EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0030

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/30/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter (Text av betydelse för EES)

OJ L 81, 20.3.2008, p. 53–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 142 - 145

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/30/oj

20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/53


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/30/EG

av den 11 mars 2008

om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 44.2 g,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG (3) anges det att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådet beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG, genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bl.a. genom att stryka vissa av dessa delar eller komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

I enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (5) om beslut 2006/512/EG, måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet som anges i artikel 251 i fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

Kommissionen bör ges befogenhet att anta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra direktiv 2006/43/EG, framför allt för att säkerställa förtroende för revisionsfunktionen och en enhetlig tillämpning av krav som avser yrkesetiska principer, kvalitetssäkringssystem samt oberoende och objektivitet, anpassa förteckningen över de ämnesområden som ska ingå i det teoretiska kunskapsprovet för revisorer, anta internationella revisionsstandarder, och en gemensam standard för revisionsberättelser för årsbokslut eller sammanställd redovisning samt ange i vilka undantagsfall handlingar kan överlåtas direkt till tredjeland. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2006/43/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(5)

I direktiv 2006/43/EG föreskrivs en tidsbegränsning när det gäller kommissionens genomförandebefogenheter. I sitt uttalande om beslut 2006/512/EG förklarade Europaparlamentet, rådet och kommissionen att beslut 2006/512/EG ger en övergripande och tillfredsställande lösning på Europaparlamentets önskan om att kontrollera genomförandet av rättsakter som antagits enligt medbeslutandeförfarandet, och att kommissionens genomförandebefogenheter följaktligen inte bör vara tidsbegränsade. Europaparlamentet och rådet har även förklarat att de kommer att se till att de förslag som syftar till att upphäva bestämmelser i rättsakter som föreskriver tidsbegränsningar för delegering av genomförandebefogenheter till kommissionen antas så fort som möjligt. Efter införandet av det föreskrivande förfarandet med kontroll bör bestämmelsen om tidsbegränsning i direktiv 2006/43/EG upphävas.

(6)

Kommissionen bör regelbundet utvärdera hur bestämmelserna om kommissionens genomförandebefogenheter fungerar för att göra det möjligt för Europaparlamentet och rådet att avgöra om omfattningen av dessa befogenheter och förfarandereglerna för kommissionen är lämpliga och om de garanterar både effektivitet och demokratisk ansvarsskyldighet.

(7)

Direktiv 2006/43/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Eftersom de ändringar av direktiv 2006/43/EG som görs genom detta direktiv är av teknisk art och enbart avser kommittéförfarandet behöver de inte införlivas av medlemsstaterna. Det är därför inte nödvändigt att föreskriva bestämmelser i detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Direktiv 2006/43/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 8.3 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 48.2” ska utgå.

b)

Följande mening ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 48.2a.”

2.

Artikel 21.2 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 48.2” ska utgå.

b)

Följande mening ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 48.2a.”;

3.

Artikel 22.4 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 48.2” ska utgå.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”De åtgärder som anges i första stycket och som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 48.2a.”

4.

Artikel 26 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 48.2” ersättas med orden ”i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 48.2a”.

b)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 48.2” ska utgå.

ii)

Följande stycke ska läggas till:

”De åtgärder som anges i första stycket och som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 48.2a.”

5.

Artikel 28.2 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 48.2 i det här direktivet” ska utgå.

b)

Följande mening ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 48.2a.”

6.

Artikel 29.2 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 48.2” ska utgå.

b)

Följande mening ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 48.2a.”

7.

Artikel 36.7 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 48.2” ska utgå.

b)

Följande mening ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 48.2a.”

8.

Artikel 45.6 ska ersättas med följande:

”6.   För att säkerställa enhetlig tillämpning av punkt 5 d, ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna bedöma den likvärdighet som avses i punkt 5 d i denna artikel och besluta om den, i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 48.2. Medlemsstaterna får bedöma den likvärdighet som avses i punkt 5 d i denna artikel så länge kommissionen inte har fattat något sådant beslut.

I detta sammanhang får kommissionen vidta åtgärder för att fastställa allmänna kriterier för likvärdighet, i enlighet med kraven i artiklarna 22, 24, 25 och 26, som ska tillämpas på alla tredjeländer och användas av medlemsstaterna när de bedömer likvärdigheten på nationell nivå. Kriterierna får inte vara strängare än kraven i artiklarna 22, 24, 25 och 26. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 48.2a.”

9.

Artikel 46.2 ska ersättas med följande:

”2.   För att säkerställa enhetlig tillämpning av punkt 1, ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna bedöma den likvärdighet som avses i den punkten och besluta om den, i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 48.2. Medlemsstaterna får bedöma den likvärdighet som avses i punkt 1 i denna artikel, eller förlita sig på andra medlemsstaters bedömningar, så länge kommissionen inte har fattat något sådant beslut. Om kommissionen beslutar att kravet på likvärdighet enligt punkt 1 i denna artikel inte är uppfyllt, får den tillåta de berörda revisorerna och revisionsföretagen att fortsätta sin revisionsverksamhet i enlighet med den berörda medlemsstatens krav under en lämplig övergångsperiod.

I detta sammanhang får kommissionen vidta åtgärder för att fastställa allmänna kriterier för likvärdighet, i enlighet med kraven i artiklarna 29, 30 och 32, som ska tillämpas på alla tredjeländer och användas av medlemsstaterna när de bedömer likvärdigheten på nationell nivå. Kriterierna får inte vara strängare än kraven i artiklarna 29, 30 och 32. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 48.2a.”

10.

Artikel 47 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   För att säkerställa enhetlig tillämpning av punkt 1 c, ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna bedöma den tillräcklighet som avses i punkt 1 c och besluta om tillräckligheten i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 48.2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa kommissionens beslut.

Bedömningen av tillräcklighet ska baseras på kraven i artikel 36 eller på vad som i grunden är funktionellt likvärdigt. Alla åtgärder som vidtas i detta sammanhang, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det och för att underlätta samarbetet mellan de behöriga myndigheterna, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 48.2a.”

b)

Punkt 5 ska ändras på följande sätt:

i)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 48.2” ska utgå.

ii)

Följande mening ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 48.2a.”

11.

Artikel 48 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska läggas till:

”2a.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:

”3.   Senast den 31 december 2010, och därefter minst vart tredje år, ska kommissionen se över bestämmelserna om sina genomförandebefogenheter och lägga fram en rapport till Europaparlamentet och rådet om hur dessa befogenheter fungerar. I denna rapport ska man särskilt undersöka om kommissionen behöver föreslå ändringar av detta direktiv i syfte att garantera en lämplig avgränsning av de genomförandebefogenheter som den sig tilldelats. Slutsatsen om huruvida en ändring behövs eller ej ska åtföljas av en detaljerad motivering. Vid behov ska rapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av bestämmelserna om kommissionens genomförandebefogenheter.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europaparlamentets yttrande avgivet den 14 november 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 3 mars 2008.

(3)  EUT L 157, 9.6.2006, s. 87.

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.


Top