EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0071

Rådets direktiv 2008/71/EG av den 15 juli 2008 om identifikation och registrering av svin (kodifierad version)

OJ L 213, 8.8.2008, p. 31–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 288 - 293

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; upphävd och ersatt av 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/71/oj

8.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 213/31


RÅDETS DIREKTIV 2008/71/EG

av den 15 juli 2008

om identifikation och registrering av svin

(kodifierad version)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 92/102/EEG av den 27 november 1992 om identifikation och registrering av djur (2) har ändrats flera gånger (3) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

Enligt artikel 3.1 c i rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (4) ska djur som är föremål för handel inom gemenskapen identifieras på det sätt som krävs i gemenskapsreglerna och registreras så att det går att spåra den anläggning, central eller organisation de ursprungligen kommer ifrån eller där de transiterats. Före den 1 januari 1993 skulle dessa system för identifikation och registrering utvidgas till att även omfatta förflyttningar av djur inom de enskilda medlemsstaternas territorier.

(3)

I artikel 14 i rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller ska organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredjeland (5) fastslås att identifikation och registrering enligt artikel 3.1 c i direktiv 90/425/EEG av sådana djur måste ske efter det att den veterinära kontrollen utförts, utom då införseln gäller slaktdjur eller registrerade hästdjur.

(4)

Det är nödvändigt att säkerställa ett snabbt och effektivt informationsutbyte mellan medlemsstaterna som medger en korrekt tillämpning av detta direktiv. Gemenskapsföreskrifter om detta har fastställts i rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (6) samt i rådets direktiv 89/608/EEG av den 21 november 1989 om ömsesidig hjälp mellan medlemsstaternas myndigheter om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av lagstiftningen om veterinära frågor och avelsfrågor (7).

(5)

De som håller djur bör föra fortlöpande register över djuren i sina anläggningar. De som är verksamma inom handeln med djur bör föra register över sina affärer. Den behöriga myndigheten bör ges tillgång till dessa register då den begär detta.

(6)

För att snabbt och korrekt kunna följa hur djur flyttas bör djuren kunna identifieras genom en märkning. Ett beslut om denna märknings form och innehåll bör fattas vid en senare tidpunkt, och i avvaktan på detta bör de nationella systemen för identifikation behållas för djur som flyttas inom den nationella marknaden.

(7)

Det bör beslutas om möjligheter till undantag från kraven på märkning för djur som flyttas direkt till ett slakteri från ett jordbruksföretag. Sådana djur bör dock under alla omständigheter ha en märkning som anger från vilket jordbruksföretag de kommer.

(8)

Likaledes bör det beslutas om möjligheter till undantag från registreringskravet för djurhållare då innehavet har rent privata syften samt även från registreringsförfarandena i vissa speciella fall.

(9)

Om märkningen blir oläslig eller försvinner, bör en ny märkning göras som anknyter till den tidigare märkningen.

(10)

Detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av de särskilda kraven i kommissionens beslut 89/153/EEG av den 13 februari 1989 om sambandet mellan prov tagna för undersökning av restsubstanser och djuren och den gård djuren kommer från (8) och inte heller eventuella relevanta tillämpningsregler som fastställs genom direktiv 91/496/EEG.

(11)

Det bör beslutas om ett förfarande för att anta sådana genomförandebestämmelser för detta direktiv, vilka kan visa sig nödvändiga, genom en förvaltningskommitté.

(12)

Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga I del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv fastställs minimikrav för identifikation och registrering av svin, vilka krav dock inte ska påverka tillämpningen av sådana närmare gemenskapsregler som kan komma att fastställas för att utrota eller begränsa sjukdomar.

Tillämpningen av detta direktiv ska inte påverka beslut 89/153/EEG och de genomförandebestämmelser som fastställs enligt direktiv 91/496/EEG.

Artikel 2

I detta direktiv gäller följande definitioner:

a)   djur: varje djur av familjen Suidae, med undantag av viltlevande svin enligt definitionen i artikel 2 b i rådets direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober 2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (9).

b)   anläggning: varje form av verksamhet, byggnad eller, i fråga om frilandsjordbruk, plats där djur hålls, förvaras eller hanteras.

c)   djurhållare: varje fysisk eller juridisk person som, även tillfälligt, är ansvarig för djur.

d)   behörig myndighet: den centrala myndighet i en medlemsstat som är behörig att utföra veterinära kontroller, eller varje myndighet till vilken denna har delegerat behörigheten i samband med genomförandet av detta direktiv.

e)   handel: handel enligt definitionen i artikel 2.3 i direktiv 90/425/EEG.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa följande:

a)

Den behöriga myndigheten ska ha en aktuell förteckning över samtliga anläggningar inom sitt territorium som håller djur vilka omfattas av detta direktiv, med uppgift om djurhållare, och anläggningarna ska inte strykas från förteckningen förrän det under tre på varandra följande år inte har förekommit några djur i anläggningen. I förteckningen ska även ingå den eller de märkningar som används för att identifiera anläggningen enligt artikel 5.2 första stycket och artikel 8.

b)

Kommissionen och den behöriga myndigheten ska kunna ges tillgång till samtliga uppgifter som inhämtats enligt detta direktiv.

2.   Medlemsstaterna kan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18 i direktiv 90/425/EEG ges tillstånd att från den förteckning som avses i punkt 1 a i denna artikel undanta fysiska personer som håller ett enda djur avsett för egen användning eller konsumtion, eller av hänsyn till särskilda omständigheter, under förutsättning att djuret före eventuell flyttning genomgår de kontroller som fastställs i det här direktivet.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att varje djurhållare som är uppförd på den förteckning som föreskrivs i artikel 3.1 a ska föra register med uppgift om antalet djur i anläggningen.

Registret ska innehålla aktuella uppgifter om djur som flyttats (antal djur som omfattas av varje flyttning till eller från anläggningen), åtminstone med uppgift om totalt antal djur och om ursprung respektive destination samt dagen för dessa flyttningar.

Den identifikationsstämpel som används enligt artiklarna 5 och 8 ska alltid anges.

Då det gäller renrasiga svin och hybridsvin som införs i stambok enligt rådets direktiv 88/661/EEG av den 19 december 1988 om avelsmässiga normer för avelssvin (10) får ett alternativt registreringssystem som bygger på individuell identifikation godkännas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18 i direktiv 90/425/EEG, om det ger likvärdiga garantier.

2.   Medlemsstaterna ska även säkerställa följande:

a)

Varje djurhållare ska på begäran till den behöriga myndigheten lämna fullständiga upplysningar om djurens ursprung, identifikationssätt samt i tillämpliga fall destination för djur som han har ägt, förvarat, transporterat, salufört eller slaktat.

b)

Då djur ska flyttas till eller från en marknad eller uppsamlingsplats, ska djurhållaren lämna en handling med uppgifter om djuren till den ansvarige, som på marknaden eller uppsamlingsplatsen utgör tillfällig djurhållare.

Den ansvarige får använda de handlingar han mottagit enligt första stycket för att fullgöra de förpliktelser som fastställs i punkt 1 tredje stycket.

c)

Register och upplysningar ska finnas tillgängliga på anläggningen och på begäran ställas till den behöriga myndighetens förfogande under minst den tid som fastställs av den behöriga myndigheten, dock lägst tre år.

Artikel 5

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att följande allmänna principer iakttas:

a)

Djuren ska ha försetts med identifikationsmärke innan de lämnar den anläggning där de fötts.

b)

Inget märke får avlägsnas eller ersättas utan den behöriga myndighetens godkännande.

Om ett märke har blivit oläsligt eller försvunnit, ska ett nytt märke anbringas enligt denna artikel.

c)

Djurhållaren ska införa eventuella nya märkningar i det register som avses i artikel 4 så att de kopplas till den tidigare märkningen av djuren.

2.   Djuren ska märkas snarast möjligt, och under alla omständigheter innan de lämnar anläggningen, med ett öronmärke eller en tatuering som gör det möjligt att fastställa från vilken anläggning de kommer och som ska återges i varje åtföljande handling och även ingå i den förteckning som avses i artikel 3.1 a.

Med undantag från artikel 3.1 c andra stycket i direktiv 90/425/EEG får medlemsstaterna tillämpa sina nationella system vid all flyttning av djur inom deras territorium. Dessa system ska göra det möjligt att identifiera den anläggning djuren kommer från och den där de föddes. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen vilka system de avser att införa i detta syfte. En medlemsstat kan, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18 i direktiv 90/425/EEG, anmodas att göra nödvändiga ändringar i sitt system, om det inte uppfyller ovanstående krav.

För djur med en tillfällig märkning som identifierar en sändning ska det under hela transporten finnas ett åtföljande dokument som gör det möjligt att fastställa djurens ursprung och ägare samt avsändnings- och bestämmelseort.

Artikel 6

1.   Om den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten beslutar att inte behålla det identifikationsmärke som tilldelats djuret på ursprungsanläggningen, ska denna myndighet stå för alla kostnader i samband med bytet av märke. Då ett märke har ändrats på detta sätt, ska en hänvisning upprättas mellan den identifikation som tilldelades av den behöriga myndigheten i den medlemsstat varifrån djuret sändes och den nya identifikation som tilldelats av den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten, och denna hänvisning ska införas i det register som föreskrivs i artikel 4.

Den möjlighet som avses i första stycket ska inte föreligga för slaktdjur som importeras enligt artikel 8 utan att ha försetts med ett nytt märke enligt artikel 5.

2.   När handel har skett med djur, får den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten, i det syfte som anges i artikel 5 i direktiv 90/425/EEG, åberopa artikel 4 i direktiv 89/608/EEG för att få upplysningar om djuren, den besättning de ursprungligen tillhörde och de eventuella flyttningar som skett.

Artikel 7

Medlemsstaterna ska säkerställa att samtliga upplysningar om flyttningar av djur utan åtföljande intyg eller dokument som krävs i lagstiftningen om veterinära eller zootekniska kontroller ska hållas tillgängliga för att på begäran kunna uppvisas för den behöriga myndigheten under minst den tid som denna myndighet har fastställt.

Artikel 8

Varje djur som importerats från tredjeland, godkänts vid den kontroll som föreskrivs i direktiv 91/496/EEG och fortfarande befinner sig inom gemenskapens territorium, ska inom trettio dagar efter den nämnda kontrollen och innan det flyttas identifieras med ett märke enligt artikel 5 i detta direktiv, såvida inte bestämmelseanläggningen är ett slakteri som är beläget inom den behöriga myndighets område som är ansvarig för veterinärkontrollen och djuret slaktas inom denna trettiodagarsperiod.

En hänvisning ska upprättas mellan den identifikation som används i det aktuella tredjelandet och den som tilldelas av den medlemsstat som importerar djuren. Denna hänvisning ska införas i det register som föreskrivs i artikel 4.

Artikel 9

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga administrativa eller straffrättsliga åtgärder för att sanktionera varje överträdelse av gemenskapens veterinärlagstiftning i de fall det kan visas att märkningen eller identifikationen av djuren eller den registrering som föreskrivs i artikel 4 inte har utförts enligt kraven i detta direktiv.

Artikel 10

Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 11

Direktiv 92/102/EEG i dess lydelse enligt rättsakterna som anges i bilaga I del A, ska upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av det direktiv som anges i bilaga I del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till detta direktiv och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 12

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 13

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 juli 2008.

På rådets vägnar

M. BARNIER

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 11 mars 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 355, 5.12.1992, s. 32. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 21/2004 (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).

(3)  Se bilaga I del A.

(4)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14).

(5)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 352).

(6)  EGT L 82, 22.3.1997, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

(7)  EGT L 351, 2.12.1989, s. 34.

(8)  EGT L 59, 2.3.1989, s. 33.

(9)  EGT L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2007/729/EG (EUT L 294, 13.11.2007, s. 26).

(10)  EGT L 382, 31.12.1988, s. 36. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).


BILAGA I

DEL A

Upphävt direktiv och en lista över dess efterföljande ändringar

(hänvisningar i artikel 11)

Rådets direktiv 92/102/EEG

(EGT L 355, 5.12.1992, s. 32)

 

Punkt V.E.I.4.6 i bilaga I till 1994 års anslutningsakt

(EGT C 241, 29.8.1994, s. 21)

 

Rådets förordning (EG) nr 21/2004

(EUT L 5, 9.1.2004, s. 8)

endast artikel 15

DEL B

Tidsfrister för införlivande i nationell lagstiftning

(hänvisningar i artikel 11)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande (1)

92/102/EEG

31.12.1993 (2)

31.12.1995 (3)


(1)  Fastställandet av den 1 januari 1994 som sista datum för införlivandet i nationell lagstiftning ska inte påverka avskaffandet av veterinärkontroller vid gränserna enligt direktiv 90/425/EEG. (Se artikel 11.3 i direktiv 92/102/EEG).

(2)  För kraven vad gäller svin. (Se artikel 11.1 första strecksatsen i direktiv 92/102/EEG.)

(3)  För Finland i fråga om kraven för nötkreatur, svin, får och getter. (Se artikel 11.1 andra strecksatsen i direktiv 92/102/EEG).


BILAGA II

JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 92/102/EEG

Detta direktiv

Artiklarna 1, 2 och 3

Artiklarna 1, 2 och 3

Artikel 4.1 a

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 4.2

Artikel 5.1 a, b och c

Artikel 5.1 a, b och c

Artikel 5.1 d

Artikel 5.3

Artikel 5.2

Artiklarna 6–9

Artiklarna 6–9

Artikel 10

Artikel 11.1

Artikel 11.2

Artikel 10

Artikel 11.3

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Bilaga I

Bilaga II


Top