EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0636

2008/636/EG: Kommissionens beslut av den 22 juli 2008 om fastställande av en förteckning över de tredjeländer från vilka medlemsstaterna får tillåta import av ägg och embryon från tamsvin [delgivet med nr K(2008) 3671] (Text av betydelse för EES)

OJ L 206, 2.8.2008, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 40 - 41

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; upphävd genom 32021R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/636/oj

2.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/32


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 22 juli 2008

om fastställande av en förteckning över de tredjeländer från vilka medlemsstaterna får tillåta import av ägg och embryon från tamsvin

[delgivet med nr K(2008) 3671]

(Text av betydelse för EES)

(2008/636/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (1), särskilt inledningssatsen och led a i artikel 17.3 samt artikel 28, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 92/65/EEG fastställs de djurhälsokrav som vid handeln inom och vid importen till gemenskapen ska gälla för djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under kraven enligt den specifika gemenskapslagstiftning som det hänvisas till i direktivet. Där föreskrivs också om en förteckning över de tredjeländer och delar av tredjeländer som kan ge de garantier som krävs i direktivet och från vilka medlemsstaterna därmed får importera sperma, ägg och embryon från tamsvin.

(2)

I del III av bilagan till kommissionens beslut 94/63/EG av den 31 januari 1994 om upprättandet av en provisorisk förteckning över de tredjeländer från vilka medlemsstaterna tillåter import av sperma, ägg och embryon från får och getter samt ägg och embryon från svin (2) fastställs en förteckning över de tredjeländer från vilka medlemsstaterna får tillåta import av ägg och embryon från tamsvin och de tredjeländer från vilka de får tillåta import av sperma från svin enligt kommissionens beslut 2002/613/EG av den 19 juli 2002 om villkor för import av sperma från tama svin (3).

(3)

Beslut 94/63/EG har anpassats till ny vetenskaplig och teknisk utveckling flera gånger. I sin nuvarande utformning omfattar det sperma, ägg och embryon från får och getter samt ägg och embryon från svin.

(4)

I en separat rättsakt avser kommissionen att ange djurhälsokrav för import av sperma, ägg och embryon från får och getter samt fastställa en förteckning över de tredjeländer från vilka medlemsstaterna får tillåta import av sådana varor.

(5)

I beslut 2002/613/EG fastställs en förteckning över de tredjeländer från vilka medlemsstaterna får tillåta import av sperma från svin. Förteckningen baserades på hälsotillståndet för djur i de tredjeländer från vilka medlemsstaterna får tillåta import av levande svin. Eftersom det inte finns något vetenskapligt bevis för att risker på grund av viktiga, exotiska, smittsamma sjukdomar hos givarhonan eller givarhannen kan dämpas genom behandling av embryot och för att värna om konsekvensen i EU-rätten, bör den förteckningen ligga till grund för den förteckning som fastställs i detta beslut över de tredjeländer från vilka medlemsstaterna får tillåta import av ägg och embryon från svin.

(6)

För att EU-rätten ska vara tydlig bör beslut 94/63/EG upphöra att gälla.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna får tillåta import av ägg och embryon från tamsvin från de tredjeländer från vilka import av sperma från svin är tillåten i kraft av artikel 1 i beslut 2002/613/EG.

Artikel 2

Beslut 94/63/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 september 2008.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2007/265/EG (EUT L 114, 1.5.2007, s. 17).

(2)  EGT L 28, 2.2.1994, s. 47. Beslutet senast ändrat genom beslut 2004/211/EG (EUT L 73, 11.3.2004, s. 1).

(3)  EGT L 196, 25.7.2002, s. 45. Beslutet senast ändrat genom beslut 2007/14/EG (EUT L 7, 12.1.2007, s. 28).


Top