, reseffekter, handväskor m.m. som utförs av underleverantörer

88124 (*)

15.2

Skodon

 

15.20

Skodon

 

15.20.1

Skodon med undantag av skodon för sport eller idrott och skyddsskodon samt ortopediska skor

 

15.20.11

Vattentäta skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast, utan tåhätteförstärkning av metall

29310

15.20.12

Andra skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast än vattentäta skodon eller sportskor

29320

15.20.13

Skodon med överdelar av läder, utom skodon för sport eller idrott, skodon med tåhätteförstärkning av metall och diverse specialskodon

29330

15.20.14

Skodon med överdelar av textilmaterial, utom skodon för sport eller idrott

29340

15.20.2

Skodon för sport eller idrott

 

15.20.21

Tennisskor, basketskor, gymnastikskor, träningsskor o.d.

29420

15.20.29

Andra skodon för sport eller idrott, utom pjäxor och (rull-) skridskokängor

29490

15.20.3

Diverse andra skodon och skyddsskodon

 

15.20.31

Skodon med tåhätteförstärkning av metall

29510

15.20.32

Skodon med botten av trä, diverse specialskodon och övriga skodon

29520

15.20.4

Delar till skodon av läder; lösa inläggssulor, hälinlägg o.d.; damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar

 

15.20.40

Delar till skodon av läder; lösa inläggssulor, hälinlägg o.d.; damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar

29600 (*)

15.20.9

Delar av skotillverkningen som utförs av underleverantörer

 

15.20.99

Delar av skotillverkningen som utförs av underleverantörer

88124 (*)

16

Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d.

 

16.1

Trä, sågat och hyvlat

 

16.10

Trä, sågat och hyvlat

 

16.10.1

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av mer än 6 mm; järnvägs- och spårvägssliprar av trä, oimpregnerade

 

16.10.10

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av mer än 6 mm; järnvägs- och spårvägssliprar av trä, oimpregnerade

31100

16.10.2

Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden; träull; trämjöl; trä i form av flis eller spån

 

16.10.21

Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden, och profilerade lister

31210

16.10.22

Träull; trämjöl

31220

16.10.23

Trä i form av flis eller spån

31230

16.10.3

Obearbetat virke; järnvägs- och spårvägssliprar av trä, impregnerade eller behandlade på annat sätt

 

16.10.31

Obearbetat virke, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel

31310

31330 (*)

16.10.32

Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, impregnerade

31320

16.10.39

Annat obearbetat virke, inklusive kluvna störar och pålar

31330 (*)

16.10.9

Tjänster avseende torkning, impregnering eller kemisk behandling av virke; delar av tillverkningen av sågat och hyvlat virke som utförs av underleverantörer

 

16.10.91

Tjänster avseende torkning, impregnering eller kemisk behandling av virke

88130 (*)

16.10.99

Delar av tillverkningen av sågat och hyvlat virke som utförs av underleverantörer

88130 (*)

16.2

Varor av trä, kork, halm, rotting o.d.

 

16.21

Faner och träbaserade skivor

 

16.21.1

Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat; spånskivor och liknande skivor av trä eller andra vedartade material

 

16.21.11

Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat, av bambu

31410

31450

16.21.12

Annan kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande laminerat trä

31420

16.21.13

Spånskivor och liknande skivor av trä eller andra vedartade material

31430

16.21.14

Fiberskivor av trä eller andra vedartade material

31440

16.21.2

Faner och annat virke; förtätat trä

 

16.21.21

Faner och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm

31510

16.21.22

Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former

31520

16.21.9

Tjänster avseende färdigsställande av skivor och plattor; delar av tillverkningen av faner och träbaserade skivor som utförs av underleverantörer

 

16.21.91

Tjänster avseende färdigsställande av skivor och plattor

88130 (*)

16.21.99

Delar av tillverkningen av faner och träbaserade skivor som utförs av underleverantörer

88130 (*)

16.22

Parkettgolv

 

16.22.1

Sammansatta parkettstavar

 

16.22.10

Sammansatta parkettstavar

31600 (*)

16.22.9

Delar av tillverkningen av parkettgolv som utförs av underleverantörer

 

16.22.99

Delar av tillverkningen av parkettgolv som utförs av underleverantörer

88130 (*)

16.23

Andra byggnads- och inredningssnickerier

 

16.23.1

Byggnadssnickerier och inredningssnickerier

 

16.23.11

Fönster (även franska) och fönsterkarmar, dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av trä

31600 (*)

16.23.12

Formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån (”shingles” och ”shakes”)

31600 (*)

16.23.19

Övriga byggnads- och inredningssnickerier

31600 (*)

16.23.2

Monteringsfärdiga trähus

 

16.23.20

Monteringsfärdiga trähus

38701

16.23.9

Delar av tillverkningen av övriga byggnads- och inredningssnickerier som utförs av underleverantörer

 

16.23.99

Delar av tillverkningen av övriga byggnads- och inredningssnickerier som utförs av underleverantörer

88130 (*)

16.24

Förpackningar av trä

 

16.24.1

Förpackningar av trä

 

16.24.11

Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä

31700 (*)

16.24.12

Tunnor och tunnbinderiarbeten, av trä

31700 (*)

16.24.13

Andra förpackningar och delar till förpackningar, av trä

31700 (*)

16.24.9

Delar av träförpackningstillverkningen som utförs av underleverantörer

 

16.24.99

Delar av träförpackningstillverkningen som utförs av underleverantörer

88130 (*)

16.29

Andra trävaror; varor av kork, halm, rotting o.d.

 

16.29.1

Andra trävaror

 

16.29.11

Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, grovt tillformade ämnen för piptillverkning, skoläster och skoblock, av trä

31911

16.29.12

Bords- och köksartiklar av trä

31912

16.29.13

Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver m.m., statyetter och andra prydnadsföremål, av trä

31913

16.29.14

Träramar för målningar, fotografier, speglar e.d. samt diverse andra varor av trä

29600 (*)

31914

38922 (*)

16.29.2

Varor av kork, halm, rotting o.d.; korgmakeriarbeten

 

16.29.21

Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad; krossad, granulerad eller malen kork; korkavfall

31921

16.29.22

Varor av naturkork

31922 (*)

16.29.23

Block, plattor (inklusive golvplattor), skivor, remsor, rondeller och massiva cylindrar, av presskork

31922 (*)

16.29.24

Presskork; diverse andra varor av presskork

31922 (*)

16.29.25

Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

31923

16.29.9

Tjänster i samband med tillverkning av varor av trä och kork, utom möbler, samt av halm, rotting o.d.; delar av framställningen av andra trävaror, varor av kork, halm, rotting o.d. som utförs av underleverantörer

 

16.29.91

Tjänster i samband med tillverkning av varor av trä och kork, utom möbler, samt av halm, rotting o.d.

88130 (*)

16.29.99

Delar av framställningen av andra trävaror, varor av kork, halm, rotting o.d. som utförs av underleverantörer

88130 (*)

17

Papper och pappersvaror

 

17.1

Massa, papper och papp

 

17.11

Massa

 

17.11.1

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material

 

17.11.11

Dissolvingmassa av ved

32111

17.11.12

Sodamassa och sulfatmassa, av ved, utom dissolvingmassa

32112 (*)

17.11.13

Sulfitmassa av ved, utom dissolvingmassa

32112 (*)

17.11.14

Mekanisk massa av ved, halvkemisk massa av ved, massa av andra fibrösa cellulosamaterial än ved

32113

17.11.9

Delar av massatillverkningen som utförs av underleverantörer

 

17.11.99

Delar av massatillverkningen som utförs av underleverantörer

88140 (*)

17.12

Papper och papp

 

17.12.1

Tidningspapper, handgjort papper, annat papper och annan papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål

 

17.12.11

Tidningspapper i rullar eller ark

32121

17.12.12

Papper och papp, handgjorda

32122

17.12.13

Papper och papp för tillverkning av ljus-, värme- eller elektrokänsligt papper; karbonråpapper; tapetråpapper

32129 (*)

17.12.14

Annat papper och annan papp för grafiskt ändamål

32129 (*)

17.12.2

Papper som används till toalettpapper, ansiktsservetter, handdukar eller bordsservetter, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer

 

17.12.20

Papper som används till toalettpapper, ansiktsservetter, handdukar eller bordsservetter, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer

32131

17.12.3

Kartong

 

17.12.31

Kraftliner, oblekt, obestruken

32132 (*)

17.12.32

Kraftliner med vitt (blekt) ytskikt; bestruken kraftliner

32132 (*)

17.12.33

Halvkemiskt vågskiktspapper (fluting)

32134 (*)

17.12.34

Vågskiktspapper (fluting) av returfiber och annat vågskiktspapper

32134 (*)

17.12.35

Testliner

32135

17.12.4

Obelagt och obestruket papper

 

17.12.41

Kraftpapper, obelagt och obestruket; kraftsäckpapper, kräppat eller plisserat

32133 (*)

17.12.42

Omslagspapper av sulfitmassa och annat obestruket papper (annat än sådant som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål)

32136 (*)

17.12.43

Filtrerpapper och filtrerpapp; grålumppapp

32136 (*)

17.12.44

Cigarettpapper, ej tillskuret eller i häften eller cigaretthylsor

32136 (*)

17.12.5

Obelagd och obestruken papp (utom sådan som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål)

 

17.12.51

Returfiberbaserad obestruken kartong

32133 (*)

17.12.59

Annan obestruken papp

32133 (*)

17.12.6

Pergamentpapper, pergamentpapp, smörpapper, genomskinligt ritpapper och pergamyn (glassin) samt annat glättat, genomsynligt eller genomskinligt papper

 

17.12.60

Pergamentpapper, pergamentpapp, smörpapper, genomskinligt ritpapper och pergamyn (glassin) samt annat glättat, genomsynligt eller genomskinligt papper

32137

17.12.7

Berett papper och beredd papp

 

17.12.71

Papper och papp, sammansatta, inte bestrukna eller impregnerade

32141

17.12.72

Papper och papp, vågade, kräppade, plisserade, präglade eller perforerade

32142

17.12.73

Papper och papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen

32143 (*)

17.12.74

Kraftpapper (annat än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål) bestruket med kaolin eller andra oorganiska ämnen

32143 (*)

17.12.75

Kraftpapp (annat än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål) bestruket med kaolin eller andra oorganiska ämnen

32143 (*)

17.12.76

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper, i rullar eller ark

32149 (*)

17.12.77

Papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, bestrukna, impregnerade, överdragna, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller ark

32149 (*)

17.12.78

Returfiberbaserad kartong (annat än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål) bestruken med kaolin eller andra oorganiska ämnen

32143 (*)

17.12.79

Annan papp (annat än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål) bestruket med kaolin eller andra oorganiska ämnen

32143 (*)

17.12.9

Delar av tillverkningen av papper och papp som utförs av underleverantörer

 

17.12.99

Delar av tillverkningen av papper och papp som utförs av underleverantörer

88140 (*)

17.2

Varor av papper eller papp

 

17.21

Vågpapper och wellpapp, och pappers- och pappförpackningar

 

17.21.1

Vågpapper och wellpapp, och pappers- och pappförpackningar

 

17.21.11

Wellpapp, i rullar eller ark

32151

17.21.12

Säckar, bärkassar och påsar, av papper eller papp

32152

17.21.13

Kartonger, askar och lådor av wellpapp

32153 (*)

17.21.14

Vikbara kartonger, askar och lådor av annat papper eller annan papp än wellpapp

32153 (*)

17.21.15

Kortregisterlådor, brevkorgar, förvaringsaskar och liknande artiklar av sådana slag som används på kontor, i butiker e.d., av papper

32153 (*)

17.21.9

Delar av tillverkningen av wellpapp och pappers- och pappförpackningar som utförs av underleverantörer

 

17.21.99

Delar av tillverkningen av wellpapp och pappers- och pappförpackningar som utförs av underleverantörer

88140 (*)

17.22

Hushålls- och hygienartiklar av papper

 

17.22.1

Hushålls- och hygienartiklar av papper

 

17.22.11

Toalettpapper, näsdukar, servetter för rengöring av ansikte eller händer, handdukar och hushållspapper, bordsdukar och bordsservetter, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer

32193 (*)

17.22.12

Sanitetsbindor och tamponger, blöjor till spädbarn och liknande sanitetsartiklar samt kläder och tillbehör till kläder, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer

27991 (*)

32193

17.22.13

Brickor, fat, tallrikar, bägare o.d., av papper eller papp

32199 (*)

17.22.9

Delar av tillverkningen av hushålls- och hygienartiklar av papper som utförs av underleverantörer

 

17.22.99

Delar av tillverkningen av hushålls- och hygienartiklar av papper som utförs av underleverantörer

88140 (*)

17.23

Skrivpapper, kuvert o.d.

 

17.23.1

Skrivpapper, kuvert o.d.

 

17.23.11

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper, pappersstenciler och offsetplåtar av papper; papper, gummerat eller försett med annan klistrande beläggning

32191

17.23.12

Kuvert, kortbrev, brevkort samt korrespondenskort, av papper eller papp; askar, mappar o.d. av papper eller papp, med brevpapper, kuvert e.d.

32192

17.23.13

Kontorsböcker, räkenskapsböcker, samlingspärmar, blanketter och liknande artiklar, av papper eller papp

32700

17.23.14

Annat papper och annan papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, tryckta, präglade eller perforerade

32199 (*)

17.23.9

Delar av tillverkningen av skrivpapper, kuvert o.d. som utförs av underleverantörer

 

17.23.99

Delar av tillverkningen av skrivpapper, kuvert o.d. som utförs av underleverantörer

88140 (*)

17.24

Tapeter

 

17.24.1

Tapeter

 

17.24.11

Papperstapeter och liknande väggbeklädnad; fönsterpapper

32194

17.24.12

Textiltapeter

32195

17.24.9

Delar av tapettillverkningen som utförs av underleverantörer

 

17.24.99

Delar av tapettillverkningen som utförs av underleverantörer

88140 (*)

17.29

Andra varor av papper eller papp

 

17.29.1

Andra varor av papper eller papp

 

17.29.11

Etiketter av papper eller papp

32197

17.29.12

Filterblock och filterplattor av pappersmassa

32198

17.29.19

Cigarettpapper; bobiner, spolar, cops och liknande artiklar; filtrerpapper och filtrerpapp; diverse andra varor av papper eller papp

32199 (*)

17.29.9

Delar av tillverkningen av diverse andra varor av papper eller papp som utförs av underleverantörer

 

17.29.99

Delar av tillverkningen av diverse andra varor av papper eller papp som utförs av underleverantörer

88140 (*)

18

Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar

 

18.1

Grafiska tjänster

 

18.11

Tjänster avseende tryckning av dagstidningar

 

18.11.1

Tjänster avseende tryckning av dagstidningar

 

18.11.10

Tjänster avseende tryckning av dagstidningar

89121 (*)

18.12

Tjänster avseende annan tryckning

 

18.12.1

Tjänster avseende annan tryckning

 

18.12.11

Tjänster avseende tryckning av frimärken, skattemärken, värdehandlingar, smartkort, checkar, värdepapper o.d.

89121 (*)

18.12.12

Tjänster avseende tryckning av reklamkataloger, reklambroschyrer, affischer och annan tryckt reklam

89121 (*)

18.12.13

Tjänster avseende tryckning av tidningar och tidskrifter, utgivna mindre än fyra gånger per vecka

89121 (*)

18.12.14

Tjänster avseende tryckning av böcker, kartor av alla slag, bilder, planscher och fotografier, vykort

89121 (*)

18.12.15

Tjänster avseende tryckning av märken och etiketter

89121 (*)

18.12.16

Tjänster avseende direkttryck på plast, glas, metall, trä och keramik

89121 (*)

18.12.19

Tjänster avseende övrig tryckning

89121 (*)

18.13

Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)

 

18.13.1

Grafiska tjänster före tryckning

 

18.13.10

Grafiska tjänster före tryckning

89121 (*)

18.13.2

Tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar

 

18.13.20

Tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar

32800

18.13.3

Tjänster avseende annan grafisk produktion

 

18.13.30

Tjänster avseende annan grafisk produktion

89121 (*)

18.14

Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning

 

18.14.1

Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning

 

18.14.10

Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning

89121 (*)

18.2

Tjänster avseende reproduktion av inspelningar

 

18.20

Tjänster avseende reproduktion av inspelningar

 

18.20.1

Tjänster avseende reproduktion av ljudinspelningar

 

18.20.10

Tjänster avseende reproduktion av ljudinspelningar

89122 (*)

18.20.2

Tjänster avseende reproduktion av videoinspelningar

 

18.20.20

Tjänster avseende reproduktion av videoinspelningar

89122 (*)

18.20.3

Tjänster avseende reproduktion av data och datorprogram

 

18.20.30

Tjänster avseende reproduktion av data och datorprogram

89122 (*)

19

Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

 

19.1

Stenkolsprodukter

 

19.10

Stenkolsprodukter

 

19.10.1

Koks (inklusive lågtemperaturkoks) av stenkol, brunkol eller torv; retortkol

 

19.10.10

Koks (inklusive lågtemperaturkoks) av stenkol, brunkol eller torv; retortkol

33100

19.10.2

Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra mineraltjäror

 

19.10.20

Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra mineraltjäror

33200

19.10.3

Beck och beckkoks

 

19.10.30

Beck och beckkoks

34540 (*)

19.10.9

Delar av tillverkningen av stenkolsprodukter som utförs av underleverantörer

 

19.10.99

Delar av tillverkningen av stenkolsprodukter som utförs av underleverantörer

88151 (*)

19.2

Raffinerade petroleumprodukter

 

19.20

Raffinerade petroleumprodukter

 

19.20.1

Briketter och liknande fasta bränslen

 

19.20.11

Briketter och liknande fasta bränslen framställda av stenkol

11020

19.20.12

Briketter och liknande fasta bränslen framställda av brunkol

11030 (*)

19.20.13

Briketter och liknande fasta bränslen framställda av torv

11040 (*)

19.20.2

Motor- och industribensin, eldnings- och smörjoljor

 

19.20.21

Motorbensin, inklusive flygbensin

33310

19.20.22

Jetbensin

33320

19.20.23

Övriga lättoljor erhållna ur petroleum

33330

19.20.24

Fotogen

33341

19.20.25

Flygfotogen

33342

19.20.26

Dieselbrännoljor

33360

19.20.27

Övriga mellanoljor erhållna ur petroleum; diverse mellanoljepreparat

33350

19.20.28

Övriga eldningsoljor

33370

19.20.29

Smörjoljor; övriga tungoljor

33380

19.20.3

Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten, med undantag av naturgas

 

19.20.31

Propan och butan, förtätade till vätska

33410

19.20.32

Eten, propen, buten och butadien och andra gasformiga kolväten, utom naturgas

33420

19.20.4

Andra raffinerade petroleumprodukter

 

19.20.41

Vaselin; paraffin; petroleumvax och andra mineralvaxer

33500 (*)

19.20.42

Petroleumkoks; petroleumbitumen (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum

33500 (*)

19.20.9

Delar av petroleumraffineringen som utförs av underleverantörer

 

19.20.99

Delar av petroleumraffineringen som utförs av underleverantörer

88151 (*)

20

Kemikalier och kemiska produkter

 

20.1

Baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster och syntetgummi i obearbetad form

 

20.11

Industrigaser

 

20.11.1

Industrigaser

 

20.11.11

Hydrogen (väte), argon och andra ädelgaser, nitrogen (kväve) och oxygen (syre)

34210 (*)

20.11.12

Koldioxid (kolsyra) och andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller

34210 (*)

20.11.13

Flytande respektive komprimerad luft

34250 (*)

20.11.9

Delar av industrigasframställningen som utförs av underleverantörer

 

20.11.99

Delar av industrigasframställningen som utförs av underleverantörer

88160 (*)

20.12

Färgämnen

 

20.12.1

Oxider, peroxider och hydroxider

 

20.12.11

Zinkoxid, zinkperoxid; titanoxid

34220 (*)

20.12.12

Oxider och hydroxider av krom, mangan, bly och koppar

34220 (*)

20.12.19

Oxider, peroxider och hydroxider av andra metaller

34220 (*)

20.12.2

Garvämnes- och färgämnesextrakt; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen

 

20.12.21

Syntetiska organiska färgämnen av vegetabiliskt ursprung och preparat på basis av sådana färgämnen; syntetiska organiska produkter av sådana slag som används som optiska vitmedel eller som luminoforer; substratpigment och preparat på basis av substratpigment

34310

20.12.22

Garvämnesextrakt av vegetabiliskt ursprung; garvsyror (tanniner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror; färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung

34320

20.12.23

Syntetiska organiska garvämnen; oorganiska garvämnen; garvningspreparat; enzymatiska garveripreparat

34330

20.12.24

Andra färgämnen; oorganiska produkter av sådana slag som används som luminoforer

34340

20.12.9

Delar av tillverkningen av färgämnen som utförs av underleverantörer

 

20.12.99

Delar av tillverkningen av färgämnen som utförs av underleverantörer

88160 (*)

20.13

Andra oorganiska baskemikalier

 

20.13.1

Anrikat uran och plutonium; utarmat uran och torium; andra radioaktiva grundämnen

 

20.13.11

Anrikat uran och föreningar av sådant uran; plutonium och plutoniumföreningar

33620

88152 (*)

20.13.12

Utarmat uran och föreningar av sådant uran; torium och toriumföreningar

33630

88152 (*)

20.13.13

Andra radioaktiva grundämnen, isotoper och föreningar; legeringar, dispersioner, keramiska produkter samt blandningar, innehållande dessa grundämnen, isotoper eller föreningar

33690

20.13.14

Obestrålade bränsleelement för kärnreaktorer

33710

20.13.2

Diverse andra baskemikalier; oorganiska syror och föreningar av oorganiska syror

 

20.13.21

Metalloider

34231 (*)

20.13.22

Halogen- och svavelföreningar av ickemetaller

34231 (*)

20.13.23

Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller; sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium; kvicksilver

34231 (*)

20.13.24

Hydrogenklorid: oleum (rykande svavelsyra); fosforpentoxid; andra oorganiska syror; kiseldioxid och svaveldioxid

34231 (*)

34232

20.13.25

Oxider, hydroxider och peroxider; hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen

34231 (*)

20.13.3

Metallhalogenider; hypokloriter, klorater och perklorater

 

20.13.31

Metallhalogenider

34240 (*)

20.13.32

Hypokloriter, klorater och perklorater

34240 (*)

20.13.4

Sulfider, sulfater; nitrater, fosfater och karbonater

 

20.13.41

Sulfider, sulfiter och sulfater

34240 (*)

20.13.42

Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter), fosfater, polyfosfater och nitrater (utom kalium)

34240 (*)

20.13.43

Karbonater

34240 (*)

20.13.5

Salter av andra metaller

 

20.13.51

Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror; ädla metaller i kolloidal form

34250 (*)

20.13.52

Övriga oorganiska föreningar, inklusive destillerat vatten; amalgamer, utom amalgamer av ädla metaller

34250 (*)

20.13.6

Andra oorganiska baskemikalier

 

20.13.61

Icke radioaktiva isotoper och föreningar av sådana isotoper (inklusive tungt vatten)

34260

20.13.62

Cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider; fulminater, cyanater och tiocyanater; silikater; borater; peroxoborater (perborater); andra salter av oorganiska syror eller peroxosyror

34270

20.13.63

Väteperoxid

34280 (*)

20.13.64

Fosfider, karbider, hydrider, nitrider, azider, silicider och borider

34280 (*)

20.13.65

Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium

34290

20.13.66

Svavel, utom sublimerat svavel, fällt svavel och kolloidalt svavel

34520

20.13.67

Rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider

34530

20.13.68

Piezoelektrisk kvarts; andra syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar

34560

20.13.9

Delar av tillverkningen av andra oorganiska baskemikalier som utförs av underleverantörer

 

20.13.99

Delar av tillverkningen av andra oorganiska baskemikalier som utförs av underleverantörer

88160 (*)

20.14

Andra organiska baskemikalier

 

20.14.1

Kolväten och derivat av kolväten

 

20.14.11

Acykliska kolväten

34110 (*)

20.14.12

Cykliska kolväten

34110 (*)

20.14.13

Klorderivat av acykliska kolväten

34110 (*)

20.14.14

Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även halogenerade

34110 (*)

20.14.19

Andra derivat av kolväten

34110 (*)

20.14.2

Alkoholer, fenoler, fenolalkoholer och halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av alkoholer; tekniska fettalkoholer

 

20.14.21

Tekniska fettalkoholer

34139 (*)

20.14.22

Monoalkoholer

34139 (*)

20.14.23

Dioler, polyalkoholer, cykliska alkoholer och derivat av sådana alkoholer

34139 (*)

34570 (*)

20.14.24

Fenoler och fenolalkoholer samt derivat av sådana alkoholer

34139 (*)

20.14.3

Tekniska enbasiska fettsyror; karboxylsyror och derivat av dessa syror

 

20.14.31

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering

34120

20.14.32

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt derivat av dessa syror

34140 (*)

20.14.33

Omättade acykliska monokarboxylsyror, acykliska cyklan-, cyklen- och cykloterpenpolykarboxylsyror samt derivat av dessa syror

34140 (*)

20.14.34

Aromatiska polykarboxylsyror och karboxylsyror med annan syrefunktion; derivat av sådana syror, med undantag av salicylsyra och salter av salicylsyra

34140 (*)

20.14.4

Organiska föreningar med nitrogenfunktion

 

20.14.41

Föreningar med aminofunktion

34150 (*)

20.14.42

Aminoföreningar med syrefunktion, utom lysin och glutaminsyra

34150 (*)

20.14.43

Ureiner; föreningar med karboximidfunktion, föreningar med nitrilfunktion; derivat av dessa föreningar

34150 (*)

20.14.44

Andra föreningar med nitrogenfunktion

34150 (*)

20.14.5

Svavelorganiska föreningar och andra metallorganiska och ickemetallorganiska föreningar; diverse andra heterocykliska föreningar

 

20.14.51

Svavelorganiska föreningar och andra metallorganiska och ickemetallorganiska föreningar

34160 (*)

20.14.52

Övriga heterocykliska föreningar; nukleinsyror och salter av nukleinsyror

34160 (*)

20.14.53

Estrar av fosforsyra och av andra oorganiska syror (med undantag av estrar av hydrogenhalogenider) samt salter av dessa syror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

34180

20.14.6

Etrar, organiska peroxider, epoxider, acetaler och hemiacetaler; andra organiska föreningar

 

20.14.61

Föreningar med aldehydfunktion

34170 (*)

20.14.62

Föreningar med keton- eller kinonfunktion

34170 (*)

20.14.63

Etrar, organiska peroxider, epoxider, acetaler och hemiacetaler samt derivat av sådana föreningar

34170 (*)

20.14.64

Andra enzymer och organiska föreningar

34170 (*)

20.14.7

Andra produkter av baskemikalier

 

20.14.71

Derivat av vegetabiliska produkter eller av hartsprodukter

34400

20.14.72

Träkol

34510

20.14.73

Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol samt liknande produkter

34540 (*)

20.14.74

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent

24110

20.14.75

Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt

34131

20.14.8

Avfallslut från massatillverkning

 

20.14.80

Avfallslut från massatillverkning

39230

20.14.9

Delar av tillverkningen av andra organiska baskemikalier som utförs av underleverantörer

 

20.14.99

Delar av tillverkningen av andra organiska baskemikalier som utförs av underleverantörer

88160 (*)

20.15

Gödselmedel och kväveprodukter

 

20.15.1

Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra; ammoniak

 

20.15.10

Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra; ammoniak

34233

34651

34652

20.15.2

Ammoniumklorid; nitriter

 

20.15.20

Ammoniumklorid; nitriter

34653

20.15.3

Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska

 

20.15.31

Urea

34611

20.15.32

Ammoniumsulfat

34612

20.15.33

Ammoniumnitrat

34613

20.15.34

Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat

34614

20.15.35

Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan

34615

20.15.39

Andra kvävegödselmedel och kväveblandningar

34619

20.15.4

Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska

 

20.15.41

Superfosfater

34621

20.15.49

Andra fosforgödselmedel

34629

20.15.5

Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska

 

20.15.51

Kaliumklorid

34631

20.15.52

Kaliumsulfat

34632

20.15.59

Andra kaligödselmedel

34639

20.15.6

Natriumnitrat

 

20.15.60

Natriumnitrat

34150 (*)

20.15.7

Övriga gödselmedel

 

20.15.71

Gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel)

34641

20.15.72

Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat)

34642

20.15.73

Monoammoniumfosfat

34643

20.15.74

Gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor

34644

20.15.75

Gödselmedel som innehåller både fosfor och kalium

34645

20.15.76

Kaliumnitrater

34646

20.15.79

Övriga mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller minst två näringsämnen (kväve, fosfat, kalium)

34649

34659

20.15.8

Övriga animaliska eller vegetabiliska gödselmedel

 

20.15.80

Övriga animaliska eller vegetabiliska gödselmedel

34654

20.15.9

Delar av tillverkningen av gödselmedel och kväveprodukter som utförs av underleverantörer

 

20.15.99

Delar av tillverkningen av gödselmedel och kväveprodukter som utförs av underleverantörer

88160 (*)

20.16

Plaster i obearbetad form

 

20.16.1

Polymerer av eten, i obearbetad form

 

20.16.10

Polymerer av eten, i obearbetad form

34710

20.16.2

Polymerer av styren, i obearbetad form

 

20.16.20

Polymerer av styren, i obearbetad form

34720

20.16.3

Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner, i obearbetad form

 

20.16.30

Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner, i obearbetad form

34730

20.16.4

Polyacetaler, andra polyetrar och epoxihartser, i obearbetad form; polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar och andra polyestrar, i obearbetad form

 

20.16.40

Polyacetaler, andra polyetrar samt epoxihartser, i obearbetad form; polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar och andra polyestrar, i obearbetad form

34740

20.16.5

Andra obearbetade plaster; jonbytare

 

20.16.51

Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form

34790 (*)

20.16.52

Polymerer av vinylacetat eller av andra vinylestrar, i obearbetad form; andra vinylpolymerer i obearbetad form

34790 (*)

20.16.53

Akrylpolymerer i obearbetad form

34790 (*)

20.16.54

Polyamider i obearbetad form

34790 (*)

20.16.55

Karbamidplaster, tiokarbamidplaster och melaminplaster, i obearbetad form

34790 (*)

20.16.56

Andra aminoplaster, fenoplaster och polyuretaner, i obearbetad form

34790 (*)

20.16.57

Silikoner i obearbetad form

34790 (*)

20.16.59

Diverse andra plaster i obearbetad form

34790 (*)

20.16.9

Delar av basplastframställningen som utförs av underleverantörer

 

20.16.99

Delar av basplastframställningen som utförs av underleverantörer

88170 (*)

20.17

Syntetgummi i obearbetad form

 

20.17.1

Syntetgummi i obearbetad form

 

20.17.10

Syntetgummi i obearbetad form

34800

20.17.9

Delar av tillverkningen av syntetiskt basgummi som utförs av underleverantörer

 

20.17.99

Delar av tillverkningen av syntetiskt basgummi som utförs av underleverantörer

88170 (*)

20.2

Bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter

 

20.20

Bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter

 

20.20.1

Bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter

 

20.20.11

Insektsbekämpningsmedel

34661

20.20.12

Ogräsbekämpningsmedel

34663 (*)

20.20.13

Groningshindrande medel samt tillväxtreglerande medel för växter

34663 (*)

20.20.14

Desinfektionsmedel

34664

20.20.15

Svampbekämpningsmedel

34662

20.20.19

Andra bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter

34666

34669

20.20.9

Delar av tillverkningen av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter som utförs av underleverantörer

 

20.20.99

Delar av tillverkningen av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter som utförs av underleverantörer

88160 (*)

20.3

Lacker och andra målningsfärger, tryckfärger samt tätnings- och utfyllningsmedel

 

20.30

Lacker och andra målningsfärger, tryckfärger samt tätnings- och utfyllningsmedel

 

20.30.1

Lacker och andra målningsfärger på basis av syntetiska polymerer

 

20.30.11

Lacker och andra målningsfärger på basis av akryl- eller vinylpolymerer, lösta i vattenhaltigt medium

35110 (*)

20.30.12

Lacker och andra målningsfärger på basis av polyestrar, akryl- eller vinylpolymerer, lösta i icke vattenhaltigt medium; lösningar

35110 (*)

20.30.2

Andra lacker och målningsfärger och därmed sammanhängande produkter; konstnärsfärger och tryckfärger

 

20.30.21

Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger, icke frittad emalj- och glasyrmassa, engober, flytande lysterfärger och liknande preparat; fritta

35110 (*)

20.30.22

Andra lacker och målningsfärger; beredda sickativ

35110 (*)

20.30.23

Konstnärsfärger, plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger och liknande färger

35120

20.30.24

Tryckfärger

35130

20.30.9

Delar av tillverkningen av färg, lack, tryckfärg m.m. som utförs av underleverantörer

 

20.30.99

Delar av tillverkningen av färg, lack, tryckfärg m.m. som utförs av underleverantörer

88160 (*)

20.4

Tvål och såpa, rengöringsmedel, parfym och toalettartiklar

 

20.41

Tvål och såpa, tvättmedel, rengöringsmedel och polermedel

 

20.41.1

Glycerol

 

20.41.10

Glycerol

34570 (*)

20.41.2

Organiska ytaktiva ämnen, utom tvål och såpa

 

20.41.20

Organiska ytaktiva ämnen, utom tvål och såpa

35310

20.41.3

Tvål, såpa och rengöringsmedel

 

20.41.31

Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat avsedda att användas som tvål; papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade, överdragna eller belagda med tvål, såpa eller annat rengöringsmedel

35321 (*)

20.41.32

Rengöringsmedel och tvättmedel

35322

20.41.4

Luktgivande preparat och vaxer

 

20.41.41

Rumsparfymerings- och rumsdesodoriseringsmedel

35331

20.41.42

Konstgjorda vaxer och beredda vaxer

35332

20.41.43

Puts- och polermedel för skodon, möbler, golv, karosserier, glas eller metall

35333

20.41.44

Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel

35334

20.41.9

Delar av tillverkningen av tvål, såpa, tvättmedel, rengöringsmedel och polermedel som utförs av underleverantörer

 

20.41.99

Delar av tillverkningen av tvål, såpa, tvättmedel, rengöringsmedel och polermedel som utförs av underleverantörer

88160 (*)

20.42

Parfymeringsmedel och toalettartiklar

 

20.42.1

Parfymeringsmedel och toalettartiklar

 

20.42.11

Parfymer och luktvatten

35323 (*)

20.42.12

Preparat för läpp- och ögonmakeup

35323 (*)

20.42.13

Preparat för manikyr eller pedikyr

35323 (*)

20.42.14

Puder

35323 (*)

20.42.15

Andra preparat för skönhetsvård, makeup eller hudvård (inklusive solskyddsmedel)

35323 (*)

20.42.16

Hårschampo, hårsprayer, preparat för hårpermanentning

35323 (*)

20.42.17

Övrigt hårvatten och övriga hårvårdsmedel

35323 (*)

20.42.18

Preparat för mun- eller tandhygien (inklusive pastor och pulver för fästande av tandproteser), tandtråd

35323 (*)

20.42.19

Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning, deodoranter för personligt bruk, badpreparat, hårborttagningsmedel samt diverse andra parfymeringsmedel, kosmetiska preparat och toalettartiklar

35321 (*)

35323 (*)

20.42.9

Delar av tillverkningen av parfymer och toalettartiklar som utförs av underleverantörer

 

20.42.99

Delar av tillverkningen av parfymer och toalettartiklar som utförs av underleverantörer

88160 (*)

20.5

Andra kemiska produkter

 

20.51

Sprängämnen

 

20.51.1

Beredda sprängämnen; stubin; tändhattar; rivtändare, sprängkapslar och liknande tändmedel (även elektriska); fyrverkeripjäser

 

20.51.11

Krut och beredda sprängämnen

35450 (*)

20.51.12

Stubin; tändhattar; rivtändare, sprängkapslar och liknande tändmedel (även elektriska)

35450 (*)

20.51.13

Fyrverkeripjäser

35460 (*)

20.51.14

Signalraketer, regnraketer, knallsignaler och andra pyrotekniska artiklar

35460 (*)

20.51.2

Tändstickor

 

20.51.20

Tändstickor

38998

20.51.9

Delar av sprängämnestillverkningen som utförs av underleverantörer

 

20.51.99

Delar av sprängämnestillverkningen som utförs av underleverantörer

88160 (*)

20.52

Lim och klister

 

20.52.1

Lim och klister

 

20.52.10

Lim och klister

35420 (*)

20.52.9

Delar av tillverkningen av lim och klister som utförs av underleverantörer

 

20.52.99

Delar av tillverkningen av lim och klister som utförs av underleverantörer

88160 (*)

20.53

Eteriska oljor

 

20.53.1

Eteriska oljor

 

20.53.10

Eteriska oljor

35410

20.53.9

Delar av tillverkningen av eteriska oljor som utförs av underleverantörer

 

20.53.99

Delar av tillverkningen av eteriska oljor som utförs av underleverantörer

88160 (*)

20.59

Övriga kemiska produkter

 

20.59.1

Fotografiska plåtar och film, film avsedd för omedelbar bildframställning, även i form av filmpaket; kemiska preparat och oblandade produkter för fotografiskt bruk

 

20.59.11

Fotografiska plåtar och film, film för omedelbar bildframställning, ljuskänslig, oexponerad; fotografiskt papper

48341

20.59.12

Ljuskänsliga emulsioner för fotografiskt bruk; andra kemiska preparat för fotografiskt bruk

48342

20.59.2

Kemiskt modifierade animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor; oätliga blandningar av animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor

 

20.59.20

Kemiskt modifierade animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor; oätliga blandningar av animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor

34550

20.59.3

Bläck, tusch och liknande färger

 

20.59.30

Bläck, tusch och liknande färger

35140

20.59.4

Smörjmedel; tillsatsmedel; frysskyddsmedel

 

20.59.41

Smörjmedel

35430 (*)

20.59.42

Preparat för motverkande av knackning; tillsatsmedel för mineraloljor och liknande produkter

35430 (*)

20.59.43

Hydrauliska bromsvätskor; frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel

35430 (*)

20.59.5

Diverse andra kemiska produkter

 

20.59.51

Peptoner och andra proteinämnen samt derivat av dessa; hudpulver

35420 (*)

20.59.52

Modelleringspastor; dentalvax och andra preparat för dentalt bruk, på basis av gips; preparat och laddningar till brandsläckningsapparater; beredda närsubstrat för odling av mikroorganismer; andra sammansatta reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk

35440 (*)

20.59.53

Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektroniken, i form av skivor, plattor eller liknande former

35470

20.59.54

Aktivt kol

35490 (*)

20.59.55

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt liknande produkter

35490 (*)

20.59.56

Betmedel; flussmedel; beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast; andra beredda katalysatorer; blandningar av alkylbensener och blandningar av alkylnaftalener

35490 (*)

20.59.57

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter

35490 (*)

20.59.59

Diverse övriga kemiska produkter

35490 (*)

20.59.6

Gelatin och gelatinderivat, inkl. mjölkalbumin

 

20.59.60

Gelatin och gelatinderivat, inkl. mjölkalbumin

35420 (*)

20.59.9

Delar av tillverkningen av övriga kemiska produkter som utförs av underleverantörer

 

20.59.99

Delar av tillverkningen av övriga kemiska produkter som utförs av underleverantörer

88160 (*)

20.6

Konstfibrer

 

20.60

Konstfibrer

 

20.60.1

Syntetfibrer

 

20.60.11

Syntetstapelfibrer och fiberkabel av syntetfilament, inte kardade eller kammade

35510

20.60.12

Högstyrkegarn av filamentpolyamid och filamentpolyester

35520 (*)

20.60.13

Annat garn av syntetfilament, enkelt

35520 (*)

20.60.14

Monofilamentgarn, remsor o.d., av syntetmaterial

35530

20.60.2

Regenatfibrer

 

20.60.21

Regenatstapelfibrer och fiberkabel av regenatfilament, inte kardade eller kammade

35540

20.60.22

Högstyrkegarn av filamentviskos

35550 (*)

20.60.23

Annat garn av regenatfilament, enkelt

35550 (*)

20.60.24

Monofilamentgarn, remsor o.d., av regenatmaterial

35560

20.60.9

Delar av konstfibertillverkningen som utförs av underleverantörer

 

20.60.99

Delar av konstfibertillverkningen som utförs av underleverantörer

88160 (*)

21

Farmaceutiska basprodukter och läkemedel

 

21.1

Farmaceutiska basprodukter

 

21.10

Farmaceutiska basprodukter

 

21.10.1

Salicylsyror, o-acetylsalicylsyror, salter och estrar av sådana syror

 

21.10.10

Salicylsyror, o-acetylsalicylsyror, salter och estrar av sådana syror

35210

21.10.2

Lysin och glutaminsyra samt salter av lysin och glutaminsyra; kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; fosfoaminolipider; amider och derivat av amider samt salter av sådana föreningar

 

21.10.20

Lysin och glutaminsyra samt salter av lysin och glutaminsyra; kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; fosfoaminolipider; amider och derivat av amider samt salter av sådana föreningar

35220

21.10.3

Diverse andra laktoner; heterocykliska föreningar med enbart nitrogen som heteroatom(er), med en icke kondenserad pyrazolring, en pyrimidinring, en piperazinring, en icke kondenserad triazinring eller med ett fentiazinringsystem, inte vidare kondenserade; hydantoin och derivat av hydantoin; sulfonamider

 

21.10.31

Diverse andra laktoner; heterocykliska föreningar med enbart nitrogen som heteroatom(er), med en icke kondenserad pyrazolring, en pyrimidinring, en piperazinring, en icke kondenserad triazinring eller med ett fentiazinringsystem, inte vidare kondenserade; hydantoin och derivat av hydantoin

35230 (*)

21.10.32

Sulfonamider

35230 (*)

21.10.4

Andra sockerarter, kemiskt rena; sockeretrar och sockerestrar samt salter av sockeretrar eller sockerestrar

 

21.10.40

Andra sockerarter, kemiskt rena; sockeretrar och sockerestrar samt salter av sockeretrar eller sockerestrar

35240

21.10.5

Provitaminer, vitaminer och hormoner; glykosider och växtalkaloider samt derivat av sådana ämnen; antibiotika

 

21.10.51

Provitaminer, vitaminer och derivat av dessa ämnen

35250 (*)

21.10.52

Hormoner och derivat av hormoner; andra steroider använda främst som hormoner

35250 (*)

21.10.53

Glykosider och växtalkaloider samt salter, etrar, estrar och andra derivat av sådana ämnen

35250 (*)

21.10.54

Antibiotika

35250 (*)

21.10.6

Körtlar och andra organ; diverse andra extrakter av körtlar eller andra organ och andra ämnen och material från människor eller djur

 

21.10.60

Körtlar och andra organ; diverse andra extrakter av körtlar eller andra organ och andra ämnen och material från människor eller djur

35270 (*)

21.10.9

Delar av tillverkningen av farmaceutiska basprodukter som utförs av underleverantörer

 

21.10.99

Delar av tillverkningen av farmaceutiska basprodukter som utförs av underleverantörer

88160 (*)

21.2

Farmaceutiska produkter

 

21.20

Farmaceutiska produkter

 

21.20.1

Läkemedel

 

21.20.11

Läkemedel, innehållande penicilliner eller andra antibiotika

35260 (*)

21.20.12

Läkemedel innehållande hormoner men inte innehållande antibiotika

35260 (*)

21.20.13

Läkemedel innehållande alkaloider eller alkaloidderivat men inte innehållande hormoner eller antibiotika

35260 (*)

21.20.2

Andra läkemedel

 

21.20.21

Immunsera och vacciner

35270 (*)

21.20.22

Kemiska preventivmedel på basis av hormoner eller spermiedödande ämnen

35270 (*)

35290 (*)

21.20.23

Diagnostiska reagens och övriga farmaceutiska produkter

35270 (*)

35290 (*)

21.20.24

Häftplåster, katgut och liknande material; lådor, askar, etuier o.d. med utrustning för första förband

35270 (*)

35290 (*)

21.20.9

Delar av läkemedelstillverkningen som utförs av underleverantörer

 

21.20.99

Delar av läkemedelstillverkningen som utförs av underleverantörer

88152

88160 (*)

22

Gummi- och plastvaror

 

22.1

Gummivaror

 

22.11

Däck och slangar; regummering

 

22.11.1

Nya däck och slangar

 

22.11.11

Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, av sådana slag som används på personbilar

36111

22.11.12

Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, av sådana slag som används på motorcyklar och cyklar

36112

22.11.13

Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, av sådana slag som används på bussar, lastbilar eller luftfartyg

36113 (*)

22.11.14

Däck av sådana slag som används på traktorer; nya däck, andra än massivdäck, av andra slag, av gummi

36113 (*)

22.11.15

Innerslangar, massivdäck, utbytbara slitbanor samt fälgband, av gummi

36114

22.11.16

Slitbanor (ovulkade) för regummering av däck

36115

22.11.2

Regummerade däck, andra än massivdäck, av gummi

 

22.11.20

Regummerade däck, andra än massivdäck, av gummi

36120

22.11.9

Delar av tillverkningen av däck och slangar samt regummeringen som utförs av underleverantörer

 

22.11.99

Delar av tillverkningen av däck och slangar samt regummeringen som utförs av underleverantörer

88170 (*)

22.19

Andra gummivaror

 

22.19.1

Gummiregenerat, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

 

22.19.10

Gummiregenerat, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

36210

22.19.2

Ovulkat gummi och produkter av ovulkat gummi; mjukgummi i form av tråd, rep, plattor, duk, remsor, stänger och strängar (inklusive profilerade stänger och strängar)

 

22.19.20

Ovulkat gummi och produkter av ovulkat gummi; mjukgummi i form av tråd, rep, plattor, duk, remsor, stänger och strängar (inklusive profilerade stänger och strängar)

36220

22.19.3

Rör och slangar av mjukgummi

 

22.19.30

Rör och slangar av mjukgummi

36230

22.19.4

Drivremmar och transportband av mjukgummi

 

22.19.40

Drivremmar och transportband av mjukgummi

36240

22.19.5

Gummibehandlade textilvävnader, utom kordväv

 

22.19.50

Gummibehandlade textilvävnader, utom kordväv

36250

22.19.6

Kläder och tillbehör till kläder, av mjukgummi

 

22.19.60

Kläder och tillbehör till kläder, av mjukgummi

36260

22.19.7

Diverse andra varor av mjukgummi, hårdgummi; varor av hårdgummi

 

22.19.71

Hygieniska och farmaceutiska artiklar (inklusive dinappar), av mjukgummi

36270 (*)

22.19.72

Golvbeläggningsmaterial och mattor, av mjukgummi utom cellgummi

36270 (*)

22.19.73

Diverse andra varor av mjukgummi; hårdgummi i alla former, varor av hårdgummi; golvbeläggningsmaterial och mattor, av cellgummi

29600 (*)

36270 (*)

22.19.9

Delar av annan gummivarutillverkning som utförs av underleverantörer

 

22.19.99

Delar av annan gummivarutillverkning som utförs av underleverantörer

88170 (*)

22.2

Plastvaror

 

22.21

Plattor, duk, rör och profilerade stänger och strängar, av plast

 

22.21.1

Enfibertråd med ett största tvärmått av mer än 1 mm, av plast

 

22.21.10

Enfibertråd med ett största tvärmått av mer än 1 mm, av plast

36310

22.21.2

Rör och slangar samt rördelar och andra tillbehör till rör eller slangar, av plast

 

22.21.21

Konsttarmar av härdade proteiner eller av cellulosaplast; styva rör av plast

36320 (*)

22.21.29

Andra rör och slangar samt rördelar och andra tillbehör till rör eller slangar, av plast

36320 (*)

22.21.3

Plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, inte förstärkta eller på liknande sätt kombinerade med annat material

 

22.21.30

Plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, inte förstärkta eller på liknande sätt kombinerade med annat material

36330

22.21.4

Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor av plast

 

22.21.41

Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, porösa

36390 (*)

22.21.42

Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, inte porösa

36390 (*)

22.21.9

Delar av tillverkningen av plasthalvfabrikat som utförs av underleverantörer

 

22.21.99

Delar av tillverkningen av plasthalvfabrikat som utförs av underleverantörer

88170 (*)

22.22

Förpackningar av plast

 

22.22.1

Förpackningar av plast

 

22.22.11

Säckar, bärkassar och påsar (inklusive strutar), av polymerer av eten

36410 (*)

22.22.12

Säckar, bärkassar och påsar (inklusive strutar), av annan plast än polymerer av eten

36410 (*)

22.22.13

Askar, lådor, häckar och liknande artiklar av plast

36490 (*)

22.22.14

Damejeanner, flaskor, kannor och liknande artiklar av plast

36490 (*)

22.22.19

Andra förpackningar av plast

36490 (*)

22.22.9

Delar av plastförpackningstillverkningen som utförs av underleverantörer

 

22.22.99

Delar av plastförpackningstillverkningen som utförs av underleverantörer

88170 (*)

22.23

Byggplastvaror

 

22.23.1

Byggplastvaror; linoleum och hårda golvbeläggningar med annat ytmaterial än plast

 

22.23.11

Golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad av plast, i rullar eller i form av plattor

36910

22.23.12

Badkar, tvättställ, toalettstolar, sitsar och lock till toalettstolar, spolcisterner och liknande sanitetsgods, av plast

36930

22.23.13

Cisterner, tankar, kar och liknande behållare med en rymd av mer än 300 l, av plast

36950 (*)

22.23.14

Dörrar, fönster, karmar och dörrtrösklar; fönsterluckor, spjäljalusier och liknande varor samt delar till dessa, av plast

36950 (*)

22.23.15

Linoleum och hårda golvbeläggningar med annat ytmaterial än plast, dvs. halvhårda golvbeläggningsmaterial som vinyl, linoleum osv.

38930

22.23.19

Övriga byggvaror av plast

36950 (*)

22.23.2

Monterade och monteringsfärdiga byggnader av plast

 

22.23.20

Monterade och monteringsfärdiga byggnader av plast

38703

22.23.9

Delar av byggplastvarutillverkningen som utförs av underleverantörer

 

22.23.99

Delar av byggplastvarutillverkningen som utförs av underleverantörer

88170 (*)

22.29

Andra plastvaror

 

22.29.1

Kläder (även handskar) och tillbehör till kläder, av plast

 

22.29.10

Kläder (även handskar) och tillbehör till kläder, av plast

28243

22.29.2

Diverse andra plastprodukter

 

22.29.21

Plattor, ark, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta plastprodukter, självhäftande, i rullar, med en bredd på högst 20 cm

36920 (*)

22.29.22

Andra typer av självhäftande plattor, ark, duk, film, folier, tejp, remsor och platta plastprodukter

36920 (*)

22.29.23

Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av plast

36940

22.29.24

Diverse andra delar till belysningsarmatur och belysningsartiklar, namnplåtar med belysning och liknande varor, av plast

36960

22.29.25

Kontors- eller skolartiklar i plast

36990 (*)

22.29.26

Beslag och tillbehör till möbler, vagnmakararbete eller liknande, av plast; statyetters och andra prydnadsartiklar, av plast

36990 (*)

22.29.29

Andra plastartiklar

29600 (*)

36990 (*)

38922 (*)

38994 (*)

22.29.9

Tjänster i samband med tillverkning av andra plastvaror; delar av annan plastvarutillverkning som utförs av underleverantörer

 

22.29.91

Tjänster i samband med tillverkning av andra plastvaror

88170 (*)

22.29.99

Delar av annan plastvarutillverkning som utförs av underleverantörer

88170 (*)

23

Andra icke-metalliska mineraliska produkter

 

23.1

Glas- och glasprodukter

 

23.11

Planglas

 

23.11.1

Plan- och flytglas

 

23.11.11

Planglas, gjutet, valsat, draget eller blåst, men inte bearbetat på annat sätt

37112

23.11.12

Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, men inte bearbetat på annat sätt

37113

23.11.9

Delar av framställningen av planglas som utförs av underleverantörer

 

23.11.99

Delar av framställningen av planglas som utförs av underleverantörer

88180 (*)

23.12

Format och bearbetat planglas

 

23.12.1

Format och bearbetat planglas

 

23.12.11

Planglas, böjt, bearbetat på kanterna, graverat, borrat, emaljerat eller på annat sätt bearbetat, men inte inramat

37114

23.12.12

Säkerhetsglas

37115

23.12.13

Speglar av glas; flerväggiga isolerrutor av glas

37116

23.12.9

Delar av tillverkningen av format och bearbetat planglas som utförs av underleverantörer

 

23.12.99

Delar av tillverkningen av format och bearbetat planglas som utförs av underleverantörer

88180 (*)

23.13

Buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas

 

23.13.1

Flaskor, dricksglas m.m.

 

23.13.11

Flaskor, krukor, burkar och andra behållare, utom ampuller; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas

37191

23.13.12

Dricksglas, utom av glaskeramiskt material

37193 (*)

23.13.13

Glasvaror som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller liknande

37193 (*)

23.13.14

Glas till termosflaskor eller andra termoskärl

37199 (*)

23.13.9

Tjänster avseende färdigbehandling av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas; delar av tillverkningen av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas som utförs av underleverantörer

 

23.13.91

Tjänster avseende färdigbehandling av dricksglas och andra bords- och köksglasvaror

88180 (*)

23.13.92

Tjänster avseende färdigbehandling av glasförpackningar

88180 (*)

23.13.99

Delar av tillverkningen av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas som utförs av underleverantörer

88180 (*)

23.14

Glasfiber

 

23.14.1

Glasfiber

 

23.14.11

Roving och andra fiberknippen, även huggna, samt garn, av glasfiber

37121

23.14.12

Tunn duk, filt, mattor, skivor, plattor och liknande icke vävda produkter, av glasfiber

37129

23.14.9

Delar av tillverkningen av glasfiber som utförs av underleverantörer

 

23.14.99

Delar av tillverkningen av glasfiber som utförs av underleverantörer

88180 (*)

23.19

Andra glasvaror, inklusive tekniska glasvaror

 

23.19.1

Annat glas, halvfabrikat

 

23.19.11

Glasmassa, glas i form av kulor (andra än reflexpärlor o.d.), stänger, stavar eller rör, obearbetat

37111 (*)

23.19.12

Block, plattor, murstenar och andra artiklar av pressat eller formgjutet glas; blyinfattade rutor o.d., av glas; cellglas i form av block, plattor eller liknande former

37117

23.19.2

Tekniskt glas och annat glas

 

23.19.21

Öppna glashöljen (inklusive kolvar och rör) till elektriska lampor e.d. samt delar av glas till sådana höljen

37192

23.19.22

Urglas och liknande glas, glas för glasögon, ej optiskt bearbetade; glasglober och segment av glasglober för tillverkning av sådana glas

37194

23.19.23

Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas; ampuller av glas

37195

23.19.24

Delar till belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, ljusskyltar, namnplåtar o.d., av glas

37196

23.19.25

Elektriska isolerdetaljer av glas

37197

23.19.26

Diverse andra glasvaror

37199 (*)

23.19.9

Tjänster avseende färdigbehandling av andra glasvaror, inklusive tekniska glasvaror; delar av tillverkningen av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror som utförs av underleverantörer

 

23.19.91

Tjänster avseende färdigbehandling av andra glasvaror, inklusive tekniska glasvaror

88180 (*)

23.19.99

Delar av tillverkningen av andra glasvaror, inklusive tekniska glasvaror, som utförs av underleverantörer

88180 (*)

23.2

Eldfasta produkter

 

23.20

Eldfasta produkter

 

23.20.1

Eldfasta produkter

 

23.20.11

Murstenar, block, plattor och andra keramiska varor av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller jordarter

37310

23.20.12

Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, utom av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller jordarter

37320

23.20.13

Andra slag av eldfast cement, eldfast murbruk, eldfast betong och liknande eldfasta beredningar

37330

23.20.14

Obrända eldfasta produkter; andra eldfasta keramiska varor

37340

23.20.9

Delar av tillverkningen av eldfasta produkter som utförs av underleverantörer

 

23.20.99

Delar av tillverkningen av eldfasta produkter som utförs av underleverantörer

88180 (*)

23.3

Byggmaterial av lergods

 

23.31

Keramiska golv- och väggplattor