EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0235

Europaparlamentets och rådets beslut nr 235/2008/EG av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska rådgivande organet för statistikstyrning (Text av betydelse för EES)

OJ L 73, 15.3.2008, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 267 - 269

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/235/oj

15.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 73/17


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 235/2008/EG

av den 11 mars 2008

om inrättande av Europeiska rådgivande organet för statistikstyrning

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285,

med beaktande av kommissionens förslag,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

av följande skäl:

(1)

Behovet av att införa gemensamma europeiska normer för medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters oberoende, integritet och ansvarighet fick kommittén för det statistiska programmet, inrättad genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom (2), att vid sitt möte den 24 februari 2005 enhälligt anta den europeiska uppförandekoden avseende statistik (nedan kallad uppförandekoden), såsom den hade lagts fram i kommissionens rekommendation av den 25 maj 2005 om medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters oberoende, integritet och ansvar.

(2)

Uppförandekoden har det dubbla syftet att skapa ökat förtroende för statistikmyndigheterna genom att föreslå olika institutionella och organisatoriska arrangemang och att förbättra kvaliteten på den statistik som dessa myndigheter producerar.

(3)

I sitt meddelande av den 25 maj 2005 till Europaparlamentet och rådet om medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters oberoende, integritet och ansvar medgav kommissionen att ett externt rådgivande organ skulle vara till nytta för det europeiska statistiksystemet genom att det aktivt skulle kunna arbeta med att övervaka hur uppförandekoden tillämpas inom det europeiska statistiksystemet överlag. I sin rekommendation av den 25 maj 2005 tillkännagav kommissionen sin avsikt att överväga att lägga fram ett förslag om inrättande av ett sådant externt rådgivande organ.

(4)

Den 8 november 2005 konstaterade rådet att ett nytt rådgivande organ på hög nivå skulle öka oberoendet, integriteten och ansvarigheten för kommissionen (Eurostat) och, inom ramen för den inbördes utvärderingen av tillämpningen av uppförandekoden, för det europeiska statistiksystemet. Rådet rekommenderade att organet skulle bestå av en liten grupp oberoende personer utsedda på grundval av sin kompetens.

(5)

Ledamöterna i det organet bör besitta olika kompetenser som kompletterar varandra, t.ex. kan det ingå personer från den akademiska världen och personer med nationell och/eller internationell yrkeserfarenhet på statistikområdet.

(6)

Organet bör inrätta en utvärdering för kommissionen (Eurostat) om tillämpningen av uppförandekoden, som motsvarar de nationella statistikmyndigheternas inbördes utvärdering.

(7)

En dialog med kommittén för det statistiska programmet och med den genom Europaparlamentets och rådets beslut nr. 234/2008/EG (3) inrättade europeiska rådgivande kommittén för statistik om uppförandekoden samt med olika organ för berörda parter i medlemsstaterna bör uppmuntras när så är lämpligt.

(8)

Ett rådgivande organ bör därför inrättas, och dess uppgifter och sammansättning bör fastställas utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5 i protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådgivande organ

Europeiska rådgivande organet för statistikstyrning (nedan kallat organet) inrättas härmed. Organets syfte ska vara att utöva en oberoende tillsyn över det europeiska statistiksystemet när det gäller tillämpningen av den europeiska uppförandekoden avseende statistik (nedan kallad uppförandekoden).

Artikel 2

Uppgifter

1.   Organet ska ha i uppgift att

a)

utarbeta en årlig rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av uppförandekoden med avseende på kommissionen (Eurostat) samt att översända den till kommissionen innan den läggs fram för Europaparlamentet och rådet,

b)

i denna årliga rapport inkludera en utvärdering av tillämpningen av uppförandekoden inom det europeiska statistiksystemet överlag,

c)

ge kommissionen råd om lämpliga åtgärder för att underlätta tillämpningen av uppförandekoden med avseende på kommissionen (Eurostat) och på det europeiska statistiksystemet överlag,

d)

bistå kommissionen (Eurostat) med att ge användare och uppgiftslämnare kännedom om uppförandekoden,

e)

ge kommissionen (Eurostat) och kommittén för det statistiska programmet råd vid uppdateringen av uppförandekoden.

2.   Organet får ge kommissionen råd och ska lämna svar till kommissionen i frågor som gäller användarnas förtroende för den europeiska statistiken i enlighet med de uppgifter som anges i punkt 1.

Artikel 3

Organets ledamöter

1.   Organet ska ha sju ledamöter, ordföranden medräknad. Organets ledamöter ska agera oberoende. Kommissionen (Eurostat) ska delta som observatör.

2.   Organets ledamöter ska utses bland experter med gedigna kunskaper i statistik, vara tillsatta på personliga mandat och väljas så att deras kompetens och erfarenheter kompletterar varandra.

3.   Efter att ha hört kommissionen ska rådet utse organets ordförande och Europaparlamentet ska godkänna utnämningen av ordföranden.

Ordföranden får varken vara ledamot av en nationell statistikmyndighet eller av kommissionen eller ha haft ett sådant uppdrag under de senaste två åren.

Efter att ha hört kommissionen ska Europaparlamentet och rådet utse tre ledamöter av organet vardera.

4.   Mandatperioden för ordföranden och organets ledamöter ska vara tre år, vilken får förlängas en gång.

5.   Om en ledamot avsäger sig sitt uppdrag innan mandatperioden löpt ut, ska en ersättare utses för en hel mandatperiod i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

Artikel 4

Organets arbete

1.   Organet ska självt anta sin arbetsordning, som ska offentliggöras.

2.   Organets årsrapport, som avses i artikel 2.1 a, ska offentliggöras efter det att den har lagts fram för Europaparlamentet och rådet. Organet kan dessutom besluta att offentliggöra slutsatser, partiella slutsatser eller arbetsdokument, under förutsättning att dessa i förväg har meddelats Europaparlamentet, rådet och kommissionen (Eurostat) och varje annat berört organ och dessa har getts tillfälle till genmäle.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 287 i fördraget, ska organets ledamöter vara förpliktade att inte lämna ut information som de har fått tillgång till genom organets förfaranden, om kommissionen informerar dem om att sådan information på goda grunder är konfidentiell eller om ett begärt yttrande eller besvarande av en fråga skulle leda till att sådan konfidentiell information lämnas ut.

4.   Organet ska bistås av ett sekretariat som kommissionen tillhandahåller men som måste agera självständigt. Organets sekreterare ska utses av kommissionen efter samråd med organet. Sekreteraren ska agera på uppdrag av organet.

5.   Kostnaderna för organet ska ingå i kommissionens budgetberäkningar.

Artikel 5

En översyn av organets roll och effektivitet ska göras tre år efter dess inrättande.

Artikel 6

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande avgivet den 24 oktober 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 14 februari 2008.

(2)  EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

(3)  Se sidan 13 i detta nummer av EUT.


Top