EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0795

2008/795/EG: Kommissionens beslut av den 10 oktober 2008 om vissa tillfälliga skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i Tyskland [delgivet med nr K(2008) 6026] (Text av betydelse för EES)

OJ L 272, 14.10.2008, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 23/10/2008; upphävd genom 32008D0812

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/795/oj

14.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 272/16


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 10 oktober 2008

om vissa tillfälliga skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i Tyskland

[delgivet med nr K(2008) 6026]

(Text av betydelse för EES)

(2008/795/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.3,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG (3), särskilt artikel 18 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Aviär influensa är en smittsam virussjukdom hos fåglar, inbegripet fjäderfä. Infektion med aviära influensavirus hos tamfjäderfä orsakar två huvudformer av denna sjukdom som har olika virulens. Den lågpatogena formen orsakar vanligen endast milda symtom, medan den högpatogena leder till mycket hög dödlighet hos de flesta fjäderfäarter. Sjukdomen kan ha en mycket stark inverkan på lönsamheten inom fjäderfäuppfödningen.

(2)

Aviär influensa förekommer huvudsakligen hos fåglar, men under vissa omständigheter kan även människor smittas, även om risken i allmänhet är mycket låg.

(3)

Vid utbrott av aviär influensa finns det en risk för att sjukdomsagenset sprids till andra fjäderfäanläggningar och till vilda fåglar. Till följd av detta kan sjukdomsagenset spridas från en medlemsstat till andra medlemsstater och till tredjeländer via handel med levande fåglar eller produkter från dem och via vilda fåglars flyttning.

(4)

I rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (4) fastställs åtgärder för bekämpning av såväl lågpatogena som högpatogena former av aviär influensa. Enligt artikel 16 i det direktivet ska skydds-, övervaknings- och andra restriktionsområden upprättas vid utbrott av högpatogen aviär influensa.

(5)

I kommissionens beslut 2006/415/EG av den 14 juni 2006 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i gemenskapen och om upphävande av beslut 2006/135/EG (5) fastställs ytterligare skyddsåtgärder som ska tillämpas i en medlemsstat som drabbats av högpatogent aviärt influensavirus av subtyp H5N1 för att förhindra att sjukdomen sprids, med beaktande av denna virusstams särskilda epidemiologiska egenskaper.

(6)

Enligt artikel 4 i beslut 2006/415/EG ska medlemsstaterna omedelbart efter ett misstänkt eller bekräftat utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 upprätta ett högriskområde bestående av skydds- och övervakningsområden (A-område) och ett lågriskområde som avskiljer A-området från de sjukdomsfria delarna av den drabbade medlemsstaten (B-område). Dessa områden förtecknas i bilagan till det beslutet.

(7)

Tyskland har underrättat kommissionen om ett bekräftat utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 på sitt territorium och har vidtagit de lämpliga åtgärder som fastställs i beslut 2006/415/EG, inklusive upprättande av A- och B-områden.

(8)

Kommissionen har nu granskat dessa skyddsåtgärder i samarbete med Tyskland och är tillfreds med att gränserna för de A- och B-områden som den behöriga myndigheten i den medlemsstaten har upprättat befinner sig på tillräckligt avstånd från platsen för det bekräftade utbrottet.

(9)

För att förhindra onödiga störningar i handeln inom gemenskapen och för att undvika att omotiverade handelshinder upprättas av tredjeländer, måste man snabbt fastställa en förteckning över A- och B-områdena i Tyskland på gemenskapsnivå.

(10)

I väntan på nästa möte i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa bör därför de A- och B-områdena i Tyskland där de skyddsåtgärder som föreskrivs i beslut 2006/415/EG ska tillämpas förtecknas i det här beslutet, och det bör fastställas hur länge denna regionalisering ska gälla.

(11)

Detta beslut kommer att ses över vid nästa möte i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta beslut fastställs de områden där de tillfälliga skyddsåtgärder som föreskrivs i beslut 2006/415/EG ska tillämpas samt tillämpningsperioden för dessa åtgärder.

Artikel 2

1.   Det område som förtecknas i del A i bilagan till detta beslut ska anses vara högriskområdet (”A-området”) i enlighet med artikel 3.1 i beslut 2006/415/EG.

2.   Det område som förtecknas i del B i bilagan till detta beslut ska anses vara lågriskområdet (”B-området”) i enlighet med artikel 3.2 i beslut 2006/415/EG.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EUT L 146, 13.6.2003, s. 1.

(4)  EUT L 10, 14.1.2006, s. 16.

(5)  EUT L 164, 16.6.2006, s. 51.


BILAGA

DEL A

A-område i enlighet med artikel 3.1 i beslut 2006/415/EG:

ISO-landskod

Medlemsstat

A-område

Tillämpning till och med den (artikel 4.4 b iii)

Kod

(om sådan finns)

Namn

DE

TYSKLAND

Görlitz

14292

Görlitz

Markersdorf

Schöpstal

Königshain

Reichenbach/O.L.

Sohland a. Rotstein

Bernstadt a. d. Eigen

Schönau-Berzdorf a. d. Eigen

Kodersdorf

Vierkirchen

Waldhufen

8.11.2008

DEL B

B-område i enlighet med artikel 3.2 i beslut 2006/415/EG:

ISO-landskod

Medlemsstat

B-område

Tillämpning till och med den (artikel 4.4 b iii)

Kod

(om sådan finns)

Namn

DE

TYSKLAND

Görlitz

14292

Neißeaue

Horka

Niesky

Quitzdorf am See

Hohendubrau

Kittlitz

Löbau

Rosenbach

Berthelsdorf

Großhennersdorf

Schlegel

Ostritz

8.11.2008

Bautzen

14272

Weißenberg


Top