Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1377

Rådets förordning (EG) nr 1377/2007 av den 26 november 2007 om ändring av rådets förordning (EG) nr 889/2005 om införande av vissa restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo

OJ L 309, 27.11.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 232 - 235

No longer in force, Date of end of validity: 22/04/2015; tyst upphävande genom 32015R0613

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1377/oj

27.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 309/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1377/2007

av den 26 november 2007

om ändring av rådets förordning (EG) nr 889/2005 om införande av vissa restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301,

med beaktande av gemensam ståndpunkt 2007/654/GUSP av den 9 oktober 2007 om ändring av gemensam ståndpunkt 2005/440/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo (1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 889/2005 (2) infördes vissa restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo i enlighet med gemensam ståndpunkt 2005/440/Gusp och FN:s säkerhetsråds resolution 1596 (2005) och senare tillämpliga resolutioner.

(2)

Genom resolution 1771 (2007) av den 10 augusti 2007 fastställde FN:s säkerhetsråd bl.a. att de restriktiva åtgärderna avseende tekniskt bistånd inte skulle gälla tillhandahållande av tekniskt bistånd som endast är avsett för stöd till sådana enheter inom Demokratiska republiken Kongos armé och polisstyrka som håller på att integreras i provinserna Norra och Södra Kivu eller Ituri-distriktet. Förutsättningen är att det tekniska biståndet på förhand har meddelats den kommitté som upprättas genom punkt 8 i resolution 1533 (2004) och godkänts av Demokratiska republiken Kongos regering. Förordning (EG) nr 889/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

Förordning (EG) nr 889/2005 bör även anpassas till den senaste utvecklingen när det gäller sanktionsrutiner för fastställande av behöriga myndigheter, ansvar för överträdelser och jurisdiktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 889/2005 ska ändras på följande sätt:

1)

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

1.   Genom avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheterna – enligt förteckningen över webbplatser i bilagan – i den medlemsstat där tjänsteleverantören är etablerad bevilja tillhandahållande av

a)

tekniskt bistånd, finansiering och ekonomiskt bistånd med anknytning till vapen och därtill hörande materiel endast avsedda för stöd till och för användning av Förenta nationernas uppdrag i Demokratiska republiken Kongo (’MONUC’),

b)

tekniskt bistånd, finansiering och ekonomiskt bistånd med anknytning till vapen och därtill hörande materiel endast avsedda för stöd till och för användning av enheter inom Demokratiska republiken Kongos armé och polisstyrka, förutsatt att dessa enheter

i)

har slutfört integreringsprocessen, eller

ii)

opererar under befäl av de väpnade styrkornas integrerade generalstab eller Demokratiska republiken Kongos nationella polis, eller

iii)

håller på att integreras inom den del av Demokratiska republiken Kongos territorium som inte ingår i provinserna Norra och Södra Kivu eller Ituri-distriktet,

c)

tekniskt bistånd som godkänts av Demokratiska republiken Kongos regering och som endast är avsett för stöd till enheter inom Demokratiska republiken Kongos armé och polisstyrka som håller på att integreras i provinserna Norra och Södra Kivu eller Ituri-distriktet, förutsatt att tillhandahållandet av sådant bistånd eller sådana tjänster på förhand har meddelats sanktionskommittén, och

d)

tekniskt bistånd, finansiering och ekonomiskt bistånd med anknytning till icke-dödande militär utrustning som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd, förutsatt att tillhandahållandet av sådant bistånd eller sådana tjänster på förhand har meddelats sanktionskommittén.

2.   Tillstånd får inte ges till verksamhet som redan har ägt rum.”

2)

Följande artikel ska införas:

”Artikel 2a

Förbudet i artikel 2 b ska inte medföra ansvar av något slag för berörda fysiska eller juridiska personer eller enheter om dessa inte kände till eller inte hade rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot detta förbud.”

3)

Följande artikel ska införas:

”Artikel 6a

1.   Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som avses i artikel 3.1 och ange vilka de är på, eller genom, de webbplatser som förtecknas i bilagan.

2.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål efter ikraftträdandet av denna artikel meddela kommissionen namnen på sina behöriga myndigheter och därefter även alla eventuella ändringar av dessa uppgifter.”

4)

Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

Denna förordning ska tillämpas

a)

inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,

b)

ombord på alla flygplan och fartyg som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion,

c)

på varje person inom eller utanför gemenskapens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d)

på varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning, och

e)

på varje juridisk person, enhet eller organ med avseende på varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i gemenskapen.”

5)

Bilagan ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 26 november 2007.

På rådets vägnar

J. SILVA

Ordförande


(1)  EUT L 264, 10.10.2007, s. 11.

(2)  EUT L 152, 15.6.2005, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).


BILAGA

”BILAGA

Webbplatser med uppgifter om de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 3 och 6a samt adress för meddelanden till Europeiska kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.government.bg

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GREKLAND

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANIEN

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRLAND

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIEN

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGERN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLÄNDERNA

http://www.minbuza.nl/sancties

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIEN

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adress för meddelanden till Europeiska kommissionen:

Europeiska gemenskapernas kommission

GD Yttre förbindelser

Direktorat A. Krisfrågor och samordning inom ramen för GUSP

Enhet A2. Krishantering och konfliktförebyggande

CHAR 12/108

B-1049 Bryssel, Belgien

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tfn: (32-2) 29 91 176/55 585

Fax: (32-2) 29 90 873”


Top