EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008O0021

Europeiska centralbankens riktlinje av den 11 december 2008 om ändring av riktlinje ECB/2006/16 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2008/21)

OJ L 36, 5.2.2009, p. 46–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2010; tyst upphävande genom 32010O0020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2009/100/oj

5.2.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 36/46


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 11 december 2008

om ändring av riktlinje ECB/2006/16 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet

(ECB/2008/21)

(2009/100/EG)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), särskilt artiklarna 12.1, 14.3 och 26.4,

med beaktande av Europeiska centralbankens allmänna råds medverkan enligt artikel 47.2 andra och tredje strecksatserna i ECBS-stadgan, och

av följande skäl:

(1)

Riktlinje ECB/2006/16 av den 10 november 2006 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (1) behöver ändras för att spegla policybeslut och utvecklingen på marknaderna.

(2)

För att ytterligare förbättra förståelsen för årsredovisning har Eurosystemet ändrat reglerna för hur det redovisar sina värdepapperstransaktioner. Bland annat har ECB beslutat att värdepapper som tidigare klassats som finansiella anläggningstillgångar i framtiden inte längre ska återfinnas under rubriken ”Övriga finansiella tillgångar” i balansräkningen utan i stället redovisas i en post under rubriken ”Tillgångar”, klassificerade efter emittentens hemvist, valutan på innehavet och huruvida värdepapperen innehas fram till förfallodagen. Därutöver ska alla finansiella instrument som ingår i en öronmärkt portfölj redovisas under rubriken ”Övriga finansiella tillgångar”.

(3)

Riktlinje ECB/2006/16 innehåller inte några specifika regler för redovisning av räntesvappar på termin, valutaterminer och aktieterminer. Sådana instrument används i allt större utsträckning på finansmarknaderna och kan ha betydelse för förvaltningen av ECB:s reservtillgångar. Räntesvappar på termin ska redovisas på samman sätt som vanliga räntesvappar, medan valutaterminer och aktieterminer bör redovisas på samma sätt som ränteterminer.

(4)

De nuvarande reglerna för egetkapitalinstrument behöver ändras eftersom förvaltningen av ECB:s reservtillgångar tillåter handel med omsättningsbara egetkapitalinstrument.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Riktlinje ECB/2006/16 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5.2 ska ersättas med följande:

”2.   Likviddagsredovisning får även fortsättningsvis tillämpas för bokföring av värdepapperstransaktioner inklusive egetkapitalinstrument denominerade i utländsk valuta. Upplupen ränta relaterat till detta, inbegripet överkurser och underkurser, ska bokföras dagligen från avistalikviddagen.”

2.

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Omvärdering av guld, instrument i utländsk valuta, andra värdepapper än sådana som klassats som ’innehas till förfallodagen’ och ej omsättningsbara värdepapper samt finansiella instrument, både i och utanför balansräkningen, ska ske per kvartalsomvärderingsdagen till marknadens mittkurs respektive mittpris. Detta hindrar inte att rapporterande enheter för interna ändamål oftare får omvärdera sina portföljer, förutsatt att de endast redovisar poster i sina balansräkningar till transaktionsvärdet under det kvartalet.”

b)

Följande punkt 5 ska läggas till:

”5.   Värdepapper som klassats som ’innehas till förfallodagen’ och ej omsättningsbara värdepapper ska värderas till anskaffningskostnad minus eventuella förluster och anges minus eventuella förluster.”

3.

Artikel 8.5 ska ersättas med följande:

”5.   Reverserade transaktioner, inbegripet transaktioner med värdepapperslån, som genomförs inom ramen för ett avtal om automatiska värdepapperslån, ska endast tas upp i balansräkningen vad gäller sådana transaktioner där säkerhet ställts i form av kontanter som inbetalats till ett konto hos den berörda nationella centralbanken eller ECB.”

4.

Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Denna artikel ska tillämpas på omsättningsbara egetkapitalinstrument, dvs. aktier eller andelar i aktiefonder, oavsett om transaktionerna genomförs direkt av en rapporterande enhet eller genom dess ombud, med undantag för sådana transaktioner som avser pensionsfonder, andelar, investeringar i dotterbolag eller betydande intressen.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Egetkapitalinstrument denominerade i utländsk valuta som tagits upp under ’Övriga tillgångar’ ska inte ingå i den sammantagna valutapositionen utan utgöra en del av ett separat valutainnehav. Beräkningen av tillhörande valutakursvinster och valutakursförluster får göras antingen med nettogenomsnittskostnadsmetoden eller med en genomsnittskostnadsmetod.”

c)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Omvärdering av aktieportföljer ska ske i enlighet med artikel 7.2. Omvärdering ska ske post för post. För aktiefonder ska prisomvärderingen ske netto, någon omvärdering aktie för aktie ska inte ske. Någon nettning mellan olika aktier eller olika aktiefonder ska inte förekomma.”

d)

Följande punkter 4 till 8 ska läggas till:

”4.   Transaktioner ska bokföras till transaktionspriset i balansräkningen.

5.   Mäklararvoden får bokföras antingen som en transaktionskostnad som inkluderas i anskaffningspriset, eller som en kostnad i resultaträkningen.

6.   Utdelning som köps ska inkluderas i priset för egetkapitalinstrumentet. På utdelningsdagen får den utdelning som ingår vid ett köp behandlas som en separat post fram till dess att utdelningen erhållits.

7.   Upplupen utdelning ska inte bokföras vid periodens utgång eftersom den redan ingår i egetkapitalinstrumentets pris, med undantag för instrument handlas ex. utdelning.

8.   Teckningsrätter behandlas som en separat tillgång när de emitteras. Anskaffningskostnaden beräknas på det genomsnittliga anskaffningspriset för aktierna, på nyförvärvets lösenspris och förhållandet mellan gamla och nya aktier. Alternativt får priset för teckningsrätten baseras på dess marknadsvärde, aktiens genomsnittliga anskaffningspris och aktiens marknadspris före nyemissionen.”

5.

Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

”Artikel 16

Terminskontrakt”

b)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Terminskontrakt ska på affärsdagen bokföras på konton utanför balansräkningen.”

6.

Artikel 17.3 ska ersättas med följande:

”3.   Varje räntesvapp ska omvärderas individuellt och vid behov omräknas till euro till avistavalutakursen. Det rekommenderas att orealiserade förluster som förs till resultaträkningen vid årets slut skrivs av under påföljande år, att avskrivningen av räntesvappar på termin börjar på transaktionens valutadag samt att avskrivningen sker linjärt. Orealiserade omvärderingsvinster ska krediteras ett värderegleringskonto.”

7.

Bilagorna II, IV och IX till riktlinje ECB/2006/16 ska ändras i enlighet med bilagan till den här riktlinjen.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna riktlinje träder i kraft den 31 december 2008.

Artikel 3

Adressater

Denna riktlinje ska tillämpas på alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 11 december 2008.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 348, 11.12.2006, s. 1.


BILAGA

Bilagorna II, IV och IX till riktlinje ECB/2006/16 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Följande definition ska införas:

öronmärkt portfölj: öronmärkta investeringar som innehas på balansräkningens tillgångssida som motpartsfonder bestående av värdepapper, egetkapitalinstrument, inlåning med fast löptid och avistakonton, andelar och/eller investeringar i dotterbolag. Den motsvarar en identifierbar post på balansräkningens skuldsida oavsett eventuella rättsliga eller andra begränsningar.”

b)

Definitionen ”finansiella anläggningstillgångar” ska utgå.

c)

Följande definition ska införas:

värdepapper som innehas till förfallodagen: värdepapper med fasta eller avtalade betalningar och fast löptid som den nationella centralbanken avser inneha fram till förfallodagen.”

2.

Tabellen ”Tillgångar” i bilaga IV ska ersättas med följande:

”TILLGÅNGAR

Balansräkningspost (1)

Beskrivning av balansposten

Värderingsprincip

Tillämpning (2)

Tillgångar

1

1

Guld och guldfordringar

Fysiskt guld (dvs. tackor, mynt, plåtar, klimpar) i lager eller ’på ingående’. Icke-fysiskt guld, t.ex. tillgodohavanden på guldavistakonton (ej fördelade konton) eller i visstidsdeposition samt fordringar i guld härrörande från följande transaktioner: i) upp- eller nedgraderingstransaktioner, och ii) plats- eller renhetssvappar i guld där skillnaden mellan frisläppande och erhållande är mer än en öppethållandedag

Marknadskurs

Obligatorisk

2

2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet

Fordringar i utländsk valuta på motparter hemmahörande utanför euroområdet, inbegripet mellan- och överstatliga institutioner samt centralbanker utanför euroområdet

 

 

2.1

2.1

Fordringar på Internationella valutafonden (IMF)

a)

Dragningsrätter inom reservtranchen (netto)

Den nationella kvoten minus tillgodohavanden i euro som IMF förfogar över. IMF:s konto nr 2 (eurokonto för administrativa omkostnader) får inräknas i denna post eller i posten ’Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet’

a)

Dragningsrätter inom reservtranchen (netto)

Nominellt värde, omräknat till aktuell valutakurs

Obligatorisk

b)

Särskilda dragningsrätter

Innehav av särskilda dragningsrätter (brutto)

b)

Särskilda dragningsrätter

Nominellt värde, omräknat till aktuell valutakurs

Obligatorisk

c)

Övriga fordringar

Det allmänna lånearrangemanget, lån enligt särskilda låneavtal, inlåning inom ramen för IMF:s Poverty Reduction and Growth Facility

c)

Övriga fordringar

Nominellt värde, omräknat till aktuell valutakurs

Obligatorisk

2.2

2.2

Banktillgodohavanden och värdepapper, externa lån och andra externa tillgångar

a)

Tillgodohavanden hos banker utanför euroområdet (som inte ingår i tillgångsposten ’Övriga finansiella tillgångar’)

Löpande räkningar, inlåning med fast löptid, dagslån, omvända repor

a)

Tillgodohavanden hos banker utanför euroområdet

Nominellt värde, omräknat till aktuell valutakurs

Obligatorisk

b)

Investeringar i värdepapper utanför euroområdet (som inte ingår i tillgångsposten ’Övriga finansiella tillgångar’)

Skuldsedlar och obligationer, växlar, nollkupongobligationer och penningmarknadspapper, egetkapitalinstrument som hålls som en del av valutareserven, alla utgivna av hemmahörande utanför euroområdet

b)i)

Andra omsättningsbara instrument än sådana som innehas till förfallodagen

Marknadskurs och aktuell valutakurs

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

b)ii)

Omsättningsbara instrument som klassas som ’innehas till förfallodagen’

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster och aktuell valutakurs

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

b)iii)

Ej omsättningsbara värdepapper

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster och aktuell valutakurs

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

b)iv)

Omsättningsbara egetkapitalinstrument

Marknadskurs och aktuell valutakurs

Obligatorisk

c)

Andra externa lån (inlåning) utanför euroområdet än sådana som ingår i tillgångsposten ’Övriga finansiella tillgångar’

c)

Externa lån

Inlåning till nominellt värde, omräknad till aktuell valutakurs

Obligatorisk

d)

Övriga externa tillgångar

Sedlar och mynt från länder utanför euroområdet

d)

Övriga externa tillgångar

Nominellt värde, omräknat till aktuell valutakurs

Obligatorisk

3

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

a)

Investeringar i värdepapper inom euroområdet (som inte ingår i tillgångsposten ’Övriga finansiella tillgångar’)

Skuldsedlar och obligationer, växlar, nollkupongobligationer och penningmarknadspapper, egetkapitalinstrument som hålls som en del av valutareserven, alla utgivna av hemmahörande i euroområdet

a)i)

Andra omsättningsbara instrument än sådana som innehas till förfallodagen

Marknadskurs och aktuell valutakurs

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

a)ii)

Omsättningsbara instrument som klassas som ’innehas till förfallodagen’

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster och aktuell valutakurs

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

a)iii)

Ej omsättningsbara värdepapper

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster och aktuell valutakurs

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

a)iv)

Omsättningsbara egetkapitalinstrument

Marknadskurs och aktuell valutakurs

Obligatorisk

b)

Övriga fordringar på hemmahörande i euroområdet (som inte ingår i tillgångsposten ’Övriga finansiella tillgångar’)

Lån, inlåning, omvända repor, och diverse utlåning

b)

Övriga fordringar

Inlåning och övrig utlåning till nominellt värde, omräknade till aktuell valutakurs

Obligatorisk

4

4

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet

 

 

 

4.1

4.1

Banktillgodohavanden, värdepapper och lån

a)

Tillgodohavanden hos banker utanför euroområdet (som inte ingår i tillgångsposten ’Övriga finansiella tillgångar’)

Löpande räkningar, inlåning med fast löptid, dagslån. Omvända repor med anknytning till hanteringen av värdepapper noterade i euro

a)

Tillgodohavanden hos banker utanför euroområdet

Nominellt värde

Obligatorisk

b)

Investeringar i värdepapper utanför euroområdet (som inte ingår i tillgångsposten ’Övriga finansiella tillgångar’)

Egetkapitalinstrument, skuldsedlar och obligationer, växlar, nollkupongobligationer och penningmarknadspapper, utgivna av hemmahörande utanför euroområdet

b)i)

Andra omsättningsbara instrument än sådana som innehas till förfallodagen

Marknadskurs

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

b)ii)

Omsättningsbara instrument som klassas som ’innehas till förfallodagen’

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

b)iii)

Ej omsättningsbara värdepapper

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

b)iv)

Omsättningsbara egetkapitalinstrument

Marknadskurs

Obligatorisk

c)

Andra lån utanför euroområdet än sådana som ingår i tillgångsposten ’Övriga finansiella tillgångar’

c)

Lån utanför euroområdet Inlåning till nominellt värde

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

d)

Värdepapper emitterade av enheter utanför euroområdet (som inte ingår i tillgångsposten ’Övriga finansiella tillgångar’)

Värdepapper utgivna av över- eller mellanstatliga organisationer som t.ex. Europeiska investeringsbanken, oberoende av deras geografiska belägenhet

d)i)

Andra omsättningsbara instrument än sådana som innehas till förfallodagen

Marknadskurs

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

d)ii)

Omsättningsbara instrument som klassas som ’innehas till förfallodagen’

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

d)iii)

Ej omsättningsbara värdepapper

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

4.2

4.2

Fordringar som uppkommit inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2

Utlåning enligt villkoren för ERM2

Nominellt värde

Obligatorisk

5

5

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner

Posterna 5.1–5.5: Transaktioner avseende de olika penningpolitiska instrument som beskrivs i bilaga I till riktlinje ECB/2000/7 av den 31 augusti 2000 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (3)

 

 

5.1

5.1

Huvudsakliga refinansieringstransaktioner

Regelbundna likviditetsskapande reverserade transaktioner som genomförs veckovis, oftast med en veckas löptid

Nominellt värde eller repokostnaden

Obligatorisk

5.2

5.2

Långfristiga refinansieringstransaktioner

Regelbundna likviditetsskapande reverserade transaktioner som genomförs månadsvis, oftast med tre månaders löptid

Nominellt värde eller repokostnaden

Obligatorisk

5.3

5.3

Finjusterande reverserade transaktioner

Reverserade transaktioner som genomförs vid behov i finjusteringssyfte

Nominellt värde eller repokostnaden

Obligatorisk

5.4

5.4

Strukturella reverserade transaktioner

Reverserade transaktioner som justerar Eurosystemets strukturella ställning gentemot den finansiella sektorn

Nominellt värde eller repokostnaden

Obligatorisk

5.5

5.5

Utlåningsfacilitet

Facilitet för likviditet över natten till i förväg fastställd ränta mot godtagbara tillgångar som säkerhet (stående facilitet)

Nominellt värde eller repokostnaden

Obligatorisk

5.6

5.6

Fordringar avseende marginalsäkerheter

Tilläggskredit till kreditinstitut härrörande från värdeökningar för underliggande tillgångar avseende annan kredit till dessa kreditinstitut

Nominellt värde eller anskaffningskostnad

Obligatorisk

6

6

Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet

Löpande räkningar, inlåning med fast löptid, dagslån, omvända repor med anknytning till förvaltningen av värdepappersportföljer i tillgångsposten ’Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet’ (inbegripet transaktioner till följd av omvandling av euroområdets tidigare valutareserver) samt övriga fordringar. Korrespondentkonton hos icke inhemska kreditinstitut i euroområdet. Övriga fordringar och transaktioner som inte hör samman med penningpolitiska transaktioner i Eurosystemet. Eventuella fordringar som härrör från en nationell centralbanks penningpolitiska transaktioner innan den blev medlem av Eurosystemet

Nominellt värde eller anskaffningskostnad

Obligatorisk

7

7

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet

Andra värdepapper än sådana som ingår i tillgångsposten ’Övriga finansiella tillgångar’: egetkapitalinstrument, skuldsedlar och obligationer, växlar, nollkupongobligationer, penningmarknadspapper som innehas i fast räkning, inbegripet statspapper från tiden före EMU, ECB-skuldcertifikat inköpta i finjusteringssyfte

i)

Andra omsättningsbara instrument än sådana som innehas till förfallodagen

Marknadskurs

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

ii)

Omsättningsbara instrument som klassas som ’innehas till förfallodagen’

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

iii)

Ej omsättningsbara värdepapper

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster

Eventuella över- och underkurser avskrivs

Obligatorisk

iv)

Omsättningsbara egetkapitalinstrument

Marknadskurs

Obligatorisk

8

8

Fordringar i euro på den offentliga sektorn

Fordringar på den offentliga sektorn härrörande från tiden före EMU (ej omsättningsbara värdepapper, lån)

In- och utlåning till nominellt värde, ej omsättningsbara värdepapper till anskaffningskostnaden

Obligatorisk

9

Fordringar inom Eurosystemet+)

 

 

 

9.1

Andel i ECB+

Balanspost endast för nationella centralbanker.

Varje nationell centralbanks andel i ECB:s kapital enligt fördraget och respektive fördelningsnyckel samt överföringar i enlighet med artikel 49.2 i stadgan

Anskaffningskostnad

Obligatorisk

9.2

Fordringar motsvarande överföring av valutareserver+

Balanspost endast för nationella centralbanker.

Fordringar i euro på ECB avseende de första (och de därpå följande) fördragsenliga överföringarna av valutareserver

Nominellt värde

Obligatorisk

9.3

Fordringar med anknytning till skuldebrev som täcker emission av ECB-skuldcertifikat+

Balanspost endast för ECB.

Skuldebrev utgivna av nationella centralbanker på grund av back-to-back-avtalet i samband med ECB-skuldcertifikat

Nominellt värde

Obligatorisk

9.4

Nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet+)(*)

För de nationella centralbankerna: nettofordringar relaterade till tillämpningen av fördelningsnyckeln för sedlar, dvs. inbegripet balanser inom Eurosystemet i samband med ECB:s sedelutgivning, utjämningsbeloppen och deras motposter i enlighet med beslut ECB/2001/16 om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker från och med räkenskapsåret 2002

För ECB: fordringar relaterade till ECB:s sedelutgivning enligt beslut ECB/2001/15

Nominellt värde

Obligatorisk

9.5

Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto) +)

Nettopositionen för följande delposter:

 

 

a)

Nettofordringar härrörande från TARGET2-konton och motsvarande konton tillhörande de nationella centralbankerna, dvs. nettot av fordringar och skulder – se även skuldposten ’Övriga skulder inom Eurosystemet (netto)’

a)

Nominellt värde

Obligatorisk

b)

Fordringar på grund av skillnader mellan monetära inkomster som ska läggas samman och återfördelas. Gäller endast tidsperioden mellan bokföringen av monetära inkomster i samband med årsslutet och avräkningen den sista arbetsdagen i januari varje år

b)

Nominellt värde

Obligatorisk

c)

Andra fordringar inom Eurosystemet som kan uppkomma, inbegripet den interimistiska fördelningen på de nationella centralbankerna av ECB:s inkomster från utelöpande sedlar (*)

c)

Nominellt värde

Obligatorisk

9

10

Poster under avveckling

Saldon på avvecklingskonton (fordringar), inbegripet ej inlösta checkar

Nominellt värde

Obligatorisk

9

11

Övriga tillgångar

 

 

 

9

11.1

Euroområdets mynt

Euromynt som inte har en nationell centralbank som laglig utgivare

Nominellt värde

Obligatorisk

9

11.2

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Mark och byggnader, möbler och inventarier inbegripet datorutrustning, datorprogramvara

Anskaffningskostnad minus avskrivning

Avskrivningstid:

Datorer och tillhörande maskin- och programvara samt motorfordon:

4 år

Inventarier, möbler och maskiner i byggnader:

10 år

Byggnader och större kapitaliserade utgifter för renovering:

25 år

Kapitalisering av utgifter: beloppsbaserat (under 10 000 euro exkl. moms: ingen kapitalisering)

Rekommenderad

9

11.3

Övriga finansiella tillgångar

Andelar och investeringar i dotterbolag, aktier som innehas av strategiska orsaker eller policyskäl

Värdepapper inklusive aktier och andra finansiella instrument och saldon (t.ex. inlåning med fast löptid och avistakonton) som innehas som en öronmärkt portfölj

Omvända repor med kreditinstitut i samband med förvaltningen av värdepappersportföljer i denna post

a)

Omsättningsbara egetkapitalinstrument

Marknadskurs

Rekommenderad

b)

Andelar och illikvida aktier samt egetkapitalinstrument som innehas som permanenta investeringar

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster

Rekommenderad

c)

Investeringar i dotterbolag eller betydande intressen

Substansvärde

Rekommenderad

d)

Andra omsättningsbara instrument än sådana som innehas till förfallodagen

Marknadskurs

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Rekommenderad

e)

Omsättningsbara instrument som klassas som ’innehas till förfallodagen’ eller som innehas som permanent investering

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Rekommenderad

f)

Ej omsättningsbara värdepapper

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Rekommenderad

g)

Banktillgodohavanden och lån

Nominellt värde, omräknat till aktuell valutakurs om tillgodohavandena är i utländsk valuta

Rekommenderad

9

11.4

Omvärderingseffekter för instrument utanför balansräkningen

Omvärderingsresultat för valutaterminer, valutasvappar, räntesvappar, FRA-kontrakt, värdepappersterminer, valutatransaktioner avista från och med affärsdagen till likviddagen

Nettopositionen mellan termin och avista till marknadsvalutakursen

Obligatorisk

9

11.5

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

Inkomster som förfaller till betalning i framtiden men som avser rapporteringsperioden. Förutbetalda kostnader och upplupen ränta (dvs. upplupen ränta inköpt med ett värdepapper)

Nominellt värde, utländsk valuta omräknad till marknadskursen

Obligatorisk

9

11.6

Diverse

Förskott, lån, andra mindre poster. Temporärt värderegleringskonto (balanspost bara under året; orealiserade förluster på omvärderingsdagar under året som inte täcks av respektive värderegleringskonton i skuldposten ”Värderegleringskonton”). Lån på förtroendebasis. Investeringar med anknytning till kunders guldinlåning. Mynt i nationell (euroområdes-) valuta. Löpande kostnader (ackumulerad nettoförlust), föregående års förlust före täckning. Nettopensionstillgångar

Nominellt värde eller anskaffningskostnad

Rekommenderad

Temporära värderegleringskonton

Omvärderingsskillnaden mellan genomsnittskostnaden och marknadsvärdet; utländsk valuta omräknad till marknadskursen

Temporära värderegleringskonton:

Obligatorisk

Investeringar med anknytning till kunders guldinlåning

Marknadskurs

Investeringar med anknytning till kunders guldinlåning: Obligatorisk

12

Årets förlust

 

Nominellt värde

Obligatorisk

3.

I bilaga IX ska orden ”Överföring till/från avsättningar för valutakurs- och prisrisker” i tabellens första kolumn, underrubrik 2.3, ersättas med orden ”Överföring till/från avsättningar för valutakurs-, ränte- och guldprisrisker”.


(1)  Siffrorna i den första kolumnen avser balansräkningens utformning enligt bilagorna V, VI och VII (Eurosystemets veckobalansräkning och konsoliderade årsbalansräkning). Siffrorna i den andra kolumnen avser balansräkningens utformning i bilaga VIII (årsbalansräkning för en centralbank). De poster som försetts med ett (+) konsolideras i Eurosystemets veckobalansräkning.

(2)  Reglerna för sammanställning och värdering som framgår av denna bilaga ska betraktas som obligatoriska för ECB:s bokföring och för alla materiella tillgångar och skulder i de nationella centralbankernas bokföring som är väsentliga för Eurosystemet (dvs. väsentliga för Eurosystemets funktion).

(3)  EGT L 310, 11.12.2000, s. 1.”


Top