EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0341

Kommissionens förordning (EG) nr 341/2007 av den 29 mars 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter och om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg för vitlök och vissa andra jordbruksprodukter som importeras från tredjeländer

OJ L 90, 30.3.2007, p. 12–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 218–228 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 197 - 207

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/341/oj

30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 341/2007

av den 29 mars 2007

om öppnande och förvaltning av tullkvoter och om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg för vitlök och vissa andra jordbruksprodukter som importeras från tredjeländer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artiklarna 31.2 och 34.1, och

av följande skäl:

(1)

Sedan den 1 juni 2001 består den ordinarie importtullen för vitlök enligt KN-nummer 0703 20 00 av en värdetull på 9,6 % och av ett särskilt fast belopp på 1 200 euro per nettoton. Emellertid öppnades en tullfri kvot på 38 370 ton genom ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina, i enlighet med artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) från 1994, om ändring av de medgivanden avseende vitlök som föreskrivs i den till GATT-avtalet fogade bindningslistan CXL (2). Avtalet godkändes genom rådets beslut 2001/404/EG (3).

(2)

I avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kina i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen (4), godkänt genom rådets beslut 2006/398/EG (5) föreskrivs en ökning för Kinas del med 20 500 ton av tullkvoten för vitlök.

(3)

Villkoren för förvaltningen av dessa kvoter (nedan kallade GATT-kvoter) fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1870/2005 av den 16 november 2005 om öppnande och förvaltning av tullkvoter och om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg för vitlök importerad från tredjeländer (6). Av tydlighetsskäl är det nödvändigt att upphäva den förordningen och ersätta den med en ny förordning från och med den 1 april 2007. Förordning (EG) nr 1870/2005 bör dock fortsätta att tillämpas för importlicenser som utfärdats i enlighet med den förordningen för den importkvotperiod som löper ut den 31 maj 2007.

(4)

Vitlök kan även importeras utanför GATT-kvoten till ordinarie tull eller enligt de avtal om förmånsbehandling i tullhänseende som gemenskapen har ingått med vissa tredjeländer.

(5)

Med en årsproduktion inom gemenskapen på cirka 250 000 ton, är vitlök en viktig produkt inom gemenskapens frukt- och grönsakssektor. Varje år importeras stora kvantiteter – mellan 60 000 och 80 000 ton – från tredjeländer. De viktigaste leverantörerna ur denna grupp är Kina (varifrån gemenskapen importerar mellan 30 000 och 40 000 ton per år) och Argentina (cirka 15 000 ton per år).

(6)

Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (7) tillämpas på importlicenser för kvotperioder som inleds den 1 januari 2007. I förordning (EG) nr 1301/2006 föreskrivs särskilt detaljerade bestämmelser om ansökningar om importlicenser, de sökandes status och utfärdandet av licenser. I den förordningen föreskrivs även att licenserna inte skall gälla efter kvotperiodens sista dag. Förordning (EG) nr 1301/2006 bör tillämpas på importtullkvoter som utfärdats i enlighet med denna förordning, utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare villkor för de sökande och meddelanden till kommissionen som föreskrivs i denna förordning.

(7)

Eftersom en särskild tull tas ut på ej förmånsbehandlad import utanför GATT-kvoten bör GATT-kvoten importlicensbeläggas. Ett system med importlicenser borde möjliggöra en noggrann bevakning av all vitlöksimport. De närmare bestämmelserna för det systemet bör komplettera, men bör också kunna avvika från, bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (8).

(8)

För att all import skall kunna bevakas så noga som möjligt (särskilt med hänsyn till den senare tidens bedrägerier genom felaktiga beskrivningar av ursprung eller av produkten) bör all import av vitlök eller andra produkter som kan användas för felaktiga beskrivningar av vitlök omfattas av importlicens. Det bör finnas två olika kategorier av importlicens, en för import enligt GATT-kvoten och en för all övrig import.

(9)

Det bör skiljas mellan traditionella och nya importörer; detta skulle främja både dagens vitlöksimportörer, som vanligen importerar stora kvantiteter, och nya importörer, som bör kunna ansöka om importlicenser för kvantiteter ur tullkvoterna på rättvisa villkor. Kategorierna bör definieras tydligt, och vissa kriterier bör uppställas för sökandens status och utnyttjande av utfärdade importlicenser.

(10)

Tilldelningen av kvantiteter till respektive importörskategori bör fastställas på grundval av faktiskt importerade kvantiteter, och inte på grundval av utfärdade importlicenser.

(11)

Det bör fastställas särskilda bestämmelser så att importörer i Bulgarien, Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien kan utnyttja importkvoterna. Dess bestämmelser bör ersättas av de ordinarie bestämmelserna så snart nämnda importörer har möjlighet att uppfylla dem.

(12)

För att ta hänsyn till de olika handelsmönstren i Bulgarien, Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien bör de behöriga myndigheterna i dessa länder ha möjlighet att välja mellan två olika metoder för fastställande av referenskvantiteten för sina traditionella importörer.

(13)

Det bör införas vissa begränsningar beträffande de ansökningar om importlicenser för vitlök från tredjeländer som lämnas in av importörer ur båda importörskategorier. Det är nämligen viktigt att värna konkurrensen mellan importörerna, och alla importörer som verkligen bedriver handel på frukt- och grönsaksmarknaden måste få möjlighet att försvara sina marknadspositioner i förhållande till andra importörer så att ingen enskild importör kan kontrollera marknaden.

(14)

I syfte att värna om konkurrensen mellan äkta importörer och hindra spekulation i importlicenser för vitlök inom ramen för GATT-kvoten samt annat missbruk av systemet som kan skada nya och traditionella importörers marknadspositioner, bör kontrollen av att importlicenser används på avsett vis skärpas. Därför bör överföring av importlicenser förbjudas och en påföljd bör tillämpas i det fall flera ansökningar lämnas in av samma sökande.

(15)

Det behövs insatser för att i möjligaste mån förhindra spekulativa importlicensansökningar som kan leda till att tullkvoterna inte utnyttjas till fullo. Med tanke på produktens art och värde, bör det ställas en säkerhet för varje ton vitlök som omfattas av en importlicensansökan. Säkerheten bör vara tillräckligt stor för att motverka ansökningar i spekulationssyfte, men inte så stor att den motverkar ansökningar från aktörer som verkligen bedriver ekonomisk verksamhet med vitlök. Den lämpligaste objektiva nivån för säkerheten är 5 % av den genomsnittliga tilläggstullen för import av vitlök enligt KN-nummer 0703 20 00.

(16)

I syfte att förbättra kontrollen och minimera risken för att felaktiga dokument snedvrider handeln bör man bevara det befintliga systemet med ursprungsintyg för vitlök importerad från vissa tredjeländer och kravet på direkttransport från ursprungslandet till gemenskapen. Av samma skäl bör förteckningen över länder utökas mot bakgrund av ytterligare information. Ursprungsintygen bör utfärdas av de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med artiklarna 55–62 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (9).

(17)

Som komplement till det informationsutbyte som föreskrivs i förordning (EG) nr 1301/2006 bör det informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen som krävs med anledning av denna förordning specificeras, särskilt när det gäller tullkvotstilldelning, bedrägeribekämpning och marknadsbevakning.

(18)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Öppnande av tullkvoter samt tillämpliga tullsatser

1.   I enlighet med de överenskommelser som godkänns genom beslut 2001/404/EG och 2006/398/EG öppnas härmed tullkvoter för import till gemenskapen av färsk eller kyld vitlök enligt KN-nummer 0703 20 00 (nedan kallad vitlök), enligt de villkor som anges i denna förordning. I bilaga I anges kvantitet, importkvotperiod och kvotdelperioder (dvs. giltighetsperiod) samt löpnummer för respektive tullkvot.

2.   Värdetullen för vitlök som importeras inom ramen för de kvoter som avses i punkt 1 skall vara 9,6 %.

Artikel 2

Tillämpning av förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006

Förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006 skall tillämpas, om inte annat följer av denna förordning.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.   importkvotperiod: perioden 1 juni–31 maj året därpå.

2.   behöriga myndigheter: det eller de organ som utsetts av medlemsstaten för genomförandet av denna förordning.

Artikel 4

Importörskategorier

1.   Genom undantag från artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 skall importörer som ansöker om A-licenser, i den mening som avses i artikel 5.2, uppfylla relevanta krav i punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel.

2.   Med traditionella importörer skall avses importörer som kan bevisa att

a)

de har tilldelats och utnyttjat importlicenser för vitlök enligt förordning (EG) nr 565/2002, eller A-licenser enligt förordning (EG) nr 1870/2005 eller denna förordning under var och en av de närmast föregående tre avslutade importkvotperioderna, och

b)

att de under den avslutade importkvotperiod som närmast föregick deras ansökan importerade minst 50 ton sådana frukter och grönsaker som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2200/96 till gemenskapen.

För Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien skall för importkvotperioden 2007/08

a)

led a i första stycket inte tillämpas, och

b)

begreppet import till gemenskapen skall innebära import från ursprungsländer som inte var medlemsstater i gemenskapen i dess sammansättning den 31 december 2006.

För Bulgarien och Rumänien, skall för importkvotperioderna 2007/08, 2008/09, 2009/10 och 2010/11

a)

led a i första stycket inte tillämpas, och

b)

begreppet import till gemenskapen skall innebära import från ursprungsländer som inte var medlemsstater i gemenskapen i dess sammansättning den 1 januari 2007.

3.   Med begreppet nya importörer skall avses andra importörer än importörer enligt punkt 2, som under vart och ett av de två föregående avslutade importkvotperioderna eller under vart och ett av de två föregående kalenderåren till gemenskapen importerade minst 50 ton sådana frukter och grönsaker som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2200/96.

De nya medlemsstaterna skall välja och tillämpa en av de två metoder som anges i första stycket i fråga om alla nya importörer, och detta skall ske i enlighet med objektiva kriterier och på ett sätt som garanterar att alla aktörer behandlas lika.

4.   Traditionella och nya importörer skall i samband med sin första ansökan om importlicenser för en viss importkvotperiod för den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade och momsregistrerade styrka att de kriterier som anges i punkterna 2 och 3 är uppfyllda.

Handel med tredjeländer skall styrkas uteslutande med hjälp av tulldokument om övergång till fri omsättning som attesterats av tullmyndigheterna och som innehåller uppgifter om att sökanden i fråga är mottagare.

Artikel 5

Uppvisande av importlicens

1.   Produkter i förteckningen i bilaga II får övergå till fri omsättning i gemenskapen först efter det att en importlicens utfärdad i enlighet med denna förordning har visats upp.

2.   Importlicenser för vitlök som övergått till fri omsättning inom ramen för de kvoter som avses i bilaga I kallas hädanefter A-licenser.

Övriga importlicenser kallas nedan B-licenser.

KAPITEL II

A-LICENSER

Artikel 6

Allmänna bestämmelser om A-licensansökningar och om A-licenser

1.   Genom undantag från artikel 23 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall A-licenserna endast vara giltiga under den kvotdelperiod för vilken de utfärdats. Fält 24 i A-licenser skall innehålla en notering enligt bilaga III.

2.   Den säkerhet som avses i artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall vara 50 euro per ton.

3.   Ursprungslandet skall anges i fält 8 i A-licensansökan och i själva licensen, och ordet ”Ja” skall markeras med ett kryss. Importlicensen gäller endast import med ursprung i det angivna landet.

4.   Genom avvikelse från artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 kan de rättigheter som följer av A-licenser inte överlåtas.

Artikel 7

Fördelning av totala kvantiteter mellan traditionella och nya importörer

Den totala kvantitet som enligt bilaga I tilldelas Argentina, Kina och andra tredjeländer skall fördelas på följande sätt:

a)

70 % till traditionella importörer.

b)

30 % till nya importörer.

Artikel 8

Referenskvantitet för traditionella importörer

I detta kapitel skall med referenskvantitet avses den vitlökskvantitet som importerats av en sådan traditionell importör som avses i artikel 4, enligt följande:

a)

I fråga om traditionella importörer som under perioden 1998–2000 importerade vitlök till gemenskapen i dess sammansättning den 1 januari 1995: den maximala kvantitet vitlök som importerades under något av kalenderåren 1998, 1999 eller 2000.

b)

I fråga om traditionella importörer som under perioden 2001–2003 importerade vitlök till Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien eller Slovakien: den maximala kvantitet vitlök som importerades under

i)

något av kalenderåren 2001, 2002 eller 2003, eller

ii)

under någon av importkvotperioderna 2001/02, 2002/03 eller 2003/04.

c)

I fråga om traditionella importörer som under perioden 2003–2005 importerade vitlök till Bulgarien eller Rumänien: den maximala kvantitet vitlök som importerades under

i)

något av kalenderåren 2001, 2004 eller 2005, eller

ii)

någon av importkvotperioderna 2003/2004, 2004/2005 eller 2005/2006.

d)

I fråga om traditionella importörer som inte omfattas av leden a, b eller c: den maximala kvantitet vitlök som importerades under någon av de tre första avslutade importkvotperioder under vilken importören innehade importlicens utfärdad i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 565/2002 (10), förordning (EG) nr 1870/2005 eller denna förordning.

Vitlök med ursprung i gemenskapen i dess sammansättning den 1 januari 2007 skall inte tas med vid beräkningen av referenskvantiteten.

Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien skall välja och tillämpa en av de två metoder som anges i led b i första stycket när det gäller alla traditionella importörer, och detta skall ske i enlighet med objektiva kriterier och på ett sätt som garanterar att alla aktörer behandlas lika.

Bulgarien och Rumänien skall välja och tillämpa en av de två metoder som anges i led c i första stycket när det gäller alla traditionella importörer, och detta skall ske i enlighet med objektiva kriterier och på ett sätt som garanterar att alla aktörer behandlas lika.

Artikel 9

Begränsningar i fråga om A-licensansökningar

1.   En traditionell importörs ansökningar om A-licens för vitlöksimport till gemenskapen för en viss importkvotperiod får sammanlagt avse högst importörens referenskvantitet för perioden. Den behöriga myndigheten skall avslå ansökningar som strider mot denna bestämmelse.

2.   En ny importörs ansökningar om A-licens för vitlöksimport till gemenskapen för en viss tremånadersperiod får sammanlagt avse högst 10 % av den totala kvantitet som anges i bilaga I för delperioden och ursprunget i fråga. Den behöriga myndigheten skall avslå ansökningar som strider mot denna bestämmelse.

Artikel 10

Inlämnande av A-licensansökningar

1.   A-licensansökningar skall lämnas in under de fem första arbetsdagarna i april, juli, oktober och januari för respektive delperiod.

2.   Fält 20 i A-licensansökan skall innehålla uppgiften ”Traditionell importör” eller ”Ny importör”.

3.   Det skall inte gå att ansöka om A-licens för en viss delperiod och för ett visst ursprung som i bilaga I inte motsvaras av någon kvantitet.

4.   Om en och samma sökande lämnar in mer än en ansökan skall ingen av dem godtas, och de säkerheter som ställts i samband med ansökan skall vara förverkade till den berörda medlemsstatens förmån.

5.   B-licenser får inte utfärdas på grundval av en A-licensansökan.

Artikel 11

Utfärdande av A-licenser

De behöriga myndigheterna skall utfärda A-licenserna den sjunde arbetsdagen efter utgången av fristen för underrättelse enligt artikel 12.1.

Artikel 12

Meddelanden till kommissionen

1.   Senast den 15:e i de månader som anges i artikel 10.1 skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om de kvantiteter i kg som omfattats av A-licensansökningar för delperioden i fråga; även kvantiteter som inte omfattats av någon ansökan skall anmälas.

Genom avvikelse från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 skall medlemsstaterna även meddela de uppgifter som avses i det stycket senast den dag som nämns ovan.

Uppgifterna i meddelandena skall vara uppdelade efter ursprung. Meddelandena skall innehålla separata uppgifter om de vitlökskvantiteter som traditionella respektive nya importörer ansökt om.

2.   Medlemsstaterna skall meddela kommissionen förteckningen över traditionella och nya importörer som ansöker om A-licenser för respektive delperioder, senast den sista dagen i varje månad som anges i artikel 10.1. Om grupper av aktörer bildade i enlighet med nationell lagstiftning har lämnat in ansökningar skall förteckningen även innehålla de aktörer som ingår i grupperna. Meddelandet skall göras på elektronisk väg på det formulär som kommissionen ställer till medlemsstaternas förfogande.

KAPITEL II

B-LICENSER

Artikel 13

Allmänna bestämmelser om B-licensansökningar och om A-licenser

1.   Sökande får endast lämna in ansökningar om B-licenser till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de är etablerade och där de är momsregistrerade.

2.   Artikel 6.2–6.4 skall gälla i tillämpliga delar för B-licenser.

3.   B-licenser skall utfärdas utan dröjsmål.

4.   B-licenser skall vara giltiga i tre månader.

Artikel 14

Meddelanden till kommissionen

Medlemsstaterna skall meddela kommissionen de sammanlagda kvantiteter som omfattas av B-licensansökningar; även kvantiteter som inte omfattats av någon ansökan skall anmälas. Meddelandet skall skickas in senast den andra arbetsdagen i varje vecka för ansökningar som mottogs den föregående veckan.

De berörda kvantiteterna skall delas in efter dag för importlicensansökan, ursprung och KN-nummer. För andra produkter än vitlök skall namnet på produkten, såsom framgår av fält 14 i importlicensansökan, också meddelas.

Meddelandet skall göras på elektronisk väg på det formulär som kommissionen ställer till medlemsstaternas förfogande.

KAPITEL IV

URSPRUNGSINTYG OCH DIREKTTRANSPORT

Artikel 15

Ursprungsintyg

Vitlök med ursprung i ett tredjeland som anges i bilaga IV får övergå till fri omsättning i gemenskapen endast

a)

mot uppvisande av ett ursprungsintyg utfärdat av tredjelandets behöriga myndigheter i enlighet med artiklarna 55–62 i förordning (EEG) nr 2454/93,

b)

om produkten har direkttransporterats från tredjelandet till gemenskapen i enlighet med artikel 16.

Artikel 16

Direkttransport

1.   Följande produkter skall anses som direkttransporterade till gemenskapen från de tredjeländer som anges i bilaga IV:

a)

Produkter som under transport inte passerar ett annat tredjelands territorium.

b)

Produkter som transiteras genom ett eller flera andra tredjeländer, med eller utan omlastning eller tillfällig lagring, under förutsättning att transporten är berättigad av geografiska eller transporttekniska skäl och att produkterna

i)

har övervakats av tullmyndigheterna i transit- och lagringsländerna,

ii)

inte har släppts ut på marknaden eller övergått till fri konsumtion i dessa länder,

iii)

inte har varit föremål för något annat ingrepp än lossning och omlastning eller något annat ingrepp i syfte att bevara dem i gott skick.

2.   Handlingar som styrker att villkoren i punkt 1 b är uppfyllda skall lämnas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna tillsammans med följande:

a)

Ett övergripande transportdokument utfärdat i ursprungslandet för transporten genom transitlandet eller transitländerna.

b)

Ett intyg utfärdat av tullmyndigheterna i transitlandet eller transitländerna med

i)

exakt beskrivning av varorna,

ii)

uppgift om lossnings- och omlastningsdag samt identitetsuppgifter för inblandade transportfordon,

iii)

förklaring om hur varorna har förvarats.

c)

I avsaknad av de styrkande handlingar som anges i led a och b kan andra styrkande handlingar lämnas.

Artikel 17

Administrativt samarbete med vissa tredjeländer

1.   Så snart de tredjeländer som anges i bilaga IV har lämnat den information som behövs för att inleda ett administrativt samarbete enligt artiklarna 63–65 i förordning (EEG) nr 2454/93, skall ett meddelande om att informationen lämnats offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien.

2.   A-licenser för import av vitlök med ursprung i de länder som anges i bilaga IV får endast utfärdas om det berörda landet har meddelat kommissionen den information som avses i punkt 1. Informationen skall anses ha meddelats den dag då offentliggörandet enligt artikel 1 sker.

KAPITEL V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 18

Upphävande

Förordning (EG) nr 1870/2005 skall upphöra att gälla.

Förordning (EG) nr 1870/2005 skall dock fortsätta att tillämpas på importlicenser utfärdade i enlighet med den förordningen under den importkvotperiod som avslutas den 31 maj 2007.

Artikel 19

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 april 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 142, 29.5.2001, s. 8.

(3)  EGT L 142, 29.5.2001, s. 7.

(4)  EUT L 154, 8.6.2006, s. 24.

(5)  EUT L 154, 8.6.2006, s. 22.

(6)  EUT L 300, 17.11.2005, s. 19. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2000/2006 (EUT L 379, 28.12.2006, s. 37).

(7)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(8)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(9)  EUT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 214/2006 (EUT L 62, 1.3.2007, s. 6).

(10)  EGT L 86, 3.4.2002, s. 11. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 1870/2005.


BILAGA I

Tullkvoter som öppnats genom beslut 2001/404/EG och 2006/398/EG för import av vitlök enligt KN-nummer 0703 20 00

Ursprung

Löpnummer

Kvot (ton)

Första delperiod

(juni–augusti)

Andra delperiod

(september–november)

Tredje delperiod

(december–februari)

Fjärde delperiod

(mars–maj)

Totalt

Argentina

 

 

 

19 147

Traditionella importörer

09.4104

9 590

3 813

Nya importörer

09.4099

4 110

1 634

Totalt

 

13 700

5 447

Kina

 

 

 

 

 

33 700

Traditionella importörer

09.4105

6 108

6 108

5 688

5 688

Nya importörer

09.4100

2 617

2 617

2 437

2 437

Totalt

 

8 725

8 725

8 125

8 125

Övriga tredjeländer

 

 

 

 

 

6 023

Traditionella importörer

09.4106

941

1 960

929

386

Nya importörer

09.4102

403

840

398

166

Totalt

 

1 344

2 800

1 327

552

Totalt

10 069

11 525

23 152

14 124

58 870


BILAGA II

Förteckning över produkter som avses i artikel 5.1

KN-nummer

Varuslag

0703 20 00

Vitlök, färsk eller kyld

ex 0703 90 00

Purjolök och lök av andra Allium-arter, färska eller kylda

ex 0710 80 95

Vitlök (1) och Allium ampeloprasum (även ångkokta och kokta i vatten), frysta

ex 0710 90 00

Blandningar av grönsaker innehållande vitlök (1) och Allium ampeloprasum (även ångkokta och kokta i vatten), frysta

ex 0711 90 80

Vitlök (1) och Allium ampeloprasum tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

ex 0711 90 90

Blandningar av grönsaker innehållande vitlök (1) och Allium ampeloprasum tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

ex 0712 90 90

Torkad vitlök (1) och Allium ampeloprasum och blandningar av torkade grönsaker innehållande vitlök (1) och/eller Allium ampeloprasum, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda


(1)  Även varuslag där ordet ”vitlök” endast är en del av beskrivningen skall omfattas. Dessa kan omfatta, men är inte begränsade till ”solovitlök”, ”elefantvitlök”, ”enklyftsvitlök” eller ”jumbovitlök”.


BILAGA III

Uppgifter som avses i artikel 5.2

:

på bulgariska

:

Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година).

:

på spanska

:

certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año].

:

på tjeckiska

:

Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok].

:

på danska

:

Licens, der kun er udstedt og gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år]

:

på tyska

:

Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr].

:

på estniska

:

Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul

:

på grekiska

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος]

:

på engelska

:

licence issued and valid only for the subperiod 1 [month/year] to 28/29/30/31 [month/year]

:

på franska

:

certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année]

:

på iriska

:

ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin

:

på italienska

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno]

:

på lettiska

:

atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads]

:

på litauiska

:

Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d.

:

på ungerska

:

Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

:

på maltesiska

:

Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena)

:

på nederländska

:

certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar]

:

på polska

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r.

:

på portugisiska

:

certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano]

:

på rumänska

:

licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an]

:

på slovakiska

:

licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok]

:

på slovenska

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto)

:

på finska

:

todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena

:

på svenska

:

licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år]


BILAGA IV

Förteckning över tredjeländer som avses i artiklarna 15, 16 och 17

 

Iran

 

Libanon

 

Malaysia

 

Förenade Arabemiraten

 

Vietnam


Top