EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0539

Kommissionens förordning (EG) nr 539/2007 av den 15 maj 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för ägg och äggalbumin

OJ L 128, 16.5.2007, p. 19–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 58 - 64

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/539/oj

16.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 539/2007

av den 15 maj 2007

om öppnande och förvaltning av tullkvoter för ägg och äggalbumin

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg (1), särskilt artikel 6.1,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2783/75 av den 29 oktober 1975 om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin (2), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

Inom ramen för Världshandelsorganisationen har gemenskapen förbundit sig att öppna tullkvoter för vissa produkter inom sektorn för ägg och äggalbumin. Det bör därför upprättas tillämpningsföreskrifter för förvaltningen av dessa kvoter.

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (3) och kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (4) tillämpas, om inte annat följer av den här förordningen,

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 593/2004 av den 30 mars 2004 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för ägg och äggalbumin (5) bör ändras på väsentliga punkter. Förordning (EG) nr 593/2004 bör därför upphävas och ersättas med en ny förordning.

(4)

För att säkra regelbundenhet i importen bör kvotperioden från och med den 1 juli till och med den 30 juni nästa år delas in i flera delperioder. Under alla omständigheter begränsar förordning (EG) nr 1301/2006 licensernas giltighetstid till kvotperiodens sista dag.

(5)

Tullkvoterna bör förvaltas med hjälp av importlicenser. För detta ändamål bör det fastställas detaljerade regler om hur ansökningarna skall lämnas in och om vilka uppgifter som skall anges i ansökningarna och i licenserna.

(6)

Risken för spekulation inom sektorn för ägg och äggalbumin gör att det måste fastställas exakta villkor för aktörernas tillträde till tullkvotsordningen.

(7)

För att säkra att tullkvoterna förvaltas korrekt bör en säkerhet på 20 euro per 100 kilogram föreskrivas för importlicenserna.

(8)

I aktörernas intresse bör det föreskrivas att kommissionen skall fastställa vilka kvantiteter som inte omfattas av någon ansökan och därför skall överföras till följande delperiod i enlighet med artikel 7.4 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för ägg och fjäderfäkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De tullkvoter som anges i bilaga I skall öppnas för import av ägg- och äggalbuminprodukter med de KN-nummer som anges i bilaga I.

Tullkvoterna öppnas på årsbasis för perioden från och med den 1 juli till och med den 30 juni påföljande år.

2.   I bilaga I anges de produktkvantiteter som omfattas av de kvoter som avses i punkt 1, tillämplig tullsats, löpnummer och grupper.

Artikel 2

Om inte annat följer av den här förordningen, skall förordningar (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006 tillämpas.

Artikel 3

1.   Den fastställda kvantiteten för den årliga kvotperioden skall för löpnummer E1 fördelas på fyra delperioder enligt följande:

a)

20 % för perioden 1 juli–30 september.

b)

30 % för perioden 1 oktober–31 december.

c)

30 % för perioden 1 januari–31 mars.

d)

20 % för perioden 1 april–30 juni.

2.   Den fastställda kvantiteten för den årliga kvotperioden skall för löpnummer E2 och E3 fördelas på fyra delperioder enligt följande:

a)

25 % för perioden 1 juli–30 september.

b)

25 % för perioden 1 oktober–31 december.

c)

25 % för perioden 1 januari–31 mars.

d)

25 % för perioden 1 april–30 juni.

3.   Inom ramen för denna förordning skall omvandlingen av vikt uttryckt som ägg med skal ske enligt de schablonavkastningsgrader som anges i bilaga 69 till kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (6).

Artikel 4

1.   För tillämpningen av artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 skall de som ansöker om en importlicens, samtidigt som den första ansökan för en viss tullkvotperiod lämnas in, lämna ett intyg antingen på att de har importerat eller exporterat minst 50 ton av de produkter (utryckta som ägg med skal) som omfattas av förordning (EEG) nr 2771/75 eller förordning (EEG) nr 2783/75 under var och en av de två perioder som avses i nämnda artikel 5, eller att de är godkända för hantering av äggprodukter i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (7).

2.   Licensansökningar får inte avse mer än ett av de löpnummer som anges i bilaga I till denna förordning, men den får avse flera produkter som omfattas av olika KN-nummer. I sådana fall skall samtliga KN-nummer anges i fält 16 och varubeskrivningen i fält 15 i licensansökan och licensen. För löpnumren E2 och E3 uttrycks den totala mängden som ägg med skal.

En licensansökan måste avse minst ett ton och högst 10 % av den kvantitet som är tillgänglig för den tillgängliga kvoten för den berörda delperioden.

3.   I licensansökan och i själva licensen skall följande anges:

a)

I fält 8 skall ursprungslandet anges.

b)

I fält 20, en av de uppgifter som anges i bilaga II, del A.

Fält 24 i licensen skall innehålla någon av uppgifterna i del B i bilaga II.

Artikel 5

1.   Licensansökningar får endast lämnas in under de sju första dagarna i den månad som föregår varje delperiod som anges i artikel 3.

2.   En garanti på 20 euro per 100 kilogram skall lämnas samtidigt med licensansökan.

3.   Enligt undantaget i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006 får varje sökande lämna in flera ansökningar om importlicenser för produkter tillhörande ett och samma löpnummer, om dessa produkter har sitt ursprung i olika länder. Separata ansökningar för varje ursprungsland skall ges in samtidigt till den behöriga myndigheten i en medlemsstat. De skall betraktas som en enda ansökan vad gäller den maximikvantitet som avses i artikel 4.2 andra stycket i denna förordning.

4.   Medlemsstaterna skall, senast den femte dagen efter utgången av perioden för inlämnande av ansökan, till kommissionen anmäla de totala kvantiteter (uttryckt som kilogram ägg med skal) för vilka ansökningar gjorts för varje grupp.

5.   Licenserna skall utfärdas från och med den sjunde arbetsdagen och senast den elfte arbetsdagen efter slutet av den rapporteringsperiod som föreskrivs i punkt 4.

6.   Kommissionen skall i tillämpliga fall fastställa de kvantiteter för vilka inga ansökningar har lämnats in och som automatiskt skall läggas till de fastställda kvantiteterna för den följande delkvotperioden.

Artikel 6

1.   Med avvikelse från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 skall medlemsstaterna före utgången av den första månaden av varje delkvotperiod till kommissionen anmäla de sammanlagda kvantiteter, uttryckt som kilogram ägg med skal, för vilka licenser har utfärdats enligt artikel 11.1 b i den förordningen.

2.   Medlemsstaterna skall meddela kommissionen, före slutet av den fjärde månaden efter varje årlig kvotperiod, de kvantiteter (uttryckt som kilogram ägg med skal) per KN-nummer och per ursprungsland som har övergått till fri omsättning för varje löpnummer enligt denna förordning under den berörda perioden.

3.   Med avvikelse från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 skall medlemsstaterna till kommissionen anmäla de kvantiteter (uttryckt som kilogram ägg med skal) som föreskrivs i importlicenser som inte eller endast delvis använts; detta skall ske en första gång samtidigt med ansökningarna för den sista delperioden, och en andra gång före utgången av den fjärde månaden efter utgången av varje årlig period.

Artikel 7

1.   Med avvikelse från artikel 23 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall giltighetstiden för importlicenserna vara etthundrafemtio dagar från och med den första dagen av den delperiod som de utfärdats för.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall överlåtandet av de rättigheter som följer av licenser begränsas till att omfatta mottagare som uppfyller de urvalskriterier som anges i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 och i artikel 4.1 i den här förordningen.

Artikel 8

Förordning (EG) nr 593/2004 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till denna förordning och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 49. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 104. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2916/95 (EGT L 305, 19.12.1995, s. 49).

(3)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(4)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(5)  EUT L 94, 31.3.2004, s. 10. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1722/2006 (EUT L 322, 22.11.2006, s. 3).

(6)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(7)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22.


BILAGA I

(i ton)

Grupp

Löpnummer

KN-nummer

Tullen enligt Gemensamma tulltaxan i euro per ton av produkten

Årliga tullkvoter

E1

09.4015

0407 00 30

152

135 000

E2

09.4401

0408 11 80

711

7 000 (1)

0408 19 81

310

0408 19 89

331

0408 91 80

687

0408 99 80

176

E3

09.4402

3502 11 90

617

15 500 (1)

3502 19 90

83


(1)  Uttryckt som ägg med skal. Omräkning enligt de schablonavkastningsgrader som anges i bilaga 69 till förordning (EEG) nr 2454/93 (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).


BILAGA II

A.

Uppgifter som avses i artikel 4.3 första stycket, punkt b:

på bulgariska

:

Регламент (ЕО) № 539/2007.

på spanska

:

Reglamento (CE) no 539/2007.

på tjeckiska

:

Nařízení (ES) č. 539/2007.

på danska

:

Forordning (EF) nr. 539/2007.

på tyska

:

Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

på estniska

:

Määrus (EÜ) nr 539/2007.

på grekiska

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

på engelska

:

Regulation (EC) No 539/2007.

på franska

:

Règlement (CE) no 539/2007.

på italienska

:

Regolamento (CE) n. 539/2007.

på lettiska

:

Regula (EK) Nr. 539/2007.

på litauiska

:

Reglamentas (EB) Nr. 539/2007.

på ungerska

:

539/2007/EK rendelet.

på maltesiska

:

Ir-Regolament (KE) Nru 539/2007.

på nederländska

:

Verordening (EG) nr. 539/2007.

på polska

:

Rozporządzenie (WE) nr 539/2007.

på portugisiska

:

Regulamento (CE) n.o 539/2007.

på rumänska

:

Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

på slovakiska

:

Nariadenie (ES) č. 539/2007.

på slovenska

:

Uredba (ES) št. 539/2007.

på finska

:

Asetus (EY) N:o 539/2007.

på svenska

:

Förordning (EG) nr 539/2007.

B.

Uppgifter som avses i artikel 4.3 andra stycket:

på bulgariska

:

намаляване на Общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 539/2007.

på spanska

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 539/2007.

på tjeckiska

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 539/2007.

på danska

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 539/2007.

på tyska

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

på estniska

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 539/2007.

på grekiska

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

på engelska

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 539/2007.

på franska

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 539/2007.

på italienska

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 539/2007.

på lettiska

:

Regulā (EK) Nr. 539/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

på litauiska

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 539/2007.

på ungerska

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 539/2007/EK rendelet szerint.

på maltesiska

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 539/2007.

på nederländska

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/2007.

på polska

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 539/2007.

på portugisiska

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 539/2007.

på rumänska

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

på slovakiska

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 539/2007.

på slovenska

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2007.

på finska

:

Asetuksessa (EY) N:o 539/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

på svenska

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr. 539/2007.


BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 593/2004

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4.1 a

Artikel 4.1

Artikel 4.1 b

Artikel 4.2

Artikel 4.1 c

Artikel 4.3

Artikel 4 punkt 1 d

Artikel 4.3

Artikel 4.1 e

Artikel 4.3

Artikel 5.1 första stycket

Artikel 5.1

Artikel 5.1 andra stycket

Artikel 5.2

Artikel 5.2 tredje stycket

Artikel 4.2

Artikel 5.3

Artikel 5.2

Artikel 5.4 första stycket

Artikel 4.4

Artikel 5.4 andra stycket

Artikel 5.5

Artikel 5.6

Artikel 5.5

Artikel 5.7

Artikel 5.8 första stycket

Artikel 6.2

Artikel 5.8 andra stycket

Artikel 6 första stycket

Artikel 5.1

Artikel 6 andra stycket

Artikel 7 första stycket

Artikel 7.2

Artikel 7 andra stycket

Artikel 8 första stycket

Artikel 8 andra stycket

Artikel 2

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga IV

Bilaga V

Bilaga VI

Bilaga III


Top