Help Print this page 

Document 32008D0743

Title and reference
Europaparlamentets och rådets beslut nr 743/2008/EG av den 9 juli 2008 om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som inletts av flera medlemsstater och som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling (Text av betydelse för EES)
  • In force
OJ L 201, 30.7.2008, p. 58–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 211 - 220

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/743(1)/oj
Multilingual display
Text

30.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 201/58


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 743/2008/EG

av den 9 juli 2008

om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som inletts av flera medlemsstater och som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 169 och artikel 172 andra stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (3) (nedan kallat sjunde ramprogrammet) föreskrivs gemenskapens deltagande i program för forskning och utveckling som har inletts av flera medlemsstater, inklusive deltagande i de organisationer som har skapats för att genomföra programmen, enligt artikel 169 i fördraget.

(2)

I sjunde ramprogrammet har det fastställts ett antal kriterier för identifiering av områden för sådana initiativ i enlighet med artikel 169: relevans i förhållande till gemenskapsmål, en klar definition av det mål som eftersträvas och dess relevans för sjunde ramprogrammets mål, en befintlig grund (nationella forskningsprogram som redan finns eller planeras), europeiskt mervärde, en kritisk massa med avseende på berörda programs storlek och antal samt likheterna mellan de verksamheter som omfattas och huruvida artikel 169 i fördraget är det lämpligaste medlet för att uppnå målen.

(3)

I rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Kapacitet för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (4) (nedan kallat det särskilda programmet Kapacitet) fastställs ett initiativ enligt artikel 169 inom området små och medelstora företag som bedriver forskning som ett av de områden som är lämpliga för gemenskapens deltagande i nationella forskningsprogram som genomförs gemensamt på grundval av artikel 169 i fördraget.

(4)

I sina slutsatser av den 24 september 2004 erkände rådet den viktiga roll som sjunde ramprogrammet spelar för att främja utvecklingen av det europeiska forskningsområdet, och betonade i detta sammanhang vikten av att förstärka banden mellan det europeiska forskningsområdet och europeiska mellanstatliga organisationer, som Eureka.

(5)

I sina slutsatser av den 25–26 november 2004 betonade rådet den betydelse som små och medelstora företag har för europeisk tillväxt och konkurrenskraft och därmed behovet av att medlemsstaterna och kommissionen ökar effektiviteten och komplementariteten inom nationella och europeiska program till stöd för små och medelstora företag. Rådet uppmuntrade kommissionen att undersöka möjligheten att inrätta ett bottom-up-program för forskningsverksamma små och medelstora företag. Rådet erinrade om vikten av att samordna de nationella programmen för att utveckla det europeiska forskningsområdet. Rådet uppmanade medlemsstaterna och kommissionen att nära samarbeta vid identifieringen av ett begränsat antal områden för vidgad tillämpning av artikel 169 i fördraget. Rådet uppmanade kommissionen att vidareutveckla samarbetet och samordningen mellan gemenskaperna och den verksamhet som bedrivs inom ramen för mellanstatliga strukturer, särskilt med Eureka, och erinrade om ministerkonferensen för Eureka den 18 juni 2004.

(6)

Europaparlamentet uppmuntrade i sin resolution av den 10 mars 2005 om vetenskap och teknik – politiska riktlinjer för forskningsstöd i Europeiska unionen (5) medlemsstaterna att anta skattemässiga och andra stimulansåtgärder för att främja industriell innovation, bland annat kopplingar till Eureka, särskilt åtgärder riktade till små och medelstora företag och betonade att det europeiska forskningsområdet endast skulle kunna förverkligas om ökade forskningsanslag beviljades av unionen med målet att bättre samordna de europeiska, nationella och regionala forskningsstrategierna, både när det gäller deras innehåll och finansiering, och om forskningsanslagen kompletterade forskningspolitiken i och mellan medlemsstaterna. Europaparlamentet anförde att andra finansieringsformer och stödmekanismer bör användas på ett mer effektivt och samordnat sätt för att stödja forskning och utveckling (nedan kallat FoU) samt innovation och nämnde bland annat Eureka. Parlamentet förespråkade en förstärkt samordning av nationella forskningsprogram och uppmanade kommissionen att ta initiativ i enlighet med artikel 169 i EG-fördraget.

(7)

I sitt meddelande av den 4 juni 2003 med titeln ”Investering i forskning: en handlingsplan för Europa” underströk kommissionen betydelsen av små och medelstora företags deltagande i direkta åtgärder till stöd för forskning och innovation, vilket är en förutsättning för en ökad innovationskapacitet i breda segment av ekonomin.

(8)

För närvarande finns det ett antal FoU-program och -verksamheter som de enskilda medlemsstaterna genomför på nationell nivå för att stödja FoU-verksamhet som bedrivs av små och medelstora företag som inte är tillräckligt samordnade på europeisk nivå, vilket omöjliggör ett enhetligt tillvägagångssätt på europeisk nivå för att ta fram ett effektivt program för forskning och teknisk utveckling.

(9)

För att få en enhetlig strategi på europeisk nivå inom området små och medelstora företag som bedriver FoU har flera medlemsstater inom ramen för Eureka tagit initiativ till att inrätta ett gemensamt program för forskning och utveckling kallat Eurostars (nedan kallat det gemensamma programmet Eurostars) till förmån för små och medelstora FoU-företag för att uppnå en kritisk massa när det gäller förvaltningsresurser och finansiella resurser och kombinationen av ytterligare expertkunskap och resurser som finns tillgängliga i olika länder i Europa.

(10)

Det gemensamma programmet Eurostars syftar till att stödja små och medelstora FoU-företag genom att tillhandahålla den nödvändiga rättsliga och organisatoriska ramen för europeiskt samarbete i stor skala mellan medlemsstater om tillämpad forskning och innovation, på vilket tekniskt eller industriellt område som helst, till förmån för dessa små och medelstora företag. Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket (nedan kallade de deltagande medlemsstaterna) samt Island, Israel, Norge, Schweiz och Turkiet (nedan kallade de andra deltagande länderna) har kommit överens om att samordna och gemensamt genomföra åtgärder som syftar till att bidra till det gemensamma programmet Eurostars. Det sammanlagda värdet av deras deltagande beräknas till minst 300 miljoner EUR under den föreslagna perioden på sex år. Gemenskapens ekonomiska bidrag bör högst utgöra 25 procent av det totala offentliga stödet för det gemensamma programmet Eurostars, som beräknas uppgå till 400 miljoner EUR.

(11)

För att öka effekterna av det gemensamma programmet Eurostars har de deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna kommit överens om gemenskapens deltagande i det gemensamma programmet Eurostars. Gemenskapen bör delta genom att bidra ekonomiskt med upp till 100 miljoner EUR under programmets löptid. Mot bakgrund av att det gemensamma programmet Eurostars uppfyller de vetenskapliga målen för sjunde ramprogrammet och att forskningsområdet för detta program ligger inom området ”Forskning till förmån för små och medelstora företag” i det särskilda programmet Kapacitet bör gemenskapens finansiella bidrag tas från de budgetmedel som är avsatta för denna del. Ytterligare finansieringsmöjligheter kan finnas, bland annat via Europeiska investeringsbanken (EIB), särskilt genom den finansieringsfacilitet med riskdelning som EIB har utvecklat tillsammans med kommissionen i enlighet med bilaga III till beslut 2006/974/EG.

(12)

Gemenskapens finansiella stöd bör tillhandahållas efter fastställande av en finansieringsplan som är grundad på formella åtaganden från de behöriga nationella myndigheterna om att gemensamt genomföra FoU-programmen och -verksamheterna som genomförs på nationell nivå och bidra till finansieringen av det gemensamma genomförandet av det gemensamma programmet Eurostars.

(13)

Det gemensamma genomförandet av de nationella forskningsprogrammen kräver att det inrättas eller finns en särskild genomförandestruktur, i enlighet med det särskilda programmet Kapacitet.

(14)

De deltagande medlemsstaterna har kommit överens om en sådan särskild genomförandestruktur för genomförande av det gemensamma programmet Eurostars.

(15)

Den särskilda genomförandestrukturen bör vara mottagare av det ekonomiska bidraget från gemenskapen och den bör säkerställa att det gemensamma programmet Eurostars genomförs på ett effektivt sätt.

(16)

En förutsättning för gemenskapens bidrag bör vara att de deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna ställer resurser till förfogande och att deras ekonomiska bidrag faktiskt utbetalas.

(17)

Gemenskapens bidrag bör endast betalas ut efter det att det ingåtts ett allmänt avtal med detaljerade bestämmelser om användningen av gemenskapens bidrag mellan kommissionen, på Europeiska gemenskapernas vägnar, och den särskilda genomförandestrukturen. Detta allmänna avtal bör innehålla de bestämmelser som är nödvändiga för att säkerställa att gemenskapens finansiella intressen skyddas.

(18)

De ränteintäkter som genereras av gemenskapens ekonomiska bidrag bör betraktas som inkomster avsatta för särskilda ändamål, i enlighet med artikel 18.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (6) (nedan kallad budgetförordningen). Det maximum för gemenskapens bidrag som anges i detta beslut kan höjas i motsvarande utsträckning av kommissionen.

(19)

Gemenskapen bör ha rätt att minska, hålla inne eller upphöra med sitt ekonomiska bidrag om det gemensamma programmet Eurostars genomförs på ett otillfredsställande sätt, endast delvis genomförs, genomförs för sent eller om de deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna inte bidrar, endast delvis bidrar eller kommer in med sina bidrag för sent för finansieringen av det gemensamma programmet Eurostars enligt de villkor som fastställs i ett avtal som ska ingås mellan gemenskapen och den särskilda genomförandestrukturen.

(20)

För att på ett effektivt sätt genomföra det gemensamma programmet Eurostars bör ekonomiskt stöd beviljas deltagarna i de projekt inom det gemensamma programmet Eurostars (nedan kallade Eurostarsprojekt) som valts ut centralt efter ansökningsomgångar. Beviljande och utbetalning av sådant ekonomiskt stöd bör ske på ett öppet och effektivt sätt. Utbetalningar bör ske inom den tidsperiod som fastställs i ett avtal mellan de nationella finansieringsorganen och den särskilda genomförandestrukturen. Den särskilda genomförandestrukturen bör uppmuntra de deltagande medlemsstaterna och andra deltagande länder att göra utbetalningar till deltagarna i de passande Eurostarsprojekt som valts ut, inbegripet utbetalning av en klumpsumma, då så är lämpligt.

(21)

Förslagen bör bedömas på central nivå av oberoende experter. En rangordning bör godkännas på central nivå och vara bindande för fördelningen av medel från gemenskapens bidrag och av medel som öronmärkts för Eurostarsprojekt i nationella budgetar.

(22)

Gemenskapens bidrag bör förvaltas inom ramen för indirekt central förvaltning i enlighet med budgetförordningen och kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (7) (nedan kallade genomförandebestämmelserna).

(23)

För varje Eurostarsprojekt som väljs ut bör små och medelstora FoU-företag kollektivt bidra med den största delen av de totala kostnaderna för alla deltagares FoU-verksamhet.

(24)

Alla medlemsstater bör kunna bli medlemmar i det gemensamma programmet Eurostars.

(25)

I linje med målen för sjunde ramprogrammet bör det vara möjligt för länder som är associerade till sjunde ramprogrammet eller andra länder att delta i det gemensamma programmet Eurostars under förutsättning att ett sådant deltagande omfattas av det relevanta internationella avtalet och att både kommissionen och de deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna går med på det.

(26)

I enlighet med sjunde ramprogrammet bör gemenskapen ha rätt att fastställa villkoren för sitt ekonomiska bidrag till det gemensamma programmet Eurostars när det gäller deltagande i detta program för varje land som är associerat till sjunde ramprogrammet eller, då det är väsentligt för att genomföra det gemensamma programmet Eurostars, för andra länder som går med i programmet under programmets genomförande, i enlighet med de bestämmelser och villkor som fastställs i detta beslut.

(27)

Lämpliga åtgärder bör vidtas för att förhindra oegentligheter och bedrägerier, och för att återkräva medel som gått förlorade, betalats ut felaktigt eller används felaktigt i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (8), rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (9) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (10).

(28)

Det är väsentligt att den forskningsverksamhet som genomförs inom ramen för det gemensamma programmet Eurostars är förenlig med grundläggande etiska principer, inklusive de som avses i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och att den följer principerna om integrering av ett jämställdhetsperspektiv och jämställdhet mellan kvinnor och män.

(29)

Kommissionen bör genomföra en preliminär utvärdering för att bedöma särskilt möjligheterna för små och medelstora FoU-företag att få tillgång till det gemensamma programmet Eurostars och kvaliteten och effektiviteten i genomförandet av det och framstegen mot de fastställda målen, samt en slutlig utvärdering.

(30)

Övervakningen av genomförandet av det gemensamma programmet Eurostars bör vara effektiv och bör inte i onödan belasta dem som deltar i programmet, särskilt deltagande små och medelstora företag.

(31)

Den särskilda genomförandestrukturen bör uppmana deltagarna i de utvalda Eurostarsprojekten att förmedla och sprida sina resultat och att offentliggöra denna information.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Vid genomförandet av sjunde ramprogrammet ska gemenskapen ge ett ekonomiskt bidrag till det gemensamma programmet Eurostars som har inletts gemensamt av Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket (de deltagande medlemsstaterna) samt Island, Israel, Norge, Schweiz och Turkiet (de andra deltagande länderna).

2.   Gemenskapen ska betala ett ekonomiskt bidrag som uppgår till högst en tredjedel av de faktiska bidragen från de deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna, upp till högst 100 miljoner EUR för den tid som sjunde ramprogrammet ska pågå, i enlighet med principerna i bilaga I.

3.   Gemenskapens ekonomiska bidrag ska tas från de medel i Europeiska unionens allmänna budget som avsatts för ”Forskning till förmån för små och medelstora företag” i det särskilda programmet Kapacitet.

Artikel 2

Följande villkor ska uppfyllas för att gemenskapen ska lämna ekonomiska bidrag:

a)

De deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna ska visa att det gemensamma programmet Eurostars såsom beskrivs i bilaga I har inrättats på ett effektivt sätt.

b)

De deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna, eller organisationer som är utsedda av de deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna ska inrätta eller utse en särskild genomförandestruktur med status som juridisk person som ska ansvara för genomförandet av det gemensamma programmet Eurostars och för mottagande, fördelning och övervakning av gemenskapens ekonomiska bidrag inom ramen för indirekt centraliserad förvaltning i enlighet med artiklarna 54.2 c och 56 i budgetförordningen och artiklarna 35, 38.2 och 41 i genomförandebestämmelserna.

c)

Inrättande av en lämplig och effektiv styrningsmodell för det gemensamma programmet Eurostars i enlighet med bilaga II.

d)

Effektivt genomförande av verksamheterna enligt det gemensamma programmet Eurostars som beskrivs i bilaga I genom den särskilda genomförandestrukturen, vilket inbegriper utlysandet av ansökningsomgångar för beviljande av bidrag.

e)

De deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna ska förbinda att bidra till finansieringen av det gemensamma programmet Eurostars och faktiskt betala sina ekonomiska bidrag, särskilt stöd till deltagare i de Eurostarsprojekt som valts ut i de ansökningsomgångar som utlysts inom ramen för det gemensamma programmet Eurostars.

f)

Förenlighet med gemenskapens regler om statligt stöd, särskilt de regler som fastställs i gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (11).

g)

Säkerställande av en hög nivå av vetenskaplig excellens och iakttagande av etiska principer i enlighet med de allmänna principerna i sjunde ramprogrammet och om integrering av ett jämställdhetsperspektiv och jämställdhet mellan kvinnor och män samt om hållbar utveckling.

h)

Formulering av bestämmelser som reglerar de immateriella rättigheter som härrör från de verksamheter som genomförs i enlighet med det gemensamma programmet Eurostars och genomförandet och samordningen av de FoU-program och -verksamheter som inletts på nationell nivå av de deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna på ett sådant sätt att de syftar till att främja uppkomsten av sådan kunskap och stödja utbredd användning och spridning av den kunskap som skapats.

Artikel 3

Vid genomförandet av det gemensamma programmet Eurostars ska principerna om likabehandling och öppenhet gälla för beviljandet av ekonomiskt stöd till deltagare i Eurostarsprojekt som valts ut centralt i enlighet med bilaga II till följd av ansökningsomgångar för beviljande av bidrag. Det ekonomiska stödet ska beviljas på grundval av vetenskaplig excellens och, med hänsyn till den särskilda karaktären hos de små och medelstora företag som utgör målgruppen, socioekonomiska effekter på europeisk nivå och relevansen i förhållande till programmets övergripande mål, i enlighet med de principer och förfaranden som fastställs i bilaga I.

Artikel 4

Arrangemangen för gemenskapens ekonomiska bidrag och reglerna avseende ekonomiskt ansvar och immaterialrätt samt detaljerade bestämmelser om tillhandahållandet av ekonomiskt stöd av den särskilda genomförandestrukturen till tredje man ska fastställas genom ett allmänt avtal som ska ingås mellan kommissionen, på gemenskapens vägnar, och den särskilda genomförandestrukturen samt genom årliga finansieringsavtal.

Artikel 5

I enlighet med artikel 18.2 i budgetförordningen, ska ränteintäkter som genereras av gemenskapens ekonomiska bidrag till det gemensamma programmet Eurostars betraktas som inkomster avsatta för särskilda ändamål. Kommissionen får höja det högsta belopp för gemenskapens bidrag som anges i artikel 1 i detta beslut i motsvarande utsträckning.

Artikel 6

Om det gemensamma programmet Eurostars inte genomförs eller om det genomförs på ett otillfredsställande sätt, endast delvis genomförs, genomförs för sent eller om de deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna inte bidrar eller endast delvis bidrar eller kommer in med sina bidrag för sent för finansieringen av det gemensamma programmet Eurostars får gemenskapen minska, hålla inne eller upphöra med sitt ekonomiska bidrag i en grad som motsvarar det faktiska genomförandet av det gemensamma programmet Eurostars och det belopp av den offentliga finansieringen som tilldelats av de deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna för genomförandet av det gemensamma programmet Eurostars, i enlighet med de villkor som fastställs i det avtal som ska ingås mellan kommissionen och den särskilda genomförandestrukturen.

Artikel 7

Vid genomförandet av det gemensamma programmet Eurostars ska de deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna vidta alla lagstiftningsåtgärder och administrativa eller andra åtgärder som är nödvändiga för att skydda gemenskapernas ekonomiska intressen. Särskilt ska de deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa fullständig återbetalning av alla belopp som kommissionen har att fordra, i enlighet med artikel 54.2 c i budgetförordningen och artikel 38.2 i genomförandebestämmelserna.

Artikel 8

Kommissionen och revisionsrätten får, genom sina tjänstemän eller andra anställda, genomföra alla kontroller och inspektioner som krävs för att säkerställa god förvaltning av gemenskapens medel och skydda gemenskapens ekonomiska intressen mot eventuella bedrägerier eller oegentligheter. I detta syfte ska de deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna och den särskilda genomförandestrukturen vid lämplig tidpunkt se till att kommissionen och revisionsrätten får tillgång till all relevant dokumentation.

Artikel 9

Kommissionen ska meddela alla relevanta uppgifter till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten. De deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna uppmanas att till kommissionen, genom den särskilda genomförandestrukturen, lämna ytterligare upplysningar som Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten begär avseende den ekonomiska förvaltningen av den särskilda genomförandestrukturen.

Artikel 10

Alla medlemsstater får delta i det gemensamma programmet Eurostars i enlighet med kriterierna i artikel 2 e–h.

Artikel 11

Alla tredjeländer får delta i det gemensamma programmet Eurostars i enlighet med kriterierna i artikel 2 e–h under förutsättning att detta deltagande omfattas av tillämpligt internationellt avtal och under förutsättning att både kommissionen och de deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna godkänner det.

Artikel 12

Villkoren för gemenskapens ekonomiska bidrag vad gäller deltagande i det gemensamma programmet Eurostars för alla länder som är associerade med sjunde ramprogrammet eller, där det är väsentligt för genomförandet av det gemensamma programmet Eurostars, för alla andra länder, får fastställas av gemenskapen på grundval av de bestämmelser som fastställs i detta beslut och eventuella genomförandebestämmelser och genomförandearrangemang.

Artikel 13

1.   Den årliga rapporten om sjunde ramprogrammet som läggs fram för Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 173 i fördraget ska innehålla en sammanfattning om de verksamheter som det gemensamma programmet Eurostars bedriver, vilken ska bygga på den årliga rapport som den särskilda genomförandestrukturen ska lämna till kommissionen.

2.   En preliminär utvärdering av det gemensamma programmet Eurostars ska genomföras av kommissionen två år efter inledandet av programmet och ska omfatta framstegen mot de mål som anges i bilaga I. Utvärderingen ska även omfatta rekommendationer om de lämpligaste sätten för att ytterligare öka den vetenskapliga, förvaltningsmässiga och finansiella integrationen samt bedöma möjligheterna för särskilt små och medelstora FoU-företag att få tillgång till det gemensamma programmet Eurostars och kvaliteten och effektiviteten på genomförandet av det. Kommissionen ska meddela slutsatserna av denna utvärdering, åtföljda av sina iakttagelser och, i lämpliga fall, förslag om ändring av detta beslut, till Europaparlamentet och rådet.

3.   Vid utgången av det gemensamma programmet Eurostars ska kommissionen genomföra en slutlig utvärdering av programmet. Resultaten av slututvärderingen ska läggas fram för Europaparlamentet och rådet.

Artikel 14

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 15

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 9 juli 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J.-P. JOUYET

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 29 maj 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 10 april 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 23 juni 2008.

(3)  EUT L 412, 30.12.2006, s. 1.

(4)  EUT L 400, 30.12.2006, s. 299. Rättad version i EUT L 54, 22.2.2007, s. 101.

(5)  EUT C 320 E, 15.12.2005, s. 259.

(6)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1525/2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s. 9).

(7)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 478/2007 (EUT L 111, 28.4.2007, s. 13).

(8)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1233/2007 (EUT L 279, 23.10.2007, s. 10).

(9)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(10)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

(11)  EUT C 323, 30.12.2006, s. 1.


BILAGA I

BESKRIVNING AV SYFTEN OCH VERKSAMHET FÖR DET GEMENSAMMA PROGRAMMET EUROSTARS

I.   Syften

Syftet med detta initiativ som lagts fram av medlemsländerna i Eureka är att inrätta det gemensamma programmet Eurostars med inriktning på små och medelstora FoU-företag. Dessa små och medelstora företag är kunskapsintensiva, teknik-/innovationsbaserade företag som spelar en nyckelroll i innovationsprocessen. De kännetecknas av en stark inriktning på kunder eller marknader och siktar på att nå en stark internationell position genom att leda mycket innovativa, marknadsorienterade projekt. De har förmåga att utveckla produkter, processer eller tjänster med en tydlig innovativ eller teknisk fördel på grundval av sin egen FoU-kapacitet. Det kan finnas stora skillnader mellan olika företag med avseende på storlek och verksamhetens omfattning. De kan t.ex. vara etablerade företag med tidigare meriter från tillämpningsinriktad FoU i utvecklingens framkant, eller nystartade företag med hög potential. FoU är ett nyckelelement i deras företagsstrategi och deras affärsplaner. Dessa företag bör vara små och medelstora företag i den mening som avses i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (1) och bör ägna en avsevärd del av sin verksamhet åt FoU. De närmare tröskelvärdena för denna verksamhet ska klargöras i enlighet med bilaga II.

Det gemensamma programmet Eurostars syftar till att stödja sådana små och medelstora FoU-företag genom att

1.

skapa en lättåtkomlig och hållbar stödmekanism för FoU i Europa riktad till dem,

2.

uppmuntra dem att skapa nya ekonomiska verksamheter som bygger på FoU-resultat och föra nya produkter, processer och tjänster till marknaden snabbare än vad som annars hade varit möjligt,

3.

stimulera deras tekniska utveckling och affärsutveckling samt internationalisering.

Det gemensamma programmet Eurostars ska komplettera de nationella program och Europeiska unionens program som redan finns och som syftar till att stödja små och medelstora FoU-företag i deras innovationsprocess.

Det ska bidra till konkurrenskraft, innovation, sysselsättning, ekonomisk förändring, hållbar utveckling och miljöskydd i Europa samt bidra till att uppfylla Lissabon- och Barcelonamålen. Det ska genom sin bottom-up-strategi stödja verksamhet inom området forskning, utveckling och demonstration som utförs av transnationella konsortier, drivs av små och medelstora FoU-företag och där så är lämpligt samarbeta med forskningsorganisationer och/eller stora företag.

Det gemensamma programmet Eurostars syftar till att harmonisera och samordna relevanta nationella program för forskning och innovation i syfte att inrätta ett gemensamt program som präglas av vetenskaplig, förvaltningsmässig och ekonomisk integration och kan lämna ett viktigt bidrag till förverkligandet av det europeiska forskningsområdet. Vetenskaplig integration ska uppnås genom att verksamheter inom det gemensamma programmet Eurostars fastställs och genomförs gemensamt. Förvaltningsmässig integration ska uppnås genom att Eurekas sekretariat används som särskild genomförandestruktur. Dess roll är att administrera det gemensamma programmet Eurostars och övervaka genomförandet av programmet, enligt anvisningarna i bilaga II. Den ekonomiska integrationen förutsätter att de deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna lämnar faktiska bidrag till finansieringen av det gemensamma programmet Eurostars. Detta gäller särskilt åtagandet att finansiera deltagarna i utvalda Eurostarsprojekt från en nationell budget som är öronmärkt för det gemensamma programmet Eurostars.

På längre sikt bör detta initiativ sträva efter att utveckla tätare former för vetenskaplig, förvaltning och ekonomisk integration. De deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna bör stärka denna integration ytterligare och avlägsna befintliga rättsliga och administrativa hinder i den nationella lagstiftningen mot internationellt samarbete som ett led i initiativet.

II.   Verksamhet

Huvudverksamheten i det gemensamma programmet Eurostars utgörs av FoU-verksamhet som drivs av ett eller flera små och medelstora FoU-företag vilka är etablerade i medlemsstaterna och de andra deltagande länderna. Forskningsorganisationer, universitet, andra små och medelstora företag och stora företag kan också delta i programmet. FoU-verksamheten kan utföras på hela det vetenskapliga och tekniska området och omfattar följande:

1.

FoU-verksamhet som genomförs genom transnationella projekt med flera samarbetsparter med minst två oberoende deltagare från olika deltagande medlemsstater och andra deltagande länder och är inriktad på forskning, teknisk utveckling, demonstration, utbildning, och spridning.

2.

FoU-verksamhet där den viktigaste delen utförs av små och medelstora FoU-företag. För varje utvalt Eurostarsprojekt bör små och medelstora FoU-företag kollektivt bidra med största delen av de totala kostnaderna för alla deltagares FoU-verksamhet. En mindre del kan redovisas som utläggning på entreprenad, om det är nödvändigt för projektet.

3.

FoU-verksamhet som är inriktad på marknadsorientering och bör ha kort till medellång varaktighet och angripa viktiga utmaningar inom FoU-arbetet. De små och medelstora företagen bör kunna visa att projektresultaten kan utnyttjas inom en realistisk tidsram.

4.

FoU-verksamhet som leds och samordnas av ett av de deltagande små och medelstora FoU-företagen, så kallade ”ledande små och medelstora företag”.

Dessutom ska förmedling, programfrämjande och nätverksaktiviteter stödjas i begränsad utsträckning för att främja det gemensamma programmet Eurostars och förstärka dess effekt. Dessa verksamheter ska inkludera att anordna seminarier och knyta kontakter med andra intressenter som t.ex. investerare och leverantörer av kunskapshantering.

III.   Förväntade resultat av genomförandet av programmet

Det viktigaste resultatet av det gemensamma programmet Eurostars är ett nytt gemensamt program med bottom-up-strategi, för forskning och utveckling i Europa som är avsett för små och medelstora FoU-företag, bygger på Eureka och samfinansieras av de nationella FoU-program som bidrar och gemenskapen.

En årsrapport ska tillhandahållas av den särskilda genomförandestrukturen, och den ska innehålla en detaljerad översikt över genomförandet av programmet (förfaranden för bedömning och urval av projekt, statistik över bedömningsgruppens sammansättning, antal projekt som lämnats in och valts ut för finansiering, användning av gemenskapens medel, fördelning av nationella anslag, typ av deltagare, landsstatistik, förmedlingsevenemang och spridningsverksamhet) samt framstegen mot ytterligare integrering. Den särskilda genomförandestrukturen ska genomföra en efterhandsutvärdering av programmets effekter vid utgången av det gemensamma programmet Eurostars.

IV.   Programmets genomförande

Det gemensamma programmet Eurostars ska administreras av den särskilda genomförandestrukturen. De sökande lämnar in sina förslag centralt till den särskilda genomförandestrukturen (”single entry point”) efter en central och gemensam årlig ansökningsomgång med flera slutdatum. Projektansökningarna ska utvärderas och väljas ut centralt på grundval av tydligt redovisade och gemensamma stödkriterier och utvärderingskriterier efter ett förfarande i två steg. I det första steget ska förslagen bedömas av minst två oberoende experter som ska granska förslagen med avseende på både deras tekniska och deras marknadsmässiga aspekter. Dessa experter kan arbeta på distans. Förslagen ska rangordnas i ett andra steg av en internationell utvärderingspanel, som består av oberoende experter. Rangordningen, som godkänts centralt, ska vara bindande för fördelningen av medel från gemenskapens bidrag och av medel som öronmärkts för Eurostarsprojekt i nationella budgetar. Den särskilda genomförandestrukturen ska ha ansvaret för övervakning av projekt och gemensamma operativa förfaranden ska införas för förvaltningen av hela projektcykeln. Den särskilda genomförandestrukturen ska vidta lämpliga åtgärder för att visa att gemenskapen bidrar till det gemensamma programmet Eurostars, både till själva programmet och till enskilda projekt. Den bör främja lämplig öppenhet rörande sådana bidrag genom användning av gemenskapens logotyp i allt publicerat material, både skriftligt och elektroniskt, om det gemensamma programmet Eurostars. Projektdeltagare i utvalda Eurostarsprojekt ska administreras av deras respektive nationella program.

V.   Finansieringsmekanism

Det gemensamma programmet Eurostars ska samfinansieras av de deltagande medlemsstaterna, de andra deltagande länderna, och gemenskapen. De deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna ska fastställa en flerårig finansieringsplan för att delta i det gemensamma programmet Eurostars och bidra till samfinansieringen av dess verksamhet. De nationella bidragen kan komma från befintliga eller nyskapade nationella program, så länge som de står i överensstämmelse med karaktären av bottom-up hos det gemensamma programmet Eurostars. Det står alla deltagande medlemsstater och andra deltagande länder fritt att när som helst under programmets löptid höja de anslag som de öronmärkt för det gemensamma programmet Eurostars i sina nationella budgetar.

Finansiering på programnivå

Gemenskapens bidrag till det gemensamma programmet Eurostars ska administreras av den särskilda genomförandestrukturen och beräknas som högst en tredjedel av de faktiska ekonomiska bidragen från de deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna, upp till högst 100 miljoner EUR.

Högst 4,5 % av gemenskapens ekonomiska bidrag ska användas av den särskilda genomförandestrukturen för att bidra till de totala driftskostnaderna för det gemensamma programmet Eurostars.

Den särskilda genomförandestrukturen ska överföra gemenskapens ekonomiska bidrag för utvalda Eurostarsprojekt till nationella finansieringsorgan som utsetts av de deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna på grundval av ett avtal som ska ingås mellan de nationella finansieringsorganen och den särskilda genomförandestrukturen. De nationella finansieringsorganen ska finansiera de nationella deltagare vars förslag valts ut på central nivå och ska också förmedla gemenskapens ekonomiska bidrag från den särskilda genomförandestrukturen.

Finansiering av Eurostarsprojekt

Fördelningen av medel från gemenskapens bidrag och nationella budgetar som öronmärkts för utvalda Eurostarsprojekt ska följa den fastställda rangordningen. Ekonomiska bidrag till deltagarna i dessa projekt ska beräknas enligt finansieringsreglerna för de deltagande nationella programmen.

För lån ska en standardberäkning av bruttobidragsekvivalenten tillämpas vilken tar hänsyn till räntesubventionens storlek och genomsnittliga förluster i det nationella program som ligger till grund för projektet.

VI.   Arrangemang för immateriella rättigheter

Den särskilda genomförandestrukturen ska anta en immaterialrättspolitik för det gemensamma programmet Eurostars i enlighet med villkoren i artikel 4 i detta beslut. Syftet med immaterialrättspolitiken för det gemensamma programmet Eurostars är att främja kunskapsproduktion, tillsammans med utnyttjande och spridning av projektresultat till förmån för målgruppen små och medelstora FoU-företag. I detta sammanhang bör det tillvägagångssätt som tillämpas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (2) tjäna som förebild.


(1)  EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

(2)  EUT L 391, 30.12.2006, s. 1.


BILAGA II

STYRNING AV DET GEMENSAMMA PROGRAMMET EUROSTARS

Styrningsmodellen för det gemensamma programmet Eurostars ska omfatta följande fyra huvudorgan:

1.

”Högnivågruppen för Eureka” består av personer som utsetts till företrädare på hög nivå av de stater som är medlemmar i Eureka samt en företrädare för kommissionen. Högnivågruppen är ansvarig för anslutning av icke deltagande medlemsstater eller andra icke deltagande länder till det gemensamma programmet Eurostars i enlighet med kraven i artiklarna 10 och 11 i detta beslut.

2.

”Högnivågruppen för Eurostars” består av Eureka-företrädare på hög nivå för de deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna. Kommissionen och de medlemsstater som inte deltar i det gemensamma programmet Eurostars behåller möjligheten att skicka företrädare till gruppens sammanträden som observatörer. Högnivågruppen är behörig att övervaka genomförandet av det gemensamma programmet Eurostars, särskilt utnämningen av ledamöter i den rådgivande gruppen för Eurostars, godkännande av operativa förfaranden för driften av det gemensamma programmet Eurostars, godkännande av planering för ansökningsomgångar och budget för ansökningsomgångar samt godkännande av rangordningen av Eurostarsprojekt som ska finansieras.

3.

”Rådgivande gruppen för Eurostars” består av nationella projektsamordnare för Eureka från de deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna och leds av chefen för Eurekas sekretariat. Den rådgivande gruppen för Eurostars ska ge råd till Eurekas sekretariat om genomförandet av det gemensamma programmet Eurostars och bistå med rådgivning om genomförandearrangemangen, som finansieringsförfaranden, förfaranden för bedömning och urval av projekt, samordning mellan centrala och nationella förfaranden samt övervakning av projekt. Gruppen ska bistå med rådgivning om planering av slutdatum för den årliga ansökningsomgången. Den ska även bistå med rådgivning om framsteg i genomförandet av det gemensamma programmet, inklusive framsteg mot ytterligare integration.

4.

Eurekas sekretariat ska fungera som den särskilda genomförandestrukturen för Eurostars gemensamma program. Sekretariatets chef ska fungera som det gemensamma programmet Eurostars juridiska företrädare. Sekretariatet ska ansvara för genomförandet av det gemensamma programmet Eurostars och ansvarar särskilt för följande:

Fastställande av årsbudget för ansökningsomgångar, central organisation av gemensamma förslagsomgångar och mottagning av projektförslag (”single entry point”).

Central organisation av behörighetskontroll och utvärdering av projektförslag, enligt gemensamma kriterier för rätt till bidrag och utvärdering. Central organisation av urval av projektförslag för finansiering samt övervakning och uppföljning av projekt.

Mottagning, fördelning och övervakning av gemenskapens bidrag.

Sammanställning av uppgifter om fördelningen av medlen från finansieringsorganen i de deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna till deltagarna i Eurostarsprojekt.

Marknadsföring av det gemensamma programmet Eurostars.

Rapportering till högnivågruppen för Eureka, högnivågruppen för Eurostars och kommissionen om det gemensamma programmet Eurostars, inklusive framsteg mot ytterligare integration.

Information till Eurekanätverket om verksamheten i det gemensamma programmet Eurostars.


Top