EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0616

Kommissionens förordning (EG) nr 616/2007 av den 4 juni 2007 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött med ursprung i Brasilien, Thailand och andra tredjeländer

OJ L 142, 5.6.2007, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 201 - 209

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/616/oj

5.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 142/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 616/2007

av den 4 juni 2007

om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött med ursprung i Brasilien, Thailand och andra tredjeländer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (1), särskilt artikel 6.1,

med beaktande av rådets beslut 2007/360/EG av den 29 maj 2007 om ingående av avtal i form av godkänt protokoll om ändring av medgivanden avseende fjäderfäkött mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien och mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Thailand i enlighet med artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT 1994) (2), särskilt artikel 2, och

av följande skäl:

(1)

Till följd av de avtal om ändring av de medgivanden för fjäderfä som anges i EG:s bindningslista CXL, bifogad GATT 1994, som ingåtts i form av godkända protokoll mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien respektive Konungariket Thailand i enlighet med artikel XXVIII i GATT 1994 och som godkänts genom beslut 2007/360/EG skall gemenskapen öppna tullkvoter för import av vissa kvantiteter av produkter från sektorn för fjäderfäkött. En stor del av dessa kvantiteter tilldelas Brasilien och Thailand och återstoden fördelas på andra tredjeländer.

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (3) och kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (4) bör tillämpas, om inte annat föreskrivs genom den här förordningen.

(3)

För att säkra regelbundenhet i importen bör, för de största kvantiteterna av produkter som omfattas av tullkvoterna, kvotperioden från och med den 1 juli till och med den 30 juni nästa år delas in i flera delperioder. I samtliga fall upphör licensernas giltighetstid genom förordning (EG) nr 1301/2006 på dagen efter den sista dagen av tullkvotperioden.

(4)

Rådets förordning (EG) nr 580/2007 av den 29 maj 2007 om genomförande av avtalen i form av godkänt protokoll mellan Europeiska gemenskapen och Brasilien och mellan Europeiska gemenskapen och Thailand i enlighet med artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (GATT 1994) om ändring och komplettering av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (5) trädde i kraft den 31 maj 2007. För att garantera kontinuerliga importer av fjäderfäkött till gemenskapen krävs vissa övergångsåtgärder mellan den 31 maj 2007 och den 30 juni 2007.

(5)

Tullkvoterna bör förvaltas med hjälp av importlicenser. För detta ändamål bör det fastställas detaljerade regler om hur ansökningarna skall lämnas in och om vilka uppgifter som skall anges i ansökningarna och i licenserna.

(6)

Enligt artikel 6 i förordning (EEG) nr 2777/75 skall man dels beakta försörjningsbehoven på gemenskapsmarknaden och behovet att säkra dennas jämvikt, dels undvika varje form av diskriminering mellan de berörda aktörerna. Kvantiteterna av de importkvoter som skall öppnas är lika med den totala importen till gemenskapen av fjäderfäkött. Företag som bearbetar fjäderfäkött bör därför kunna komma i fråga, oberoende av sina verksamheter inom handelsutbytet med tredje land, och kunna ansöka om importlicenser. Risken för spekulation inom fjäderfäköttssektorn gör att det måste fastställas exakta villkor för aktörernas tillträde till ordningen.

(7)

För att säkra att tullkvoterna förvaltas effektivt bör en säkerhet på 50 euro per 100 kg föreskrivas för importlicenserna.

(8)

I aktörernas intresse bör det föreskrivas att kommissionen skall fastställa vilka kvantiteter som inte begärts och därför skall överföras till följande delperiod.

(9)

För övergång till fri omsättning för produkter som importerats inom ramen för tullkvoter som öppnats genom denna förordning skall det krävas att ett ursprungsintyg uppvisas som utfärdats av de brasilianska eller thailändska myndigheterna i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (6).

(10)

Med tanke på att kvotperioden och kvotdelperioden börjar den 1 juli 2007 och att licensansökningarna måste lämnas in före det datumet bör det föreskrivas att denna förordning skall träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för ägg och fjäderfäkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De tullkvoter som anges i bilaga I till denna förordning skall öppnas för import av de produkter som avses i de avtal mellan gemenskapen och Brasilien respektive Thailand som godkänts genom beslut 2007/360/EG.

Tullkvoterna öppnas på årsbasis för perioden från och med den 1 juli till och med den 30 juni.

2.   De produktkvantiteter som omfattas av de kvoter som avses i punkt 1, tillämplig tullsats, löpnummer och grupper anges i bilaga I.

Artikel 2

Om inte annat följer av den här förordningen, skall bestämmelserna i förordningar (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006 tillämpas.

Artikel 3

1.   Med undantag av grupp 3 skall den fastställda kvantiteten för den årliga kvotperioden fördelas på fyra delperioder enligt följande:

a)

30 % för perioden 1 juli–30 september.

b)

30 % för perioden 1 oktober–31 december.

c)

20 % för perioden 1 januari–31 mars.

d)

20 % för perioden 1 april–30 juni.

2.   Den fastställda årliga kvantiteten för grupp 3 skall inte fördelas på delperioder.

Artikel 4

1.   För tillämpningen av artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 skall den som ansöker om en importlicens, då den första ansökan för en viss tullkvotperiod lämnas in, lämna ett intyg på att sökanden under var och en av de två perioder som avses i nämnda artikel 5 har importerat eller exporterat minst 50 ton av de produkter som omfattas av förordning (EEG) nr 2777/75.

2.   Med avvikelse från artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 och punkt 1 i denna artikel får den som ansöker om en importlicens, då den första ansökan för en viss tullkvotperiod lämnas in, lämna ett intyg på att sökanden under var och en av de båda perioder som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 har bearbetat minst 1 000 ton fjäderfäkött med KN-nummer 0207 eller 0210 till beredningar av fjäderfäkött med KN-nummer 1602 som omfattas av förordning (EEG) nr 2777/75.

Vid tillämpningen av denna punkt skall med ”bearbetningsföretag” avses varje företag som är momsregistrerat i den medlemsstat där det är etablerat och som styrker att det är verksamt med bearbetning genom någon affärshandling som kan godtas av medlemsstaten i fråga.

3.   En ansökan om licens får endast avse ett av de löpnummer som anges i bilaga I.

4.   I fråga om grupperna 3, 6 och 8 får dock med avvikelse från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006 varje sökande ge in mer än en ansökan om importlicenser för produkter i en och samma grupp om dessa har sitt ursprung i mer än ett land. Separata ansökningar för varje ursprungsland skall ges in samtidigt till den behöriga myndigheten i en medlemsstat. De skall betraktas som en enda ansökan när det gäller den maximikvantitet som avses i punkt 5 i denna artikel.

5.   Licensansökningar skall avse minst 100 ton och högst 5 % av den kvantitet som är tillgänglig för den berörda kvoten under den tillämpliga perioden eller delperioden. I fråga om grupperna 4, 5, 6, 7 och 8 får dock licensansökningarna avse högst 10 % av den kvantitet som är tillgänglig för den berörda kvoten under den tillämpliga perioden eller delperioden.

För grupp 3 skall den minsta kvantitet en ansökan får avse nedsättas till 10 ton.

6.   Utom för grupperna 3, 6 och 8 medför utfärdandet av en licens skyldighet att importera från det land som anges. För de grupper som omfattas av denna skyldighet skall ursprungslandet anges i fält 8 i licensansökan och i licensen och ”ja” markeras med ett kryss.

7.   Fält 20 i licensansökan och i licensen skall innehålla någon av uppgifterna i del A i bilaga II.

Fält 24 i licensen skall innehålla någon av uppgifterna i del B i bilaga II.

Fält 24 i licenser för grupperna 3 och 6 skall innehålla någon av uppgifterna i del C i bilaga II.

Fält 24 i licenser för grupp 8 skall innehålla någon av uppgifterna i del D i bilaga II.

Artikel 5

1.   Licensansökningar får endast lämnas in under de sju första dagarna av den tredje månaden före varje delperiod. För grupp 3 är inlämningstiden de sju första dagarna i den tredje månaden före kvotperioden.

Licensansökningar som avser den kvotperiod och de delkvotperioder som börjar den 1 juli 2007 får lämnas in under de sju första dagarna efter det att denna förordning träder i kraft. Ansökningsperioden får under inga omständigheter sträcka sig längre än till den 30 juni 2007.

2.   En garanti på 50 euro per 100 kilogram skall lämnas samtidigt med licensansökan.

3.   Medlemsstaterna skall senast den femte dagen efter utgången av inlämningsperioden för ansökningar till kommissionen anmäla de totala kvantiteter som begärts för varje grupp, fördelade på ursprung och angivna i kilogram.

4.   Licenserna skall utfärdas från och med den sjunde arbetsdagen och senast den elfte arbetsdagen efter slutet av den rapporteringsperiod som föreskrivs i punkt 3.

5.   Kommissionen skall i tillämpliga fall fastställa de kvantiteter för vilka inga ansökningar har lämnats in som automatiskt skall läggas till de fastställda kvantiteterna för den följande delkvotperioden.

Artikel 6

1.   Med avvikelse från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 skall medlemsstaterna före utgången av den första månaden av kvotperioden eller delkvotperioden till kommissionen anmäla de sammanlagda kvantiteter för vilka licenser har utfärdats enligt artikel 11.1 b i den förordningen.

2.   Medlemsstaterna skall, före slutet av den fjärde månaden efter varje årlig period, meddela kommissionen de kvantiteter som faktiskt har övergått till fri omsättning i enlighet med denna förordning under den berörda perioden för varje grupp, fördelade efter ursprung och angivna i kilogram.

3.   Med avvikelse från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 skall medlemsstaterna till kommissionen anmäla de kvantiteter som föreskrivs i importlicenser som inte eller endast delvis använts. Detta skall ske en första gång samtidigt med ansökningarna för den sista delperioden. och en andra gång före utgången av den fjärde månaden efter avslutningen av varje årlig period.

För grupp 3 skall den första anmälan som avses i första stycket inte tillämpas.

Artikel 7

1.   Med avvikelse från artikel 23 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall giltighetstiden för importlicenserna vara etthundrafemtio dagar från och med den första dagen av den delperiod eller period som de utfärdats för.

Giltighetstiden för licenser som utfärdats för kvotdelperioder och kvotperioder som börjar den 1 juli 2007 skall dock vara 180 dagar.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall överlåtandet av de rättigheter som följer av licenser begränsas till att omfatta mottagare som uppfyller de urvalskriterier som anges i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 och i artikel 4.1–2 i den här förordningen.

Artikel 8

1.   För övergången till fri omsättning av de kvoter som avses i artikel 1 i denna förordning skall det krävas att ett ursprungsintyg uppvisas som utfärdats av de behöriga myndigheterna i Brasilien (för grupperna 1, 4 och 7) eller Thailand (för grupperna 2 och 5) i enlighet med artiklarna 55–65 i förordning (EEG) nr 2454/93.

2.   Punkt 1 skall inte tillämpas på grupperna 3, 6 och 8.

Artikel 9

Som en övergångslösning skall importer av produkter med KN-nummer 0210 99 39, 1602 32 19 och 1602 31, som görs mellan den 31 maj 2007 och den 30 juni 2007 omfattas av de tullar som gäller den 30 maj 2007.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 9 skall tillämpas från och med den 31 maj 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EUT L 138, 30.5.2007, s. 10.

(3)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(4)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 533/2007 (EUT L 125, 15.5.2007, s. 9).

(5)  EUT L 138, 30.5.2007, s. 1.

(6)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 214/2007 (EUT L 62, 1.3.2007, s. 6).


BILAGA I

Fjäderfäkött, saltat eller i saltlake (1)

Land

Grupp

Löpnummer

KN-nummer

Tull

%

Årliga kvantiteter

(i ton)

Brasilien

1

09.4211

ex 0210 99 39

15,4

170 807

Thailand

2

09.4212

ex 0210 99 39

15,4

92 610

Övriga

3

09.4213

ex 0210 99 39

15,4

828


Beredningar av kycklingkött

Land

Grupp

Löpnummer

KN-nummer

Tull

%

Årliga kvantiteter

(i ton)

Brasilien

4

09.4214

1602 32 19

8

79 477

Thailand

5

09.4215

1602 32 19

8

160 033

Övriga

6

09.4216

1602 32 19

8

11 443


Kalkon

Land

Grupp

Löpnummer

KN-nummer

Tull

%

Årliga kvantiteter

(i ton)

Brasilien

7

09.4217

1602 31

8,5

92 300

Övriga

8

09.4218

1602 31

8,5

11 596


(1)  Om förmånsordningen skall tillämpas fastställs utifrån KN-nummer och på villkoret att det kött som saltats eller lagts i saltlake är fjäderfäkött enligt nummer 0207.


BILAGA II

A.

Uppgifter som avses i artikel 4.7 första stycket:

På bulgariska

:

Регламент (ЕО) № 616/2007.

På spanska

:

Reglamento (CE) no 616/2007.

På tjeckiska

:

Nařízení (ES) č. 616/2007.

På danska

:

Forordning (EF) nr. 616/2007.

På tyska

:

Verordnung (EG) Nr. 616/2007.

På estniska

:

Määrus (EÜ) nr 616/2007.

På grekiska

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 616/2007.

På engelska

:

Regulation (EC) No 616/2007.

På franska

:

Règlement (CE) no 616/2007.

På italienska

:

Regolamento (CE) n. 616/2007.

På lettiska

:

Regula (EK) Nr. 616/2007.

På litauiska

:

Reglamentas (EB) Nr. 616/2007.

På ungerska

:

616/2007/EK rendelet.

På maltesiska

:

Ir-Regolament (KE) Nru 616/2007.

På nederländska

:

Verordening (EG) nr. 616/2007.

På polska

:

Rozporządzenie (WE) nr 616/2007.

På portugisiska

:

Regulamento (CE) n.o 616/2007.

På rumänska

:

Regulamentul (CE) nr. 616/2007.

På slovakiska

:

Nariadenie (ES) č. 616/2007.

På slovenska

:

Uredba (ES) št. 616/2007.

På finska

:

Asetus (EY) N:o 616/2007.

På svenska

:

Förordning (EG) nr 616/2007.

B.

Uppgifter som avses i artikel 4.7 andra stycket:

På bulgariska

:

Намаляване на ОМТ, както предвижда Регламент (ЕО) № 616/2007.

På spanska

:

reducción del AAC tal como prevé el Reglamento (CE) no 616/2007.

På tjeckiska

:

snížení celní sazby podle nařízení (ES) č. 616/2007.

På danska

:

Nedsættelse af FFT-toldsatser, jf. forordning (EF) nr. 616/2007.

På tyska

:

Ermäßigung des Zollsatzes des GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007.

På estniska

:

ühise tollitariifistiku maksumäära vähendamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.

På grekiska

:

μείωση του δασμού του ΚΔ όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007.

På engelska

:

reduction of CCT duty pursuant to Regulation (EC) No 616/2007.

På franska

:

réduction du TDC comme prévu au règlement (CE) no 616/2007.

På italienska

:

riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE) n. 616/2007.

På lettiska

:

Kopējā muitas tarifa (KMT) samazinājums, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 616/2007.

På litauiska

:

BMT muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 616/2007.

På ungerska

:

A 616/2007/EK rendeletben előírt KTV csökkentés.

På maltesiska

:

tnaqqis tat-Tariffa Doganali Komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 616/2007.

På nederländska

:

Verlaging van het GDT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007.

På polska

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 616/2007.

På portugisiska

:

Redução do direito da pauta aduaneira comum prevista no Regulamento (CE) n.o 616/2007.

På rumänska

:

Reducerea TVC în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 616/2007.

På slovakiska

:

zníženie cla SCS podľa nariadenia (ES) č. 616/2007.

På slovenska

:

skupna carinska tarifa, znižana v skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007.

På finska

:

Asetuksessa (EY) N:o 616/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

På svenska

:

Minskning av gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007.

C.

Uppgifter som avses i artikel 4.7 tredje stycket:

På bulgariska

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 616/2007.

På spanska

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 616/2007.

På tjeckiska

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 616/2007.

På danska

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007.

På tyska

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien und Thailand.

På estniska

:

Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.

På grekiska

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007.

På engelska

:

Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 616/2007.

På franska

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 616/2007.

På italienska

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 616/2007.

På lettiska

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 616/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.

På litauiska

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 616/2007.

På ungerska

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre a 616/2007/EK rendelet alapján.

På maltesiska

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 616/2007.

På nederländska

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007.

På polska

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 616/2007.

På portugisiska

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 616/2007.

På rumänska

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 616/2007.

På slovakiska

:

Podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.

På slovenska

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.

På finska

:

Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 616/2007 mukaisesti.

På svenska

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007.

D.

Uppgifter som avses i artikel 4.7 fjärde stycket:

På bulgariska

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 616/2007.

På spanska

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 616/2007.

På tjeckiska

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 616/2007.

På danska

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007.

På tyska

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

På estniska

:

Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.

På grekiska

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007.

På engelska

:

Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 616/2007.

På franska

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 616/2007.

På italienska

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 616/2007.

På lettiska

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 616/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

På litauiska

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 616/2007.

På ungerska

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre a 616/2007/EK rendelet alapján.

På maltesiska

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 616/2007.

På nederländska

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007.

På polska

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 616/2007.

På portugisiska

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 616/2007.

På rumänska

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 616/2007.

På slovakiska

:

Podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

På slovenska

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

På finska

:

Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 616/2007 mukaisesti.

På svenska

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007.


Top