EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0478

2008/478/EG: Kommissionens beslut av den 17 juni 2008 om ändring av beslut 1999/217/EG med avseende på förteckningen över aromämnen som används i eller på livsmedel [delgivet med nr K(2008) 2336] (Text av betydelse för EES)

OJ L 163, 24.6.2008, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2013; upphävd genom 32012R0872

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/478/oj

24.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/42


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 17 juni 2008

om ändring av beslut 1999/217/EG med avseende på förteckningen över aromämnen som används i eller på livsmedel

[delgivet med nr K(2008) 2336]

(Text av betydelse för EES)

(2008/478/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av den 28 oktober 1996 om gemenskapsregler för aromämnen som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel (1), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 2232/96 fastställs ett förfarande för antagande av regler för aromämnen som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel. Enligt den förordningen ska det antas en förteckning över aromämnen (nedan kallad förteckningen) efter att medlemsstaterna har anmält en förteckning över de aromämnen som får användas i eller på livsmedel som saluförs på deras territorium och sedan kommissionen har granskat denna anmälan. Denna förteckning antogs genom kommissionens beslut 1999/217/EG (2).

(2)

Vidare ska det enligt förordning (EG) nr 2232/96 antas ett program för utvärdering av aromämnen i syfte att kontrollera om de överensstämmer med de allmänna kriterier för användning av aromämnen som fastställs i bilagan till den förordningen.

(3)

Europeiska livsmedelsmyndigheten konstaterade i sitt yttrande av den 29 november 2007 över alifatiska och aromatiska kolväten att 2-metylbuta-1,3-dien (FL-nummer 01 049) har genotoxisk potential in vivo och är cancerframkallande hos försöksdjur. Användning av ämnet som aromämne kan följaktligen inte godtas, eftersom ämnet inte överensstämmer med de allmänna kriterier för användning av aromämnen som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 2232/96. Ämnet bör därför utgå ur förteckningen.

(4)

Beslut 1999/217/EG bör ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I del A i bilagan till beslut 1999/217/EG ska den rad i tabellen som rör ämnet med FL-nummer 01 049 (2-metylbuta-1,3-dien) strykas.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 299, 23.11.1996, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EGT L 84, 27.3.1999, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/252/EG (EUT L 91, 29.3.2006, s. 48).


Top