EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1524

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1524/2007 av den 18 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå

EUT L 343, 27.12.2007, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2014; upphävd genom 32014R1141

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1524/oj

27.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/5


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1524/2007

av den 18 december 2007

om ändring av förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 191,

med beaktande av kommissionens förslag,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

av följande skäl:

(1)

I artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 (2) föreskrivs att Europaparlamentet ska offentliggöra en rapport om tillämpningen av den förordningen, inbegripet – när så är lämpligt – möjliga ändringar av finansieringssystemen.

(2)

I sin resolution av den 23 mars 2006 om europeiska politiska partier (3) ansåg Europaparlamentet att förordning (EG) nr 2004/2003, mot bakgrund av den erfarenhet som vunnits sedan den trädde i kraft 2004, bör förbättras på ett antal punkter, samtliga med det övergripande syftet att förbättra finansieringssituationen för dessa politiska partier och de stiftelser som är knutna till dem.

(3)

Bestämmelser för att ge ekonomiskt stöd till politiska stiftelser på europeisk nivå bör fastställas, eftersom politiska stiftelser på europeisk nivå som har anknytning till politiska partier på europeisk nivå genom sin verksamhet kan stödja och underbygga målen för politiska partier på europeisk nivå, särskilt när det handlar om att bidra till debatten om politiska frågor på europeisk nivå och europeisk integration, samt genom att fungera som katalysatorer för nya idéer, analyser och politiska alternativ. Detta ekonomiska stöd bör ges från det avsnitt som har titeln ”Parlamentet” i Europeiska unionens allmänna budget, på samma sätt som är fallet för politiska partier på europeisk nivå.

(4)

Det är viktigt att garantera ett så brett deltagande som möjligt bland medborgarna i Europeiska unionens demokratiska liv. I detta sammanhang kan politiska ungdomsorganisationer spela en särskild roll för att främja intresse för och konkret kunskap om Europeiska unionens politiska system bland unga och på så sätt aktivt främja ungdomars deltagande i demokratisk verksamhet på europeisk nivå.

(5)

För att förbättra förutsättningarna för finansiering av politiska partier på europeisk nivå, samtidigt som man uppmuntrar dem att säkerställa en tillräcklig långsiktig finansiell planering, bör minimikravet för samfinansiering anpassas. Samma nivå på samfinansiering bör krävas för politiska stiftelser på europeisk nivå.

(6)

I syfte att ytterligare stärka och främja den europeiska karaktären hos valen till Europaparlamentet, bör det fastställas att anslag som har mottagits från Europeiska unionens allmänna budget också kan användas för att finansiera kampanjer för politiska partier på europeisk nivå i samband med val till Europaparlamentet, förutsatt att detta inte innebär direkt eller indirekt finansiering av nationella politiska partier eller kandidater. Politiska partier på europeisk nivå agerar i samband med val till Europaparlamentet särskilt för att understryka den europeiska karaktären hos dessa val. I enlighet med artikel 8 i akten om allmänna direkta val av ledamöter i Europaparlamentet, rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom (4), ska finansiering och begränsning av utgifterna i samband med valet till Europaparlamentet regleras i varje medlemsstat genom nationella föreskrifter. Nationell rätt gäller också för utgifter i samband med nationella val och folkomröstningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EG) nr 2004/2003

Förordning (EG) nr 2004/2003 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska följande punkter läggas till:

”4.

politiska stiftelser på europeisk nivå: en enhet eller ett nätverk av enheter som är en juridisk person i medlemsstaten och är knuten till ett politiskt parti på europeisk nivå, och som genom sin verksamhet, inom ramen för Europeiska unionens syften och grundläggande värderingar, stöder och kompletterar målsättningarna för det politiska partiet på europeisk nivå genom att utföra särskilt följande uppgifter:

Observera, analysera och bidra till debatten om politiska frågor på europeisk nivå och europeisk integration.

Utveckla verksamhet kopplad till politiska frågor på europeisk nivå, t.ex. organisera och stödja seminarier, utbildning, konferenser och studier om sådana frågor mellan intressenter, inklusive ungdomsorganisationer och andra representanter för det civila samhället.

Utveckla samarbete med enheter av samma slag i syfte att främja demokrati.

Fungera som en ram för att nationella politiska stiftelser, akademiker och andra berörda aktörer ska kunna arbeta tillsammans på europeisk nivå.

5.

finansiering från Europeiska unionens allmänna budget: ett bidrag enligt artikel 108.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (5) (nedan kallad ’budgetförordningen’).

2.

I artikel 3 ska det första stycket betecknas punkt 1 och följande punkter ska läggas till:

”2.   En politisk stiftelse på europeisk nivå ska uppfylla följande villkor:

a)

Den måste vara knuten till ett av de politiska partier på europeisk nivå som erkänts i enlighet med punkt 1, enligt intyg från det partiet.

b)

Den måste vara en juridisk person i den medlemsstat där den har sitt säte. Denna juridiska person måste vara skild från den juridiska person som utgör det politiska parti på europeisk nivå som stiftelsen är knuten till.

c)

Den måste respektera, i synnerhet i sitt program och i sin verksamhet, de principer på vilka Europeiska unionen grundar sig, nämligen principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen.

d)

Den får inte vara vinstdrivande.

e)

Den ska ha en styrelse med geografiskt balanserad sammansättning.

3.   Inom ramen för förordningen är det varje politiskt parti och stiftelse på europeisk nivå som ska fastställa de särskilda formerna för förhållandet dem emellan i enlighet med nationell lagstiftning, inbegripet en lämplig grad av åtskillnad av den dagliga förvaltningen samt ledningsstrukturen för den politiska stiftelsen på europeisk nivå å ena sidan och för det politiska parti på europeisk nivå som stiftelsen är knuten till å den andra.”

3.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 led a ska ersättas med följande:

”a)

Handlingar som styrker att sökanden uppfyller villkoren i artiklarna 2 och 3.”

b)

Följande punkter ska läggas till:

”4.   En politisk stiftelse på europeisk nivå får ansöka om finansiering från Europeiska unionens allmänna budget endast genom det politiska parti på europeisk nivå som den är knuten till.

5.   Anslag till en politisk stiftelse på europeisk nivå ska fördelas på basis av dennas tillhörighet till ett politiskt parti på europeisk nivå, i enlighet med artikel 10.1. Artiklarna 9 och 9a ska tillämpas på de fördelade anslagen.

6.   Anslag som beviljas en politisk stiftelse på europeisk nivå ska endast användas i syfte att finansiera dennas verksamhet i enlighet med artikel 2.4. Anslag får under inga omständigheter användas till finansiering av valkampanjer.

7.   Punkterna 1 och 3 ska tillämpas på motsvarande sätt på politiska stiftelser på europeisk nivå vid bedömningen av ansökningar om finansiering från Europeiska unionens allmänna budget.”

4.

I artikel 5 ska följande punkter läggas till:

”4.   Punkt 2 ska tillämpas på motsvarande sätt på politiska stiftelser på europeisk nivå.

5.   Om det politiska parti på europeisk nivå till vilket en politisk stiftelse på europeisk nivå är knuten inte längre kan betraktas som sådant, ska den berörda politiska stiftelsen på europeisk nivå uteslutas från finansiering i enlighet med denna förordning.

6.   Om Europaparlamentet konstaterar att något av villkoren i artikel 3.2 c inte längre är uppfyllt, ska den berörda politiska stiftelsen på europeisk nivå uteslutas från finansiering i enlighet med denna förordning.”

5.

Artiklarna 6, 7 och 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Skyldigheter i samband med finansieringen

1.   Ett politiskt parti på europeisk nivå samt en politisk stiftelse på europeisk nivå ska

a)

årligen offentliggöra sina inkomster och utgifter samt en redovisning av sina tillgångar och skulder, och

b)

redovisa sina finansieringskällor genom att tillhandahålla en förteckning över donatorer och donationerna från varje donator, med undantag av donationer som inte överstiger 500 EUR per år och donator.

2.   Ett politiskt parti på europeisk nivå samt en politisk stiftelse på europeisk nivå får inte ta emot

a)

anonyma donationer,

b)

donationer från budgetarna för politiska grupper i Europaparlamentet,

c)

donationer från företag över vilka de offentliga myndigheterna kan utöva ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande på grund av ägarförhållanden, finansiellt deltagande eller regler som styr företaget,

d)

donationer som överstiger 12 000 EUR per år och donator, från andra fysiska eller juridiska personer än de företag som avses i led c och utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 3 och 4,

e)

donationer från myndigheter i ett tredjeland, inklusive företag över vilka myndigheterna kan utöva ett direkt eller indirekt avgörande inflytande genom sitt ägande, sitt finansiella deltagande eller de regler som styr företaget.

3.   Bidrag till politiska partier på europeisk nivå från nationella politiska partier som är medlemmar i ett politiskt parti på europeisk nivå eller från en fysisk person som är medlem i ett politiskt parti på europeisk nivå ska vara tillåtna. Bidrag till ett politiskt parti på europeisk nivå från nationella politiska partier eller från fysiska personer får inte överstiga 40 % av den årliga budgeten för det politiska partiet på europeisk nivå.

4.   Bidrag till en politisk stiftelse på europeisk nivå från nationella stiftelser som är medlemmar i en politisk stiftelse på europeisk nivå, samt från politiska partier på europeisk nivå ska vara tillåtna. Dessa bidrag får inte överstiga 40 % av den årliga budgeten för den politiska stiftelsen på europeisk nivå och får inte komma från medel som tagits emot av ett politiskt parti på europeisk nivå från Europeiska unionens allmänna budget i enlighet med denna förordning.

Bevisbördan ska ligga hos det berörda politiska partiet på europeisk nivå.

Artikel 7

Finansieringsförbud

1.   Finansiering av politiska partier på europeisk nivå ur Europeiska unionens allmänna budget eller från någon annan källa får inte utnyttjas för att direkt eller indirekt finansiera andra politiska partier, i synnerhet inte nationella partier eller kandidater. Dessa nationella politiska partier och kandidater fortsätter att omfattas av sina nationella bestämmelser.

2.   Finansieringen av politiska stiftelser på europeisk nivå från Europeiska unionens allmänna budget eller från varje annan källa får inte utnyttjas för att direkt eller indirekt finansiera politiska partier eller kandidater, vare sig på europeisk eller nationell nivå, eller stiftelser på nationell nivå.

Artikel 8

Utgifternas art

Utan att det påverkar finansieringen av politiska stiftelser, får anslag som har tilldelats från Europeiska unionens allmänna budget i enlighet med denna förordning, endast användas för att täcka utgifter som direkt avser de mål som uppställs i det politiska program som avses i artikel 4.2 b.

Till dessa utgifter ska höra administrativa utgifter och utgifter för tekniskt stöd, möten, forskning, gränsöverskridande arrangemang, undersökningar, information och publikationer.

Till utgifterna för politiska partier på europeisk nivå kan också höra finansieringen av kampanjer som förs av politiska partier på europeisk nivå i samband med val till Europaparlamentet, i vilka de deltar i enlighet med artikel 3.1 d. I enlighet med artikel 7 får dessa anslag inte användas för att direkt eller indirekt finansiera nationella politiska partier eller kandidater.

Sådana utgifter får inte användas för att finansiera folkomröstningar.

I enlighet med artikel 8 i akten om allmänna direkta val av ledamöter i Europaparlamentet ska finansiering och begränsning av utgifterna för alla partier och kandidater i samband med val till Europaparlamentet dock regleras i varje medlemsstat genom nationella föreskrifter.”

6.

I artikel 9 ska punkterna 1, 2 och 3 ersättas med följande:

”1.   Anslagen för finansiering av politiska partier på europeisk nivå och politiska stiftelser på europeisk nivå ska fastställas i enlighet med det årliga budgetförfarandet och ska genomföras i enlighet med budgetförordningen och genomförandebestämmelserna för denna.

Genomförandeförfarandena för förordningen ska fastställas av utanordnaren.

2.   Värderingen av lös och fast egendom och avskrivningen av denna ska ske i enlighet med de bestämmelser som gäller för EU:s institutioner, i enlighet med artikel 133 i budgetförordningen.

3.   Kontroll av den finansiering som beviljas enligt denna förordning ska ske i enlighet med budgetförordningen och genomförandebestämmelserna för denna.

Kontrollen ska även genomföras på grundval av ett årligt godkännande av en extern och oberoende revision. Detta godkännande ska överlämnas till Europaparlamentet inom sex månader efter det aktuella budgetårets slut.”

7.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 9a

Öppenhet

Europaparlamentet ska, i en för detta ändamål avsedd avdelning på sin hemsida, tillsammans offentliggöra följande handlingar:

En årlig rapport med en tabell över de belopp som betalats ut till varje politiskt parti och till varje politisk stiftelse på europeisk nivå, för varje budgetår som bidrag har betalats ut.

Rapporten från Europaparlamentet om tillämpningen av denna förordning och den finansierade verksamhet som avses i artikel 12.

Genomförandebestämmelserna för denna förordning.”

8.

Artikel 10.2 ska ersättas med följande:

”2.   Finansieringen ur Europeiska unionens allmänna budget får inte överstiga 85 % av de kostnader för ett politiskt parti eller en politisk stiftelse på europeisk nivå som berättigar till stöd. Bevisbördan ska ligga hos det berörda politiska partiet på europeisk nivå.”

9.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Utvärdering

Europaparlamentet ska senast den 15 februari 2011 offentliggöra en rapport om tillämpningen av denna förordning och om de finansierade verksamheterna. Rapporten ska, i förekommande fall, ange eventuella ändringar av finansieringssystemet.”

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

Bestämmelserna i denna förordning ska gälla för bidrag till de politiska partierna på europeisk nivå från och med budgetåret 2008.

För budgetåret 2008 ska varje ansökan om bidrag till finansieringen av politiska stiftelser på europeisk nivå, enligt artikel 4.4 i förordning (EG) nr 2004/2003, endast avse bidragsberättigande kostnader som uppstått efter den 1 september 2008.

Politiska partier på europeisk nivå som i rätt tid har lämnat in ansökningar om bidrag för 2008 får senast den 28 mars 2008 lämna in en kompletterande ansökan om bidrag, baserad på de ändringar som gjorts i denna förordning och, i tillämpliga fall, en ansökan om bidrag till den politiska stiftelse på europeisk nivå som är knuten till det politiska partiet i fråga. Europaparlamentet ska anta lämpliga genomförandebestämmelser.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2007.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

M. LOBO ANTUNES

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande av den 29 november 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT), och rådets beslut av den 17 december 2007.

(2)  EUT L 297, 15.11.2003, s. 1.

(3)  EUT C 292 E, 1.12.2006, s. 127.

(4)  EGT L 278, 8.10.1976, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut 2002/772/EG, Euratom (EGT L 283, 21.10.2002, s. 1).

(5)  Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 om budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1525/2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s. 9).”


Top