Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1565

Kommissionens förordning (EG) nr 1565/2007 av den 21 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter

OJ L 340, 22.12.2007, p. 37–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1565/oj

22.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 340/37


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1565/2007

av den 21 december 2007

om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artiklarna 26.3 a och 29.1, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (2) som godkändes genom rådets och kommissionens beslut 2002/309/EG, Euratom (3), innebär att den bilaterala osthandeln från och med den 1 juni 2007 helt och hållet liberaliseras efter en femårig övergångsperiod.

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter (4) ändrad genom förordning (EG) nr 487/2007 (5), innehöll därför inte längre några bestämmelser om importkvoter och importtullar för ost med ursprung i Schweiz. I det här sammanhanget och mot bakgrund av den flexibilitet i fråga om kravet på importlicens som infördes genom artikel 26.3 a i förordning (EG) nr 1255/1999, ändrad genom förordning (EG) nr 1152/2007 (6), är det lämpligt att slopa kravet på uppvisande av importlicens för all ost som importeras från Schweiz.

(3)

I artikel 19a i förordning (EG) nr 2535/2001 föreskrivs att import av mejeriprodukter ska förvaltas enligt ”först-till-kvarn”-principen enligt artiklarna 308a–308c i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (7). Genom det förvaltningssystemet blir användningen av importlicenser överflödigt och uppvisandet av sådana bör därför dras tillbaka.

(4)

Vissa licenser för ost med ursprung i Schweiz och för import av mejeriprodukter under kvoter som förvaltas enligt ”först-till-kvarn-”-principen enligt kapitel Ia i förordning (EG) nr 2535/2001 kommer att fortsätta vara giltiga efter den 1 januari 2008. Om de åtaganden som är kopplade till dessa licenser inte uppfylls, går den ställda säkerheten förlorad. Eftersom sådan import från och med det datumet kan ske utan licens och utan de avgifter som är kopplade till den, bör importörer som innehar sådana licenser, som inte utnyttjats helt och hållet till det datumet, ges möjlighet att begära att de ställda säkerheterna frigörs, vilket också ska ske.

(5)

Enligt avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland i enlighet med artikel XXVIII i GATT 1994 om ändring av den WTO-tullkvot för smör från Nya Zeeland som anges i EG:s bindningslista CXL som bifogas GATT 1994 (8), godkänt genom rådets beslut 2007/867/EG av den 20 december 2007 (9), ändras tullkvoten för smör i bindningslista CXL/Europeiska gemenskapen, som ingicks vid de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan. Bilaga III.A till förordning (EG) nr 2535/2001 bör därför anpassas i enlighet med detta.

(6)

Bilagorna IV och V till förordning (EG) nr 2535/2001 innehåller en mycket komplicerad mekanism och ett tungrott förfarande för fastställande av om fetthalten uppfyller kraven både i Nya Zeeland och gemenskapen. Den nyligen antagna beskrivningen av kvoten, som innebär att intervallet för fetthalt utvidgas från 80–82 % till 80–85 %, förenklar kontrollerna, främst genom att tolkningen av kontrollresultaten av fetthalten baserad på den processtypiska standardavvikelsen slopas. Denna förenkling ger också avsevärt minskad byråkrati och minskade kostnader för bägge parter och gör att både importörer och exportörer lättare får tillgång till kvoter.

(7)

Enligt artikel 33.1 d i förordning (EG) nr 2535/2001 ska det utfärdande organet i Nya Zeeland utfärda IMA 1-intyget för den produkt som omfattas av intyget innan produkten i fråga lämnar det land som utfärdar intyget. Smör som omfattas av kvotår 2008 får föras in i Nya Zeeland från och med november 2007. Eftersom det är omöjligt att tillämpa de nya bestämmelserna i förordning (EG) nr 2535/2001 i sin ändrade lydelse enligt den här förordningen på sådana försändelser, och eftersom en korrekt tillämpning av de nya bestämmelserna kommer att ta sin tid, bör artikel 33.1 d i förordning (EG) nr 2535/2001 inte gälla för perioden från den 1 november 2007 till den 31 januari 2008.

(8)

Det är lämpligt att samtidigt uppdatera vissa uppgifter i bilaga XII till förordning (EG) nr 2535/2001 om Nya Zeelands utfärdande organ.

(9)

Förordning (EG) nr 2535/2001 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

I kommissionens beslut 2001/651/EG (10) fastställdes den processtypiska standardavvikelsen för fetthalt hos smör som importerats från Nya Zeeland för att underlätta kontrollerna enligt bilaga IV till förordning (EG) nr 2535/2001. De nya reglerna som utökar kvoten till att även omfatta osaltat smör, gör det möjligt att överge tolkningen av kontrollresultaten och följaktligen det komplicerade förfarandet för den processtypiska standardavvikelsen. Beslut 2001/651/EG är därför inte längre aktuellt och bör upphävas.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2535/2001 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Utan att det påverkar tillämpningen av avdelning II i förordning (EG) nr 1291/2000, och om inte annat föreskrivs i den här förordningen, får import av mjölkprodukter endast ske mot uppvisande av en importlicens.”

2.

Artikel 19a ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   För import enligt de kvoter som avses i punkt 1 krävs inte uppvisande av exportlicens.”

b)

Punkt 3 ska utgå.

3.

Artikel 20 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska led d ersättas med följande:

”d)

Bilaga 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter.”

b)

Punkt 3 ska utgå.

4.

Efter artikel 22 ska följande kapitel införas:

”KAPITEL IIA

IMPORT UTANFÖR TULLKVOTERNA UTAN UPPVISANDE AV IMPORTLICENS

Artikel 22a

1.   Den här artikeln ska gälla import med förmånsbehandling enligt artikel 3 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter.

2.   Alla produkter som omfattas av KN-nummer 0406 med ursprung i Schweiz är undantagna från importtull och från kravet på uppvisande av importlicens.

3.   Tullbefrielsen ska bara gälla vid uppvisande av deklarationen för övergång till fri omsättning tillsammans med det ursprungsbevis som utfärdats i enlighet med protokoll nr 3 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet, som undertecknades den 22 juli 1972.”

5.

Artikel 38 ska utgå.

6.

I artikel 40.1 ska andra, tredje och fjärde stycket utgå.

7.

Del D i bilaga II ska ersättas med bilaga I till den här förordningen.

8.

Bilaga III.A ska ersättas med bilaga II till den här förordningen.

9.

Bilaga IV ska ändras i enlighet med bilaga III till den här förordningen.

10.

Bilaga V ska ersättas med bilaga IV till den här förordningen.

11.

I bilaga VIII ska första stycket led 2 ersättas med följande:

”Det organ som utfärdar IMA 1-intyg får annullera sådant intyg eller en del av det för en kvantitet som intyget omfattar som förstörts eller gjorts olämplig för försäljning under omständigheter som ligger utanför exportörens kontroll. Om en del av en kvantitet som omfattas av ett IMA 1-intyg förstörs eller görs olämplig för försäljning får ett ersättnings-IMA 1-intyg utfärdas för den återstående kvantiteten. När det gäller smör från Nya Zeeland enligt bilaga III.A, ska den ursprungliga produktidentifieringsförteckningen användas för detta syfte. Ersättningsintyget ska ha samma sista giltighetsdatum som originalet. I detta fall ska fält nr 17 i ersättningsintyget innehålla frasen ’giltigt till och med den 00.00.0000’.”

12.

Bilaga X ska ändras i enlighet med bilaga V till den här förordningen.

13.

I bilaga XII ska uppgifterna om Nya Zeeland ersättas med följande:

”Nya Zeeland

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

ex 0405 10 30

ex 0406 90 01

ex 0406 90 21

Smör

Smör

Smör

Ost för bearbetning

Cheddar

New Zealand Food Safety Authority

Telecom Towers, 86

Jervois Quay,

PO Box 2835

Wellington

Nya Zeeland

Tfn. (64-4) 894 2500

Fax (64-4) 894 2501”

Artikel 2

De säkerheter som har ställts för utfärdande av importlicenser ska på berörda parters begäran frisläppas under förutsättning att

a)

licenserna utfärdats för import enligt de kvoter som anges i kapitel Ia eller om licenserna utfärdats för import av produkter som omfattas av KN-nummer 0406 med ursprung i Schweiz,

b)

licenserna är giltiga minst till och med den 1 januari 2008,

c)

licenserna bara har utnyttjats delvis eller inte alls fram till den 1 januari 2008.

Artikel 3

Genom undantag från artikel 34.2 i förordning (EG) nr 2535/2001 ska artikel 33.1 d i den förordningen inte gälla från och med den 1 november 2007 till den 31 januari 2008 för import som rör kvotår 2008.

Artikel 4

Beslut 2001/651/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2008. Artikel 3 ska dock tillämpas från och med 1 november 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2). Med verkan från den 1 juli 2008 ersätts förordning (EG) nr 1255/1999 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 132.

(3)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 1.

(4)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 29. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1324/2007 (EUT L 294, 13.11.2007, s. 14).

(5)  EUT L 114, 1.5.2007, s. 8.

(6)  EUT L 258, 4.10.2007, s. 3.

(7)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 214/2007 (EUT L 62, 1.3.2007, s. 6).

(8)  Se sidan 95 i detta nummer av EUT.

(9)  Se sidan 95 i detta nummer av EUT.

(10)  EGT L 229, 25.8.2001, s. 24. Beslutet senast ändrat genom beslut 2004/584/EG (EUT L 255, 31.7.2004, s. 41).


BILAGA I

”II.D

Nedsatt tull enligt bilaga ii till avtalet mellan gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

KN-nr

Varuslag

Tullsats

(euro/100 kg nettovikt)

fr.o.m. 1.6.2007

0402 29 11

ex 0404 90 83

Specialmjölk för barn (1), i hermetiskt tillslutna behållare med en nettovikt av högst 500 g och med en fetthalt av mer än 10 viktprocent

43,80


(1)  Som ’specialmjölk för barn’ betraktas produkter fria från patogena bakterier och som innehåller mindre än 10 000 revivifierande aeroba bakterier och färre än två kolibakterier per gram.”


BILAGA II

”BILAGA III.A

Tullkvot i enlighet med GATT/WTO-avtalen fördelad efter ursprungsland: Smör från Nya Zeeland

KN-nummer

Varuslag

Ursprungsland

Årlig kvot 1 januari – 31 december

(i ton)

Maximal halvårskvot

(mängd i ton)

Kvot

Del A

Kvotnummer

09,4195

Kvot

Del B

Kvotnummer

09,4182

Tullsats vid import

(euro/100 kg nettovikt)

Föreskrifter för utfärdande av IMA 1-intyg

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Minst 6 veckor gammalt smör med en fetthalt av lägst 80 och högst 85 viktprocent, framställt direkt av mjölk eller grädde, utan användning av lagrade råvaror, i en enda, sluten och oavbruten process

Nya Zeeland

74 693 ton

Halvårskvot från och med januari 2008

37 346,5 ton

20 540,5 ton

16 806 ton

70,00

Se bilaga IV”

ex 0405 10 30

Minst 6 veckor gammalt smör med en fetthalt av lägst 80 och högst 85 viktprocent, framställt direkt av mjölk eller grädde, utan användning av lagrade råvaror, i en enda, sluten och oavbruten process som kan innebära att grädden genomgår ett stadium som koncentrerat mjölkfett och/eller att sådant mjölkfett fraktionerats (bearbetning som kallas ’Ammix’ och ’Spreadable’)


BILAGA III

Bilaga IV till förordning (EG) nr 2535/2001 ska ändras på följande sätt:

1.

Rubriken ska ersättas med följande:

”KONTROLL AV VIKT OCH FETTHALT HOS SMÖR MED URSPRUNG I NYA ZEELAND SOM IMPORTERAS I ENLIGHET MED AVSNITT 2 I KAPITEL III I FÖRORDNING (EG) nr 2535/2001”;

2.

I del 1 ska led e utgå.

3.

Del 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Led 2.2 ska ändras på följande sätt:

i)

I led e) ska tredje strecksatsen strykas.

ii)

Led i ska ersättas med följande:

”i)

i ruta 13, lägst 80 och högst 85 viktprocent,”;

b)

Led 2.3 ska utgå.

4.

Del 4 ska ändras på följande sätt:

a)

I led 4.1 ska följande stycken läggas till:

”De behöriga myndigheterna ska ta dubbla prover och ett av dem ska förvaras på ett säkert ställe i händelse av tvist.

Laboratoriet ska av en medlemsstat vara auktoriserat att utföra officiella analyser och det ska vara erkänt av medlemsstaten att laboratoriet har kompetens för den metod som avses ovan, på grundval av att det uppfyllt repeterbarhetskravet vid analys av dubbelblindprover och att det deltagit med godkänt resultat i kvalifikationsprövningar.”;

b)

Led 4.2 ska utgå.

c)

Led 4.3 ska ersättas med följande:

”4.3   Tolkning av kontrollresultat – aritmetiskt medelvärde

a)

Fetthalten ska anses uppfylla kraven om det aritmetiska medelvärdet av provresultaten inte överstiger 84,4 %.

Den behöriga myndigheten ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om varje ärende som inte uppfyller kraven.

b)

Om kravet under a) inte uppfylls ska det parti som omfattas av den aktuella importdeklarationen och IMA 1-certifikatet importeras i enlighet med artikel 36, förutom i de fall analysresultaten av dubbelprovet enligt led 4.5 uppfyller kraven.”.

d)

Led 4.4 ska utgå.

e)

Led 4.5 ska ersättas med följande:

”4.5.   Tvister om resultat

Importören kan bestrida analysresultaten från en behörig myndighets laboratorium inom sju arbetsdagar från det att denne mottagit dem, förutsatt att importören står för kostnaderna för att testa dubbelproverna. Behörig myndighet ska i detta fall till ett annat laboratorium skicka förseglade dubbelprover av de prover myndighetens laboratorium analyserat. Det andra laboratoriet ska av en medlemsstat vara auktoriserat att utföra officiella analyser och det ska vara erkänt av medlemsstaten att laboratoriet har kompetens för den metod som avses i led 4.1 på grundval av att det uppfyllt repeterbarhetskravet vid analys av dubbelblindprover och att det deltagit med godkänt resultat i kvalifikationsprövningar.

Det andra laboratoriet ska utan dröjsmål låta den behöriga myndigheten ta del av analysresultaten.

Det andra laboratoriets resultat är slutgiltiga.”;

f)

Led 4.6 ska utgå.


BILAGA IV

”BILAGA V

Image


BILAGA V

Bilaga X till förordning (EG) nr 2535/2001 ska ändras på följande sätt:

a)

Fält 7 ska ersättas med följande:

7.   Märken, nummer, antal och slag av förpackning, detaljerad KN-beskrivning och åttasiffrigt KN-nummer föregånget av ”ex” samt uppgift om presentationsform.

Se den bifogade produktidentifieringsförteckningen, hänvisning:

KN-nummer ex 0405 10 – Minst 6 veckor gammalt smör med en fetthalt av lägst 80 och högst 85 viktprocent, framställt direkt av mjölk eller grädde.

Fabrikens registreringsnummer

Tillverkningsdag

Det aritmetiska medelvärdet för plastförpackningens vikt

b)

Fält 13 ska ersättas med följande:

13.   Fetthalt viktprocent


Top