EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1384

Kommissionens förordning (EG) nr 1384/2007 av den 26 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2398/96 beträffande öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter avseende import till gemenskapen av fjäderfäkött med ursprung i Israel

OJ L 309, 27.11.2007, p. 40–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 236 - 242

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1384/oj

27.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 309/40


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1384/2007

av den 26 november 2007

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2398/96 beträffande öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter avseende import till gemenskapen av fjäderfäkött med ursprung i Israel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (1), särskilt artikel 6.1,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2398/96 av den 12 december 1996 om öppnande av den tullkvot för kalkonkött som har sitt ursprung i och kommer från Israel om vilken stadgas i associeringsavtalet och interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och staten Israel (2), särskilt artikel 2,

med beaktande av rådets beslut 2003/917/EG av den 22 december 2003 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokoll nr 1 och 2 till associeringsavtalet EG–Israel (3), särskilt artikel 2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 2497/96 av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter vad avser fjäderfäkött för den ordning som fastställs i associeringsavtalet och interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och staten Israel (4) har vid flera tillfällen ändrats i väsentliga avseenden och nya ändringar är nödvändiga. Förordning (EG) nr 2497/96 bör därför upphävas och ersättas med en ny förordning.

(2)

Tullkvoterna bör förvaltas med hjälp av importlicenser. För detta ändamål bör det fastställas regler om hur ansökningarna ska lämnas in och om vilka uppgifter som ska anges i ansökningarna och i licenserna.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (5) och kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (6) bör tillämpas, om inte annat föreskrivs genom den här förordningen.

(4)

För att säkra regelbundenhet i importen bör den kvotperiod som sträcker sig från och med den 1 januari till och med den 31 december delas in i flera delperioder. Under alla omständigheter begränsar förordning (EG) nr 1301/2006 licensernas giltighetstid till kvotperiodens sista dag.

(5)

Risken för spekulation inom fjäderfäköttssektorn gör att det måste fastställas exakta villkor för aktörernas tillträde till tullkvotsordningen.

(6)

För att säkra att tullkvoterna förvaltas korrekt bör en säkerhet på 20 euro per 100 kilo föreskrivas för importlicenserna.

(7)

I aktörernas intresse bör det föreskrivas att kommissionen ska fastställa vilka kvantiteter som inte omfattas av någon ansökan och som därför ska överföras till följande delperiod i enlighet med artikel 7.4 i förordning (EG) nr 1301/2006.

(8)

De åtgärder som föreskrivs genom denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De tullkvoter som anges i bilaga I ska öppnas i enlighet med förordning (EG) nr 2398/96 för import av fjäderfäköttprodukter med de KN-nummer som anges i bilaga I.

Tullkvoterna öppnas på årsbasis för perioden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

2.   De produktkvantiteter som omfattas av de kvoter som avses i punkt 1, tillämplig minskning av tullsatsen, löpnummer och motsvarande gruppnummer anges i bilaga I.

Artikel 2

Om inte annat följer av den här förordningen, ska förordningar (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006 tillämpas.

Artikel 3

Den fastställda kvantiteten för den årliga kvotperioden ska för varje löpnummer fördelas på fyra delperioder enligt följande:

a)

25 % för perioden 1 januari–31 mars.

b)

25 % för perioden 1 april–30 juni.

c)

25 % för perioden 1 juli–30 september.

d)

25 % för perioden 1 oktober–31 december.

Artikel 4

1.   Vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 ska den som ansöker om en importlicens, då den första ansökan för en viss tullkvotperiod lämnas in, lämna ett intyg på att sökanden under var och en av de båda perioder som avses i artikeln har importerat eller exporterat minst 50 ton produkter som omfattas av förordning (EEG) nr 2777/75.

2.   Licensansökningar får inte avse mer än ett av de löpnummer som anges i bilaga I till denna förordning. Den får avse flera produkter med olika KN-nummer. I sådana fall ska samtliga KN-nummer anges i fält 16 och varubeskrivningen i fält 15 i licensansökan och i licensen.

Licensansökningar ska avse minst 10 ton och högst 10 % av den kvantitet som är tillgänglig för kvoten i fråga under den berörda delperioden.

3.   Utfärdandet av en licens medför skyldighet att importera från Israel.

I licensansökan och i själva licensen ska följande anges:

a)

I fält 8: ursprungslandet och kryssmarkering av svarsalternativet ”ja”.

b)

I fält 20: en av de uppgifter som anges i del A av bilaga II.

Fält 24 i licensen ska innehålla någon av uppgifterna i del B av bilaga II.

Artikel 5

1.   Licensansökningar får endast lämnas in under de första sju dagarna i den månad som föregår varje delperiod som anges i artikel 3.

2.   En säkerhet på 20 euro per 100 kilo ska ställas samtidigt med licensansökan.

3.   Medlemsstaterna ska, senast den femte dagen efter utgången av perioden för inlämnande av ansökan, till kommissionen anmäla de sammanlagda kvantiteter (i kilo) för vilka ansökningar gjorts för varje grupp.

4.   Licenserna ska utfärdas från och med den sjunde arbetsdagen och senast den elfte arbetsdagen efter slutet av den rapporteringsperiod som föreskrivs i punkt 3.

5.   Kommissionen ska i tillämpliga fall fastställa de kvantiteter för vilka inga ansökningar har lämnats in och som automatiskt ska läggas till de fastställda kvantiteterna för den följande delkvotperioden.

Artikel 6

1.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna före utgången av den första månaden av varje delkvotperiod till kommissionen anmäla de sammanlagda kvantiteter, uttryckta i kilo, för vilka licenser har utfärdats enligt artikel 11.1 b i den förordningen.

2.   Medlemsstaterna ska, före utgången av den fjärde månaden efter varje årlig kvotperiod, underrätta kommissionen om vilka kvantiteter (i kilo) som faktiskt har övergått till fri omsättning i enlighet med denna förordning under den berörda perioden för varje löpnummer.

3.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna till kommissionen vid två tillfällen anmäla de kvantiteter (i kilo) som omfattas av outnyttjade, eller endast delvis utnyttjade, importlicenser, för första gången samtidigt med ansökningarna för den sista delperioden och för andra gången före utgången av den fjärde månaden efter varje årlig period.

Artikel 7

1.   Genom undantag från artikel 23 i förordning (EG) nr 1291/2000 ska giltighetstiden för importlicenserna vara etthundrafemtio dagar från och med den första dagen av den delperiod som de har utfärdats för.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 får de rättigheter som följer av licenserna endast överlåtas till mottagare som uppfyller de urvalskriterier som anges i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 och i artikel 4.1 i den här förordningen.

Artikel 8

Innan importerade produkter får övergå till fri omsättning ska ett ursprungsbevis uppvisas i enlighet med bestämmelserna i artikel 16 i protokoll nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och staten Israel, å andra sidan.

Artikel 9

Förordning (EG) nr 2497/96 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EGT L 327, 18.12.1996, s. 7.

(3)  EUT L 346, 31.12.2003, s. 65.

(4)  EGT L 338, 28.12.1996, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1937/2006 (EUT L 407, 30.12.2006, s. 143).

(5)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(6)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).


BILAGA I

Grupp

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag (1)

Nedsättning i procent av tullsatserna för mest gynnad nation

Årliga kvantiteter

(i ton)

IL 1

09.4092

0207 25

Kalkonkött, ostyckat, fryst

100

1 568

0207 27 10

Benfria styckningsdelar av kalkon, frysta

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Styckningsdelar av kalkon med ben, frysta

IL 2

09.4091

ex 0207 32

Ostyckat kött av ankor och gäss, färskt eller kylt

100

560

ex 0207 33

Ostyckat kött av ankor och gäss, fryst

ex 0207 35

Andra styckningsdelar och ätbara slaktbiprodukter av ankor och gäss, färska eller kylda

ex 0207 36

Andra styckningsdelar och ätbara slaktbiprodukter av ankor och gäss, frysta


(1)  Med avvikelse från reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska varubeskrivningen endast anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KN-nummer anges ska förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.


BILAGA II

A.   Uppgifter som avses i artikel 4.3 andra stycket, punkt b:

på bulgariska

:

Регламент (ЕО) № 1384/2007.

på spanska

:

Reglamento (CE) no 1384/2007.

på tjeckiska

:

Nařízení (ES) č. 1384/2007.

på danska

:

Forordning (EF) nr. 1384/2007.

på tyska

:

Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

på estniska

:

Määrus (EÜ) nr 1384/2007.

på grekiska

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

på engelska

:

Regulation (EC) No 1384/2007.

på franska

:

Règlement (CE) no 1384/2007.

på italienska

:

Regolamento (CE) n. 1384/2007.

på lettiska

:

Regula (EK) Nr. 1384/2007.

på litauiska

:

Reglamentas (EB) Nr. 1384/2007.

på ungerska

:

1384/2007/EK rendelet.

på maltesiska

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

på nederländska

:

Verordening (EG) nr. 1384/2007.

på polska

:

Rozporządzenie (WE) nr 1384/2007.

på portugisiska

:

Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

på rumänska

:

Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

på slovakiska

:

Nariadenie (ES) č. 1384/2007.

på slovenska

:

Uredba (ES) št. 1384/2007.

på finska

:

Asetus (EY) N:o 1384/2007.

på svenska

:

Förordning (EG) nr 1384/2007.

B.   Uppgifter som avses i artikel 4.3 tredje stycket:

på bulgariska

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1384/2007.

på spanska

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1384/2007.

på tjeckiska

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1384/2007.

på danska

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1384/2007.

på tyska

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

på estniska

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1384/2007.

på grekiska

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

på engelska

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1384/2007.

på franska

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1384/2007.

på italienska

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007.

på lettiska

:

Regulā (EK) Nr. 1384/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

på litauiska

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1384/2007.

på ungerska

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1384/2007/EK rendelet szerint.

på maltesiska

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

på nederländska

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1384/2007.

på polska

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1384/2007.

på portugisiska

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

på rumänska

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

på slovakiska

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1384/2007.

på slovenska

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1384/2007.

på finska

:

Asetuksessa (EY) N:o 1384/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

på svenska

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1384/2007.


BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 2497/96

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3.1 a

Artikel 4.1

Artikel 3.1 b

Artikel 4.2

Artikel 3.1 c

Artikel 4.3

Artikel 3.1 d

Artikel 4.3

Artikel 3.1 e

Artikel 4.3

Artikel 4.1 första stycket

Artikel 5.1

Artikel 4.1 andra stycket

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 5.2

Artikel 4.4 första stycket

Artikel 5.3

Artikel 4.4 andra stycket

Artikel 4.5

Artikel 4.6

Artikel 5.4

Artikel 4.7

Artikel 4.8 första stycket

Artikel 6.2

Artikel 4.8 andra stycket

Artikel 5 första stycket

Artikel 7.1

Artikel 5 andra stycket

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 10

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga IV


Top