EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0712

Kommissionens förordning (EG) nr 712/2007 av den 22 juni 2007 om inledande av stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

OJ L 163, 23.6.2007, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 09/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/712/oj

23.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 712/2007

av den 22 juni 2007

om inledande av stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6 och artikel 24 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 av den 28 juli 1993 om förfarandet vid och villkoren för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorgan (2), föreskrivs att spannmål som innehas av interventionsorganen skall säljas genom anbudsinfordran och till sådana priser att marknadsstörningar undviks.

(2)

Medlemsstaterna har interventionslager av majs, vete, korn och råg. För att tillgodose marknadsbehoven är det lämpligt att dessa spannmålslager görs tillgängliga på den inre marknaden. I detta syfte bör stående anbudsinfordringar inledas för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan. Var och en av dessa anbudsinfordringar bör anses utgöra en separat anbudsinfordran.

(3)

Det bör fastställas undantag från villkoren i förordning (EEG) nr 2131/93 när det gäller genomförandesäkerhetsbeloppet. Därför bör det fastställas ett tillräckligt stort säkerhetsbelopp.

(4)

Med hänsyn till situationen på gemenskapsmarknaden är det lämpligt att kommissionen ansvarar för anbudsinfordran. Dessutom bör en tilldelningskoefficient fastställas för de anbud som ligger på samma nivå som det lägsta försäljningspriset.

(5)

För att effektivisera hanteringen är det lämpligt att föreskriva att de uppgifter som kommissionen behöver skall skickas in elektroniskt. Det är viktigt att interventionsorganen i sina meddelanden till kommissionen respekterar anbudsgivarnas anonymitet.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaternas interventionsorgan, som anges i bilaga I, skall genom stående anbudsinfordringar på gemenskapens inre marknad sälja den spannmål som de innehar. De maximala kvantiteter av olika sädesslag som omfattas av dessa anbudsinfordringar anges i bilaga I.

Artikel 2

De försäljningar som avses i artikel 1 skall göras på de villkor som fastställs i förordning (EEG) nr 2131/93. Genom undantag från artikel 13.4 andra stycket i den förordningen skall dock säkerheten för anbudet vara 10 euro per ton.

Artikel 3

1.   Tidsfristen för inlämnande av anbud för den första delanbudsinfordran skall löpa ut den 4 juli 2007, kl. 13.00 (lokal tid Bryssel).

Tidsfristen för inlämnande av anbud för de följande delanbudsinfordringarna skall löpa ut varje onsdag kl. 13.00 (lokal tid Bryssel), utom den 1 augusti 2007, den 15 augusti 2007, den 22 augusti 2007, den 5 september 2007, den 19 september 2007, den 3 oktober 2007, den 17 oktober 2007, den 31 oktober 2007, den 14 november 2007, den 28 november 2007, den 12 december 2007, den 26 december 2007, den 2 januari 2008, den 16 januari 2008, den 23 januari 2008, den 6 februari 2008, den 20 februari 2008, den 5 mars 2008, den 19 mars 2008, den 2 april 2008, den 16 april 2008, den 30 april 2008, den 14 maj 2008, den 21 maj 2008, den 4 juni 2008 och den 18 juni 2008, då inga anbudsinfordringar kommer att äga rum.

Tidsfristen för inlämnande av anbud för den sista delanbudsinfordran löper ut den 25 juni 2008, kl. 13.00 (lokal tid Bryssel).

2.   Anbuden skall lämnas in till de berörda interventionsorganen vars kontaktuppgifter anges i bilaga I.

Artikel 4

De berörda interventionsorganen skall underrätta kommissionen om inlämnade anbud inom fyra timmar från det att den tidsfrist som anges i artikel 3.1 har löpt ut. Om inga anbud lämnats in skall den berörda medlemsstaten meddela kommissionen detta inom samma tidsfrist. Om en medlemsstat inte lämnar något meddelande till kommissionen inom den fastställda tidsfristen, skall kommissionen förutsätta att det inte lämnats in något anbud i den berörda medlemsstaten.

De meddelanden som avses i första stycket skall lämnas in på elektronisk väg med hjälp av förlagan i bilaga II. Ett separat formulär för varje typ av spannmål skall sändas till kommissionen för varje anbudsinfordran som inleds. Anbudsgivarnas identitet skall inte avslöjas.

Artikel 5

1.   I enlighet med förfarandet i artikel 25.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall kommissionen fastställa ett lägsta försäljningspris för varje sädesslag eller besluta att inte godta de inlämnade anbuden.

2.   I det fall fastställandet av ett lägsta pris i enlighet med punkt 1 innebär att den största tillgängliga kvantiteten för en medlemsstat överskrids får det fastställas en tilldelningskoefficient för de kvantiteter som erbjuds till det lägsta försäljningspriset så att den största tillgängliga kvantiteten i medlemsstaten inte överskrids.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 191, 31.7.1993, s. 76. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 367/2007 (EUT L 91, 31.3.2007, s. 14).


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER ANBUDSINFORDRINGAR

Medlemsstat

Kvantiteter som erbjuds till försäljning på den inre marknaden

(ton)

Interventionsorgan

Namn, adress och övriga kontaktuppgifter

Vete

Korn

Majs

Råg

Belgique/België

0

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

e-mail: webmaster@birb.be

website: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tel.: (+359 2) 81 87 202

Fax: (+359 2) 81 87 267

E-mail: dfz@dfz.bg

website : www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 87 16 67/222 87 14 03

Fax: (420) 296 80 64 04

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Internet: www.szif.cz

Danmark

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Téléphone: (45) 33 95 88 07

Télécopieur: (45) 33 95 80 34

e-mail:

mij@dffe.dk

pah@dffe.dk

website: www.dffe.dk

Deutschland

0

0

50 000

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Téléphone: (49-228) 68 45-3704

télécopieur 1: (49-228) 68 45-3985

télécopieur 2: (49-228) 68 45-3276

e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

website : www.ble.de

Eesti

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3, 51009 Tartu

Téléphone: (372) 7371 200

Télécopieur: (372) 7371 201

e-mail: pria@pria.ee

website: www.pria.ee

Eire/Ireland

Department of Agriculture & Food, Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Johnstown Castle Estate,

County Wexford,

Ireland

Téléphone: (353-53) 916 34 00

Télécopieur: (353-53) 914 28 43

website: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE)

Acharnon 241

GR-104 46 Athens

Téléphone: (30-210) 212 47 87 και (30-210) 212 47 54

Télécopieur: (30-210) 212 47 91

e-mail: ax17u073@minagric.gr

website: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Téléphone: (34-91) 3474765

Télécopieur: (34-91)3474838

e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

website: www.fega.es

France

0

0

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

12, rue Henri-Roltanguy TSA 20002

F-93555 Montreuil sous Bois Cedex

Téléphone: (33) 173 30 20 20

Télécopieur: (33) 173 30 20 08

E-mail:

Catherine.LESCOUARC'H@onigc.fr;

Philippe.BONNARD@onigc.fr

website: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino 45, I-00184 Roma

Téléphone: (39) 06 49 49 95 58

Télécopieur: (39) 06 49 49 97 61

e-mail: b.pennacchia@agea.gov.it

website: www.agea.gov.it

Kypros

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV-1981

Téléphone: (371) 702 7893

Télécopieur: (371) 702 7892

e-mail: lad@lad.gov.lv

website: www.lad.gov.lv

Lietuva

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Téléphon: (370-5) 268 50 49

Télécopieur: (370-5) 268 50 61

e-mail: info@litfood.lt

website: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: (352) 478 23 70

Télécopieur: (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

0

0

500 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24.

H-1095 Budapest

Téléphone (36-1) 219 45 76

Télécopieur: (36-1) 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

website: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Téléphone: (31) 475 355 486

Télécopieur: (31) 475 318939

e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

website: www.minlnv.nl

Österreich

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Téléphone:

(43-1) 331 51-258

(43-1) 331 51-328

Télécopieur:

(43-1) 331 51-4624

(43-1) 331 51-4469

e-mail: referat10@ama.gv.at

website: www.ama.at/intervention

Polska

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

Téléphone: (48) 22 661 78 10

télécopieur: (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

website: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4G

1649-034 Lisboa

Téléphone:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Télécopieur:

(351) 21 384 61 70

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

website: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tel.: (40) 21 3054802, (40) 21 3054842

Fax: (40) 21 3054803

Website: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Téléphone: (386-1) 580 76 52

Télécopieur: (386-1) 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

website: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

tel.: (421-2) 58 24 32 71

fax: (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

website: www.apa.sk

Suomi/Finland

0

0

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 HELSINKI

Tel: (358 (0)20) 772 007

Fax: (358 (0)20) 7725 506, +358 (0)20 7725 508

e-mail: markkinatukiosasto@mavi.fi

web site: www.mavi.fi

Sverige

0

0

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

E-post: jordbruksverket@sjv.se

Internet: www.sjv.se

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom

Téléphone: (44-1912) 26 58 82

Télécopieur: (44-1912) 26 58 24

e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

website: www.rpa.gov.uk

Le sigle ”—” signifie: pas de stock d'intervention pour cette céréale dans cet État membre.


BILAGA II

Meddelande till kommissionen om anbud som lämnats in inom ramen för den stående anbudsinfordran för försäljning på den inre marknaden av spannmål från interventionslager

Förlaga (1)

Artikel 4 i förordning (EG) nr 712/2007

”TYP AV SPANNMÅL: KN-nr (2)

”MEDLEMSSTAT (3)

1

2

3

 

Anbudsgivarnas ordningsföljd

Parti nr

Kvantitet

(ton)

Anbudspris

euro/ton

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

osv.

 

 

 

Ange de totala kvantiteter som erbjudits (inklusive anbud som förkastats för samma parti): … ton.


(1)  Skall skickas till GD AGRI (D2).

(2)  1001 90 för vete, 1003 00 för korn, 1005 90 00 för majs och 1002 00 00 för råg.

(3)  Ange berörd medlemsstat.


Top