Help Print this page 

Document 32008D0386

Title and reference
2008/386/EG: Kommissionens beslut av den 23 april 2008 om ändring av bilaga A till beslut 2006/679/EG om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg och om ändring av bilaga A till beslut 2006/860/EG om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende delsystemet Trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg [delgivet med nr K(2008) 1565] (Text av betydelse för EES)
  • No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2012; upphävd genom 32012D0088
OJ L 136, 24.5.2008, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 60 - 66

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/386/oj
Multilingual display
Text

24.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 136/11


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 april 2008

om ändring av bilaga A till beslut 2006/679/EG om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg och om ändring av bilaga A till beslut 2006/860/EG om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende delsystemet Trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg

[delgivet med nr K(2008) 1565]

(Text av betydelse för EES)

(2008/386/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg (1), särskilt artikel 6.1,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/16/EG av den 19 mars 2001 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg (2), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2006/679/EG (3) fastställs den första tekniska specifikationen för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg.

(2)

I kommissionens beslut 2002/731/EG (4) fastställs den första tekniska specifikationen för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg. Beslutet har upphävts och ersatts av beslut 2006/860/EG (5).

(3)

Genom beslut 2007/153/EG anpassades bilaga A till besluten 2006/679/EG och 2006/860/EG efter den tekniska utvecklingen.

(4)

Bilaga A bör aktualiseras med beaktande av den överenskommelse som nåtts inom arbetsgrupperna i Europeiska järnvägsbyrån beträffande subset 108.

(5)

Enligt artikel 6.2 i direktiv 96/48/EG och artikel 6.2 i direktiv 2001/16/EG ska Europeiska järnvägsbyrån ansvara för att, utifrån den tekniska utvecklingen och samhällets krav, förbereda översyn och uppdatering av TSD:er samt lämna rekommendationer till den kommitté som avses i artikel 21.

(6)

Enligt artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 (6) ska Europeiska järnvägsbyrån se till att TSD:erna anpassas till den tekniska utvecklingen, förändringar på marknaden och samhällets krav och lägga fram förslag till kommissionen om sådana anpassningar av TSD:erna som byrån bedömer vara nödvändiga.

(7)

Europeiska järnvägsbyrån antog den 14 januari 2008 en rekommendation beträffande den förteckning över obligatoriska specifikationer och den förteckning över informativa specifikationer som ingår i TSD:erna när det gäller järnvägssystem för konventionella tåg och höghastighetståg.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 21 i direktiv 96/48/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förteckningen över obligatoriska specifikationer och förteckningen över informativa specifikationer i bilaga A till den TSD som bifogas beslut 2006/679/EG om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg och i bilaga A till den TSD som bifogas beslut 2006/860/EG om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende delsystemet Trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg ska ersättas av den förteckning över obligatoriska specifikationer och den förteckning över informativa specifikationer som bifogas detta beslut.

Artikel 2

De specifikationer för det europeiska tågkontrollsystemet (ETCS) som är bifogade detta beslut ska före den 31 december 2008 färdigställas så att uppdaterade gemensamma testspecifikationer inkluderas och eventuella fel rättas till.

Artikel 3

Medlemsstaterna ska före den 31 december 2008 och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i direktiv 96/48/EG och artikel 7 i direktiv 2001/16/EG meddela kommissionen vilka av deras linjer utrustade med ETCS som är i drift eller kommer att tas i drift i enlighet med de tillämpliga obligatoriska specifikationerna före ikraftträdandet av detta beslut.

Senast samma datum ska medlemsstaterna även underrätta kommissionen om vid vilken tidpunkt tåg som överensstämmer med de specifikationer som avses i detta beslut kan tas i drift på medlemsstaternas ETCS-linjer.

Artikel 4

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 juni 2008.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2008.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 235, 17.9.1996, s. 6. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/32/EG (EUT L 141, 2.6.2007, s. 63).

(2)  EGT L 110, 20.4.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/32/EG.

(3)  EUT L 284, 16.10.2006, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut 2007/153/EG (EUT L 67, 7.3.2007, s. 13).

(4)  EGT L 245, 12.9.2002, s. 37. Beslutet ändrat genom beslut 2004/447/EG (EUT L 155, 30.4.2004, s. 66. Rättat genom EUT L 193, 1.6.2004, s. 53).

(5)  EUT L 342, 7.12.2006, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut 2007/153/EG.

(6)  EUT L 164, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 220, 21.6.2004, s. 3.


BILAGA

”FÖRTECKNING ÖVER OBLIGATORISKA SPECIFIKATIONER

Index nr

Referens

Dokumentnamn

Version

1.

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

2.

 

Avsiktligt raderad

 

3.

UNISIG SUBSET-023

Glossary of terms and abbreviations

2.0.0

4.

UNISIG SUBSET-026

System requirement specification

2.3.0

5.

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.2.9

6.

UNISIG SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

7.

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

8.

UNISIG SUBSET-035

Specific transmission module FFFIS

2.1.1

9.

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

10.

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

11.

Reserverad 05E537

Offline key management FIS

 

12.

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.1.2

13.

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and engineering rules

2.0.0

14.

UNISIG SUBSET-041

Performance requirements for interoperability

2.1.0

15.

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI annex A documents

1.2.0

16.

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop subsystem

2.2.0

17.

Avsiktligt raderad

 

 

18.

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

19.

UNISIG SUBSET-047

Trackside-trainborne FIS for radio infill

2.0.0

20.

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for radio infill

2.0.0

21.

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

22.

Avsiktligt raderad

 

 

23.

UNISIG SUBSET-054

Assignment of values to ETCS variables

2.0.0

24.

Avsiktligt raderad

 

 

25.

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

26.

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

27.

UNISIG SUBSET-091

Safety requirements for the technical interoperability of ETCS in levels 1 and 2

2.2.11

28.

Reserverad

Reliability — availability requirements

 

29.

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface “k”

1.0.0

30.

Avsiktligt raderad

 

 

31.

UNISIG SUBSET-094

UNISIG Functional requirements for an onboard reference test facility

2.0.0

32.

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7

33.

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15

34.

A11T6001 12

(MORANE) Radio transmission FFFIS for EuroRadio

12

35.

ECC/DC(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz bands

 

36a.

Avsiktligt raderad

 

 

36b.

Avsiktligt raderad

 

 

36c.

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

37a.

Avsiktligt raderad

 

 

37b.

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.2.2

37c.

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.0.0

37d.

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.0

37e.

Avsiktligt raderad

 

 

38.

06E068

ETCS Marker-board definition

1.0

39.

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio conformance requirements

2.2.5

40.

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.2.5

41.

Reserverad

UNISIG SUBSET 028

JRU Test specification

 

42.

Avsiktligt raderad

 

 

43.

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

44.

Reserverad

Odometry FIS

 

45.

UNISIG SUBSET-101

Interface “K” specification

1.0.0

46.

UNISIG SUBSET-100

Interface “G” specification

1.0.1

47.

Reserverad

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

 

48.

Reserverad

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

49.

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

50.

Reserverad

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

 

51.

Reserverad

Ergonomic aspects of the DMI

 

52.

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

53.

Reserverad

AEIF-ETCS-Variables-Manual

AEIF-ETCS Variables manual

 

54.

Avsiktligt raderad

 

 

55.

Reserverad

Juridical recorder baseline requirements

 

56.

Reserverad

05E538

ERTMS Key management conformance requirements

 

57.

Reserverad

UNISIG SUBSET-107

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

 

58.

UNISIG SUBSET-097

Requirements for RBC-RBC safe communication interface

1.1.0

59.

Reserverad

UNISIG SUBSET-105

Requirements on pre-fitting of ERTMS trackside equipment

 

60.

Reserverad

UNISIG SUBSET-104

ETCS Version management

 

61.

Reserverad

GSM-R Version management

 

62.

Reserverad

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

63.

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe communication interface

1.0.0”

”FÖRTECKNING ÖVER INFORMATIVA SPECIFIKATIONER

Index N

Reference

Document Name

Version

Type

B1.

EEIG 02S126

RAM requirements (chapter 2 only)

6

2 (Index 28)

B2.

EEIG 97S066

Environmental conditions

5

2 (Index A5)

B3.

UNISIG SUBSET-074-1

Methodology for testing FFFIS STM

1.0.0

2 (Index 36)

B4.

EEIG 97E267

Odometer FFFIS

5

1 (Index 44)

B5.

O_2475

ERTMS GSM-R QoS test specification

1.0.0

2

B6.

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

2.1.9

1 (Index 11)

B7.

UNISIG SUBSET-074-3

FFFIS STM Test specification traceability of test cases with specific transmission module FFFIS

1.0.0

2 (Index 36)

B8.

UNISIG SUBSET-074-4

FFFIS STM Test specification traceability of testing the packets specified in the FFFIS STM application layer

1.0.0

2 (Index 36)

B9.

UNISIG SUBSET 076-0

ERTMS/ETCS Class 1, test plan

2.2.3

2 (Index 37)

B10.

UNISIG SUBSET 076-2

Methodology to prepare features

2.2.1

2 (Index 37)

B11.

UNISIG SUBSET 076-3

Methodology of testing

2.2.1

2 (Index 37)

B12.

UNISIG SUBSET 076-4-1

Test sequence generation: methodology and rules

1.0.0

2 (Index 37)

B13.

UNISIG SUBSET 076-4-2

ERTMS ETCS Class 1 states for test sequences

1.0.0

2 (Index 37)

B14.

UNISIG SUBSET 076-5-3

Onboard data dictionary

2.2.0

2 (Index 37)

B15.

UNISIG SUBSET 076-5-4

SRS v.2.2.2 traceability

2.2.2

2 (Index 37)

B16.

UNISIG SUBSET 076-6-1

UNISIG test database

2.2.2.

2 (Index 37)

B17.

UNISIG SUBSET 076-6-4

Test cases coverage

2.0.0

2 (Index 37)

B18.

Avsiktligt raderad

 

 

 

B19.

UNISIG SUBSET 077

UNISIG causal analysis process

2.2.2

2 (Index 27)

B20.

UNISIG SUBSET 078

RBC interface: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B21.

UNISIG SUBSET 079

MMI: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B22.

UNISIG SUBSET 080

TIU: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B23.

UNISIG SUBSET 081

Transmission system: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B24.

UNISIG SUBSET 088

ETCS Application levels 1 and 2 — safety analysis

2.2.10

2 (Index 27)

B25.

TS50459-1

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 1 — Ergonomic principles of ERTMS/ETCS/GSM-R information

2005

2 (Index 51)

B26.

TS50459-2

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 2 — Ergonomic arrangements of ERTMS/ETCS information

2005

2 (Index 51)

B27.

TS50459-3

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 3 — Ergonomic arrangements of ERTMS/GSM-R information

2005

2 (Index 51)

B28.

TS50459-4

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 4 — Data entry for the ERTMS/ETCS/GSM-R systems

2005

2 (Index 51)

B29.

TS50459-5

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 5 — Symbols

2005

2 (Index 51)

B30.

TS50459-6

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 6 — Audible information

2005

2 (Index 51)

B31.

Reserverad

EN50xxx

Railway applications — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 7 — Specific transmission modules

 

2 (Index 51)

B32.

Reserverad

Guideline for references

 

None

B33.

EN 301 515

Global System for Mobile communication (GSM); Requirements for GSM operation in railways

2.1.0

2 (Index 32, 33)

B34.

06E225

Operational DMI information

1

1 (Index 51)

B35.

Reserverad

UNISIG SUBSET-069

ERTMS Key management conformance requirements

 

1 (Index 56)

B36.

04E117

ETCS/GSM-R Quality of service user requirements — Operational analysis

1

2 (Index 32)

B37.

UNISIG SUBSET-093

GSM-R Interfaces — Class 1 requirements

2.3.0

1 (Index 32, 33)

B38.

UNISIG SUBSET-107A

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

1.0.0

2 (Index 57)

B39.

UNISIG SUBSET-076-5-1

ERTMS ETCS Class 1 feature list

2.2.2

2 (Index 37)

B40.

UNISIG SUBSET-076-6-7

Test sequences evaluation and validation

1.0.0

2 (Index 37)

B41.

UNISIG SUBSET-076-6-8

Generic train data for test sequences

1.0.0

2 (Index 37)

B42.

UNISIG SUBSET-076-6-10

Test sequence viewer (TSV)

2.10

2 (Index 37)

B43.

04E083

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

1 (Index 47)

B44.

04E084

Justification report for the safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

2 (Index B43)

B45.

ERA/ERTMS/003205

Traceability of changes to ETCS FRS

0.1

2 (Index 1)”


Top