Help Print this page 

Document 32008D0742

Title and reference
Europaparlamentets och rådets beslut nr 742/2008/EG av den 9 juli 2008 om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som inletts av flera medlemsstater och som syftar till att öka livskvaliteten för äldre människor genom användning av ny informations- och kommunikationsteknik (Text av betydelse för EES)
  • In force
OJ L 201, 30.7.2008, p. 49–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 014 P. 282 - 290

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/742(1)/oj
Multilingual display
Text

30.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 201/49


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 742/2008/EG

av den 9 juli 2008

om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som inletts av flera medlemsstater och som syftar till att öka livskvaliteten för äldre människor genom användning av ny informations- och kommunikationsteknik

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 169 och artikel 172 andra stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (2) (nedan kallat sjunde ramprogrammet) föreskrivs gemenskapens deltagande i program för forskning och utveckling som har inletts av flera medlemsstater, inklusive ett deltagande i de organisationer som har skapats för att genomföra programmen, enligt artikel 169 i fördraget.

(2)

I sjunde ramprogrammet har det fastställts ett antal kriterier för identifiering av områden för sådana initiativ i enlighet med artikel 169: relevansen i förhållande till gemenskapsmål, en tydlig definition av det mål som eftersträvas och dess relevans för sjunde ramprogrammets mål, en befintlig grund (nationella forskningsprogram som redan finns eller planeras), europeiskt mervärde, en kritisk massa med avseende på berörda programs storlek och antal samt likheterna mellan de verksamheter som omfattas och huruvida artikel 169 är det lämpligaste medlet för att uppnå målen.

(3)

I rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (3) (nedan kallat det särskilda programmet Samarbete) fastställs ett ”Initiativ enligt artikel 169 inom området it-stöd i boende” som ett av de områden som är lämpliga för gemenskapens deltagande i nationella forskningsprogram som genomförs gemensamt på grundval av artikel 169 i fördraget.

(4)

I kommissionens meddelande från den 1 juni 2005 med titeln ”i2010 – Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning”, föreslog kommissionen lanseringen av ett centralt initiativ om vård för människor i ett åldrande samhälle.

(5)

I sitt meddelande från den 12 oktober 2006 med titeln ”Europas demografiska framtid – en utmaning som öppnar möjligheter” betonade kommissionen att det demografiska åldrandet är en av de viktigaste utmaningarna som alla EU-länder står inför och att ökad användning av ny teknik kan hjälpa till att kontrollera kostnaderna och förbättra välfärden och främja det aktiva deltagandet i samhällslivet för de äldre samtidigt som konkurrenskraften för den europeiska ekonomin förbättras, till stöd för den reviderade Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning.

(6)

Särskilt inom området informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan den åldrande befolkningen betraktas som en möjlighet för en framväxande marknad för nya varor och tjänster som svarar mot de äldres behov. Att nya former för IKT snabbt utvecklas och tas i bruk bör dock inte leda till social utestängning och en bredare digital klyfta. Digital kompetens är emellertid en förutsättning för integration och deltagande i informationssamhället.

(7)

Det nuvarande initiativet inom området it-stöd i boende bör ta hänsyn till den verklighet som den åldrande befolkningen i Europa innebär, med högre procentuell andel kvinnor än män eftersom kvinnor i genomsnitt lever längre.

(8)

Aktivt åldrande är en viktig del av de förnyade sysselsättningsriktlinjerna. EU-strategin för åldrande syftar till att mobilisera den fulla potentialen hos människor i alla åldrar – livscykelstrategin – och betonar behovet av att ersätta de splittrade strategierna för åldrande med övergripande sådana.

(9)

För närvarande finns det ett antal program eller verksamheter för forskning och utveckling som de enskilda medlemsstaterna genomför individuellt på nationell nivå inom området förbättrade villkor för åldrande med hjälp av IKT och som inte är tillräckligt samordnade på europeisk nivå vilket omöjliggör ett enhetligt tillvägagångssätt på europeisk nivå för forskning och utveckling av innovativa IKT-baserade produkter och tjänster för förbättrade villkor för åldrande.

(10)

För att få en enhetlig strategi på europeisk nivå inom området förbättrade villkor för åldrande med hjälp av IKT och för att agera på ett effektivt sätt har flera medlemsstater tagit initiativ till att inrätta ett gemensamt program för forskning och utveckling (nedan kallat det gemensamma programmet för it-stöd i boende) inom området förbättrade villkor för åldrande i informationssamhället med hjälp av IKT för att dra nytta av synergieffekter när det gäller förvaltningsresurser och finansiella resurser genom att se till att det finns en enhetlig och gemensam utvärderingsmekanism med stöd av oberoende sakkunniga på grundval av vedertagen praxis i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (4) och genom kombinationen av ytterligare sakkunskap och resurser som finns tillgängliga i olika länder i Europa.

(11)

Det gemensamma programmet för it-stöd i boende syftar till att möta utmaningen med demografiskt åldrande genom att tillhandahålla den nödvändiga rättsliga och organisatoriska ramen för europeiskt samarbete i stor skala mellan medlemsstater om tillämpad forskning och innovation inom IKT-området för förbättrade villkor för åldrande i ett åldrande samhälle. Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Luxemburg, Ungern, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Finland, Sverige och Förenade kungariket (nedan kallade de deltagande medlemsstaterna) samt Israel, Norge och Schweiz har kommit överens om att samordna och gemensamt genomföra åtgärder som syftar till att bidra till det gemensamma programmet för it-stöd i boende. Det sammanlagda värdet av deras deltagande beräknas till minst 150 000 000 EUR under hela löptiden för sjunde ramprogrammet. För att få delta i det gemensamma programmet för it-stöd i boende bör varje land ge ett minimibidrag som motsvarar den potentiella efterfrågan från landets forskarsamhällen och som normalt bör uppgå till minst 200 000 EUR för landets deltagande i det årliga arbetsprogrammet.

(12)

Det gemensamma programmet för it-stöd i boende bör också främja små och medelstora företags medverkan i programverksamheten, i enlighet med målen för sjunde ramprogrammet.

(13)

För att öka effekterna av det gemensamma programmet för it-stöd i boende har de deltagande medlemsstaterna samt Israel, Norge och Schweiz kommit överens om att gemenskapen ska delta i detta. Gemenskapen bör delta i programmet genom att bidra ekonomiskt med upp till 150 000 000 EUR. Mot bakgrund av att det gemensamma programmet för it-stöd i boende uppfyller de vetenskapliga målen för sjunde ramprogrammet och att forskningsområdet för detta program ligger inom IKT-området i det särskilda programmet Samarbete bör gemenskapens finansiella bidrag tas från de budgetmedel som är avsatta för detta tema. Ytterligare finansieringsmöjligheter kan finnas bland annat via Europeiska investeringsbanken (EIB), framför allt genom den finansieringsfacilitet med riskdelning som EIB utvecklat tillsammans med kommissionen i enlighet med bilaga III till beslut 2006/971/EG.

(14)

Gemenskapens finansiella stöd bör tillhandahållas efter fastställande av en finansieringsplan som är grundad på formella åtaganden från de behöriga nationella myndigheterna om att gemensamt genomföra de program och verksamheter för forskning och utveckling som genomförs på nationell nivå och bidra till finansieringen av det gemensamma genomförandet av det gemensamma programmet för it-stöd i boende.

(15)

Det gemensamma genomförandet av de nationella forskningsprogrammen kräver att det inrättas eller finns en särskild genomförandestruktur, i enlighet med det särskilda programmet Samarbete.

(16)

De deltagande medlemsstaterna har kommit överens om en sådan särskild genomförandestruktur för genomförande av det gemensamma programmet för it-stöd i boende.

(17)

Den särskilda genomförandestrukturen bör vara mottagare av det ekonomiska bidraget från gemenskapen och den bör säkerställa att det gemensamma programmet för it-stöd i boende genomförs på ett effektivt sätt.

(18)

För att på ett effektivt sätt genomföra det gemensamma programmet för it-stöd i boende bör den särskilda genomförandestrukturen bevilja ekonomiskt stöd till tredjeparter som deltar i det gemensamma programmet för it-stöd i boende och som valts ut efter ansökningsomgångar.

(19)

En förutsättning för gemenskapens bidrag bör vara att de deltagande medlemsstaterna samt Israel, Norge och Schweiz ställer resurser till förfogande och att deras ekonomiska bidrag faktiskt utbetalas.

(20)

Gemenskapen bör ha rätt att minska, hålla inne eller upphöra med sitt ekonomiska bidrag om det gemensamma programmet för it-stöd i boende genomförs på ett otillfredsställande sätt, endast delvis genomförs eller genomförs för sent, enligt de villkor som fastställs i ett avtal som ska ingås mellan gemenskapen och den särskilda genomförandestrukturen i vilket detaljerade villkor för gemenskapens bidrag fastställs.

(21)

Alla medlemsstater bör kunna bli medlemmar i det gemensamma programmet för it-stöd i boende.

(22)

I enlighet med sjunde ramprogrammet bör gemenskapen ha rätt att fastställa villkoren för sitt ekonomiska bidrag till det gemensamma programmet för it-stöd i boende när det gäller deltagande i detta program för länder som är associerade till sjunde ramprogrammet eller, då det är väsentligt för att genomföra det gemensamma programmet för it-stöd i boende, för andra länder som ansluter sig till programmet under dess genomförande, i enlighet med detta beslut.

(23)

Lämpliga åtgärder bör vidtas för att förhindra oegentligheter och bedrägerier, och för att återkräva medel som gått förlorade, betalats ut felaktigt eller används felaktigt i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (5), rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (6) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (7).

(24)

I enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (8) (nedan kallad budgetförordningen) och kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (9) (nedan kallade genomförandebestämmelserna), bör gemenskapens bidrag förvaltas inom ramen för indirekt central förvaltning i enlighet med bestämmelserna i artikel 54.2 c och artikel 56 i budgetförordningen och artiklarna 35, 38.2 och 41 i genomförandebestämmelserna.

(25)

Det är av väsentlig betydelse att den forskningsverksamhet som genomförs i enlighet med det gemensamma programmet för it-stöd i boende följer grundläggande etiska principer, inklusive de som avses i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och att de följer principerna om integrering av ett jämställdhetsperspektiv och om jämställdhet mellan kvinnor och män. Vid genomförandet av programmet bör det också tas hänsyn till främjandet av kvinnors roll inom vetenskap och forskning.

(26)

Det gemensamma programmet för it-stöd i boende bör också syfta till att främja tillgång på förenklade och jämlika villkor till relevanta IKT-baserade produkter och tjänster i alla medlemsstater.

(27)

Kommissionen bör senast 2010 genomföra en preliminär utvärdering för att bedöma kvaliteten och effektiviteten i genomförandet av det gemensamma programmet för it-stöd i boende och framstegen mot de fastställda målen. Vid utvärderingen bör man också bedöma behovet av ytterligare preliminära utvärderingar före den slutliga utvärderingen i slutet av 2013.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Vid genomförandet av sjunde ramprogrammet ska gemenskapen ge ett ekonomiskt bidrag till det gemensamma programmet för forskning och utveckling för it-stöd i boende (det gemensamma programmet för it-stöd i boende) som har inletts gemensamt av Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Luxemburg, Ungern, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Finland, Sverige och Förenade kungariket (de deltagande medlemsstaterna) samt Israel, Norge och Schweiz.

2.   Gemenskapen ska betala ett ekonomiskt bidrag som uppgår till högst 150 000 000 EUR under sjunde ramprogrammets löptid för genomförandet av det gemensamma programmet för it-stöd i boende, i enlighet med de principer som fastställs i bilaga I, som utgör en integrerad del av detta beslut.

3.   Gemenskapens ekonomiska bidrag ska tas från de medel i Europeiska unionens allmänna budget som avsatts för temat informations och kommunikationsteknik (IKT) i det särskilda programmet Samarbete.

Artikel 2

Följande villkor ska uppfyllas för att gemenskapen ska lämna ekonomiska bidrag:

a)

De deltagande medlemsstaterna samt Israel, Norge och Schweiz visar att det gemensamma programmet för it-stöd i boende som beskrivs i bilaga I har inrättats på ett effektivt sätt.

b)

De deltagande medlemsstaterna samt Israel, Norge och Schweiz, eller organisationer som är utsedda av de deltagande medlemsstaterna samt Israel, Norge och Schweiz, inrättar eller utser en särskild genomförandestruktur med status som juridisk person som ska ansvara för genomförandet av det gemensamma programmet för it-stöd i boende och för mottagande, fördelning och övervakning av gemenskapens ekonomiska bidrag inom ramen för indirekt central förvaltning i enlighet med artiklarna 54.2 c och 56 i budgetförordningen och artiklarna 35, 38.2 och 41 i genomförandebestämmelserna.

c)

Inrättande av en lämplig och effektiv styrningsmodell för det gemensamma programmet för it-stöd i boende i enlighet med bilaga II till detta beslut, som utgör en integrerad del av detta beslut.

d)

Effektivt genomförande av verksamheterna enligt det gemensamma programmet för it-stöd i boende som beskrivs i bilaga I genom den särskilda genomförandestrukturen, vilket inbegriper utlysandet av ansökningsomgångar för beviljande av bidrag.

e)

De deltagande medlemsstaterna samt Israel, Norge och Schweiz förbinder sig att bidra till finansieringen av det gemensamma programmet för it-stöd i boende och att faktiskt betala sina ekonomiska bidrag, särskilt stöd till deltagare i de projekt som valts ut i de ansökningsomgångar som utlysts inom ramen för det programmet.

f)

Förenlighet med gemenskapens regler om statligt stöd, särskilt de regler som fastställs i gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning och utveckling och innovation (10).

g)

Säkerställande av en hög nivå av vetenskaplig excellens och iakttagande av etiska principer i enlighet med de allmänna principerna i sjunde ramprogrammet och om integrering av jämställdhetsperspektivet och jämställdhet mellan kvinnor och män samt om hållbar utveckling.

h)

Formulering av bestämmelser om immaterialrätt som härrör från de verksamheter som genomförs i enlighet med det gemensamma programmet för it-stöd i boende och genomförande och samordning av de program och verksamheter för forskning och utveckling som inletts på nationell nivå av de deltagande medlemsstaterna samt Israel, Norge och Schweiz på ett sådant sätt att de syftar till att främja uppkomsten av sådan kunskap och stödja utbredd användning och spridning av den kunskap som skapats.

Artikel 3

Vid genomförandet av det gemensamma programmet för it-stöd i boende ska beviljandet av ekonomiskt stöd av den särskilda genomförandestrukturen till tredjeman och särskilt det ekonomiska stöd som ges till deltagare i projekt som valts ut till följd av ansökningsomgångar för beviljandet av bidrag omfattas av principer om likabehandling och öppenhet, förutsägbarhet för deltagarna och oberoende utvärdering. Det ekonomiska stödet till tredjeman ska beviljas på grundval av vetenskaplig excellens, de socioekonomiska konsekvenserna på europeisk nivå samt relevansen i förhållande till de övergripande målen för programmet, i enlighet med de principer och förfaranden som fastställs i bilaga I.

Artikel 4

Arrangemangen för gemenskapens ekonomiska bidrag och reglerna avseende ekonomiskt ansvar och immaterialrätt samt detaljerade bestämmelser om tillhandahållande av ekonomiskt stöd av den särskilda genomförandestrukturen till tredjeman ska fastställas genom ett allmänt avtal som ska ingås mellan kommissionen, på gemenskapens vägnar, och den särskilda genomförandestrukturen samt genom årliga finansieringsavtal.

Artikel 5

Om det gemensamma programmet för it-stöd i boende inte genomförs eller om det genomförs på ett otillfredsställande sätt, endast delvis genomförs eller genomförs för sent får gemenskapen minska, hålla inne eller upphöra med sitt ekonomiska bidrag, motsvarande det faktiska genomförandet av det gemensamma programmet för it-stöd i boende.

Om de deltagande medlemsstaterna och Israel, Norge och Schweiz inte bidrar eller endast delvis bidrar eller kommer in med sina bidrag för sent för finansieringen av det gemensamma programmet för it-stöd för boende får gemenskapen minska sitt ekonomiska bidrag motsvarande det faktiska belopp av den offentliga finansieringen som tilldelats av de deltagande medlemsstaterna samt Israel, Norge och Schweiz, i enlighet med de villkor som fastställs i det avtal som ska ingås mellan kommissionen och den särskilda genomförandestrukturen.

Artikel 6

Vid genomförandet av det gemensamma programmet för it-stöd i boende ska de deltagande medlemsstaterna samt Israel, Norge och Schweiz vidta alla lagstiftningsåtgärder och administrativa eller andra åtgärder som är nödvändiga för att skydda gemenskapernas ekonomiska intressen. Särskilt ska de deltagande medlemsstaterna samt Israel, Norge och Schweiz vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa fullständig återbetalning av alla belopp som kommissionen har att fordra, i enlighet med artikel 54.2 c i budgetförordningen och artikel 38.2 i genomförandebestämmelserna.

Artikel 7

Kommissionen och revisionsrätten får, genom sina tjänstemän eller andra anställda, genomföra alla kontroller och inspektioner som krävs för att säkerställa en god förvaltning av gemenskapens medel och skydda gemenskapens ekonomiska intressen mot eventuella bedrägerier eller oegentligheter. I detta syfte ska de deltagande medlemsstaterna samt Israel, Norge och Schweiz och den särskilda genomförandestrukturen vid lämplig tidpunkt se till att kommissionen och revisionsrätten får tillgång till all relevant dokumentation.

Artikel 8

Kommissionen ska meddela all relevant information till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten. De deltagande medlemsstaterna samt Israel, Norge och Schweiz uppmanas att till kommissionen, genom den särskilda genomförandestrukturen, lämna ytterligare upplysningar som Europaparlamentet, rådet eller revisionsrätten begär avseende den ekonomiska förvaltningen av den särskilda genomförandestrukturen och som uppfyller de övergripande rapporteringskrav som fastställts i artikel 12.1.

Artikel 9

Alla medlemsstater får delta i det gemensamma programmet för it-stöd i boende i enlighet med kriterierna som fastställs i artikel 2 e–h.

Artikel 10

Alla tredjeländer får delta i det gemensamma programmet för it-stöd i boende i enlighet med de kriterier som fastställs i artikel 2 e–h under förutsättning att detta deltagande omfattas av tillämpligt internationellt avtal och under förutsättning att både kommissionen och de deltagande medlemsstaterna samt Israel, Norge och Schweiz godkänner det.

Artikel 11

Villkoren för gemenskapens ekonomiska bidrag vad gäller deltagandet, i det gemensamma programmet för it-stöd i boende, för länder som är associerade till sjunde ramprogrammet eller, där det är väsentligt för genomförandet av det gemensamma programmet för it-stöd i boende, för andra länder, får fastställas av gemenskapen på grundval av de bestämmelser som fastställs i detta beslut och eventuella genomförandebestämmelser och -arrangemang.

Artikel 12

1.   Den årliga rapporten om sjunde ramprogrammet som läggs fram för Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 173 i fördraget ska innehålla en rapport om de verksamheter som det gemensamma programmet för it-stöd i boende bedriver.

2.   En preliminär utvärdering av det gemensamma programmet för it-stöd i boende ska genomföras av kommissionen två år efter inledandet av programmet, men under alla omständigheter inte senare än 2010. Ytterligare preliminära utvärderingar får göras om detta anses nödvändigt efter den första preliminära utvärderingen.

Den preliminära utvärderingen ska omfatta framsteg som gjorts mot de mål för det gemensamma programmet för it-stöd i boende som fastställs i bilaga I, inbegripet rekommendationer om de lämpligaste sätten för att öka integrationen ytterligare, genomförandets kvalitet och effektivitet, inbegripet den vetenskapliga, förvaltningsmässiga och ekonomiska integrationen samt frågan huruvida nivån på de deltagande medlemsstaternas samt Israels, Norges och Schweiz ekonomiska bidrag är lämplig mot bakgrund av den möjliga efterfrågan från deras olika nationella forskarsamhällen. Hänsyn ska också tas till erfarenheter från andra gemensamma program som genomförts med stöd av artikel 169 i fördraget.

Kommissionen ska meddela slutsatserna av den preliminära utvärderingen tillsammans med sina iakttagelser och, i förekommande fall, förslag till anpassning av detta beslut, till Europaparlamentet och rådet.

3.   Vid utgången av 2013 ska kommissionen genomföra en slutlig utvärdering av det gemensamma programmet för it-stöd i boende. Resultaten av den slutliga utvärderingen ska läggas fram för Europaparlamentet och rådet.

Artikel 13

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 14

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 9 juli 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J.-P. JOUYET

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande av den 13 mars 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 23 juni 2008.

(2)  EUT L 412, 30.12.2006, s. 1.

(3)  EUT L 400, 30.12.2006, s. 86.

(4)  EUT L 391, 30.12.2006, s. 1.

(5)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1233/2007 (EUT L 279, 23.10.2007, s. 10).

(6)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(7)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

(8)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1525/2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s. 9).

(9)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 478/2007 (EUT L 111, 28.4.2007, s. 13).

(10)  EUT C 323, 30.12.2006, s. 1.


BILAGA I

BESKRIVNING AV MÅL, VERKSAMHET OCH GENOMFÖRANDE FÖR DET GEMENSAMMA PROGRAMMET FÖR IT-STÖD I BOENDE

I.   Specifika syften

Det gemensamma programmet för it-stöd i boende har följande specifika syften:

Att främja utvecklingen av innovativa IKT-baserade produkter, tjänster och system för förbättrade villkor för åldrande i hemmet, i samhället och på arbetet och därigenom förbättra livskvaliteten, oberoendet, deltagandet i det sociala livet, kompetensen och anställningsbarheten för äldre personer och minska kostnaderna för vård och omsorg. Detta kan exempelvis bygga på en innovativ användning av IKT, nya former av kundinteraktion eller nya typer av värdekedjor för tjänster för självständigt boende. Resultaten av det gemensamma programmet för it-stöd i boende kan också användas av andra befolkningsgrupper, särskilt personer med funktionshinder.

Att skapa en kritisk massa av forskning, utveckling och innovation på EU-nivå när det gäller teknik och tjänster för bättre villkor för åldrande i informationssamhället, vilket även innefattar gynnsamma villkor för små och medelstora företags deltagande i programmet.

Att förbättra villkoren för industriellt utnyttjande av forskningsresultat genom att tillhandahålla en enhetlig europeisk ram för utveckling av gemensamma metoder, inbegripet gemensamma miniminormer och främja lokalisering och anpassning av gemensamma lösningar som är förenliga med de varierande sociala preferenserna och regleringsaspekterna på nationell och regional nivå i Europa.

Genom en fokusering på tillämpad forskning kommer det gemensamma programmet att komplettera näraliggande, mer långsiktig forskningsverksamhet som planeras inom sjunde ramprogrammet, samt den demonstrationsverksamhet som ingår i programmet för konkurrenskraft och innovation (2007–2013) som inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1639/2006/EG (1), som fokuseras på storskalig spridning av befintliga lösningar.

Genom sin verksamhet ska det gemensamma programmet för it-stöd i boende bidra till att uppnå de förnyade Lissabonmålen och det kunskapsbaserade samhället och samtidigt sträva efter att säkerställa att användningen av ny teknik inte leder till social utestängning. Programmet ska även främja utvecklingen av kostnadseffektiva lösningar som kan bidra till att säkerställa jämlik och förenklad tillgång till IKT-produkter och -tjänster, inbegripet tillgång till tjänster genom ett urval av kanaler som respekterar äldre människors privatliv och värdighet överallt i Europas regioner, också på landsbygden och i avlägset belägna områden.

Dessutom bör det gemensamma programmet för it-stöd i boende främja innovation och medfinansiering från den privata sektorn, framför allt bland små och medelstora företag, för marknadsrelaterade projekt, anpassning av tekniken samt lösningar som utvecklats enligt projekt till stöd för äldre människors behov och för ökat deltagande i samhällslivet från äldre människors sida.

När så är möjligt ska man alltid se till att det gemensamma programmet för it-stöd i boende och andra program på gemenskapsnivå, nationell nivå och regional nivå, kompletterar varandra och ger upphov till samverkanseffekter.

Eventuella etiska frågor och den personliga integriteten ska beaktas i enlighet med internationella riktlinjer.

II.   Verksamhet

Huvudverksamheten inom det gemensamma programmet för it-stöd i boende består av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Denna verksamhet genomförs via transnationella projekt med kostnadsdelning med deltagare från minst tre olika länder bland de deltagande medlemsstaterna, Israel, Norge och Schweiz och andra deltagande länder avseende forskning, teknisk utveckling, demonstration och spridning. De bör inriktas på marknadsorienterad forskning, ha kort till medellång varaktighet och bör kunna visa att projektresultaten kan utnyttjas inom en realistisk tidsram.

Dessutom kan förmedling, programfrämjande och nätverksaktiviteter genomföras genom särskilda evenemang eller i kombination med befintliga evenemang. Dessa verksamheter ska inbegripa anordnande av seminarier och upprättande av kontakter med andra aktörer i värdekedjan.

Det gemensamma programmet för it-stöd i boende ska omfatta samråd med berörda aktörer i Europa (t.ex. beslutsfattare från ministerier, myndigheter, tjänsteföretag inom den privata sektorn, försäkringsföretag, industrin, små och medelstora företag och användarnas företrädare) avseende forskningsprioriteringarna och genomförandet av programmet.

Det gemensamma programmet för it-stöd i boende bör också ta hänsyn till trender inom befolkningsutvecklingen och den demografiska forskningen i olika länder i Europa, för att kunna erbjuda lösningar som återspeglar den sociala och ekonomiska situationen inom EU.

III.   Programmets genomförande

Årliga arbetsprogram och inbjudningar att lämna förslag

Det gemensamma programmet för it-stöd i boende ska genomföras på grundval av årliga arbetsprogram där man anger ämnen för ansökningsomgångar som ska godkännas tillsammans med kommissionen och ligga till grund för gemenskapens finansiella bidrag.

Det gemensamma programmet för it-stöd i boende ska regelbundet utlysa ansökningsomgångar i enlighet med det arbetsprogram som överenskommits. De sökande lämnar in sina förslag centralt till den särskilda genomförandestrukturen (”single entry point”).

När tidsfristen för att lämna in förslag gått ut ska den särskilda genomförandestrukturen i samverkan med de nationella programförvaltningskontoren genomföra en central kontroll av stödberättigandet. Denna kontroll ska baseras på de gemensamma stödkriterierna för det gemensamma programmet för it-stöd i boende, vilka ska offentliggöras tillsammans med det årliga arbetsprogrammet och ska åtminstone omfatta följande:

Förslagen är fullständiga och har lämnats in inom tidsfristen och i elektronisk form.

Skyldigheter i fråga om sammansättningen av konsortier har fullgjorts.

Dessutom ska den särskilda genomförandestrukturen, med bistånd av de nationella programförvaltningskontoren, kontrollera uppfyllandet av nationella stödkriterier som offentliggjorts tillsammans med det årliga arbetsprogrammet och vilka anges i inbjudningarna att lämna förslag. De nationella stödkriterierna ska hänföra sig endast till de enskilda sökandenas juridiska och ekonomiska ställning, inte till förslagets innehåll, och ska avse följande:

Typen av deltagare, såsom juridisk form och ändamål.

Ansvar och ekonomisk livsduglighet, inbegripet sunda finanser, fullgörande av skyldigheter i fråga om skatter och sociala avgifter.

De stödberättigade projektansökningarna ska utvärderas och utväljas centralt med bistånd av oberoende sakkunniga på grundval av tydligt redovisade och gemensamma utvärderingskriterier, i enlighet med arbetsprogrammet. När urvalet har antagits av generalförsamlingen ska det vara bindande för de deltagande medlemsstaterna, Israel, Norge och Schweiz.

Den särskilda genomförandestrukturen ska ha ansvaret för övervakning av projekten, och gemensamma operativa förfaranden ska införas för förvaltningen av hela projektcykeln.

Administrativa frågor som rör nationella projektpartner inom utvalda projekt ska skötas av de nationella programförvaltningskontoren och därför ska nationella stödkriterier som strikt hänför sig till de enskilda deltagarnas juridiska och ekonomiska ställning enligt ovan tillämpas, liksom också nationella förvaltningsprinciper.

Om en deltagare i samband med att avtal ska ingås inte uppfyller något av de ovannämnda nationella stödkriterierna, ska det gemensamma programmet för it-stöd i boende slå vakt om den vetenskapliga excellensen. För detta ändamål får styrelsen besluta om att genomföra ytterligare en central och oberoende utvärdering av förslaget med bistånd av oberoende sakkunniga för att bedöma förslaget utan den berörda deltagarens medverkan eller, på förslag av projektkonsortiet, med en annan deltagare.

Varje land ska finansiera sina nationella deltagare som fått sina förslag godkända genom nationella kontor som också ska kanalisera den centrala finansieringen från genomförandestrukturen, på grundval av ett avtal som ska ingås mellan respektive nationellt kontor och deras nationella deltagare för varje projekt.

Säkerställande av vetenskaplig integrering samt integrering av förvaltning och ekonomi

Det gemensamma programmet för it-stöd i boende ska säkerställa vetenskaplig integrering av de deltagande nationella programmen genom utarbetande av gemensamma arbetsprogram och ämnen för ansökningsomgångar för alla nationella program.

En integrerad ledning av de nationella programmen ska säkerställas genom det rättssubjekt som inrättas av de deltagande medlemsstaterna samt Israel, Norge och Schweiz. Förvaltningen av det gemensamma programmet ska omfatta

central organisation av ansökningsomgångar,

central, oberoende och öppet redovisad utvärdering av experter på europeisk nivå, på grundval av gemensamma regler och kriterier för utvärdering och val av förslag på grundval av vetenskaplig excellens,

en enda adress för inlämning av ansökningar (elektronisk inlämning planeras).

Det gemensamma programmet för it-stöd i boende ska stärka den finansiella integreringen genom att

säkerställa övergripande nationella finansieringsåtaganden för hela initiativets löptid samt årliga åtaganden för varje föreslaget arbetsprogram,

säkerställa att den slutliga rangordningen av förslag som fastställs på grundval av utvärderingen kommer att vara bindande för de deltagande medlemsstaterna, Israel, Norge och Schweiz, i enlighet med det ovannämnda, inbegripet i samband med att avtalen ingås,

främja största möjliga flexibilitet i de nationella budgetanslagen så att undantag kan hanteras, t.ex. genom ökning av de nationella bidragen eller korsvis finansiering.

De deltagande medlemsstaterna ska göra sitt yttersta för att stärka integreringen och undanröja befintliga nationella rättsliga och administrativa hinder för internationellt samarbete som ett led i initiativet.

IV.   Finansieringsprinciper

Gemenskapens bidrag ska utgöra en fast procentsats av de totala offentliga medlen från de deltagande nationella programmen, men det ska inte i något fall överstiga 50 % av de totala offentliga medlen till en deltagare i ett projekt som valts ut i en ansökningsomgång inom det gemensamma programmet för it-stöd i boende. Denna fasta procentsats ska fastställas i avtalet mellan den särskilda genomförandestrukturen och kommissionen och den ska grundas på det fleråriga åtagande som görs av de deltagande medlemsstaterna samt Israel, Norge och Schweiz samt gemenskapens bidrag.

Högst 6 procent av gemenskapens ekonomiska bidrag ska användas till de totala driftskostnaderna för det gemensamma programmet för it-stöd i boende.

De deltagande medlemsstaterna samt Israel, Norge och Schweiz ska också bidra till att det gemensamma programmet för it-stöd i boende fungerar effektivt.

Projekten ska samfinansieras av projektdeltagarna.

V.   Förväntade resultat av genomförandet av det gemensamma programmet för it-stöd i boende

En årsrapport ska tillhandahållas av den särskilda genomförandestrukturen, och den ska innehålla en detaljerad översikt över genomförandet av det gemensamma programmet för it-stöd i boende (antal projekt som lämnats in och valts ut för finansiering, användning av gemenskapens medel, distribuering av nationella medel, typer av deltagare, landsstatistik, förmedlingsevenemang och spridningsverksamhet etc.) samt framstegen mot ytterligare integrering.

De förväntade resultaten ska anges mer ingående i det avtal som ingås mellan kommissionen, på gemenskapens vägnar, och den särskilda genomförandestrukturen.


(1)  EUT L 310, 9.11.2006, s. 15.


BILAGA II

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV DET GEMENSAMMA PROGRAMMET FÖR IT-STÖD I BOENDE

Det gemensamma programmet för it-stöd i boende har följande organisatoriska struktur:

 

Organisationen för it-stöd i boende, en internationell organisation utan vinstsyfte som bildats enligt belgisk lagstiftning, är den särskilda genomförandestruktur som inrättats av de deltagande medlemsstaterna samt Israel, Norge och Schweiz.

 

Organisationen för it-stöd i boende har ansvaret för all verksamhet inom det gemensamma programmet. I uppgifterna för organisationen för it-stöd i boende ingår förvaltning av kontrakt och budget, utarbetande av de årliga arbetsprogrammen, anordnande av ansökningsomgångar och handhavande av utvärdering och rangordning av projekt. Dessutom kontrollerar den projektövervakningen och överför utbetalningarna av gemenskapens bidrag till de utsedda nationella programkontoren. Den anordnar också spridningsverksamhet.

 

Organisationen för it-stöd i boende styrs av en generalförsamling. Generalförsamlingen, som är det beslutsfattande organet för det gemensamma programmet för it-stöd i boende, utser styrelsens ledamöter och kontrollerar genomförandet av det gemensamma programmet för it-stöd i boende, vilket även omfattar godkännande av årliga arbetsprogram, förmedling av nationella medel till projekt och ansökningar om nya medlemskap. Den kommer att arbeta enligt principen ett land – en röst. Beslut fattas med enkel majoritet, utom i samband med beslut om efterträdare, anslutning eller uteslutning av medlemmar eller upplösande av organisationen. För sådana fall får särskilda omröstningskrav anges i organisationens stadgar. Kommissionen har observatörsstatus i generalförsamlingens möten.

 

Styrelsen för it-stöd i boende – som består åtminstone av en ordförande och en vice ordförande och en kassör – väljs av generalförsamlingen för att handha särskilda ledningsuppgifter som budgetplanering, personal och kontrakt. Rättsligt sett företräder den organisationen och rapporterar till generalförsamlingen.

 

De nationella programförvaltningskontoren har fått mandat av de deltagande medlemsstaterna samt Israel, Norge och Schweiz att utföra uppgifter som rör projektförvaltningen och administrativa och rättsliga aspekter för nationella projektpartner och för att tillhandahålla stöd i samband med utvärdering av och förhandling om projektförslag. De arbetar under överinseende av Organisationen för it-stöd i boende.

 

Ett rådgivande organ med företrädare från näringslivet och andra berörda aktörer, däribland företrädare för personer ur olika generationer, kommer att tillhandahålla rekommendationer för prioriteringar och ämnen som ska ingå i ansökningsomgångarna för det gemensamma programmet för it-stöd i boende.


Top