EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1523

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 av den 11 december 2007 om att förbjuda utsläppande på marknaden samt import till eller export från gemenskapen av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls (Text av betydelse för EES )

OJ L 343, 27.12.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 262 - 265

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1523/oj

27.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1523/2007

av den 11 december 2007

om att förbjuda utsläppande på marknaden samt import till eller export från gemenskapen av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 95 och 133,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I EU-medborgarnas ögon betraktas katter och hundar som husdjur och därför är det inte acceptabelt att använda päls av dessa djur eller varor som innehåller sådan päls. Det finns belägg för att det i gemenskapen förekommer omärkt päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls. Konsumenterna har därför börjat oroa sig för att de kan komma att köpa päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls. Den 18 december 2003 (3) antog Europaparlamentet en förklaring där parlamentets betänkligheter mot handel med sådan päls och sådana varor uttrycktes och där det krävdes att handeln skulle upphöra så att förtroendet hos konsumenter och återförsäljare inom EU skulle kunna återupprättas. Behovet av att så snart som möjligt anta regler om handel med päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls framhölls också under rådets möten (jordbruk och fiske) den 17 november 2003 och den 30 maj 2005.

(2)

Det bör klargöras att endast päls från arter av tamkatt och tamhund bör omfattas av denna förordning. Eftersom det emellertid är omöjligt att vetenskapligt skilja mellan päls av tamkatt och päls av andra underarter av katt än tamkatt, bör definitionen av katt som ”felis silvestris”, vilken även omfattar andra underarter av katt än tamkatt, fastställas i denna förordning.

(3)

För att bemöta den oro som uttryckts av konsumenterna har flera medlemsstater antagit lagstiftning för att förhindra produktion och saluföring av päls av katt och hund.

(4)

Det finns olikheter i de bestämmelser i medlemsstaterna om handel, import, produktion och märkning av päls och pälsvaror som syftar till att förhindra att päls av katt och hund släpps ut på marknaden eller på annat sätt utnyttjas i kommersiellt syfte. Några medlemsstater har antagit ett totalförbud mot produktion av päls av katt och hund genom att förbjuda uppfödning och slakt av dessa djur för pälstillverkningsändamål, medan andra har antagit restriktioner för produktion och import av päls och varor som innehåller sådan päls. I några medlemsstater har man infört märkningskrav. Medborgarnas ökande medvetenhet i denna fråga kommer sannolikt att föranleda fler medlemsstater att anta ytterligare restriktiva åtgärder på nationell nivå.

(5)

Detta har fått till följd att vissa pälshandlare inom EU har infört en frivillig uppförandekod som innebär att de avstår från handel med päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls. Denna kod har emellertid visat sig otillräcklig för att förhindra import och försäljning av päls av katt och hund, särskilt när pälshandlare handlar med päls där det inte framgår och där det är svårt att avgöra vilken djurart pälsen härrör från, eller köper in varor som innehåller sådan päls, och utsätts för en risk för att inte lagligen kunna handla med dessa varor i en eller flera medlemsstater eller för att handel i en eller flera medlemsstater är föremål för särskilda krav som syftar till att förhindra användning av päls av katt och hund.

(6)

Olikheterna i de nationella bestämmelserna om päls av katt och hund utgör handelshinder för päls rent generellt. Dessa bestämmelser är ett hinder för en välfungerande inre marknad, eftersom förekomsten av olika rättsliga krav verkar hämmande på pälsproduktionen i allmänhet och gör det svårare för päls som lagligen importerats till eller producerats i gemenskapen att cirkulera fritt i gemenskapen. De varierande rättsliga kraven i de olika medlemsstaterna ger upphov till extra bördor och kostnader för pälshandlare.

(7)

Dessutom blir allmänheten förvirrad av att de rättsliga kraven varierar i medlemsstaterna, vilket i sig skapar handelshinder.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör därför harmonisera bestämmelserna i medlemsstaterna när det gäller förbud mot försäljning, saluföring och distribution av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls, och därigenom förhindra störningar av den inre marknaden för alla liknande varor.

(9)

För att den nuvarande fragmenteringen av den inre marknaden ska kunna undanröjas behövs det harmonisering, varvid det mest effektiva och proportionella sättet att bemöta handelshinder till följd av olika nationella krav skulle vara ett förbud mot att släppa ut på marknaden samt att importera till eller exportera från gemenskapen päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls.

(10)

Ett märkningskrav skulle inte vara en lämplig metod för att uppnå det resultatet, eftersom det på ett orimligt sätt skulle bli betungande för konfektionsindustrin, bland annat handlare som specialiserat sig på syntetpäls, och det skulle också bli orimligt kostsamt i de fall då päls endast utgör en liten del av varan.

(11)

Det finns i gemenskapen ingen tradition att föda upp katter och hundar för pälstillverkningsändamål, även om viss tillverkning av pälsar av katt och hund har kunnat noteras. Det förefaller i själva verket vara så att den allra största delen av de pälsvaror i gemenskapen som tillverkats av päls av katt och hund har sitt ursprung i tredjeländer. För att bli mer verkningsfullt bör förbudet mot handel i gemenskapen därför åtföljas av ett förbud mot import av dessa varor till gemenskapen. Ett sådant importförbud skulle också bemöta den oro som konsumenter har uttryckt mot att päls av katt och hund kan komma att föras in i gemenskapen, särskilt då det finns tecken på att sådana djur föds upp och slaktas på ett inhumant sätt.

(12)

Ett exportförbud bör även säkerställa att päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls inte tillverkas i gemenskapen för exportändamål.

(13)

Det är dock lämpligt att möjliggöra vissa undantag från det allmänna förbudet mot att släppa ut på marknaden samt att importera till eller exportera från gemenskapen päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls. Det gäller till exempel när päls av katt och hund importeras och släpps ut på marknaden i utbildningssyfte eller för uppstoppning.

(14)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 (4) innehåller folk- och djurhälsobestämmelser för utsläppande på marknaden samt import eller export av animaliska biprodukter, däribland päls av katt och hund. Det är därför lämpligt att förtydliga den här förordningens tillämpningsområde, som bör vara den enda rättsakt som är tillämplig på utsläppande på marknaden samt import till eller export från gemenskapen av päls av katt och hund i alla produktionsled, inklusive oberedda pälsskinn. Denna förordning bör emellertid inte inverka på skyldigheterna enligt förordning (EG) nr 1774/2002 när det gäller bortskaffande av päls av katt och hund av folkhälsoskäl.

(15)

Åtgärderna för att förbjuda utnyttjande av katter och hundar för pälsproduktion bör genomföras på ett enhetligt sätt i hela gemenskapen. Den teknik som för närvarande används för att identifiera päls av katt och hund, såsom DNA-test, mikroskopi och MALDI-TOF-masspektometri varierar dock från medlemsstat till medlemsstat. Information om sådan teknik bör göras tillgänglig för kommissionen för att de organ som har till uppgift att övervaka efterlevnaden ska kunna hållas uppdaterade om innovationer på detta område och för att möjligheterna att föreskriva en enhetlig teknik ska kunna bedömas.

(16)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (5).

(17)

Kommissionen bör särskilt ges behörighet att fastställa analysmetoder för att avgöra vilken djurart pälsen härrör från och att undantagsvis vidta åtgärder som avviker från förbuden i denna förordning. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, inbegripet genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(18)

Medlemsstaterna bör fastställa bestämmelser om sanktioner vid överträdelse av denna förordning och se till att de tillämpas. Sanktionerna bör vara effektiva, proportionella och avskräckande. Särskilt medlemsstater som beslagtar varupartier med päls av katt och hund i enlighet med tillämpningen av denna förordning bör anta lagar som gör det möjligt att konfiskera och förstöra dessa varupartier eller tillfälligt upphäva eller återkalla de import- eller exportlicenser som utfärdats till de berörda handlarna. Medlemsstaterna bör uppmuntras att tillämpa straffrättsliga sanktioner om denna möjlighet finns enligt deras nationella lagstiftning.

(19)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att undanröja hinder för den inre marknadens funktion genom att på gemenskapsnivå harmonisera nationella förbud mot handel med päls av hund och katt och varor som innehåller sådan päls, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Mål

Syftet med denna förordning är att förbjuda utsläppande på marknaden samt import till eller export från gemenskapen av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls för att undanröja hindren för den inre marknadens funktion och återupprätta konsumenternas förtroende så att de kan vara säkra på att de pälsvaror som konsumenterna köper inte innehåller päls av katt eller hund.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

1.

katt: ett djur av arten felis silvestris.

2.

hund: ett djur av underarten canis lupus familiaris.

3.

utsläppande på marknaden: innehav av päls av katt och/eller hund eller en vara som innehåller sådan päls för försäljning, inbegripet utbjudande till försäljning, försäljning och distribution.

4.

import: övergång till fri omsättning enligt artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (6), med undantag för import av icke-kommersiell natur enligt artikel 45.2 b i rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (7).

5.

export: ett exportförfarande som gör det möjligt för gemenskapsvaror att lämna gemenskapens tullområde enligt artikel 161 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Artikel 3

Förbud

Päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls får inte släppas ut på marknaden i gemenskapen och inte importeras till eller exporteras från gemenskapen.

Artikel 4

Undantag

Kommissionen får göra undantag från artikel 3 genom att undantagsvis anta bestämmelser som gör det möjligt att släppa ut på marknaden, importera eller exportera päls av katt och hund eller varor som innehåller sådan päls i utbildningssyfte eller för uppstoppning.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning och i vilka villkoren för sådana undantag föreskrivs, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 6.2.

Artikel 5

Metoder för att fastställa den djurart en päls härrör från

Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2008 och därefter när det är nödvändigt med hänsyn till ny utveckling underrätta kommissionen om de analysmetoder som de använder för att fastställa den djurart en päls härrör från.

Kommissionen får anta åtgärder som fastställer analysmetoder som ska användas för att avgöra vilken djurart pälsen härrör från. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den med nya delar, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 6.2 och införas i en bilaga till denna förordning.

Artikel 6

Kommitté

1.   Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa som inrättades genom artikel 58.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (8).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 7

Rapporter

Medlemsstaterna ska lämna en rapport till kommissionen om vilka ansträngningar som gjorts för att verkställa den här förordningen.

Kommissionen ska senast den 31 december 2010 lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av den här förordningen, inklusive den tullverksamhet som omfattas av förordningen.

Kommissionens rapport ska göras tillgänglig för allmänheten.

Artikel 8

Sanktioner

Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om sanktioner för överträdelser av denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att dessa bestämmelser tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla bestämmelserna till kommissionen senast den 31 december 2008 och utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar som berör dessa.

Artikel 9

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 31 december 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 11 december 2007.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

M. LOBO ANTUNES

Ordförande


(1)  EUT C 168, 20.7.2007, s. 42.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 19 juni 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 26 november 2007.

(3)  EUT C 91 E, 15.4.2004, s. 695.

(4)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 829/2007 (EUT L 191, 21.7.2007, s. 1).

(5)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(7)  EGT L 105, 23.4.1983, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(8)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3).


Top