Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0128

Kommissionens direktiv 2008/128/EG av den 22 december 2008 om särskilda renhetskriterier för färgämnen som används i livsmedel (kodifierad version) (Text av betydelse för EES)

OJ L 6, 10.1.2009, p. 20–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2012; upphävd genom 32012R0231

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/128/oj

10.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/20


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/128/EG

av den 22 december 2008

om särskilda renhetskriterier för färgämnen som används i livsmedel

(kodifierad version)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/107/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om livsmedelstillsatser som är godkända för användning i livsmedel (1), särskilt artikel 3.3 a, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens direktiv 95/45/EG av den 26 juli 1995 om särskilda renhetskriterier för färgämnen som används i livsmedel (2) har ändrats flera gånger (3) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

Det är nödvändigt att fastställa renhetskriterier för de färgämnen som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/36/EG av den 30 juni 1994 om färgämnen som används i livsmedel (4).

(3)

Det är nödvändigt att beakta de specifikationer och analysmetoder för färgämnen som fastställs i Codex Alimentarius, som utarbetats av FAO/WHO:s gemensamma expertkommitté för livsmedelstillsatser (JECFA).

(4)

Livsmedelstillsatser som har framställts med metoder eller av utgångsmaterial som skiljer sig väsentligt från dem som bedömts av Vetenskapliga livsmedelskommittén eller dem som avses i detta direktiv bör inges till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för en säkerhetsbedömning med tonvikt på renhetskriterier.

(5)

De åtgärder som avses i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

(6)

Detta direktiv bör inte få påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga II del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De renhetskriterier som avses i artikel 3.3 a i direktiv 89/107/EEG för de färgämnen som avses i direktiv 94/36/EG fastställs i bilaga I.

Artikel 2

Direktiv 95/45/EG i dess lydelse enligt direktiven i bilaga II del A ska upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga II del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till detta direktiv och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 2008.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 40, 11.2.1989, s. 27.

(2)  EGT L 226, 22.9.1995, s. 1.

(3)  Se bilaga II del A.

(4)  EGT L 237, 10.9.1994, s. 13.


BILAGA I

A.   ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER FÖR SUBSTRATPIGMENT AV ALUMINIUM I FÄRGER

Definition

Substratpigment av aluminium erhålls genom att färgämnen som uppfyller de renhetskriterier som finns angivna i respektive specifikationsmonografier får reagera med aluminiumoxid i vattenlösning. Aluminiumoxiden är vanligen nyberett, icke torkat material som erhålls genom att aluminiumsulfat eller aluminiumklorid får reagera med karbonat eller bikarbonat av kalcium eller natrium eller med ammoniak. När substratpigmentet har bildats filtreras det, tvättas med vatten och torkas. Den färdiga produkten kan även innehålla aluminiumoxid som inte har reagerat.

Ämnen som inte löses i HCl

Högst 0,5 %

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % (under neutrala förhållanden)

Särskilda renhetskriterier för motsvarande färgämnen kan tillämpas.

B.   SÄRSKILDA RENHETSKRITERIER

E 100 KURKUMIN

Synonymer

CI Natural Yellow 3, Diferoyl Metan

Definition

Kurkumin erhålls genom extraktion med lösningsmedel av gurkmeja, dvs. rotstockar av naturliga stammar av Curcuma longa L. För att få ett koncentrerat kurkuminpulver renas extraktet genom kristallisering. Produkten består huvudsakligen av kurkuminer, dvs. den färgande beståndsdelen (1,7-di-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion) och dess två demetoxiderivat i varierande proportioner. Mindre mängder oljor och hartser som förekommer naturligt i gurkmeja kan ingå.

Endast följande lösningsmedel får användas vid extraktionen: etylacetat, aceton, koldioxid, diklormetan, n-butanolmetanol, etanol, hexan.

Klass

Dicinnamoylmetan

CI-nummer

75300

Einecs-nummer

207-280-5

Kemiskt namn

I

1,7-di-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion)

II

1-(4-hydroxifenyl)-7-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion

III

1,7-di-(4-hydroxifenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion

Kemisk formel

I

C21H20O6

II

C20H18O5

III

C19H16O4

Molekylvikt

I.

368,39

II.

338,39

III.

308,39

Innehåll

Minst 90 % färgämnen totalt

E1 cm 1 %1 607 vid ca 426 nm i etanol

Utseende

Orangegult kristallint pulver

Beskrivning

A.

Spektrometri

Maximum i etanol vid ca 426 nm

B.

Smältintervall

179 °C–182 °C

Renhetsgrad

Återstoder av lösningsmedel

Etylacetat

Aceton

n-butanol

Metanol

Etanol

Hexan

Högst 50 mg/kg, var för sig eller tillsammans

Diklormetan Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 101 (i) RIBOFLAVIN

Synonymer

Laktoflavin

Klass

Isoalloxazin

Einecs-nummer

201-507-1

Kemiskt namn

7,8-Dimetyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxipentyl)benso(g)pteridin-2,4(3H,10H)-dion

7,8-Dimetyl-10-(1′-D-ribityl)isoalloxazin

Kemisk formel

C17H20N4O6

Molekylvikt

376,37

Innehåll

Minst 98 % i vattenfri produkt

E1 cm 1 % 328 vid ca 444 nm i vattenlösning

Utseende

Gult till orangegult kristallint pulver med svag lukt

Beskrivning

A.

Spektrometri

Förhållandet A375/A267 ligger mellan 0,31 och 0,33

Förhållandet A444/A267 ligger mellan 0,36 och 0,39

i vattenlösning

Maximum in water vid ca 444 nm

B.

Specifik rotation

[α]D20 mellan – 115° och – 140° i en 0,05 N natriumhydroxidlösning

Renhetsgrad

Förlust vid torkning

Högst 1,5 % efter torkning i fyra timmar vid 105 °C

Sulfataska

Högst 0,1 %

Primära aromatiska aminer

Högst 100 mg/kg (uttryckt som anilin)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 101 (ii) RIBOFLAVIN-5′-FOSFAT

Synonymer

Riboflavin-5′-fosfatnatrium

Definition

Dessa specifikationer gäller för riboflavin-5′-fosfat tillsammans med mindre mängder fritt riboflavin och riboflavindifosfat.

Klass

Isoalloxazin

Einecs-nummer

204-988-6

Kemiskt namn

Mononatrium

(2R,3R,4S)-5-(3′)10′-dihydro-7′,8′-dimetyl-2′,4′-dioxo-10′-benso[γ]pteridinyl)-2,3,4-trihydroxipentylfosfat,

mononatriumsalt av 5′-monofosfatester av riboflavin

Kemisk formel

Dihydratformen

:

C17H20N4NaO9P·2H2O

Anhydridformen

:

C17H20N4NaO9P

Molekylvikt

541,36

Innehåll

Minst 95 % färgämnen totalt, uttryckta som C17H20N4NaO9P·2H2O

E1 cm 1 % 250 vid ca 375 nm i vattenlösning

Utseende

Gult till orange kristallint, hygroskopiskt pulver med svag lukt och bitter smak

Beskrivning

A.

Spektrometri

Förhållandet A375/A267 ligger mellan 0,30 och 0,34

Förhållandet A444/A267 ligger mellan 0,35 och 0,40

i vattenlösning

Maximum i vatten vid ca 444 nm

B.

Specifik rotation

[α]D20 mellan + 38° och + 42° i en 5-molarlösning av HCl

Renhetsgrad

Förlust vid torkning

Högst 8 % (100 °C, fem timmar i vakuum över P2O5) för dihydratformen

Sulfataska

Högst 25 %

Oorganiskt fosfat

Högst 1,0 % (uttryckt som PO4 i vattenfri produkt)

Åtföljande färgämnen

Riboflavin (fritt)

:

Högst 6 %

Riboflavindifosfat

:

Högst 6 %

Primära aromatiska aminer

Högst 70 mg/kg (uttryckt som anilin)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 102 TARTRAZIN

Synonymer

CI Food Yellow 4

Definition

Tartrazin består huvudsakligen av trinatrium-5-hydroxi-1-(4-sulfonatfenyl)-4-(4-sulfonatfenylazo)-H-pyrazol-3-karboxylat och åtföljande färgämnen samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de viktigaste ofärgade komponenterna.

Tartrazin beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tilllåtna.

Klass

Monoazo

CI-nummer

19140

Einecs-nummer

217-699-5

Kemiskt namn

Trinatrium-5-hydroxi-1-(4-sulfonatfenyl)-4-(4-sulfonatfenylazo)-H-pyrazol-3-karboxylat

Kemisk formel

C16H9N4Na3O9S2

Molekylvikt

534,37

Innehåll

Minst 85 % färgämnen totalt, uttryckta som natriumsalt

E1 cm 1 % 530 vid ca 426 nm i vattenlösning

Utseende

Ljust orange pulver eller granulat

Beskrivning

A.

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 426 nm

B.

Gul lösning i vatten

 

Renhetsgrad

Ämnen som inte löses i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgämnen

Högst 1,0 %

Andra organiska föreningar än färgämnen:

 

 

4-hydrazinobensensulfonsyra

 

4-aminobensen-1-sulfonsyra

 

5-oxo-1-(4-sulfofenyl)-2-pyrazolin-3-karboxylsyra

 

4,4′-diazoaminodi(bensensulfonsyra)

 

Tetrahydroxisuccinsyra

Totalt högst 0,5 %

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (uttryckt som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 104 KINOLINGULT

Synonymer

CI Food Yellow 13

Definition

Kinolingult erhålls genom sulfonering av 2-(2-kinolyl)indan-1,3-dion. Kinolingult består huvudsakligen av natriumsalter av en blandning av disulfonater (mest), monosulfonater och trisulfonater av nämnda föreningar och åtföljande färgämnen samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de viktigaste ofärgade komponenterna.

Kinolingult beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

Klass

Quinophtalone

CI-nummer

47005

Einecs-nummer

305-897-5

Kemiskt namn

Dinatriumsalterna av disulfonaterna av 2-(2-kinolyl)-indan-1,3-dion (förstakomponent)

Kemisk formel

C18H9N Na2O8S2 (förstakomponent)

Molekylvikt

477,38 (förstakomponent)

Innehåll

Minst 70 % färgämnen totalt, uttryckta som natriumsalt

Kinolingult ska ha följande sammansättning:

Av de totalt ingående färgämnena ska

minst 80 % vara dinatrium-2-(2-kinolyl-indan-1,3-dion-disulfonater

högst 15 % vara natrium-2-(2-kinolyl)-indan-1,3-dion-monosulfonater

högst 7 % vara trinatrium-2-(2-kinolyl)-indan-1,3-dion-trisulfonater

E1 cm 1 % 865 (förstakomponent) vid ca 411 nm i vattenlösning och ättiksyralösning

Utseende

Gult pulver eller granulat

Beskrivning

A.

Spektrometri

Maximum i vattenhaltig ättiksyralösning med pH 5 vid ca 411 nm

B.

Gul lösning i vatten

 

Renhetsgrad

Ämne som inte löses i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgämnen

Högst 4,0 %

Andra organiska föreningar än färgämnen:

 

 

2-metylkinolin

 

2-metylkinolin-sulfonsyra

 

Ftalsyra

 

2,6-dimetylkinolin

 

2,6-dimetylkinolinsulfonsyra

Totalt högst 0,5 %

2-(2-kinolyl)-indan-1,3-dion

Högst 4 mg/kg

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (uttryckt som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 110 PARA-ORANGE

Synonymer

Sunset Yellow FCF, CI Food Yellow 3, Orange Yellow S

Definition

Para-orange består huvudsakligen av dinatrium-2-hydroxi-1-(4-sulfonatfenylazo)-naftalen-6-sulfonat och åtföljande färgämnensamt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de viktigaste ofärgade komponenterna.

Para-orange beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

Klass

Monoazo

CI-nummer

15985

Einecs-nummer

220-491-7

Kemiskt namn

Dinatrium2-hydroxi-1-(4-sulfonatfenylazo)naftalen-6-sulfonat

Kemisk formel

C16H10N2Na2O7S2

Molekylvikt

452,37

Halt

Minst 85 % färgämnen totalt, uttryckta som natriumsalt

E1 cm 1 % 555 vid ca 485 nm i vattenlösning med pH 7

Beskrivning

Orangerött pulver eller granulat

Identifiering

A.

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 485 nm med pH7

B.

Orange lösning i vatten

 

Renhetsgrad

Ämnen som inte löses i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgämnen

Högst 5,0 %

1-(fenylazo)-2-naftalenol (Sudan I)

Högst 0,5 mg/kg

Andra organiska föreningar än färgämnen:

 

 

4-aminobensen-1-sulfonsyra

 

3-hydroxinaftalen-2,7-disulfonsyra

 

6-hydroxinaftalen-2-sulfonsyra

 

7-hydroxinaftalen-1,3-disulfonsyra

 

4,4′-diazoaminodi(bensensulfonsyra)

 

6,6′-oxidi(naftalen-2-sulfonsyra)

Totalt högst 0,5 %

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (uttryckt som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 120 KARMIN, KARMINSYRA

Synonymer

Koschenill

Definition

Karmin och karminsyra erhålls genom extraktion med vatten, utspädd alkohol eller alkohol av koschenill som är den torkade kroppen av honan av insekten Dactylopius coccus Costa.

Det färgande ämnet är karminsyra.

Substratpigment av aluminium av karminsyra (karmin) kan bildas. I dessa substratpigment förmodas aluminium och karminsyra förekomma i det molara förhållandet 1:2.

I kommersiella produkter förekommer färgämnet tillsammans med katjoner av ammonium, kalcium, kalium eller natrium, var för sig eller i kombination, och dessa katjoner kan även förekomma i överskott.

Kommersiella produkter kan även innehålla proteinhaltigt material från ursprungsinsekten och kan även innehålla fritt karminat eller en liten rest av obundna aluminiumkatjoner.

Klass

Antrakinon

CI-nummer

75470

Einecs-nummer

Koschenill: 215-680-6, karminsyra: 215-023-3, karminer: 215-724-4

Kemiskt namn

7-β-D-glukopyranosyl-3,5,6,8-tetrahydroxi-1-metyl-9,10-dioxoantracen-2-karboxylsyra (karminsyra). Karmin är det hydrerade aluminiumkelatet av denna syra.

Kemisk formel

C22H20O13 (karminsyra)

Molekylvikt

492,39 (karminsyra)

Innehåll

Minst 2,0 % karminsyra i extrakten som innehåller karminsyra. Minst 50 % karminsyra i kelaten.

Utseende

Röda till mörkröda, spröda klumpar eller pulver. Koschenillextrakt är vanligen en mörkröd vätska men kan även torkas till pulver.

Beskrivning

Spektrometri

Maximum i ammoniak löst i vatten vid ca 518 nm

Maximum i utspädd saltsyrelösning vid ca 494 nm för karminsyra

Renhetsgrad

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 122 AZORUBIN, KARMOSIN

Synonymer

CI Food Red 3

Definition

Azorubin består huvudsakligen av dinatrium-4-hydroxi-3-(4-sulfonat-1-naftylazo)naftalen-1-sulfonat och åtföljande färgämnen samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de viktigaste ofärgade komponenterna.

Azorubin beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tilllåtna.

Klass

Monoazo

CI-nummer

14720

Einecs-nummer

222-657-4

Kemiskt namn

Dinatrium-4-hydroxi-3-(4-sulfonat-1-naftylazo)naftalen-1-sulfonat

Kemisk formel

C20H12N2Na2O7S2

Molekylvikt

502,44

Innehåll

Minst 85 % färgämnen totalt, uttryckta som natriumsalt

E1 cm 1 % 510 vid ca 516 nm i vattenlösning

Utseende

Rött till rödbrunt pulver eller granulat

Beskrivning

A.

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 516 nm

B.

Röd lösning i vatten

 

Renhetsgrad

Ämnen som inte löses i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgämnen

Högst 2,0 %

Andra organiska föreningar än färgämnen:

 

 

4-aminonaftalen-1-sulfonsyra

 

4-hydroxinaftalen-1-sulfonsyra

Totalt högst 0,5 %

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (uttryckt som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 123 AMARANT

Synonymer

CI Food Red 9

Definition

Amarant består huvudsakligen av trinatrium-2-hydroxi-1-(4-sulfonat-1-naftylazo)naftalen-3,6-disulfonat och åtföljande färgämnen samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de viktigaste ofärgade komponenterna.

Amarant beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

Klass

Monoazo

CI-nummer

16185

Einecs-nummer

213-022-2

Kemiskt namn

Trinatrium-2-hydroxi-1-(4-sulfonat-1-naftylazo)naftalen-3,6-sulfonat

Kemisk formel

C20H11N2Na3O10S3

Molekylvikt

604,48

Innehåll

Minst 85 % färgämnen totalt, uttryckta som natriumsalt

E1 cm 1 % 440 vid ca 520 nm i vattenlösning

Utseende

Rödbrunt pulver eller granulat

Beskrivning

A.

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 520 nm

B.

Röd lösning i vatten

 

Renhetsgrad

Ämnen som inte löses i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgämnen

Högst 3,0 %

Andra organiska föreningar än färgämnen:

 

 

4-aminonaftalen-1-sulfonsyra

 

3-hydroxinaftalen-2,7-disulfonsyra

 

6-Hydroxynaphthalin-2-sulfonsyra

 

7-hydroxinaftalen-1,3-disulfonsyra

 

7-hydroxinaftalen-1,3-disulfonsyra

Totalt högst 0,5 %

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (uttryckt som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 124 NYKOCKIN

Synonymer

CI Food Red 7, Ponceau 4R, Koschenillrött A

Definition

Nykockin består huvudsakligen av trinatrium-2-hydroxi-1-(4-sulfonat-1-naftylazo)naftalen-6,8-disulfonat och åtföljande färgämnen samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de viktigaste ofärgade komponenterna.

Nykockin beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

Klass

Monoazo

CI-nummer

16255

Einecs-nummer

220-036-2

Kemiskt namn

Trinatrium-2-hydroxi-1-(4-sulfonat-1-naftylazo)naftalen-6,8-disulfonat

Kemisk formel

C20H11N2Na3O10S3

Molekylvikt

604,48

Innehåll

Minst 80 % färgämnen totalt, uttryckta som natriumsalt

E1 cm 1 % 430 vid ca 505 nm i vattenlösning

Utseende

Rödaktigt pulver eller granulat

Beskrivning

A.

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 505 nm

B.

Röd lösning i vatten

 

Renhetsgrad

Ämnen som inte löses i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgämnen

Högst 1,0 %

Andra organiska föreningar än färgämnen:

 

 

4-aminonaftalen-1-sulfonsyra

 

7-hydroxinaftalen-1,3-disulfonsyra

 

3-hydroxinaftalen-2,7-disulfonsyra

 

6-hydroxinaftalen-2-sulfonsyra

 

7-hydroxinaftalen-1,3-6-trisulfonsyra

Totalt högst 0,5 %

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (uttryckt som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 127 ERYTROSIN

Synonymer

CI Food Red 14

Definition

Erytrosin består huvudsakligen av dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oxid-6-oxoxanten-9-yl)bensoatmonohydrat och åtföljande färgämnen samt vatten, natriumklorid och/eller natriumsulfat som de viktigaste ofärgade komponenterna.

Erytrosin beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

Klass

Xanthlåen

CI-nummer

45430

Einecs-nummer

240-474-8

Kemiskt namn

Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oxid-6-oxoxanten-9-l)bensoatmonohydrat

Kemisk formel

C20H6I4Na2O5.H2O

Molekylvikt

897,88

Innehåll

Minst 87 % färgämnen totalt, uttryckta som vattenfritt natriumsalt

E1 cm 1 %1 100 vid ca 526 nm i vattenlösning med pH7

Utseende

Rött pulver eller granulat

Beskrivning

A.

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 526 nm vid pH 7

B.

Röd lösning i vatten

 

Renhetsgrad

Oorganiska jodider uttryckta som natriumjodid

Högst 0,1 %

Ämnen som inte löses i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgämnen (utom fluorescein)

Högst 4,0 %

Fluorescein

Högst 20 mg/kg

Andra organiska föreningar än färgämnen:

 

Tri-jodresorcinol

Högst 0,2 %

2-(2,4-dihydroxi-3,5-dijodbensoyl)bensoesyra

Högst 0,2 %

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % i en lösning med pH 7–8

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

Substratpigment av aluminium

Metoden att bestämma ämnen som inte löses i saltsyra är inte tillämplig. Den ersätts med bestämning av ämnen som inte löses i natriumhydroxid, som får uppgå till högst 0,5 %, endast för detta färgämne.

E 128 RÖD 2G

Synonymer

CI Food Red 10, Azogeranine

Definition

Röd 2G består huvudsakligen av dinatrium-8-acetamid-1-hydroxi-2-fenylazonaftalen-3,6-disulfonat och åtföljande färgämnen samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de viktigaste ofärgade komponenterna.

Röd 2G beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

Klass

Monoazo

CI-nummer

18050

Einecs-nummer

223-098-9

Kemiskt namn

Dinatrium-8-acetamid-1-hydroxi-2-fenylazo-naftalen-3,6-disulfonat

Kemisk formel

C18H13N3Na2O8S2

Molekylvikt

509,43

Innehåll

Minst 80 % färgämnen totalt, uttryckta som natriumsalt

E1 cm 1 % 620 vid ca 532 nm i vattenlösning

Utseende

Rött pulver eller granulat

Beskrivning

A.

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 532 nm

B.

Röd lösning i vatten

 

Renhetsgrad

Ämnen som inte löses i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgämnen

Högst 2,0 %

Andra organiska föreningar än färgämnen:

 

 

5-acetamid-4-hydroxinaftalen-2,7-disulfonsyra

 

5-amino-4-hydroxinaftalen-2,7-disulfonsyra

Totalt högst 0,5 %

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (uttryckt som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 129 ALLURARÖTT AC

Synonymer

CI Food Red 17

Definition

Allurarött AC består huvudsakligen av dinatrium-1-(2-metoxi-5-metyl-4-sulfonat-fenylazo)naftalen-6-sulfonat och åtföljande färgämnen samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de viktigaste ofärgade komponenterna.

Allurarött AC beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

Klass

Monoazo

CI-nummer

16035

Einecs-nummer

247-368-0

Kemiskt namn

Dinatrium-2-hydroxi-1-(2-metoxi-5-metyl-4-sulfonatfenylazo)naftalen-6-sulfonat

Kemisk formel

C18H14N2Na2O8S2

Molekylvikt

496,42

Innehåll

Minst 85 % färgämnen totalt, uttryckta som natriumsalt

E1 cm 1 % 540 vid ca 504 nm i vattenlösning med pH 7

Utseende

Mörkrött pulver eller granulat

Beskrivning

A.

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 504 nm

B.

Röd lösning i vatten

 

Renhetsgrad

Ämnen som inte löses i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgämnen

Högst 3,0 %

Andra organiska föreningar än färgämnen:

 

Natriumsalt av 6-hydroxi-2-naftalen-sulfonsyra

Högst 0,3 %

Sulfonsyra av 4-amino-5-metoxi-2-metylbensen

Högst 0,2 %

Dinatriumsalt av 6,6-oxibis-(2-naftalen-sulfonsyra

Högst 1,0 %

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (uttryckt som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % i en lösning med pH 7

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 131 PATENTBLÅTT V

Synonymer

CI Food Blue 5

Definition

Patentblått V består huvudsakligen av kalcium- eller natriumföreningen av inre salt av [4-α-(4-dietylaminofenyl)-5-hydroxi-2,4-disulfofenyl-metyliden]-2,5-cyklohexadien-1-yliden)dietylammoniumhydroxid och åtföljande färgämnen samt natriumklorid och/eller natriumsulfat och/eller kalciumsulfat som de viktigaste ofärgade komponenterna.

Även kalciumsalt är tillåtet.

Klass

Triarylmetan

CI-nummer

42051

Einecs-nummer

222-573-8

Kemiskt namn

Kalcium- eller natriumföreningen av inre salt av (4-(α(4-dietylaminofenyl)-5-hydroxi-2,4-disulfofenyl-metyliden)-2,5-cyklohexadien-yliden)dietylammoniumhydroxid

Kemisk formel

Kalciumföreningen: C27H31N2O7S2Ca Formula

Natriumföreningen: C27H31N2O7S2Na

Molekylvikt

Kalciumföreningen: 579,72

Natriumföreningen: 582,67

Innehåll

Minst 85 % färgämnen totalt, uttryckta som natriumsalt

E1 cm 1 %2 000 vid ca 638 nm i vattenlösning med pH 5

Utseende

Mörkblått pulver eller granulat

Beskrivning

A.

Spektrometri

Maximum i vatten vid 638 nm vid pH 5

B.

Blå lösning i vatten

 

Renhetsgrad

Ämnen som inte löses i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgämnen

Högst 2,0 %

Andra organiska föreningar än färgämnen:

 

 

3-hydroxibensaldehyd

 

3-hydroxibensoesyra

 

3-hydroxi-4-sulfobensoesyra

 

N,N-dietylaminobensen-sulfonsyra

Totalt högst 0,5 %

Leukobas

Högst 4,0 %

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (uttryckt som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % i en lösning med pH 5

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 132 INDIGOTIN, INDIGOKARMIN

Synonymer

CI Food Blue 1

Definition

Indigotin består huvudsakligen av en blandning av dinatrium-3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolyliden-5,5′-disulfonat och dinatrium-3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolyliden-5,7′-disulfonat och åtföljande färgämnen samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de viktigaste ofärgade komponenterna.

Indigotin beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

Klass

Indigoid

CI-nummer

73015

Einecs-nummer

212-728-8

Kemiskt namn

Dinatrium-3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolyliden-5.5′-disulfonat

Kemisk formel

C16H8N2Na2O8S2

Molekylvikt

466,36

Innehåll

Minst 85 % färgämnen totalt, uttryckta som natriumsalt

Dinatrium-3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolyliden-5,7′-disulfonat: Högst 18 %

E1 cm 1 % 480 vid ca 610 nm i vattenlösning

Utseende

Mörkblått pulver eller granulat

Beskrivning

A.

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 610 nm

B.

Blå lösning i vatten

 

Renhetsgrad

Ämnen som inte löses i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgämnen

Utom dinatrium-3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolyliden-5,7′-disulfonat: Högst 1 %

Andra organiska föreningar än färgämnen:

 

 

Isatin-5-sulfonsyra

 

5-sulfoantranilsyra

 

Antranilsyra

Totalt högst 0,5 %

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (uttryckt som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 133 BRILJANTBLÅTT FCF

Synonymer

CI Food Blue 2

Definition

Briljantblått FCF består huvudsakligen av dinatrium-α-(4-(N-ethyl-3-sulfonatbensylamin)fenyl)-α-(4-N-ethyl-3-sulfonatbensylamin)cyklohexa-2,5-dienyliden) toluen-2-sulfonat och dess isomerer och åtfötljande färgämnen samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de viktigaste ofärgade komponenterna.

Briljantblått FCF beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

Klass

Triarylmetan

CI-nummer

42090

Einecs-nummer

223-339-8

Kemiskt namn

Dinatrium-α-(4-(N-etyl-3-sulfonatbenzylamin)fenyl)-α-(4-N-ethyl-3-sulfonatbenzylamin)cyklohexa-2,5-dienyliden)toluen-2-sulfonat

Kemisk formel

C37H34N2Na2O9S3

Molekylvikt

792,84

Innehåll

Minst 85 % färgämnen totalt, uttryckta som natriumsalt

E1 cm 1 %1 630 vid ca 630 nm i vattenlösning

Utseende

Rödaktigt blått pulver eller granulat

Beskrivning

A.

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 630 nm

B.

Blå lösning i vatten

 

Renhetsgrad

Ämnen som inte löses i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgämnen

Högst 6,0 %

Andra organiska föreningar än färgämnen:

 

Summan av 2-, 3- och 4-formylbensensulfonsyror

Högst 1,5 %

3-((etyl)(4-sulfofenyl)amino)-metylbensensulfonsyra

Högst 0,3 %

Leukobas

Högst 5,0 %

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (uttryckt som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % vid pH 7

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 140 (i) KLOROFYLLER

Synonymer

CI Natural Green 3, magnesiumklorofyll, magnesiumfeofytin

Definition

Klorofyller erhålls genom extraktion med lösningsmedel ur naturliga stammar av ätligt växtmaterial, gräs, lucern och nässlor. När lösningsmedlet därefter avlägsnas kan det naturligt förekommande kovalent bundna magnesiumet helt eller delvis avlägsnas från klorofyllerna så att motsvarande feofytiner erhålls. De viktigaste färgämnena är feofytiner och magnesiumklorofyller. Den extraherade produkten, från vilken lösningsmedlet har avlägsnats, innehåller andra pigment som t.ex. karotenoider samt oljor, fetter och vaxer som kommer från ursprungsmaterialet. Endast följande lösningsmedel får användas för extraktion: aceton, metyletylketon, diklormetan, koldioxid, metanol, etanol, propan-2-ol och hexan.

Klass

Porfyrin

CI-nummer

75810

Einecs-nummer

Klorofyller: 215-800-7, Klorofyll a: 207-536-6, Klorofyll b: 208-272-4

Kemiskt namn

De viktigaste färgämnena är:

 

Fytyl(132 R,17S,18S)-3-(8-etyl-132-metoxikarbonyl-2,7,12,18-tetrametyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyklopenta[at]-porfyrin-17-yl)propionat, (feofytin a), eller som magnesiumkomplexet (klorofyll a)

 

Fytyl (132 R,17S,18S)-3-(8-etyl-7-formyl-132-metoxikarbonyl-2,12,18-trimetyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyklopenta-[at]-porfyrin-17-yl) propionat, (feofytin b), eller som magnesiumkomplexet (klorofyll b)

Kemisk formel

Klorofyll a, magnesiumkomplex (klorofyll a): C55H72MgN4O5

Klorofyll a: C55H74N4O5

Klorofyll b, magnesiumkomplex (klorofyll b): C55H70MgN4O6

Klorofyll b: C55H72N4O6

Molekylvikt

Klorofyll a, magnesiumkomplex (klorofyll a): 893,51

Klorofyll a: 871,22

Klorofyll b, magnesiumkomplex (klorofyll b): 907,49

Klorofyll b: 885,20

Innehåll

Minst 10 % kombinerade klorofyller totalt samt dessas magnesiumkomplex

E1 cm 1 % 700 vid ca 409 nm i kloroform

Utseende

Vaxartade klumpar vars färg varierar från olivgrönt till mörkgrönt beroende på innehållet av kovalent bundet magnesium

Beskrivning

Spektrometri

Maximum i kloroform vid ca 409 nm

Renhetsgrad

Återstoder av lösningsmedel

Aceton

Metyletylketon

Metanol

Etanol

Propanol-2-ol

Hexan

Högst 50 mg/kg, var för sig eller tillsammans

Diklormetan Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 140 (ii) KLOROFYLLINER

Synonymer

CI naturligt grönt 5, Natriumklorofyllin, kaliumklorofyllin

Definition

Alkalisalterna av klorofylliner erhålls genom förtvålning av ett lösningsmedelsextrakt av naturliga stammar av ätliga växtmaterial, gräs, lucern och nässlor. Förtvålningen avlägsnar metyl- och fytolestergrupperna och kan delvis bryta upp cyklopentenylringen. Syragrupperna neutraliseras för att bilda kalium- och/eller natriumsalterna.

Endast följande lösningsmedel får användas för extraktion: aceton, metyletylketon, diklormetan, koldioxid, metanol, etanol, propan-2-ol och hexan.

Klass

Porfyrin

CI-nummer

75815

Einecs-nummer

287-483-3

Kemiskt namn

De viktigaste färgämnena i deras syraformer är:

3-(10-karboxylat-4-etyl-1,3,5,8-tetrametyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)propionat (klorofyll a)

3-(10-karboxylat-4-etyl-3-formyl-1,5,8-trimetyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl) propionat (klorofyll b)

Beroende på hydrolysgraden kan cyklopentenylringen brytas upp, vilket leder till en tredje karboxylfunktion.

Magnesiumkomplex kan även finnas med.

Kemisk formel

Klorofyllin a (syraform): C34H34N4O5

Klorofyllin b (syraform): C34H32N4O6

Molekylvikt

Klorofyllin a: 578,68

Klorofyllin b: 592,66

Båda kan ökas med en 18-dalton om cyklopentenylringen bryts upp.

Innehåll

Minst 95 % klorofylliner totalt om provet torkats vid ca 100 °C i 1 timme

E1 cm 1 % 700 vid ca 405 nm i vattenlösning med pH 9

E1 cm 1 % 140 vid ca 653 nm i vattenlösning med pH 9

Utseende

Mörkgrönt till blåsvart pulver

Beskrivning

Spektrometri

Maximum i vattenlösning av fosfatbuffert vid pH 9 vid ca 405 nm och ca 653 nm.

Renhetsgrad

Återstoder av lösningsmedel

Aceton

Metyletylketon

Metanol

Etanol

Propanol-2-ol

Hexan

Högst 50 mg/kg, var för sig eller tillsammans

Diklormetan Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 141 (i) KOPPARKOMPLEX AV KLOROFYLLER

Synonymer

CI Natural Green 5, kopparklorofyll, kopparfeofytin

Definition

Kopparklorofyller erhålls genom att ett kopparsalt tillsätts till den substans som erhållits genom extraktion med lösningsmedel ur naturliga stammar av ätligt växtmaterial, gräs, lucern och nässlor. När lösningsmedlet har avlägsnats innehåller produkten andra pigment som t.ex. karotenoider samt oljor, fetter och vaxer som finns i ursprungsmaterialet. De viktigaste färgämnena är kopparfeofytiner.

Endast följande lösningsmedel får användas för extraktion: aceton, metyletylketon, diklormetan, koldioxid, metanol, etanol, propan-2-ol och hexan.

Klass

Porfyrin

CI-nummer

75815

Einecs-nummer

Kopparklorofyll a: 239-830-5

Kopparklorofyll b: 246-020-5

Kemiskt namn

Fytyl-(132 R,17S,18S)-3-(8-etyl-132-metoxikarbonyl-2,7,12,18-tetrametyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyklopenta-[at]-porfyrin-17-yl)propionat] koppar (II) (Kopparklorofyll a)

Fytyl-(132 R,17S,18S)-3-(8-etyl-7-formyl-132-metoxikarbonyl-2,12,18-trimetyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyklopenta-[at]-porfyrin-17-yl)propionat]koppar (II) (Kopparklorofyll b)

Kemisk formel

Kopparklorofyll a: C55H72Cu N4O5

Kopparklorofyll b: C55H70Cu N4O6

Molekylvikt

Kopparklorofyll a: 932,75

Kopparklorofyll b: 946,73

Innehåll

Minst 10 % kopparklorofyller totalt

E1 cm 1 % 540 vid ca 422 nm i kloroform

E1 cm 1 % 300 vid ca 652 nm i kloroform

Utseende

Vaxartade klumpar vars färg varierar från blågrönt till mörkgrönt beroende på ursprungsmaterialet

Beskrivning

Spektrometri

Maximum i kloroform vid ca 422 nm och vid 652 nm

Renhetsgrad

Återstoder av lösningsmedel

Aceton

Metyletylketon

Metanol

Etanol

Propanol-2-ol

Hexan

Högst 50 mg/kg, var för sig eller tillsammans

Diklormetan Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Kopparjoner

Högst 200 mg/kg

Koppar totalt

Högst 8,0 % av de totala kopparfeofytinerna

E 141 (ii) KOPPARKOMPLEX AV KLOROFYLLINER

Synonymer

Natriumkopparklorofyllin, kaliumkopparklorofyllin, CI Natural Green 5

Definition

Alkalisalterna av kopparklorofylliner erhålls genom att koppar tillsätts till den produkt som erhålls genom förtvålning av ett lösningsmedelsextrakt av naturliga stammar av ätliga växtmaterial, gräs, lucern och nässlor. Förtvålningen avlägsnar metyl- och fytolestergrupperna och kan delvis bryta upp cyklopentenylringen. När koppar tillsätts till de renade klorofyllinerna neutraliseras syragrupperna och bildar kalium- och/eller natriumsalt.

Endast följande lösningsmedel får användas för extraktion: aceton, metyletylketon, diklormetan, koldioxid, metanol, etanol, propan-2-ol och hexan.

Klass

Porfyrin

CI-nummer

75815

Einecs-nummer

 

Kemiskt namn

De viktigaste färgämnena i deras syraformer är:

Kopparkomplex av 3-(10-karboxylat-4-etyl-1,3,5,8-tetrametyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)propionat (Kopparklorofyllin a)

Kopparkomplex av 3-(10-karboxylat-4-etyl-3-formyl-1,5,8-trimetyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)propionat (Kopparklorofyllin b)

Kemisk formel

Kopparklorofyllin a (syraform): C34H32Cu N4O5

Kopparklorofyllin b (syraform): C34H30Cu N4O6

Molekylvikt

Kopparklorofyllin a: 640,20

Kopparklorofyllin b: 654,18

Kn för båda ökas med en 18-dalton om cyklopentenylringen bryts upp

Innehåll

Minst 95 % klorofylliner totalt i ett prov som torkats vid ca 100 °C i 1 timme

E1 cm 1 % 565 vid ca 405 nm i vattenlösning av fosfatbuffert med pH 7,5

E1 cm 1 % 145 vid ca 630 nm i vattenlösning av fosfatbuffert med pH 7,5

Utseende

Mörkgrönt till blåsvart pulver

Beskrivning

Spektrometri

Maximum i vattenlösning av fosfat vid pH 7,5 vid ca 405 nm och vid ca 630 nm

Renhetsgrad

Återstoder av lösningsmedel

Aceton

Etylmetylketon

Metanol

Etanol

Propanol-2-ol

Hexan

Högst 50 mg/kg, var för sig eller tillsammans

Diklormetan Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Kopparjoner

Högst 200 mg/kg

Koppar totalt

Högst 8,0 % av de totala kopparklorofyllinerna

E 142 GRÖN S

Synonymer

CI Food Green 4, briljantgrön BS

Definition

Grön S består huvudsakligen av natrium N-[4-(dimetylamin)fenyl]2-hydroxi-3,6-disulfo-1-naftalenyl)metylen]-2,5-cyklohexadien-1-yliden]-N-metylmetanaminium och åtföljande färgämnen samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de viktigaste ofärgade föreningarna.

Grön S beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt samt motsvarande substratpigment av aluminium är tillåtna.

Klass

Triarylmetan

CI-nummer

44090

Einecs-nummer

221-409-2

Kemiskt namn

Natrium-N-[4-[[4-(dimetylamin)fenyl](2-hydroxi-3,6-disulfo-1-naftalenyl)-metylen]2,5-cyklohexadien-1-yliden]-N-metylmetanaminium

Natrium 5-[4-dimetylamin-α-(4-dimetyliminiocyklohexa-2,5-dienyliden)bensyl]-6-hydroxi-7-sulfonat-naftalen-2-sulfonat (alternativt kemiskt namn)

Kemisk formel

C27H25N2NaO7S2

Molekylvikt

576,63

Innehåll

Minst 80 % färgämnen totalt, uttryckta som natriumsalt

E1 cm 1 %1 720 vid ca 632 nm i vattenlösning

Utseende

Mörkblått eller mörkgrönt pulver eller granulat

Beskrivning

A.

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 632 nm

B.

Blå eller grön lösning i vatten

 

Renhetsgrad

Ämnen som inte löses i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgämnen

Högst 1,0 %

Andra organiska föreningar än färgämnen:

 

4,4′-bis(dimetylamino)-bensylhydrylalkohol

Högst 0,1 %

4,4′-bis(dimetylamino)-bensofenon

Högst 0,1 %

3-hydroxinaftalen-2,7-disulfonsyra

Högst 0,2 %

Leukobas

Högst 5,0 %

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (uttryckt som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 150 a SOCKERKULÖR

Definition

Sockerkulör framställs genom kontrollerad värmebehandling av kolhydrater (i handeln tillgängliga livsmedelsklassade näringshaltiga sötningsmedel, som är monomererna glukos och fruktos och/eller dessas polymerer) (t.ex. glukossirap, sackaros och/eller invertsirap och dextros). För att underlätta karamelliseringen kan syror, alkalier och salter användas, med undantag för ammoniumföreningar och sulfiter.

Einecs-nummer

232-435-9

Utseende

Mörkbruna till svarta vätskor eller klumpar

Renhetsgrad

Färg som binds av DEAE-cellulosa

Högst 50 %

Färg som binds av fosforylcellulosa

Högst 50 %

Färgintensitet (1)

0,01-0,12

Totalt kväve

Högst 0,1 %

Totalt svavel

Högst 0,2 %

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 25 mg/kg

E 150 b SOCKERKULÖR, KAUSTIKSULFITPROCESSEN

Definition

Sockerkulör enligt kaustiksulfitprocessen framställs genom kontrollerad värmebehandling av kolhydrater (i handeln tillgängliga livsmedelsklassade näringshaltiga sötningsmedel, som är monomererna glukos och fruktos och/eller dessas polymerer, t.ex. glukossirap, sackaros och/eller invertsirap och dextros), med eller utan syror eller alkalier, i närvaro av sulfitföreningar (svavelsyra, kaliumsulfit, kaliumbisulfit, natriumsulfit och natriumbisulfit). Inga ammoniumföreningar används.

Einecs-nummer

232-435-9

Utseende

Mörkbruna till svarta vätskor eller klumpar

Renhetsgrad

Färg som binds av DEAE-cellulosa

Över 50 %

Färgintensitet (1)

0,05–0,13

Totalt kväve

Högst 0,3 % (2)

Svaveldioxid

Högst 0,2 % (2)

Totalt svavel

0,3–3,5 % (2)

Svavel som binds av DEAE-cellulosa

Över 40 %

Absorbansförhållande för färg som binds av DEAE-cellulosa

19–34

Absorbansförhållande

(A 280/560)

Större än 50

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 25 mg/kg

E 150 c SOCKERKULÖR, AMMONIAKPROCESSEN

Definition

Sockerkulör enligt ammoniakprocessen framställs genom kontrollerad värmebehandling av kolhydrater (i handeln tillgängliga livsmedelsklassade näringshaltiga sötningsmedel, som är monomererna glukos och fruktos och/eller dessas polymerer (t.ex. glukossirap, sackaros och/eller invertsirap och dextros) med eller utan syror eller alkalier, i närvaro av ammoniumföreningar (ammoniumhydroxid, ammoniumkarbonat och ammoniumvätekarbonat och ammoniumfosfat). Inga sulfitföreningar används.

Einecs-nummer

232-435-9

Utseende

Mörkbruna till svarta vätskor eller klumpar

Renhetsgrad

Färg som binds av DEAE-cellulosa

Högst 50 %

Färg som binds av fosforylcellulosa

Över 50 %

Färgintensitet (1)

0,08–0,36

Ammoniakkväve

Högst 0,3 % (2)

4-metylimidazol

Högst 250 mg/kg (2)

2-acetyl-4-tetrahydroxibutylimidazol

Högst 10 mg/kg (2)

Totalt svavel

Högst 0,2 % (2)

Totalt kväve

0,7–3,3 % (2)

Absorbansförhållande för färg som binds av fosforylcellulosa

13–35

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 25 mg/kg

E 150 d SOCKERKULÖR, AMMONIAKSULFITPROCESSEN

Definition

Sockerkulör enligt ammoniaksulfitprocessen framställs genom kontrollerad värmebehandling av kolhydrater (i handeln tillgängliga livsmedelsklassade näringshaltiga sötningsmedel som är monomererna glukos och fruktos och/eller dessas polymerer (t.ex. glukossirap, sackaros och/eller invertsirap och dextros) med eller utan syror eller alkalier, i närvaro av både sulfit- och ammoniumföreningar (svavelsyra, kaliumsulfit, kaliumbisulfit, natriumsulfit och natriumbisulfit, ammoniumhydroxid, ammoniumkarbonat, ammoniumvätekarbonat, ammoniumfosfat, ammoniumsulfat, ammoniumsulfit och ammoniumvätesulfit).

Einecs-nummer

232-435-9

Utseende

Mörkbruna till svarta vätskor eller klumpar

Renhetsgrad

Färg som binds av DEAE-cellulosa

Över 50 %

Färgintensitet (1)

0,10–0,60

Ammoniakkväve

Högst 0,6 % (2)

Svaveldioxid

Högst 0,2 % (2)

4-metylimidazol

Högst 250 mg/kg (2)

Totalt kväve

0,3–1,7 % (2)

Totalt svavel

0,8–2,5 % (2)

Alkoholfällningens kväve/svavelförhållande

0,7–2,7

Alkoholfällningens absorbansförhållande (3)

8–14

Absorbansförhållande (A 280/560)

Högst 50

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 25 mg/kg

E 151 BRILJANTSVART BN, SVART PN

Synonymer

CI Food Black 1

Definition

Briljantsvart BN består huvudsakligen av tetranatrium-4-acetamid-5-hydroxi-6-[7-sulfonat-4-(4-sulfonatfenylazo)-1-naftylazo]naftalen-1,7-disulfonat och åtföljande färgämnen samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de viktigaste ofärgade komponenterna.

Briljantsvart BN beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

Klass

Bisazo

CI-nummer

28440

Einecs-nummer

219-746-5

Kemiskt namn

Tetranatrium-4-acetamid-5-hydroxi-6-[7-sulfonat-4-(4-sulfonatfenylazo)-1-naftylazo]naftalen-1,7-disulfonat

Kemisk formel

C28H17N5Na4O14S4

Molekylvikt

867,69

Innehåll

Minst 80 % färgämnen totalt, uttryckta som natriumsalt

E1 cm 1 % 530 vid ca 570 nm i vattenlösning

Utseende

Svart pulver eller granulat

Beskrivning

A.

Spektrometri

Maximum i vatten vid 570 nm

B.

Svartblå lösning i vatten

 

Renhetsgrad

Ämnen som inte löses i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgämnen

Högst 10 % (uttryckt i 100 % färghalt)

Andra organiska föreningar än färgämnen:

 

 

4-acetamid-5-hydroxinaftalen-1,7-disulfonsyra

 

4-amino-5-hydroxinaftalen-1,7-disulfonsyra

 

8-aminonaftalen-2-sulfonsyra

 

4,4′-diazoaminodi-(bensensulfonsyra)

Totalt högst 0,8 %

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (uttryckt som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 153 VEGETABILISKT KOL, CARBO MEDICINALIS VEGETALIS

Synonymer

Vegetabiliskt svart

Definition

Vegetabiliskt kol framställs genom pyrolys av vegetabiliskt material såsom trä, cellulosarester, torv, kokosnöt och andra skal. Råmaterialet pyrolyseras vid höga temperaturer. Det består huvudsakligen av finfördelat kol. Det kan innehålla mindre mängder kväve, väte och syre. Efter framställning kan viss fukt absorberas på produkten.

CI-nummer

77266

Einecs-nummer

215-609-9

Kemiskt namn

Kol

Kemisk formel

C

Molekylvikt

12,01

Innehåll

Minst 95 % kol i vatten- och askfri produkt

Utseende

Svart pulver, utan lukt och smak

Beskrivning

A.

Löslighet

Olösligt i vatten och i organiska lösningsmedel

B.

Förbränning

När det upphettas till rödglödgat tillstånd brinner det långsamt utan låga

Renhetsgrad

Aska (totalt)

Högst 4,0 % (antändningstemperatur: 625 °C)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

Polyaromatiska kolväten

Det extrakt som erhålls genom extraktion av 1 g av produkten med 10 g rent cyklohexan i en kontinuerlig extraktionsapparat ska vara färglöst och extraktets fluorescens i ultraviolett ljus är inte intensivare än fluorescensen hos en lösning av 0,100 mg kininsulfat i 1 000 ml 0,01 M svavelsyra.

Förlust vid torkning

Högst 12 % (120 °C, fyra timmar)

Ämnen som löses i alkaliska lösningar

Det filtrat som erhålls genom kokning och filtrering av 2 g av provet med 20 ml N natriumhydroxid ska vara färglöst.

E 154 BRUN FK

Synonymer

CI Food Brown 1

Definition

Brun FK består huvudsakligen av en blandning av

I

natrium-4-(2,4-diaminofenylazo)bensensulfonat

II

natrium-4-(4,6-diamino-m-tolyazo)bensensul-fonat

III

dinatrium-4,4′-(4,6-diamino-1,3-fenylen-bisazo)di(bensensulfonat)

IV

dinatrium-4,4′-(2,4-diamino-1,3-fenylen-bisazo)di(bensensulfonat)

V

dinatrium-4,4′-(2,4-diamino-5-metyl-1,3-feny-lenbisazo)di(bensensulfonat)

VI

trinatrium-4,4′,4″-(2,4-diaminobensen-1,3,5-tri-sazo)tri(bensensulfonat)

och åtföljande färgämnen samt vatten, natriumklorid och/eller natriumsulfat som de viktigaste ofärgade komponenterna.

Brun FK beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

Klass

Azo (en blandning av mono-, bis- och trisazofärger)

Einecs-nummer

 

Kemiskt namn

En blandning av

I

natrium-4-(2,4-diaminofenylazo)bensensulfonat

II

natrium-4-(4,6-diamino-m-tolyazo)bensensul-fonat

III

dinatrium-4,4′-(4,6-diamino-1,3-fenylen-bisazo)di(bensensulfonat)

IV

dinatrium-4,4′-(2,4-diamino-1,3-fenylen-bisazo)di(bensensulfonat)

V

dinatrium-4,4′-(2,4-diamino-5-metyl-1,3-feny-lenbisazo)di(bensensulfonat)

VI

trinatrium-4,4′,4″-(2,4-diaminobensen-1,3,5-tri-sazo)tri(bensensulfonat)

Kemisk formel

I

C12H11N4NaO3S

II

C13H13N4NaO3S

III

C18H14N6Na2O6S2

IV

C18H14N6Na2O6S2

V

C19H16N6Na2O6S2

VI

C24H17N8Na3O9S3

Molekylvikt

I

314,30

II

328,33

III

520,46

IV

520,46

V

534,47

VI

726,59

Innehåll

Minst 70 % färgämnen totalt

Av de totalt förekommande färgämnena ska proportionerna mellan komponenterna inte överstiga

I

26 %

II

17 %

III

17 %

IV

16 %

V

20 %

VI

16 %

Utseende

Rödbrunt pulver eller granulat

Beskrivning

Orange till rödaktig lösning

 

Renhetsgrad

Ämnen som inte löses i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgämnen

Högst 3,5 %

Andra organiska föreningar än färgämnen:

 

4-aminobensen-1-sulfonsyra

Högst 0,7 %

m-fenylendiamin och 4-metyl-m-fenylendiamin

Högst 0,35 %

Andra osulfonerade primära aromatiska aminer än m-fenylendiamin och 4-metyl-m-fenylendiamin

Högst 0,007 % (uttryckta som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % i en lösning med pH 7

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 155 BRUN HT

Synonymer

CI Food Brown 3

Definition

Brun HT består huvudsakligen av dinatrium-4,4′-(2,4-dihydroxi-5-hydroximetyl-1,3-fenylenbisazo)di(naftalen-1-1-sulfonat) och åtföljande färgämnen samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de primära ofärgade komponenterna.

Brun HT beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tilllåtna.

Klass

Bisazo

CI-nummer

20285

Einecs-nummer

224-924-0

Kemiskt namn

Dinatrium-4,4′-(2,4-dihydroxi-5-hydroximetyl-1,3-fenylenbisazo)di(naftalen-1-sulfonat)

Kemisk formel

C27H18N4Na2O9S2

Molekylvikt

652,57

Innehåll

Minst 70 % färgämnen totalt, uttryckta som natriumsalt

E1 cm 1 % 403 vid ca 460 nm i vattenlösning vid pH 7

Utseende

Rödbrunt pulver eller granulat

Beskrivning

A.

Spektrometri

Maximum i vatten med pH 7 vid ca 460 nm

B.

Brun lösning i vatten

 

Renhetsgrad

Ämnen som inte löses i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgämnen

Högst 10 % (TLC-metod)

Andra organiska föreningar än färgämnen:

 

4-aminonaftalen-1-sulfonsyra

Högst 0,7 %

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (uttryckt som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % lösning med pH 7

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 160 a (i) BLANDADE KAROTENER

1.   

Karotener från växter

Synonymer

CI Food Orange 5

Definition

Blandade karotener erhålls genom lösningsmedelsextraktion ur naturliga stammar av ätliga växter, morötter, vegetabiliska oljor, gräs, alfalfagräs (lucern) och nässlor.

Det viktigaste färgämnet består av karotenoider, främst beta-karoten. Alfa- och gamma-karoten och andra pigment kan ingå. Utöver färgpigment kan detta ämne innehålla oljor, fetter och vaxer som förekommer naturligt i utgångsmaterialet.

Endast följande lösningsmedel får användas vid extraktionen: aceton, metyletylketon, metanol, etanol, propan-2-ol, hexan (4), diklormetan och koldioxid.

Klass

Karotenoid

CI-nummer

75130

Einecs-nummer

230-636-6

Kemisk formel

β-karoten: C40H56

Molekylvikt

β-karoten: 536,88

Innehåll

Innehållet av karotener (uttryckt som ß-karoten) är minst 5 %. För produkter som erhållits genom extraktion ur vegetabiliska oljor: minst 0,2 % i ätliga fetter.

E1 cm 1 %2 500 vid cirka 440 nm–457 nm i cyklohexan.

Identifiering

Spektrometri

Maximalt i cyklohexan vid 440–457 nm och 470–486 nm.

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Aceton

Metyletylketon

Metanol

Propanol-2-ol

Hexan

Etanol

Högst 50 mg/kg, var för sig eller tillsammans

Diklormetan Högst 10 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

2.   

Karotener från alger

Synonymer

CI Food Orange 5

Definition

Blandade karotener kan också framställas ur naturliga stammar av algen Dunaliella salina, som odlas i stora saltsjöar i Whyalla i södra Australien. ß-karoten erhålls genom extraktion med hjälp av en eterisk olja. Beredningen är en 20- till 30-procentig suspension i matolja. Förhållandet mellan cis- och transisomerer är 50/50 till 71/29.

Det viktigaste färgämnet består av karotenoider, främst β-karoten. alfa-karoten, lutein, zeaxantin och β-kryptoxantin kan ingå. Utöver färgpigment kan detta ämne innehålla oljor, fetter och vaxer som förekommer naturligt i utgångsmaterialet.

Klass

Karotenoid

CI-nummer

75130

Kemisk formel

β-karoten: C40H56

Molekylvikt

β-karoten: 536,88

Innehåll

Innehållet av karotener (uttryckt som ß-karoten) är minst 20 %.

E1 cm 1 %2 500 vid cirka 440–457 nm i cyklohexan

Identifiering

Spektrometri

Maximalt i cyklohexan vid 440–457 nm och 474–486 nm

Renhetsgrad

Naturliga tokoferoler i matolja

Högst 0,3 %

Bly

Högst 5 mg/kg

E 160 a (ii) BETAKAROTEN

1.   

Betakaroten

Synonymer

CI Food Orange 5

Definition

Dessa specifikationer gäller för det mesta alla transisomerer av ß-karoten tillsammans med mindre mängder av andra karotenoider. Utspädda och stabiliserade beredningar kan ha olika förhållanden mellan cis- och transisomerer.

Klass

Karotenoid

CI-nummer

40800

Einecs-nummer

230-636-6

Kemisk beteckning

β-karoten, β,β-karoten

Kemisk formel

C40H56

Molekylvikt

536,88

Innehåll

Minst 96 % färgämnen totalt (uttryckt som ß-karoten).

E1 cm 1 %2 500 vid cirka 440–457 nm i cyklohexan

Beskrivning

Röda till brunröda kristaller eller kristallint pulver.

Identifiering

Spektrometri

Maximalt i cyklohexan vid 453–456 nm.

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 0,2 %

Åtföljande färgämnen

Andra karotenoider än ß-karoten: Högst 3,0 % av den totala mängden färgämnen.

Bly

Högst 2 mg/kg

2.   

Betakaroten från Blakeslea trispora

Synonymer

CI Food Orange 5

Definition

Erhålls genom en jäsningsprocess där en blandkultur av två parningstyper (+) och (-) ur naturliga stammar av svampen Blakeslea trispora används. ß-karoten erhålls genom extraktion ur biomassan med etylacetat eller isobutylacetat följt av isopropylalkohol och tillåts kristallisera. Den kristalliserade produkten består huvudsakligen av trans-ß-karoten. På grund av den naturliga processen består cirka 3 % av produkten av blandade karotener, vilket är specifikt för produkten.

Klass

Karotenoid

CI-nummer

40800

Einecs-nummer

230-636-6

Kemisk beteckning

β-karoten, β,β-karoten

Kemisk formel

C40H56

Molekylvikt

536,88

Innehåll

Minst 96 % färgämnen totalt (uttryckt som ß-karoten).

E1 cm 1 %2 500vid cirka 440–457 nm i cyklohexan

Beskrivning

Röda, brunröda eller lilavioletta kristaller eller kristallint pulver (färgen varierar beroende på vilket extraktionsmedel som används och kristalliseringsförhållandena).

Identifiering

Spektrometri

Maximalt i cyklohexan vid 453–456 nm.

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Etylacetat

Etanol

Högst 0,8 %, var för sig eller tillsammans

Isobutylacetat: högst 1,0 %

Isopropylalkohol: högst 0,1 %

Sulfataska

Högst 0,2 %

Åtföljande färgämnen

Andra karotenoider än ß-karoten: högst 3,0 % av den totala mängden färgämnen.

Bly

Högst 2 mg/kg

Mykotoxiner:

Aflatoxin B1

Inga

T2

Inga

Ochratoxin

Inga

Zearalenon

Inga

Mikrobiologi:

Mögelsvampar

Högst 100/g

Jästsvampar

Högst 100/g

Salmonella

Inga i 25 g

Escherichia coli

Inga i 5 g

E 160 b ANNATTOEXTRAKT, BIXIN, NORBIXIN

Synonymer

CI Natural Orange 4

Definition

Klass

Karotenoid

CI-nummer

75120

Einecs-nummer

Annatto: 215-735-4

Extrakt av annattofrö: 289-561-2

Bixin: 230-248-7

Kemiskt namn

Bixin

:

Bixin: 6′-metylhydrogen-9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

6′-metylhydrogen-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

Norbixin

:

9′cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-diosyra

9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-diosyra

Kemisk formel

Bixin

:

C25H30O4

Norbixin

:

C24H28O4

Molekylvikt

Bixin

:

394,51

Norbixin

:

380,48

Utseende

Rödbrunt pulver, rödbrun suspension eller lösning

Beskrivning

Spektrometri

(Bixin)

Maximum i kloroform vid ca 502 nm

(Norbixin)

Maximum i utspädd KOH-lösning vid ca 482 nm

i)   

Bixin och norbixin som extraherats med lösningsmedel

Definition

Bixin erhålls genom extraktion ur det yttre skiktet på annattoträdets (Bixa orellana L.) frö med en eller flera av följande lösningsmedel: aceton, metanol, hexan eller diklormetan och koldioxid varefter lösningsmedlet avlägsnas.

Norbixin erhålls genom hydrolys av vattenhaltig alkali av extraherat bixin.

Bixin och norbixin kan innehålla annat material som extraherats ur annattofröet.

Bixinpulver innehåller flera färgbeståndsdelar, av vilka det viktigaste enstaka färgämnet är bixin, som kan förekomma både i cis- och i transform. Termiska nedbrytningsprodukter kan också förekomma.

Norbixinpulver innehåller hydrolysprodukten av bixin, i form av natrium- eller kaliumsalt som det viktigaste färgämnet. Både cis- och transformer kan förekomma.

Innehåll

Bixinpulver: Minst 75 % karotenoider totalt, uttryckta som bixin

Norbixinpulver: Minst 25 % karotenoider totalt, uttryckta som norbixin

(Bixin)

E1 cm 1 %2 870 vid ca 502 nm i kloroform

(Norbixin)

E1 cm 1 %2 870 vid ca 502 nm i KOH-lösning

Renhetsgrad

Återstoder av lösningsmedel

Aceton

Metanol

Hexan

Högst 50 mg/kg, var för sig eller tillsammans

Diklormetan Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

ii)   

Annatto extraherat med alkali

Definition

Vattenlösligt annattoextrakt erhålls genom extraktion med vattenhaltig alkali (natrium- eller kaliumhydroxid) ur det yttersta skiktet av annattoträdets (Bixa orellana L.) frö.

Vattenlösligt annattoextrakt innehåller norbixin, som är hydrolysprodukten av bixin, i form av natrium- eller kaliumsalt som viktigaste färgämne. Både cis- och transformer kan förekomma.

Innehåll

Minst 0,1 % av den totala mängden karotenoider, uttryckt som norbixin

Norbixin

:

E1 cm 1 %2 870 vid ca 482 nm i KOH-lösning

Renhetsgrad

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

iii)   

Annatto extraherat med olja

Definition

Annattoextrakt i olja, som lösning eller suspension, erhålls genom extraktion ur det yttersta skiktet av annattoträdets (Bixa orellana L.) frö med ätlig vegetabilisk olja. Annattoextrakt i olja innehåller flera färgämnen, av vilka bixin är det viktigaste enstaka färgämnet. Bixin kan förekomma i både cis- och transformer.

Innehåll

Minst 0,1 % av den totala mängden karotenoider, uttryckt som bixin

Bixin

:

E1 cm 1 %2 870 vid ca 502 nm i kloroform

Renhetsgrad

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 160 c PAPRIKAEXTRAKT, KAPSANTIN, KAPSORUBIN

Synonymer

Paprika Oleoresin

Definition

Paprikaextrakt erhålls genom extraktion med lösningsmedel ur malda fruktkapslar av naturliga paprikasorter, Capsicum annuum L., med eller utan frön, som innehåller de viktigaste färgämnena i denna krydda. De viktigaste färgämnena är kapsantin och kapsorubin. Det är känt att paprika innehåller en lång rad andra färgämnen.

Endast följande lösningsmedel får användas vid extraktion: metanol, etanol, aceton, hexan, diklormetan, etylacetat och koldioxid.

Klass

Karotenoid

Einecs-nummer

Kapsantin: 207-364-1

Kapsorubin: 207-425-2

Kemiskt namn

Kapsantin: (3R,3′S,5′R)-3,3′-dihydroxi-β,k-karoten-6-ett

Kapsorubin: (3R,3′S,5′R)-3,3′-dihydroxi-k,k-karoten-6,6′-dion

Kemisk formel

Kapsantin: C40H56O3

Kapsorubin: C40H56O4

Molekylvikt

Kapsantin: 584,85

Kapsorubin: 600,85

Innehåll

Paprikaextrakt: Minst 7,0 % karotenoider

Kapsantin/kapsorubin: Minst 30 % av den totala mängden karotenoider

E1 cm 1 %2 100 vid ca 462 nm i aceton

Utseende

Mörkröd viskös vätska

Beskrivning

A.

Spektrometri

Maximum i aceton vid ca 462 nm

B.

Färgreaktion

En djup blå färg bildas när en droppe svavelsyra tillsätts till en droppe av provet i 2-3 droppar kloroform.

Renhetsgrad

Återstoder av lösningsmedel

Etylacetat

Metanol

Etanol

Aceton

Hexan

Högst 50 mg/kg, var för sig eller tillsammans

Diklormetan Högst 10 mg/kg

Kapsaicin

Högst 250 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 160 d LYKOPEN

Synonymer

Natural Yellow 27

Definition

Lykopen erhålls genom extraktion med lösningsmedel ur naturliga tomatsorter (Lycopersicon esculentum L.) varefter lösningsmedlet avlägsnas. Endast följande lösningsmedel får användas: diklormetan, koldioxid, etylacetat, aceton, propan-2-ol, metanol, etanol, hexan. Det viktigaste färgämnet är lykopen. Mindre mängder av andra karotenoida pigment kan ingå. Utöver andra färgpigment kan produkten innehålla oljor, fetter, vaxer och smakämnen som finns naturligt i tomater.

Klass

Karotenoid

CI-nummer

75125

Kemiskt namn

Lykopen, Ψ,Ψ-karoten

Kemisk formel

C40H56

Molekylvikt

536,85

Innehåll

Minst 5,0 % färgämnen totalt

E1 cm 1 %3 450 vid ca 472 nm i hexan

Utseende

Mörkröd viskös vätska

Beskrivning

Spektrometri

Maximum i hexan vid ca 472 nm

Renhetsgrad

Återstoder av lösningsmedel

Etylacetat

Metanol

Etanol

Aceton

Hexan

Propan-2-ol

Högst 50 mg/kg, var för sig eller tillsammans

Diklormetan Högst 10 mg/kg

Sulfataska

Högst 0,1 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 160 e BETA-APO-8′-KAROTENAL (C30)

Synonymer

CI Food Orange 6

Definition

Dessa specifikationer gäller för de flesta transisomerer av β-apo-8′-karotenal tillsammans med mindre mängder av andra karotenoider. Utspädda och stabila former framställs av β-apo-8′-karotenal som motsvarar dessa specifikationer och omfattar lösningar eller suspensioner av β-apo-8′-karotenal i ätliga fetter eller oljor, emulsioner och vattenlösliga pulver. Dessa beredningar kan ha olika förhållanden mellan cis- och transisomerer.

Klass

Karotenoid

CI-nummer

40820

Einecs-nummer

214-171-6

Kemiskt namn

β-apo-8′-karotenal, trans-β-apo-8′-karotenaldehyd

Kemisk formel

C30H40O

Molekylvikt

416,65

Innehåll

Minst 96 % av den totala mängden färgämnen

E1 cm 1 %2 640 vid ca 460–462 nm i cyklohexan

Utseende

Mörkvioletta kristaller med metallglans eller ett kristallint pulver

Beskrivning

Spektrometri

Maximum i cyklohexan vid ca 460–462 nm

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 0,1 %

Åtföljande färgämnen

Andra karotenoider än β-apo-8′-karotenal: Högst 3,0 % av den totala mängden färgämnen

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 160 f ETYLESTER AV BETA-APO-8′-KAROTENSYRA (C30)

Synonymer

CI Food Orange 7, β-apo-8′-karotenester

Definition

Dessa specifikationer gäller för de flesta transisomerer av etylester av β-apo-8′-karotensyra tillsammans med mindre mängder av andra karotenoider. Utspädda och stabila former framställs av etylester av β-apo-8′-karotensyra som motsvarar dessa specifikationer och omfattar lösningar eller suspensioner av etylester av β-apo-8′-karotensyra i ätliga fetter eller oljor, emulsioner och vattenlösliga pulver. Dessa beredningar kan ha olika förhållanden mellan cis- och transisomerer.

Klass

Karotenoid

CI-nummer

40825

Einecs-nummer

214-173-7

Kemiskt namn

Etylester av β-apo-8′-karotensyra, etyl-8′-apo-β-karoten-8′oat

Kemisk formel

C32H44O2

Molekylvikt

460,70

Innehåll

Minst 96 % av den totala mängden färgämnen

E1 cm 1 %2 550 vid ca 449 nm i cyklohexan

Utseende

Röda till rödvioletta kristaller eller ett rött till rödviolett kristallint pulver

Beskrivning

Spektrometri

Maximum i cyklohexan vid ca 449 nm

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 0,1 %

Åtföljande färgämnen

Andra karotenoider än etylester av β-apo-8′-karotensyra: Högst 3,0 % av den totala mängden färgämnen

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 161 b LUTEIN

Synonymer

Blandade karotenoider, xantofyller

Definition

Lutein erhålls genom extraktion med lösningsmedel ur naturliga stammar av ätliga frukter och växter, gräs, lucern (alfalfa) och tagetes erecta. Det viktigaste färgämnet består av karotenoider av vilka lutein och dess fettsyraestrar står för huvuddelen. Olika mängder karotener ingår också. Lutein kan innehålla fetter, oljor och vaxer som finns naturligt i växtmaterialet.

Endast följande lösningsmedel får användas till extraktionen: metanol, etanol, propan-2-ol, hexan, aceton, metyletylketon, diklormetan och koldioxid.

Klass

Karotenoid

Einecs-nummer

204-840-0

Kemiskt namn

3,3′dihydroxi-d-karoten

Kemisk formel

C40H56O2

Molekylvikt

568,88

Innehåll

Minst 4,0 % av den totala mängden färgämnen, uttryckta som lutein

E1 cm 1 %2 550 vid ca 445 nm i kloroform/etanol (10 + 90) eller hexan/etanol/aceton (80 + 10 + 10)

Utseende

Mörk, gulbrun vätska

Beskrivning

Spektrometri

Maximum i kloroform/etanol (10 + 90) vid ca 445 nm

Renhetsgrad

Återstoder av lösningsmedel

Etylacetat

Metyletylketon

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Hexan

Högst 50 mg/kg, var för sig eller tillsammans

Diklormetan Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 161 g KANTAXANTIN

Synonymer

CI Food Orange 8

Definition

Dessa specifikationer gäller för de flesta transisomerer av kantaxantin tillsammans med mindre mängder av andra karotenoider. Utspädda och stabila former framställs av kantaxantin som motsvarar dessa specifikationer och omfattar lösningar eller suspensioner av kantaxantin i ätliga fetter eller oljor, emulsioner och vattenlösliga pulver. Dessa beredningar kan ha olika förhållanden mellan cis- och transisomerer.

Klass

Karotinoid

CI-nummer

40850

Einecs-nummer

208-187-2

Kemiskt namn

β-karoten-4,4′-dion, kantaxantin, 4,4′-dioxo-β-karoten

Kemisk formel

C40H52O2

Molekylvikt

564,86

Innehåll

Minst 96 % av den totala mängden färgämnen (uttryckta som kantaxantin)

E1 cm 1 %2 200

vid ca 485 nm i kloroform

at 468–472 nm i petroleumeter

at 464–467 nm i cyklohexan

Utseende

Mörkvioletta kristaller eller mörkviolett kristallint pulver

Beskrivning

Spektrometri

Maximum i kloroform vid ca 485 nm

Maximum i cyklohexan vid 468–472 nm

Maximum i petroleumeter 464–467 nm

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 0,1 %

Åtföljande färgämnen

Andra karotenoider än kantaxantin: Högst 5,0 av den totala mängden färgämnen

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 162 RÖDBETSRÖTT, BETANIN

Definition

Rödbetstrött erhålls ur roten hos naturliga rödbetssorter (Beta vulgaris L. sort rubra) genom att saften pressas ur krossade betor och efterföljande berikning av den aktiva substansen. Färgämnet är sammansatt av olika pigment som alla tillhör klassen betalain. Det viktigaste färgämnet består av betacyaniner (rött) av vilka betanin står för 75-95 %. Mindre mängder betaxantin (gult) och nedbrytnings-produkter av betalainer (ljusbrunt) kan ingå.

Utöver färgpigmenten består saften eller extraktet av sockerarter, salter, och/eller proteiner som finns naturligt i rödbetor. Lösningen kan vara koncentrerad och vissa produkter kan vara raffinerade så att det mesta av sockret, salterna och proteinerna har avlägsnats.

Klass

Betalain

Einecs-nummer

231-628-5

Kemiskt namn

(S-(R′,R′)-4-(2-(2-karboxi-5(β-D-glucopyranosyloxI)-2,3-dihydro-6-hydroxi-1H-indol-1-yl)ethenyl)-2,3-dihydro-2,6-pyridin-dikarboxylsyra,1-(2-(2,6-dikarboxi-1,2,3,4-tetrahydro-4-pyridyliden)etyliden)-5-beta-D-glukopyranosyloxi)-6-hydroxiindolium-2-karboxylat

Kemisk formel

C24H26N2O13

Molekylvikt

550,48

Innehåll

Minst 0,4 % rött färgämne (uttryckt som betanin)

E1 cm 1 %1 120 vid ca 535 nm i vattenlösning med pH 5

Utseende

Röd eller mörkröd vätska, pasta, pulver eller klumpar

Beskrivning

Spektrometri

Maximum i vatten med pH 5 vid ca 535 nm

Renhetsgrad

Nitrat

Högst 2 g nitratanjon/g rött färgämne (beräknat enligt texten till Innehåll)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 163 ANTOCYANER

Definition

Antocyaner erhålls genom extraktion med sulfitvatten, surgjort vatten, koldioxid, metanol eller etanol ur naturliga grönsakssorter och ätliga frukter. Antocyaner innehåller vanliga beståndsdelar från ursprungsmaterialet, nämligen antocyan, organiska syror, tanniner, sockerarter, mineraler osv., men inte nödvändigtvis i samma proportioner som i ursprungsmaterialet.

Klass

Antocyan

Einecs-nummer

208-438-6 (cyanidin), 205-125-6 (peonidin), 208-437-0 (delfinidin), 211-403-8 (malvidin), 205-127-7 (pelargonidin)

Kemiskt namn

3,3′,4′,5,7-pentahydroxi-flavyliumklorid (cyanidin)

3,4′,5,7-tetrahydroxi-3′-metoxiflayvliumklorid (peonidin)

3,4′,5,7-tetrahydroxi-3′,5′-dimetoxiflavyliumklorid (malvidin)

3,5,7-trihydroxi-2-(3,4,5,trihydroxifenyl)-1-bensopyryliumklorid (delfinidin)

3,3′4′,5,7-pentahydroxi-5′metoxiflavyliumklorid (petunidin)

3,5,7-trihydroxi-2-(4-hydroxifenyl)-1-bensopyriliumklorid (pelargonidin)

Kemisk formel

Cyanidin: C15H11O6Cl

Peonidin: C16H13O6Cl

Malvidin: C17H15O7Cl

Delfinidin: C15H11O7Cl

Petunidin: C16H13O7Cl

Pelargonidin: C15H11O5Cl

Molekylvikt

Cyanidin: 322,6

Peonidin: 336,7

Malvidin: 366,7

Delfinidin: 340,6

Petunidin: 352,7

Pelargonidin: 306,7

Innehåll

E1 cm 1 % 300 för det rena pigmentet 515–535 nm vid pH 3,0

Utseende

Purpurröd vätska, pasta eller pulver med en svag karakteristisk lukt

Beskrivning

Spektrometri

Maximum in methanol with 0,01 % conc. HCl

Cyanidin: 535 nm

Peonidin: 532 nm

Malvidin: 542 nm

Delfinidinn: 546 nm

Petunidin: 543 nm

Pelargonidin: 530 nm

Renhetsgrad

Återstoder av lösningsmedel

Metanol

Etanol

Högst 50 mg/kg, var för sig eller tillsammans

Svaveldioxid

Högst 1 000 mg/kg per procentenhet pigment

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 170 KALCIUMKARBONAT

Synonymer

CI Pigment White 18, krita

Definition

Kalciumkarbonat är den produkt som erhålls från mald kalksten eller genom att fälla ut kalciumjoner med karbonatjoner.

Klass

Oorganisk

CI-nummer

77220

Einecs-nummer

Kalciumkarbonat: 207-439-9

Kalksten: 215-279-6

Kemiskt namn

Kalciumkarbonat

Kemisk formel

CaCO3

Molekylvikt

100,1

Innehåll

Minst 98 % i vattenfri produkt

Utseende

Vitt kristallint eller amorft, luktlöst pulver utan smak

Beskrivning

Löslighet

Praktiskt taget olösligt i vatten och i alkohol. Löses med gasutveckling i utspädd ättiksyra och i utspädd saltsyra och i utspädd nitritsyra. Efter kokning reagerar lösningarna positivt vid prov för kalcium.

Renhetsgrad

Förlust vid torkning

Högst 2,0 % (200 °C, 4 timmar)

Ämnen som inte löses i syra

Högst 0,2 %

Magnesium och alkalisalter

Högst 1,5 %

Fluorid

Högst 50 mg/kg

Antimon (som Sb)

Koppar (som Cu)

Krom (som Cr)

Zink (som Zn)

Barium (som Ba)

Högst 100 mg/kg, var för sig eller tillsammans

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 171 TITANDIOXID

Synonymer

CI Pigment White 6

Definition

Titandioxid består huvudsakligen av ren anatas- och/eller rutiltitandioxid som kan vara belagd med små mängder aluminiumoxid och/eller kiseldioxid för att produktens tekniska egenskaper ska förbättras.

Klass

Oorganisk

CI-nummer

77891

Einecs-nummer

236-675-5

Kemiskt namn

Titandioxid

Kemisk formel

TiO2

Molekylvikt

79,88

Innehåll

Minst 99 % i en aluminiumoxid- och kiselfri produkt

Utseende

Vitt till svagt färgat pulver

Beskrivning

Löslighet

Olösligt i vatten och organiska lösningsmedel. Löses långsamt i fluorvätesyra och i varm koncentrerad svavelsyra.

Renhetsgrad

Torkningsförlust

Högst 0,5 % (105 °C, 3 timmar)

Glödgningsförlust

Högst 1,0 % i substans fri från flyktiga ämnen (800 °C)

Aluminiumoxid och/eller kiseldioxid

Totalt högst 2,0 %

Ämnen som löses i 0,5 N HCl

Högst 0,5 % i aluminiumoxid- och kiselfri produkt. För produkter som innehåller aluminiumoxid och/eller kiseldioxid: högst 1,5 % i den produkt som säljs.

Vattenlösliga ämnen

Högst 0,5 %

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Antimon

Högst 50 mg/kg vid fullständig upplösning

Arsenik

Högst 3 mg/kg vid fullständig upplösning

Bly

Högst 10 mg/kg vid fullständig upplösning

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg vid fullständig upplösning

Zink

Högst 50 mg/kg vid fullständig upplösning

E 172 JÄRNOXIDER OCH JÄRNHYDROXIDER

Synonymer

Järnoxidgul

:

CI Pigment Yellow 42 och 43

Järnoxidröd

:

CI Pigment Red 101 och 102

Järnoxidsvart

:

CI Pigment Black 11

Definition

Järnoxider och järnhydroxider framställs syntetiskt och består huvudsakligen av järnoxider i anhydrid- eller hydridform. Färgskalan omfattar gula, röda, bruna och svarta nyanser. Järnoxider för användning i livsmedel skiljer sig huvudsakligen från produkter för tekniskt bruk genom att de innehåller en jämförelsevis liten mängd föroreningar av andra metaller. Detta uppnås genom urvalet och kontrollen av järnets ursprung och/eller omfattningen av kemisk rening under framställningsprocessen.

Klass

Oorganisk

CI-nummer

Järnoxidgul

:

77492

Järnoxidröd

:

77491

Järnoxidsvart

:

77499

Einecs-nummer

Järnoxidgul

:

257-098-5

Järnoxidröd

:

215-168-2

Järnoxidsvart

:

235-442-5

Kemiskt namn

Järnoxidgul

:

Hydratiserad järnoxid, hydratiserad järn(III)oxid

Järnoxidröd

:

Vattenfri järnoxid, vattenfri järn(III)oxid

Järnoxidsvart

:

Ferrojärnoxid, järn(II,III)oxid

Kemisk formel

Järnoxidgul

:

FeO(OH)·H2O

Järnoxidröd

:

Fe2O3

Järnoxidsvart

:

FeO·Fe2O3

Molekylvikt

88,85

:

FeO(OH)

159,70

:

Fe2O3

231,55

:

FeO·Fe2O3

Innehåll

Gul: Minst 60 % järn totalt, uttryckt som järn

Röd och svart: Minst 68 % järn totalt, uttryckt som järn

Utseende

Pulver, gult, rött, brunt eller svart

Beskrivning

Löslighet

Olösligt i vatten och organiska lösningsmedel. Lösligt i koncentrerade mineralsyror.

Renhetsgrad

Ämne som löses i vatten

Högst 1,0 %

vid fullständig upplösning

Arsenik

Högst 5 mg/kg

Barium

Högst 50 mg/kg

Kadmium

Högst 5 mg/kg

Krom

Högst 100 mg/kg

Koppar

Högst 50 mg/kg

Bly

Högst 20 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Nickel

Högst 200 mg/kg

Zink

Högst 100 mg/kg

E 173 ALUMINIUM

Synonymer

CI Pigment Metal, Al

Definition

Aluminiumpulver består av mycket fina aluminiumpartiklar. Malningen kan ske antingen utan eller också tillsammans med ätliga vegetabiliska oljor och/eller fettsyror av sådan kvalitet som får användas i livsmedel. Pulvret är fritt från tillsatser av andra substanser än ätliga vegetabiliska oljor och/eller fettsyror av livsmedelskvalitet.

CI-nummer

77000

Einecs-nummer

231-072-3

Kemiskt namn

Aluminium

Kemisk formel

Al

Atomvikt

26,98

Innehåll

Minst 99 % uttryckt som Al i oljefri produkt

Utseende

Ett silvergrått pulver eller små blad

Beskrivning

Löslighet

Olösligt i vatten och organiska lösningsmedel. Lösligt i spädd saltsyra. Den lösning som erhålls reagerar positivt på prov för aluminium.

Renhetsgrad

Förlust vid torkning

Högst 0,5 % (105 °C, till konstant vikt)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg

E 174 SILVER

Synonymer

Argentum, Ag

Klass

Oorganisk

CI-nummer

77820

Einecs-nummer

231-131-3

Kemiskt namn

Silver

Kemisk formel

Ag

Atomvikt

107,87

Innehåll

Minst 99,5 % Ag

Utseende

Silverfärgat pulver eller små blad

E 175 GULD

Synonymer

Pigment Metal 3, Aurum, Au

Klass

Oorganisk

CI-nummer

77480

Einecs-nummer

231-165-9

Kemiskt namn

Gold

Kemisk formel

Au

Atomvikt

197,0

Innehåll

Minst 90 % Au

Utseende

Guldfärgat pulver eller små blad

Renhetsgrad

Silver

Högst 7,0 %

Efter fullständig upplösning

Koppar

Högst 4,0 %

E 180 LITOLRUBIN BK

Synonymer

CI Pigment Red 57, Rubinpigment

Definition

Litolrubin BK består huvudsakligen av kalcium-3-hydroxi-4-(4-metyl-2-sulfonatfenylazo)-2-naftalenkarboxylat och åtföljande färgämnen samt vatten, kalciumklorid och/eller kalciumsulfat som de viktigaste ofärgade komponenterna.

Klass

Monoazo

CI-nummer

15850:1

Einecs-nummer

226-109-5

Kemiskt namn

Kalcium-3-hydroxi-4-(4-metyl-2-sulfonatfenylazo)-2-naftalenkarboxylat

Kemisk formel

C18H12CaN2O6S

Molekylvikt

424,45

Innehåll

Minst 90 % färgämnen totalt

E1 cm 1 % 200 vid ca 442 nm i dimetylformamid

Utseende

Rött pulver

Beskrivning

Spektrometri

Maximum i dimetylformamid vid ca 442 nm

Renhetsgrad

Åtföljande färgämnen

Högst 0,5 %

Andra organiska föreningar än färgämnen:

 

Kalciumsalt av 2-amino-5-metylbensensulfonsyra

Högst 0,2 %

Kalciumsalt av 3-hydroxi-2-naftalenkarboxylsyra

Högst 0,4 %

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (uttryckt som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

I en lösning med pH 7, högst 0,2 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Högst 40 mg/kg


(1)  Färgintensiteten definieras som den absorbans som en 0,1 %-ig (volymvikt) vattenlösning av karamellfärgklumpar i en 1 cm kyvett visar vid 610 nm.

(2)  Beräknat på ekvivalent färgbasis, dvs. uttryckt i form av en produkt som har en färgintensitet på 0,1 absorbansenheter.

(3)  Alkoholfällningens absorbansförhållande definieras som fällningens absorbans vid 280 nm dividerat med absorbansen vid 560 nm (1 cm kyvett).

(4)  Bensen högst 0,05 % v/v.


BILAGA II

DEL A

Upphävt direktiv och en förteckning över dess efterföljande ändringar

(hänvisningar i artikel 2)

Kommissionens direktiv 95/45/EG

(EGT L 226, 22.9.1995, s. 1)

Kommissionens direktiv 1999/75/EG

(EGT L 206, 5.8.1999, s. 19)

Kommissionens direktiv 2001/50/EG

(EGT L 190, 12.7.2001, s. 14)

Kommissionens direktiv 2004/47/EG

(EUT L 113, 20.4.2004, s. 24)

Kommissionens direktiv 2006/33/EG

(EUT L 82, 21.3.2006, s. 10)

DEL B

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning

(hänvisningar i artikel 2)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

95/45/EG

1 juli 1996 (1)

1999/75/EG

1 juli 2000

2001/50/EG

29 juni 2002

2004/47/EG

1 april 2005 (2)

2006/33/EG

10 april 2007


(1)  I enlighet med artikel 2.2 i direktiv 95/45/EG får produkter som släpps ut på marknaden eller som märks före den 1 juli 1996 och som inte uppfyller kraven i det direktivet emellertid saluföras till dess att lagren är förbrukade.

(2)  I enlighet med artikel 3 i direktiv 2004/47/EG får produkter som redan finns på marknaden eller som märkts före den 1 april 2005 och som inte uppfyller kraven i det direktivet saluföras till dess att lagren är förbrukade.


BILAGA III

Jämförelsetabell

Direktiv 95/45/EG

Detta direktiv

Artikel 1 första stycket

Artikel 1

Artikel 1 andra stycket

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Bilaga

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III


Top