EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0029(01)

2009/5/EG: Europeiska centralbankens beslut av den 18 december 2008 om senareläggning av starten för rotationssystemet i ECB-rådet (ECB/2008/29)

OJ L 3, 7.1.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 72 - 73

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/5(2)/oj

7.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 3/4


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 18 december 2008

om senareläggning av starten för rotationssystemet i ECB-rådet

(ECB/2008/29)

(2009/5/EG)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), särskilt artikel 10.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt rådets beslut 2008/608/EG av den 8 juli 2008 i enlighet med artikel 122.2 i fördraget om Slovakiens införande av den gemensamma valutan den 1 januari 2009 (1) uppfyller Slovakien de nödvändiga kriterierna för införande av euron och dess undantag enligt artikel 4 i anslutningsakten (2) kommer att upphävas med verkan från och med den 1 januari 2009.

(2)

När Slovakien inför euron kommer antalet medlemmar i ECB-rådet att överstiga 21. Av artikel 10.2 i ECBS-stadgan framgår att från och med den dag då antalet medlemmar i ECB-rådet överstiger 21, ska varje direktionsledamot ha en röst och antalet centralbankschefer med rösträtt uppgå till 15. I artikeln anges även reglerna för hur rösträtten ska alternera. Enligt artikel 10.2 sjätte strecksatsen får ECB-rådet genom beslut med två tredjedelars majoritet av samtliga röstberättigade och icke röstberättigade medlemmar besluta att senarelägga införandet av rotationssystemet till dess att antalet centralbankschefer överstiger 18.

(3)

Av skäl 6 i ECB:s rekommendation ECB/2003/1 av den 3 februari 2003 till rådets beslut om ändring av artikel 10.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (3) och skäl 6 i rådets beslut 2003/223/EG på stats- eller regeringschefsnivå av den 21 mars 2003 om ändring av artikel 10.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (4), framgår möjligheten att fatta ett beslut om att senarelägga införandet av rotationssystemet för att undvika att röstningsfrekvensen för centralbankschefer i en viss grupp uppgår till 100 %. Om rotationssystemet startar när antalet centralbankschefer överstiger 15 måste särskilda regler införas för att undvika att medlemmarna i den första gruppen av centralbankschefer får rösta mindre ofta än medlemmarna i den andra gruppen. En möjlig lösning för att uppfylla detta villkor vore att fem rösträtter tilldelas den första gruppen. Detta skulle dock leda till att röstningsfrekvensen för medlemmarna i den första gruppen skulle uppgå till 100 %, vilket skulle stå i strid med målsättningen att alla centralbankschefer ska omfattas av rotationssystemet. Alternativa lösningar som undviker att röstningsfrekvensen för den första gruppen blir 100 % skulle göra rotationssystemet avsevärt mer komplicerat.

(4)

Efter omfattande överläggningar har ECB-rådet funnit att det, i stället för att genomföra rotationssystemet när antalet centralbankschefer överstiger 15, är mer fördelaktigt med en senareläggning till en tidpunkt då antalet centralbankschefer överstiger 18 så att övergångslösningen med ett rotationssystem med två grupper inte blir ännu mer komplicerad. Det är därför ändamålsenligt att senarelägga införandet av rotationssystemet till dess att antalet centralbankschefer överstiger 18.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Införandet av det rotationssystem som framgår av artikel 10.2 i ECBS-stadgan ska senareläggas fram till dess att antalet centralbankschefer i ECB-rådet överstiger 18.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2009.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 18 december 2008.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 195, 24.7.2008, s. 24.

(2)  Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

(3)  EUT C 29, 7.2.2003, s. 6.

(4)  EUT L 83, 1.4.2003, s. 66.


Top