EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1498

Kommissionens förordning (EG) nr 1498/2007 av den 18 december 2007 om särskilda bestämmelser för utfärdande av importlicenser för socker och sockerblandningar samt kakao som omfattas av ursprungskumulation AVS/ULT eller EG/ULT

OJ L 333, 19.12.2007, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 262 - 265

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1498/oj

19.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1498/2007

av den 18 december 2007

om särskilda bestämmelser för utfärdande av importlicenser för socker och sockerblandningar samt kakao som omfattas av ursprungskumulation AVS/ULT eller EG/ULT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 2001/822/EG av den 27 november 2001 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (ULT-beslut) (1), särskilt artikel 6.4 femte stycket i bilaga III, och

av följande skäl:

(1)

Enligt beslut 2001/822/EG tillåts ursprungskumulation AVS/ULT eller EG/ULT för de kvantiteter som fastställs i det beslutet när det gäller produkter som omfattas av kapitel 17 i KN och KN-numren 1806 10 30 och 1806 10 90.

(2)

För att möjliggöra de nödvändiga kontrollerna för import av de kvantiteter som fastställs i beslut 2001/822/EG har särskilda bestämmelser för utfärdandet av importlicenser för dessa produkter fastställts i kommissionens förordning (EG) nr 192/2002 av den 31 januari 2002 om bestämmelser för utfärdande av importlicenser för socker och sockerblandningar samt kakao som omfattas av ursprungskumulation AVS/ULT eller EG/ULT (2).

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (3) tillämpas på importlicenser för tullkvotperioder från och med den 1 januari 2007. I förordning (EG) nr 1301/2006 fastställs särskilt bestämmelser för ansökningar om importlicenser, den sökandes lämplighet och utfärdandet av licenserna. Enligt den förordningen upphör licenserna att vara giltiga kvotperiodens sista dag. Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1301/2006 bör tillämpas, utan att det påverkar tillämpningen av de kompletterande villkor som fastställs i den här förordningen.

(4)

Bestämmelserna i den förordningen bör tillämpas på förordning (EG) nr 192/2002. Vissa av bestämmelserna bör dock anpassas med hänsyn till den särskilda handel som omfattas av förordning (EG) nr 192/2002. Av tydlighets- och rationalitetsskäl bör förordning (EG) nr 192/2002 upphävas och ersättas av en ny förordning.

(5)

Det är också lämpligt att tillämpa bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (4), om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna i den här förordningen.

(6)

För att säkerställa en ordnad förvaltning, förhindra spekulation och möjliggöra effektiva kontroller är det lämpligt att fastställa detaljerade bestämmelser för inlämnande av licensansökningar samt vilka dokument som de berörda måste lägga fram. I detta avseende bör principerna i förordning (EG) nr 1301/2006 tillämpas.

(7)

Det bör fastställas närmare bestämmelser om ansökningsformuläret för importlicenser för de berörda produkterna. För att garantera en strikt förvaltning av denna import, bör det också fastställas att de rättigheter som följer av licenserna inte får överlåtas.

(8)

Det bör även fastställas bestämmelser om tidsfristen för inlämnande av licensansökningar och om de behöriga myndigheternas utfärdande av licenser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006 ska tillämpas på import till nolltullsats av produkter enligt kapitel 17 i KN och KN-numren 1806 10 30 och 1806 10 90 som har sitt ursprung i ULT om kumulation har skett med socker som har sitt ursprung i AVS och/eller EG, om inte annat föreskrivs i den här förordningen.

2.   Importlicenser som utfärdas enligt den här förordningen ska ha löpnummer 09.4652.

Artikel 2

I denna förordning och vid tillämpning av tillhörande administrativa metoder används beteckningen ”ursprungsvaror” enligt definitionen i bilaga III till beslut 2001/822/EG.

Artikel 3

1.   En ansökan om importlicens ska omfatta en kvantitet på minst 25 ton.

2.   Följande dokument ska bifogas en ansökan om importlicens:

a)

En exportlicens som utfärdats av ULT-myndigheterna enligt blankettförlagan i bilaga I och som ställts ut av de behöriga organen för utfärdande av EUR 1-intyg.

b)

Bevis på att den sökande har ställt en säkerhet på 12 euro per 100 kg.

Artikel 4

Licensansökan och importlicensen ska innehålla följande uppgifter:

a)

I fält 7, ursprungs-ULT, och ”ja” markeras med ett kryss.

b)

I fält 8, ursprungs-ULT, och ”ja” markeras med ett kryss.

c)

I fält 20 i licensen, en av de uppgifter som anges i bilaga II.

Artikel 5

Genom undantag från artikel 9 i förordning (EG) nr 1291/2000 får rättigheterna enligt importlicensen inte överföras.

Artikel 6

1.   Genom undantag från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006 ska licensansökningar lämnas in under de första sju dagarna i januari, april, juli och oktober varje år.

En sökande får endast lämna in en licensansökan per månad för inlämning av ansökan. Om en sökande under en viss månad lämnar in mer än en ansökan ska alla hans/hennes ansökningar under den berörda månaden avslås och de säkerheter som ställts i samband med ansökningarna vara förverkade till förmån för den berörda medlemsstaten.

2.   Upplysningarna om licensansökningar ska lämnas in senast den 12:e i den månad då ansökningarna lämnades in, med uppdelning på åttasiffriga KN-nummer och ULT-ursprung.

3.   Medlemsstaterna ska utfärda importlicenser från och med den 25:e och senast den 30:e i den månad då ansökningarna lämnades in.

Artikel 7

Importlicenserna ska vara giltiga från och med dagen för det faktiska utfärdandet i den mening som avses i artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000.

Artikel 8

Förordning (EG) nr 192/2002 ska upphöra att gälla.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 314, 30.11.2001, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut 2007/249/EG (EUT L 109, 26.4.2007, s. 33).

(2)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 55. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2031/2006 (EUT L 414, 30.12.2006, s. 43).

(3)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1423/2007 (EUT L 317, 5.12.2007, s. 36).


BILAGA I

Förlaga till den exportlicens som avses i artikel 3.2 a

Image


BILAGA II

Uppgifter enligt artikel 4 c:

:

På bulgariska

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата 09.4652,

:

På spanska

:

Exención de derechos de importación (Decision 2001/822/CE, articulo 35) numero de orden 09.4652,

:

På tjeckiska

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

På danska

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgorelse 2001/822/EF), løbenummer 09.4652,

:

På tyska

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer 09.4652,

:

På estniska

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber 09.4652,

:

På grekiska

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός 09.4652,

:

På engelska

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No 09.4652,

:

På franska

:

Exemption du droit d’importation (Décision 2001/822/CE, article 35), numéro d’ordre 09.4652,

:

På italienska

:

Esenzione dal dazio all’importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d’ordine 09.4652,

:

På lettiska

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs 09.4652,

:

På litauiska

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris 09.4652,

:

På ungerska

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK hatarozat, 35. cikk), sorozatszám 09.4652,

:

På maltesiska

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje 09.4652,

:

På nederländska

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer 09.4652,

:

På polska

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny 09.4652,

:

På portugisiska

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem 09.4652,

:

På rumänska

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine 09.4652,

:

På slovakiska

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

På slovenska

:

brez uvozne carine (člen 35 Sklepa 2001/822/ES), zaporedna številka 09.4652,

:

På finska

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero 09.4652,

:

På svenska

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer 09.4652.


Top