Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0247

Kommissionens förordning (EG) nr 247/2007 av den 8 mars 2007 om ändring av bilaga III till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för regleringsåret 2007/08

OJ L 69, 9.3.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/247/oj

9.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 69/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 247/2007

av den 8 mars 2007

om ändring av bilaga III till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för regleringsåret 2007/08

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 10.1, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga III till förordning (EG) nr 318/2006 fastställs de nationella och regionala kvoterna för produktion av socker, isoglukos och inulinsirap. För regleringsåret 2007/08 bör nämnda kvoter justeras senast den 28 februari 2007.

(2)

Justeringen har främst sin grund i tillämpningen av artiklarna 8 och 9 i förordning (EG) nr 318/2006 enligt vilka tilläggskvoter för socker och tilläggskvoter och kompletterande kvoter för isoglukos fastställs. Vid justeringen bör man beakta de meddelanden från medlemsstaterna som föreskrivs i artikel 12 i kommissionens förordning (EG) nr 952/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om förvaltningen av den inre marknaden för socker och kvotsystemet (2). Dessa meddelanden överlämnades till kommissionen före den 31 januari 2007 och rör i synnerhet de tilläggskvoter och kompletterande kvoter som redan tilldelats den dag då meddelandet överlämnades.

(3)

Företagen kan begära tilläggskvoter för socker till och med den 30 september 2007. De kompletterande kvoterna för isoglukos fastställs på grundval av medlemsstaternas villkor. De tilläggskvoter och kompletterande kvoter som har tilldelats för regleringsåret 2007/08, men som inte ingår i de meddelanden som överlämnades före den 31 januari 2007, kommer att beaktas vid den följande justeringen av kvoterna i bilaga III till förordning (EG) nr 318/2006 före den 29 februari 2008.

(4)

Justeringen av kvoterna i bilaga III till förordning (EG) nr 318/2006 har även sin grund i tillämpningen av artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (3), enligt vilken de företag som avstår från sina kvoter kan få ett omstruktureringsstöd. Det är därför nödvändigt att beakta de kvoter som företag avstått från under regleringsåret 2007/08 inom ramen för ordningen för omstrukturering.

(5)

Bilaga III till förordning (EG) nr 318/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 318/2006 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2011/2006 (EUT L 384, 29.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 39.

(3)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 42.


BILAGA

”BILAGA III

NATIONELLA OCH REGIONALA KVOTER

Från och med regleringsåret 2007/08 skall följande gälla:

(ton)

Medlemsstater eller regioner

(1)

Socker

(2)

Isoglukos

(3)

Inulinsirap

(4)

Belgien

862 077,0

99 796,0

0

Bulgarien

4 752,0

78 153,0

Tjeckien

367 937,8

Danmark

420 746,0

Tyskland

3 655 455,5

49 330,2

Irland

0

Grekland

158 702,0

17 973,0

Spanien

887 163,7

110 111,0

Frankrike, utom de utomeuropeiska departementen

3 640 441,9

0

De franska utomeuropeiska departementen

480 244,5

Italien

753 845,5

28 300

Lettland

0

Litauen

103 010,0

Ungern

298 591,0

191 845,0

Nederländerna

876 560,0

12 683,6

0

Österrike

405 812,4

Polen

1 772 477,0

37 331,0

Portugal (fastlandet)

15 000,0

13 823,0

Autonoma regionen Azorerna

9 953,0

Rumänien

109 164

13 913,0

Slovenien

0

Slovakien

140 031,0

59 308,3

Finland

90 000,0

16 548,0

Sverige

325 700,0

Förenade kungariket

1 221 474,0

37 967,0

Totalt

16 599 138,3

767 082,1

0”


Top