Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1519

Kommissionens förordning (EG) nr 1519/2007 av den 19 december 2007 om ändring av förordningarna (EG) nr 2430/1999, (EG) nr 418/2001 och (EG) nr 162/2003 när det gäller villkoren för godkännande av vissa fodertillsatser som tillhör gruppen koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser (Text av betydelse för EES )

OJ L 335, 20.12.2007, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 132 - 133

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1519/oj

20.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1519/2007

av den 19 december 2007

om ändring av förordningarna (EG) nr 2430/1999, (EG) nr 418/2001 och (EG) nr 162/2003 när det gäller villkoren för godkännande av vissa fodertillsatser som tillhör gruppen koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1831/2003 kan villkoren för godkännande av en tillsats ändras till följd av en ansökan från innehavaren av godkännandet.

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2430/1999 (2) godkändes användningen av tillsatsen diclazuril 0,5 g/100 g (”Clinacox 0,5 % Premix”) och diclazuril 0,2 g/100 g (”Clinacox 0,2 % Premix”) som tillhör gruppen ”Koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser” för tio års tid för slaktkycklingar. Godkännandet knöts till den som ansvarade för avyttringen av tillsatsen.

(3)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 418/2001 (3) godkändes användningen av tillsatsen diclazuril 0,5 g/100 g (”Clinacox 0,5 % Premix”) och diclazuril 0,2 g/100 g (”Clinacox 0,2 % Premix”) som tillhör gruppen ”Koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser” för tio års tid för kalkoner för köttproduktion. Godkännandet knöts till den som ansvarade för avyttringen av tillsatsen.

(4)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 162/2003 (4) godkändes användningen av tillsatsen diclazuril 0,5 g/100 g (”Clinacox 0,5 % Premix”) och diclazuril 0,2 g/100 g (”Clinacox 0,2 % Premix”) som tillhör gruppen ”Koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser” för tio års tid för kycklingar för uppfödning till värphöns. Godkännandet knöts till den som ansvarade för avyttringen av tillsatsen.

(5)

Innehavaren av godkännandena, Janssen Animal Health BVBA, har i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1831/2003 lämnat in en ansökan där den föreslår att namnet på den ansvariga för avyttringen av de tillsatser som avses i skäl 2–4 i den här förordningen ska ändras. Till ansökan har de fogat uppgifter som visar att rätten att marknadsföra dessa tillsatser överförts till Janssen Pharmaceutica NV, dess belgiska moderbolag, med verkan från den 2 juli 2007.

(6)

Att överföra godkännandet av en tillsats som knyts till den som ansvarar för avyttringen till någon annan grundas på ett rent administrativt förfarande, och kräver ingen ny bedömning av tillsatserna. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har underrättats om ansökan.

(7)

För att Janssen Pharmaceutica NV ska kunna utnyttja sin äganderätt från och med den 2 juli 2007 måste namnet på den som ansvarar för avyttringen av tillsatserna ändras med verkan från och med den 2 juli 2007. Det är därför nödvändigt att denna förordning tillämpas retroaktivt.

(8)

Förordningarna (EG) nr 2430/1999, (EG) nr 418/2001 och (EG) nr 162/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

En övergångsperiod under vilken befintliga lager kan användas bör föreskrivas.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Under rubriken E 771 i kolumn 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 2430/1999 ska ”Janssen Animal Health B.V.B.A.” ersättas med ”Janssen Pharmaceutica NV”.

2.   Under rubriken E 771 i kolumn 2 i bilaga III till förordning (EG) nr 418/2001 ska ”Janssen Animal Health B.V.B.A” ersättas med ”Janssen Pharmaceutica NV”.

3.   Under rubriken E 771 i kolumn 2 i bilagan till förordning (EG) nr 162/2003 ska ”Janssen Animal Health B.V.B.A” ersättas med ”Janssen Pharmaceutica NV”.

Artikel 2

Befintliga lager som uppfyller de bestämmelser som är tillämpliga innan denna förordning träder i kraft kan fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till och med den 30 april 2008.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 2 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 (EUT L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EGT L 296, 17.11.1999, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 249/2006 (EUT L 42, 14.2.2006, s. 22).

(3)  EGT L 62, 2.3.2001, s. 3.

(4)  EGT L 26, 31.1.2003, s. 3.


Top