Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0049

Kommissionens direktiv 2008/49/EG av den 16 april 2008 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG rörande kriterier för utförande av rampinspektioner på luftfartyg som använder flygplatser i gemenskapen (Text av betydelse för EES)

OJ L 109, 19.4.2008, p. 17–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/49/oj

19.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 109/17


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/49/EG

av den 16 april 2008

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG rörande kriterier för utförande av rampinspektioner på luftfartyg som använder flygplatser i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG av den 21 april 2004 om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land som använder flygplatser i gemenskapen (1), särskilt artikel 12, och

av följande skäl:

(1)

Genom direktiv 2004/36/EG införs harmoniserade metoder för att säkerställa att internationella säkerhetsnormer följs inom gemenskapen genom harmonisering av reglerna och förfarandena för rampinspektioner av de luftfartyg från tredjeland som landar på flygplatser i medlemsstaterna. Direktivet innehåller krav dels på att medlemsstaterna ska utföra harmoniserade rampinspektioner av luftfartyg från tredjeland som landar på någon av medlemsstatens flygplatser som är öppen för internationell luftfart, dels att medlemsstaterna ska delta i insamling och utbyte av information om de rampinspektioner som utförs.

(2)

De gemenskapsskyldigheter för medlemsstaterna som anges i direktiv 2004/36/EG kan i hög utsträckning uppfyllas på förhand om de frivilligt deltar i programmet för säkerhetskontroll av utländska flygplan (Safa-programmet) som initierades 1996 av Europeiska civila luftfartskonferensen (ECAC), som nu förvaltas av de gemensamma luftfartsmyndigheterna (JAA).

(3)

Från och med den 1 januari 2007 ligger Safa-programmet helt under gemenskapens behörighet och det förvaltas nu av kommissionen som bistås av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 768/2006 av den 19 maj 2006 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG i fråga om insamling och utbyte av information om säkerheten hos luftfartyg som använder flygplatser i gemenskapen samt förvaltningen av informationssystemet (2).

(4)

Safa-programmet bör kompletteras med lämpliga åtgärder för att säkerställa gemensamma normer för utförandet av rampinspektioner, så som en handbok för rampinspektioner.

(5)

Bilaga II till direktiv 2004/36/EG innehåller endast synnerligen allmänna kriterier, eftersom gemensamma luftfartsmyndigheten (JAA) vid den tidpunkt då bilagan antogs offentliggjorde och regelbundet uppdaterade detaljerade tekniska riktlinjer och förfaranden och dessa därefter tillämpades frivilligt av de ECAC-stater som deltar i Safa-programmet.

(6)

Det anses nödvändigt att fastställa de centrala delarna i handboken för utförande av rampinspektioner med anledning av överföringen av Safa-programmet till gemenskapen och den ökade betydelse gemenskapen lägger vid resultatet av de rampinspektioner som utförs inom ramen för Safa-programmet då den fattar beslut om att föra upp lufttrafikföretag på gemenskapens förteckning över svartlistade lufttrafikföretag i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG.

(7)

Handbokens centrala delar utgör de grundläggande normerna för effektivt utförande av rampinspektioner och borde därför så snart som möjligt ingå som en del av bilaga II till direktiv 2004/36/EG som fastställer hur rampinspektioner ska utföras, i synnerhet med tanke på att Safa-programmet överförts till gemenskapens behörighet.

(8)

EASA har överlämnat ett förslag till ändring av bilaga II till direktiv 2004/36/EG i enlighet med artikel 4.1 i kommissionens förordning (EG) nr 768/2006.

(9)

Direktiv 2004/36/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 12 i rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 2004/36/EG

Bilaga II till direktiv 2004/36/EG ska ersättas med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Anvisningar

När Europeiska byrån för luftfartssäkerhet utformar de anvisningar som medlemsstaterna ska använda, och som nämns i bilagan till detta direktiv, ska den skapa ett öppet förfarande för att konsultera medlemsstaterna genom att bygga på tillgänglig sakkunskap som medlemsstaternas tillsynsmyndigheter på luftfartsområdet förfogar över och, vid behov, kontakta lämpliga experter från berörda parter. För detta ändamål får den inrätta en arbetsgrupp.

Artikel 3

Införlivande

Medlemsstaterna ska senast sex månader efter detta direktivs ikraftträdande sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

De ska genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 4

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft första dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 april 2008.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EUT L 143, 30.4.2004, s. 76. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 2111/2005 (EUT L 344, 27.12.2005, s. 15).

(2)  EUT L 134, 20.5.2006, s. 16.

(3)  EGT L 373, 31.12.1991, s. 4. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 79, 19.3.2008, s. 1).


BILAGA

BILAGA II

Handbok för Europeiska gemenskapens Safa-rampinspektion – centrala delar

1.   ALLMÄNNA ANVISNINGAR

1.1   Safa-rampinspektioner ska utföras av inspektörer som har den kunskap som krävs och är relevant för det område som ska inspekteras. Om alla punkter på checklistan kontrolleras måste de alltid ha kunskap om tekniska frågor, luftvärdighet och drift. Om en rampinspektion utförs av två eller flera inspektörer får inspektionens huvuddelar – den visuella inspektionen av luftfartygets yttre, inspektionen av cockpit och inspektionen av passagerarutrymmet och/eller lastutrymmen – delas mellan inspektörerna.

1.2   Inspektörerna måste identifiera sig för luftfartygets befälhavare eller, om befälhavaren är frånvarande, för en medlem i flygbesättningen eller den företrädare för operatören som står högst i rang, innan de börjar den del av rampinspektion som utförs ombord. Om det inte är möjligt att informera någon företrädare för operatören eller om det inte finns någon sådan företrädare närvarande i eller i närheten av luftfartyget, ska huvudregeln vara att inte utföra någon Safa-rampinspektion. Under särskilda omständigheter får det beslutas att utföra en Safa-rampinspektion, men denna ska begränsas till en visuell inspektion av luftfartygets yttre.

1.3   Inspektionen ska vara så omfattande som möjligt inom den tid och de resurser som finns till förfogande. Detta innebär att om tiden eller resurserna är begränsade behöver inte alla inspektionspunkter kontrolleras. Beroende på den tid och de resurser som finns tillgängliga för en Safa-rampinspektion ska de punkter som ska inspekteras väljas ut mot bakgrund av syftet med EG:s Safa-program.

1.4   En rampinspektion ska inte förorsaka en oskälig försening för det inspekterade luftfartygets avgång. Eventuella orsaker till förseningar kan vara, men är inte begränsade till, tvivel när det gäller om flygningen har förberetts korrekt, luftfartyget är luftvärdigt eller alla frågor som direkt rör luftfartygets och dess passagerares säkerhet.

2.   INSPEKTÖRERNAS KVALIFIKATIONER

2.1   Medlemsstaterna ska se till att alla Safa-rampinspektioner som från och med den 1 januari 2009 utförs på deras territorium utförs av kvalificerade inspektörer.

2.2   Medlemsstaterna ska se till att deras inspektörer uppfyller de kvalifikationskrav som anges nedan.

2.3   Kvalifikationskrav

2.3.1   Behörighetskrav

Medlemsstaterna ska se till att kandidaterna, som en nödvändig förutsättning för att kunna kvalificera sig, innehar den flygutbildning och/eller de praktiska kunskaper som är relevanta för det område som de ska inspektera, nämligen

a)

drift av luftfartyg,

b)

certifikat för personal/besättningens certifikat,

c)

luftfartygs luftvärdighet,

d)

farligt gods.

2.3.2   Utbildningskrav

Kandidaterna ska, innan de kvalificerar sig, med godkänt resultat ha genomfört en utbildning bestående av följande:

Teoretisk klassrumsundervisning som ges av en Safa-utbildningsorganisation i enlighet med punkt 2.4.

Praktisk utbildning som ges av en Safa-utbildningsorganisation i enlighet med punkt 2.4 eller av en erfaren inspektör som utses av en medlemsstat i enlighet med punkt 2.5 och som agerar oberoende av en Safa-utbildningsorganisation.

Utbildning på arbetsplatsen: ska ges i form av en serie inspektioner av en erfaren inspektör som utsetts av en medlemsstat i enlighet med punkt 2.5.

2.3.3   Krav för att bibehålla kvalifikationens giltighet

Medlemsstater ska se till att godkända inspektörer upprätthåller sin kompetens genom att

a)

genomgå återkommande utbildning som ska bestå av teoretisk klassrumsundervisning som ges av en Safa-utbildningsorganisation i enlighet med punkt 2.4,

b)

utföra ett lägsta antal rampinspektioner inom varje 12-månadersperiod sedan de senast genomgick Safa-utbildning, såvida inte inspektören också är kvalificerad inspektör när det gäller luftfartygs drift och luftvärdighet vid en medlemsstats nationella luftfartsmyndighet och regelbundet genomför inspektioner av nationella operatörers luftfartyg.

2.3.4   Anvisningar

EASA ska utarbeta och senast den 30 september 2008 offentliggöra detaljerade anvisningar för att bistå medlemsstaterna i genomförandet av punkterna 2.3.1, 2.3.2 och 2.3.3.

2.4   Safa-utbildningsorganisationer

2.4.1   En Safa-utbildningsorganisation kan vara en del av en medlemsstats behöriga myndighet eller vara en utomstående organisation.

En utomstående organisation kan vara

en del av en annan medlemsstats behöriga myndighet

en självständig enhet.

2.4.2   Medlemsstaterna ska se till att de utbildningskurser som avses i punkterna 2.3.2 och 2.3.3 a och som ges i deras nationella myndigheters regi åtminstone genomförs i överensstämmelse med de relevanta kursplaner som utarbetats och offentliggjorts av EASA.

2.4.3   Medlemsstater som använder en utomstående organisation för Safa-relaterad utbildning ska införa ett system för att utvärdera en sådan organisation. Systemet ska vara enkelt, översiktligt, proportionellt och beakta alla relevanta anvisningar som utarbetats och offentliggjorts av EASA. Systemet kan också beakta utvärderingar som gjorts av andra medlemsstater.

2.4.4   En utomstående utbildningsorganisation får endast användas om det av utvärderingen framgår att utbildningen kommer att tillhandahållas i enlighet med de relevanta kursplaner som utarbetats och offentliggjorts av EASA.

2.4.5   Medlemsstaterna ska se till att deras behöriga myndigheters utbildningsprogram och/eller deras system för utvärdering av utomstående utbildningsorganisationer ändras för att återspegla eventuella rekommendationer som uppkommer i samband med de standardiseringsinspektioner som EASA utför i enlighet med de arbetsmetoder som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 736/2006 (1).

2.4.6   En medlemsstat får begära att EASA ska utvärdera utbildningsorganisationen och utfärda en rekommendation på vilken medlemsstaten kan basera sin egen utvärdering.

2.4.7   EASA ska utarbeta och senast den 30 september 2008 offentliggöra detaljerade anvisningar för att bistå medlemsstaterna i genomförandet av denna punkt.

2.5   Erfarna inspektörer

2.5.1   En medlemsstat kan utse erfarna inspektörer under förutsättning att de uppfyller de relevanta kvalifikationskriterier som medlemsstaten ska fastställa.

2.5.2   Medlemsstater ska se till att de kriterier som nämns i 2.5.1 åtminstone omfattar följande krav, dvs. att den utnämnde

har varit en kvalificerad Safa-inspektör under de tre år som föregår utnämningen,

har utfört minst 36 Safa-inspektioner under de tre år som föregår utnämningen,

2.5.3   Medlemsstaterna ska se till att den praktiska utbildning och/eller utbildning på arbetsplatsen som den erfarne inspektören ger grundar sig på relevanta kursplaner som EASA utarbetat och offentliggjort.

2.5.4   Medlemsstater kan också ge sina erfarna inspektörer i uppdrag att ge praktisk utbildning och/eller utbildning på arbetsplatsen till praktikanter från andra medlemsstater.

EASA ska utarbeta och senast den 30 september 2008 offentliggöra detaljerade anvisningar för att bistå medlemsstaterna i genomförandet av denna punkt.

2.6   Övergångsåtgärder

2.6.1   De Safa-inspektörer som uppfyller de behörighetskrav som avses i punkt 2.3.1 samt de kriterier avseende nyförvärvad erfarenhet som avses i punkt 2.3.3 b vid den tidpunkt som fastställs enligt artikel 3 i kommissionens direktiv 2008/49/EG ska anses vara kvalificerade för att vara inspektörer i enlighet med kraven i detta avsnitt.

2.6.2   Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2.3.3 a ska inspektörer som anses vara kvalificerade i enlighet med punkt 2.6.1 senast den 1 juli 2010 genomgå återkommande utbildning som ska ges fortlöpande av en Safa-utbildningsorganisation och därefter i enlighet med punkt 2.3.3 a.

3.   NORMER

3.1   ICAO:s normer och ICAO:s European Regional Supplementary Procedures ligger till grund för inspektionen av luftfartyget och operatören inom ramen för EG:s Safa-program. När ett luftfartygs tekniska tillstånd inspekteras ska det dessutom kontrolleras mot bakgrund av luftfartygstillverkarens normer.

4.   INSPEKTIONSFÖRFARANDE

Punkter på checklistan

4.1   De punkter som ska inspekteras väljs bland dem som nämns på checklistan i Safa-rampinspektionsrapporten som innehåller totalt 54 punkter (se tillägg 1).

4.2   Inspektionen och det eventuella resultatet måste återspeglas i Safa-rampinspektionsrapporten efter det att inspektionen har slutförts.

Detaljerade anvisningar för Safa

4.3   För varje inspektionspunkt på checklistan i Safa-rampinspektionsrapporten kommer det att upprättas en detaljerad beskrivning med angivande av inspektionens omfattning och tillvägagångssätt. Det kommer dessutom att hänvisas till relevanta krav i ICAO:s bilagor. Detta material kommer EASA att utforma och offentliggöra som detaljerade anvisningar och vid behov ändra för att återspegla de senaste gällande normerna.

Införande av rapporter i den centrala Safa-databasen

4.4   En rapport från inspektionen ska föras in i Safas centrala databas så snart som möjligt och i vilket fall senast 15 arbetsdagar efter dag då inspektionen utfördes, även om inspektionen inte ledde till några anmärkningar.

5.   KATEGORISERING AV ANMÄRKNINGAR

5.1   För varje inspektionspunkt fastställs tre kategorier med möjliga avvikelser från de relevanta normerna enligt 3.1 som anmärkningar. Sådana anmärkningar kategoriseras enligt följande:

En anmärkning enligt kategori 1 anses ha mindre följder för säkerheten.

En anmärkning enligt kategori 2 kan ha betydande följder för säkerheten.

En anmärkning enligt kategori 3 kan ha större följder för säkerheten.

5.2   EASA kommer att utarbeta och offentliggöra instruktioner avseende kategoriseringen av anmärkningar i form av detaljerade anvisningar som vid behov kommer att ändras i syfte att återspegla relevanta vetenskapliga och tekniska framsteg.

6.   UPPFÖLJNINGSÅTGÄRDER

6.1   Utan att det påverkar punkt 1.2 ska ett inspektionsintyg innehållande åtminstone de punkter som anges i tilägg 2 fyllas i. En kopia ska överlämnas till luftfartygets befälhavare eller, om befälhavaren är frånvarande, en medlem i flygbesättningen eller den företrädare för operatören som står högst i rang som befinner sig i eller i närheten av luftfartyget i samband med att Safa-inspektionen slutförs. Inspektören ska av mottagaren begära ett undertecknat mottagningsbevis för inspektionsintyget vilket han eller hon ska bevara. Om mottagaren vägrar att skriva under ska detta anges i dokumentet. EASA kommer att utarbeta och offentliggöra relevanta detaljerade instruktioner i form av detaljerade anvisningar.

6.2   Mot bakgrund av hur anmärkningarna kategoriseras har vissa uppföljningsåtgärder fastställts. Sambandet mellan anmärkningskategori och de åtgärder som ska vidtas beskrivs i åtgärdsklasserna och kommer att utarbetas och offentliggöras av EASA i form av detaljerade anvisningar.

6.3   Åtgärd enligt klass 1: Åtgärden består av att tillhandahålla information om resultatet av Safa-rampinspektionen till luftfartygets befälhavare eller, om befälhavaren är frånvarande, för en annan medlem i flygbesättningen eller den företrädare för operatören som står högst i rang som är närvarande. Informationen tillhandahålls i form av en muntlig rapport och överlämnande av inspektionsintyget. En åtgärd enligt klass 1 ska vidtas efter varje inspektion, oavsett om några anmärkningar har identifierats eller ej.

6.4   Åtgärd enligt klass 2: Åtgärden består av följande:

1)

Ett skriftligt meddelande till den berörda operatören som ska innehålla en begäran om bevis för att avhjälpande åtgärder har vidtagits.

2)

Ett skriftligt meddelande till den ansvariga staten (operatörens hem- eller registreringsstat) om resultatet av de inspektioner som utförts av luftfartyg som omfattas av den berörda statens säkerhetstillsyn. Meddelandet ska vid behov innehålla en begäran om en bekräftelse av att de avhjälpande åtgärder som vidtagits i enlighet med punkt 1 är fullgoda.

Medlemsstaterna ska varje månad överlämna en rapport till EASA om statusen för de uppföljningsåtgärder som de har vidtagit till följd av rampinspektioner.

En åtgärd enligt klass 2 ska vidtas efter inspektioner då anmärkningar av kategori 2 och 3 fastställdes.

EASA kommer att utarbeta och offentliggöra relevanta detaljerade instruktioner i form av detaljerade anvisningar.

6.5   Åtgärd enligt klass 3: En åtgärd enligt klass 3 ska vidtas efter en inspektion då anmärkningar av kategori 3 har fastställts. Med anledning av betydelsen av kategori 3-anmärkningar när det gäller deras potentiella följder för luftfartygets och dess passagerares säkerhet har följande underklasser för uppföljningsåtgärder fastställts:

1)

Klass 3a – Driftsrestriktioner för luftfartyget: Den behöriga myndighet som utgör rampinspektionen drar slutsatsen att till följd av brister som konstaterats i samband med inspektionen får luftfartyget endast avgå under vissa begränsande villkor.

2)

Klass 3b – Avhjälpande åtgärder före flygning: I samband med rampinspektionen konstateras brister som måste avhjälpas innan den planerade flygningen kan äga rum.

3)

Klass 3c – Den nationella luftfartsmyndighet som utför inspektionen belägger luftfartyget med startförbud: Ett luftfartyg beläggs med startförbud om anmärkningar enligt kategori 3 (större anmärkningar) har konstaterats och den behöriga myndighet som utför rampinspektionen inte är övertygad om att luftfartygets operatör kommer att åtgärda dessa brister före luftfartygets avgång, något som innebär en omedelbar säkerhetsrisk för luftfartyget och dess passagerare. I sådana fall ska den nationella luftfartsmyndighet som utför rampinspektionen belägga luftfartyget med startförbud till dess risken har undanröjts och omedelbart underrätta de myndigheter som är behöriga när det gäller den berörda operatören och den stat där luftfartyget är registrerat.

Åtgärder enligt punkterna 2 och 3 kan omfatta en icke-kommersiell flygning till den flygplats där underhållet sker.

4)

Klass 3d – Omedelbart verksamhetsförbud: En medlemsstat kan med anledning av en omedelbar och tydlig säkerhetsrisk införa ett verksamhetsförbud i enlighet med gällande nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning.

Tillägg 1

Safa-rampinspektionsrapport

Image

Image

Image

Tillägg 2

Inspektionsintyg

Image


(1)  EUT L 129, 17.5.2006, s. 10.


Top