Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0037

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/37/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2005/68/EG om återförsäkring, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter (Text av betydelse för EES)

OJ L 81, 20.3.2008, p. 71–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 239 - 240

No longer in force, Date of end of validity: 01/11/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/37/oj

20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/71


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/37/EG

av den 11 mars 2008

om ändring av direktiv 2005/68/EG om återförsäkring, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 47.2 och artikel 55,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, (1)

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, (2) och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/68/EG (3) anges det att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller att komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande (5) om beslut 2006/512/EG måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

Kommissionen bör ges befogenhet att anta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra direktiv 2005/68/EG för att beakta den tekniska utvecklingen inom försäkringssektorn eller på finansmarknaderna och att garantera en enhetlig tillämpning av det direktivet. Syftet med dessa åtgärder är i synnerhet att utöka förteckningen över företagsformer, precisera eller jämka de poster som ingår i solvensmarginalen, höja de premier eller kostnader för försäkringsfall som används vid beräkning av solvensmarginalen för vissa former av återförsäkring eller avtalstyper, ändra den minsta garantifonden och klargöra definitioner. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2005/68/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(5)

Direktiv 2005/68/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Eftersom de ändringar av direktiv 2005/68/EG som görs genom detta direktiv är av teknisk art och enbart avser kommittéförfarandet behöver de inte införlivas av medlemsstaterna. Det är därför inte nödvändigt att föreskriva bestämmelser i detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Direktiv 2005/68/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 55 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkt 3 ska utgå.

2.

I artikel 56 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”Följande genomförandeåtgärder, som avser att ändra icke-väsentliga delar av detta direktiv, bland annat genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 55.2:”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 10 juli 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 3 mars 2008.

(3)  EUT L 323, 9.12.2005, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 2007/44/EG (EUT L 247, 21.9.2007, s. 1).

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.


Top