Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0063

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/63/EG av den 13 november 2007 om ändring av rådets direktiv 78/855/EEG och 82/891/EEG med avseende på kravet på ett utlåtande från en oberoende sakkunnig vid en fusion eller en delning av aktiebolag

OJ L 300, 17.11.2007, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 138 - 139

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2017; tyst upphävande genom 32017L1132

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/63/oj

17.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 300/47


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2007/63/EG

av den 13 november 2007

om ändring av rådets direktiv 78/855/EEG och 82/891/EEG med avseende på kravet på ett utlåtande från en oberoende sakkunnig vid en fusion eller en delning av aktiebolag

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 44.2 g,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I gemenskapens politik för bättre lagstiftning, särskilt den som anges i de två meddelandena från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén med titeln ”En strategisk översyn av programmet ’Bättre lagstiftning’ inom Europeiska unionen”, av den 14 november 2006, respektive ”Åtgärdsprogram för minskning av administrativa bördor i Europeiska unionen”, av den 24 januari 2007, framhålls betydelsen av att minska den administrativa börda som befintlig lagstiftning innebär för företagen som en central faktor för ökad konkurrenskraft för sådana företag och för uppfyllelse av målen i Lissabonagendan.

(2)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar (3) medges undantag från kravet att de preliminära villkoren för fusionen måste granskas av oberoende sakkunniga och att sådana sakkunniga ska utarbeta en rapport åt delägarna i de företag som deltar i fusionen, om alla delägare är eniga om att en sådan rapport inte behövs.

(3)

Rådets direktiv 78/855/EEG (4) om fusioner av aktiebolag innehåller inte något liknande undantag avseende de preliminära villkoren för fusionen, medan det enligt rådets direktiv 82/891/EEG (5) om delning av aktiebolag är medlemsstaternas sak att bestämma huruvida ett sådant undantag ska finnas avseende de preliminära villkoren för delningen.

(4)

Det finns ingen anledning att kräva att det görs en sådan granskning av en oberoende sakkunnig för delägarna om alla delägare är eniga om att det inte behövs. Ändringar i direktiv 78/855/EEG och 82/891/EEG som möjliggör en sådan enighet mellan delägarna bör inte påverka de system för skydd av de berörda bolagens borgenärers intressen som medlemsstaterna ska inrätta i enlighet med dessa direktiv och eventuella bestämmelser som syftar till att säkerställa att de berörda bolagens anställda hålls informerade.

(5)

Direktiv 78/855/EEG och direktiv 82/891/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syftet med detta direktiv är att ändra direktiv 78/855/EEG och 82/891/EEG med avseende på kravet på ett utlåtande från en oberoende sakkunnig vid en fusion eller en delning av aktiebolag.

Artikel 2

Direktiv 78/855/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 10 ska följande punkt läggas till:

”4.   Det ska inte krävas vare sig någon granskning av fusionsplanen eller någon redogörelse från en sakkunnig om alla aktieägare och innehavare av andra värdepapper med rösträtt i vart och ett av de bolag som deltar i fusionen är eniga om detta.”

2.

I artikel 11.1 ska led e ersättas med följande:

”e)

I förekommande fall de redogörelser som nämns i artikel 10.”

Artikel 3

Direktiv 82/891/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 9.1 ska led e ersättas med följande:

”e)

I förekommande fall de utlåtanden som nämns i artikel 8.”

2.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

1.   Det ska inte krävas vare sig någon granskning av delningsplanen eller något utlåtande från en sakkunnig i enlighet med artikel 8.1 om alla delägare och innehavare av andra värdepapper med rösträtt i vart och ett av de bolag som ingår i delningen är eniga om detta.

2.   Medlemsstaterna får tillåta att artikel 7 och artikel 9.1 c och d inte tillämpas, om alla delägare och innehavare av andra värdepapper med rösträtt i vart och ett av de bolag som ingår i delningen är eniga om detta.”

Artikel 4

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2008. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser samt en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 13 november 2007.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

M. LOBO ANTUNES

Ordförande


(1)  EUT C 175, 27.7.2007, s. 33.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 11 juli 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 22 oktober 2007.

(3)  EUT L 310, 25.11.2005, s. 1.

(4)  Rådets tredje direktiv 78/855/EEG av den 9 oktober 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om fusioner av aktiebolag (EGT L 295, 20.10.1978, s. 36). Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/99/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 137).

(5)  Rådets sjätte direktiv 82/891/EEG av den 17 december 1982 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om delning av aktiebolag (EGT L 378, 31.12.1982, s. 47).


Top